SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

6

I. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím

I. 1. Základní informace o Regionálním operačním programu NUTS II - Severozápad

Regionální operační program regionu NUTS II Severozápad (ROP) je jednou z částí z celé

soustavy programovacích dokumentů připravovaných Českou republikou a jejími regiony s cílem

předložit Evropské komisi nástroje, prostřednictvím kterých bude možné naplňovat cíle Evropské

unie a její politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Pro region NUTS II Severozápad a jeho

operační program je relevantní Cíl 1 - Konvergence.

Zaměření Regionálního operačního programu regionu NUTS II Severozápad vychází a

navazuje v předkládané verzi na globální cíl, strategické cíle a priority Národního rozvojového

plánu ČR pro období 2007-2013. Obsahové zaměření ROP je formulováno s ohledem na

tematické zaměření ostatních operačních programů a uplatňování principu subsidiarity a z toho

odvozovaných kompetenčních předpokladů a dispozic, které souvisejí s rozvojem území. Priority

a oblasti intervence Regionálního operačního programu budou upraveny a zpřesněny podle

výsledků jednání mezi resorty a regiony ohledně přesného vymezení „hranic“ mezi tématickými

operačními programy a regionálními operačními programy.

Při tvorbě Regionálního operačního programu byl uplatněn princip komplexního řešení

problémů vycházející z územně-integrovaného přístupu na základě znalostí konkrétních

podmínek regionu NUTS II Severozápad.

I. 2. Obsah Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

ROP Severozápad obsahuje následující hlavní části:

Socioekonomickou analýzu regionu

Základní charakteristiku regionu

Polohu a osídlení regionu

Regionální infrastrukturu

Životní prostředí

Hospodářství regionu

Cestovní ruch a lázeňství

Rozvoj lidských zdrojů

Vyhodnocení zkušeností regionu s realizací rozvojových programů

Nastavení aktuálních programů

Identifikované faktory ovlivňující přípravu ROP

Identifikované nedostatky aktuálních programů

Vyhodnocení zkušeností s realizací programů

SWOT analýzu

Strategické cíle ROP Severozápad

Základní východiska pro zpracování strategie

Principy definování strategie ROP

Cíle strategie ROP SZ (Kontext NSRR)

Průřezová témata strategie ROP NUTS II Severozápad

Výsledky SEA

Výsledky ex-ante

Priority ROP Severozápad

Vazbu priorit na nadřazené dokumenty

Popis priorit

Priorita 1 – Regenerace a rozvoj měst

Priorita 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje

Priorita 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines