SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

Při zpracování ROP – Severozápad z hlediska souladu s definovanými cíli na

mezinárodní, komunitární a národní úrovni byly v jednotlivých etapách zpracování ROP –

Severozápad hodnoceny soulady či případné rozpory, tak aby byly ve výsledném návrhu

odstraněny. Celý proces přípravy směřoval k závěrečnému jednovariantnímu dokumentu

metodou zpracování dílčích variantních řešení s následnou diskusí. Diskuse probíhala jak na

úrovni interních členů týmu, tak v rámci zasílání písemných připomínek k zveřejněným návrhům.

VI. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních,

krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a

přechodných, pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných

variant koncepce na životní prostředí.

Kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se na úrovní předloženého záměru

nedá v této fázi posuzovaní zcela jednoznačně a objektivně stanovit. Současně je třeba mít na

zřeteli, že všechny k tomuto účelu zadavatelem poskytnuté, nebo řešitelským týmem

shromážděné poznatky dokládají jednoznačný záměr všech národních, regionálních nebo i

sektorových programů předcházet nebo eliminovat hlavní a aktuální problémy souvisejících s

ochranou životního prostředí a veřejným zdravím.

Zároveň, všechny navazující konkrétní investiční záměry řešené za účelem dosažení zde

stanovených cílů budou v převážně většině podřízeny individuálnímu posouzení svých vlivů na

životní prostředí a veřejné zdraví prostřednictvím standardních E.I.A.- procedur a nebo

standardů IPPC.

Pro zhodnocení možných významných vlivů ROP Severozápad na životní prostředí jsou

definovány v navazující tabulce jednotlivé významné složky životního prostředí. Hodnocení vlivů

bylo provedeno na co nejkonkrétnější úrovni, to znamená na úrovni opatření či podopatření.

Klasifikace bude provedena sedmistupňovou číselně a barevně vyjádřenou škálou:

naprostý nesoulad (5); značně nepřijatelný nesoulad (4); přiměřený soulad (3); velmi

přijatelný soulad (2); naprostý soulad (1); relevance (0); neznalost ()

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb.

Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines