SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

58

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

3.1. Rozvoj dopravní

infrastruktury regionálního a

nadregionálního významu

Příprava projektů a související

projektové dokumentace pro

projekty zajišťující napojení

regionu na síť TEN-T a projekty

řešící vnitřní propojení regionu;

Rekonstrukce, modernizace a

budování komunikací II. a III.

třídy zajišťujících napojení center

regionu na nadregionální osy sítě

TEN-T včetně odstraňování

lokálních „slabých míst“ na

komunikacích napojujících region

na síť TEN-T, zejména obchvatů

sídel a aglomerací

Rekonstrukce, modernizace a

budování komunikací II. a III.

třídy zajišťujících efektivní

propojení uvnitř regionu, vyšší

propustnost státní hranice a

vytvářejících základní

předpoklady pro efektivní

mobilitu obyvatel v celém regionu

Rekonstrukce a modernizace

regionálních železničních tratí

zajišťujících propojení regionu a

jeho napojení na okolní prostor

Modernizace a rozvoj

regionálních letišť

0 0 0 0 0 Otázkou zůstává konkrétní trasování nové

dopravní infrastruktury ve vztahu k ochraně

přírody a krajiny

0 0 0 4 0 4 0 vhodný nástroj pro omezení střetu se zájmy

ochrany přírody zejména s lokalitami Natura

2000 s územní a druhovou ochranou ve

stádiu přípravy projektů záměrů

0 0 0 4 0 0 4 0 0 Riziko střetu se zájmy ochrany přírody

zejména s lokalitami Natura 2000 a s

územní a druhovou ochranou. Eliminace

rizika fragmentace a neprostupnosti krajiny.

0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 Riziko střetu se zájmy ochrany přírody

zejména s lokalitami Natura 2000 a s

územní a druhovou ochranou. Nezbytnost

eliminace rizik fragmentace a neprostupnosti

krajiny a tomu také přizpůsobit přípravu

projektů v souladu se stanovisky orgánů

ochrany přírody a krajiny

2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 pozitivní nástroj podpory hromadné dopravy,

přesto je zde nutno sledovat možné

negativní působení jednotlivých projektů na

přírodní prostředí

0 0 4 4 3 0 0 2 hrozí střet se zájmy ochrany přírody

především z pohledu záboru pozemků a z

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines