SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

5

Legislativní rámec posouzení vlivů Regionálního operačního programu NUTS II

Severozápad na životní prostředí

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem č.

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

Současně bylo provedeno vyhodnocení vlivů Regionálního operačního programu NUTS II

Severozápad (dále jen „ROP SZ“) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

platném znění.

Posouzení vlivů ROP SZ“) probíhá podle požadavků výše uvedeného zákona. Postup

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je dále popsán v těchto dokumentech:

• · Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, MŽP, edice Planeta 7/2004,

• · „Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013“,

Účelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí předkládaného programu je zkvalitnění

posuzované koncepce z hlediska prevence, minimalizace, eliminace, případně kompenzace

potenciálních vlivů jejího naplňování v Karlovarském a Ústeckém v návrhovém období.

Obsah a rozsah posouzení byl stanoven závěrem zjišťovacího řízení ve smyslu § 10d zákona

č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004Sb., který byl vydán

Ministerstvem životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, dne

16. května 2006.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines