SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

53

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

stacionáři, chráněné bydlení,

domovy pro osoby se zdravotním

postižením

Modernizace a dostavba

zdravotnických zařízení

(vytvoření komplexní

infrastruktury v oblasti

emergenční a akutní péče, malá

centra primární zdravotní péče,

budování školících center a jejich

vybavení, snížení ekologické

zátěže, zdravotnické přístroje,

zdravotnické laboratoře,

informační centra a jejich

vybavení, podpora optimalizace

logistických a obslužných

procesů)

Priorita 2 - Integrovaná

podpora místního

rozvoje

2.1. – Budování kapacity pro

místní rozvoj, normovanost a

osvětu veřejnosti

Aktivizace místních subjektů ze

strany obecního úřadu (společná

setkání, řízené diskuse, výměna

zkušeností a příkladů dobré

praxe) vedoucí k ustavení

neformálního místního

partnerství, vyhodnocení

místních potřeb a vypracování

relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 při dodržení platné legislativy pouze

výjimečně střetové aktivity s OP, možná

rizika spočívají ve střetu s urbanistickými

zásadami a s krajinným rázem

relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

2 0 2 2 2 do programu zapojit konzultace zahrnující

urbanistické a architektonické zásady řešení

vesnického prostoru, vytyčení rizik

vyplývajících z možných střetů se zájmy OP,

relativní šance pro uplatnění principů péče o

veřejné zdraví v nejširším slova smyslu,

včetně systematické uplatňování principů

obsažených v nadnárodních a národních

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines