SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

48

alespoň k jednomu cíli ROP. V návrhu referenčních cílů byl zohledněn také závěr zjišťovacího

řízení, vydaný Ministerstvem životního prostředí ze dne 26.6. 2006.

Pro jednotlivé cíle ROP Severozápad byly vybrány relevantní referenční cíle, u kterých byla

identifikována vazba nejméně k jednomu cíli ROP.

Níže uvedená sada referenčních cílů ochrany životního prostředí představuje základní rámec

pro hodnocení jednotlivých částí ROP Severozápad. Návrhová část byla hodnocena z hlediska,

zda a jakým způsobem mohou opatření ovlivnit naplnění referenčních cílů ochrany životního

prostředí. Tj., zda je ovlivňují pozitivně nebo negativně. V optimálním případě by implementace

ROP Severozápad měla znamenat podporu v naplňování cílů ochrany životního prostředí na

území ČR. Na základě hodnocení byly zpracovatelem navrženy tyto úpravy cílů a opatření ROP:

1. Po ukončení prvního kontrolního období Protokolu snížit do roku 2020 měrné emise CO 2

na obyvatele o 30 % a celkové agregované emise CO 2 o 25 % v porovnání s rokem 2000,

a pokračovat v zahájeném trendu do roku 2030

2. Dosáhnout národní emisní stropy pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a

amoniak v horizontu roku 2010 a dosáhnout směrných cílových hodnot pro acidifikaci pro

lidské zdraví a pro vegetaci k roku 2020

3. Snižovat vypouštění emisí a úniků prioritních látek a zastavit nebo postupně odstranit

vypouštění, emise a úniky prioritních nebezpečných látek

4. Snižovat zábory půdy

5. Omezovat fragmentaci krajiny a zabezpečovat ochranu a obnovu migračních tras, koridorů

a zastávek migrujících druhů

6. Zlepšovat retenční funkci krajiny.

7. Omezovat vstupy hlavních toxikantů do prostředí a hledat náhradní řešení.

8. Snižovat spotřebu primárních neobnovitelných zdrojů v absolutní výši o 1% ročně, ve

veřejném sektoru o 1,5% ročně

9. Stabilizovat snižování energetické náročnosti tvorby HDP o 3 % ročně, elektro-energetické

náročnosti o 2 % ročně

10. Snižovat spotřebu nerostných surovin v důsledku strukturálních změn hospodářství a

technického rozvoje

11. Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů

do roku 2012.

12. Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem

2000 s předpokladem dalšího snižování

13. Chránit přírodní prvky v zastavěných územích

14. Podporovat využívání brownfields

15. Podporovat environmentálně šetrné formy dopravy včetně organizačních opatření

16. Snižovat zatížení transitní a nákladní silniční dopravou

17. Snižovat zátěž populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z průmyslové

činnosti

18. Povzbudit poptávku a nabídku výrobků šetrných k životnímu prostředí

Pro hodnocení jednotlivých cílů byla využita opět následující stupnice:

-2 potenciálně velmi negativní vliv,

-1 potenciálně negativní vliv,

0 nemá žádný potenciální vliv,

+1 potenciálně pozitivní vliv,

+2 potenciálně velmi pozitivní vliv,

vliv nelze posoudit vzhledem k formulaci koncepce

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines