SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

60

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

apod.), tak na rozvoj

souvisejících služeb (budování

informačních a odbavovacích

systémů, propagace a

medializace veřejné dopravy…);

Modernizace dopravní

infrastruktury měst s orientací na

preferenci a zkvalitňování služeb

MHD včetně záchytných

parkovišť a kapacit pro

odbavování vozidel ve městech;

Zlepšování dostupnosti veřejné

dopravy pro specifické skupiny

obyvatel (staré a handicapované

občany), zvyšování atraktivity a

bezpečnosti městské a

příměstské veřejné dopravy

(např. zastávky, odbavovací

systémy apod.);

Rozvoj a budování cyklostezek

regionálního významu důležitých

pro zajištění plnohodnotné

dopravní obslužnosti regionu.

Priorita 4 Udržitelný

rozvoj cestovního ruchu

4.1. Budování a rozvoj

atraktivit a infrastruktury CR

Obnova, rozvoj, rekonstrukce a

úpravy základní a doprovodné

infrastruktury pro turistiku (např.

2 0 0 2 0 0 2 0 2 důležité je zaměřit systémy MHD na širší

okolí měst

0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 povede k snižování individuální dopravy a

tím k pozitivnímu vlivu na kvalitu ŽP

příslib rozvoje sociálních služeb

2 0 0 1 0 0 1 2 0 2 pojetí cyklistiky jako plnohodnotného druhu

dopravy bude pozitivně ovlivňovat ŽP a

zdraví obyvatelstva

propagace a prostor pro rozvoj sportovně

rekreačních aktivit – zdravější životní styl

0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 možno navázat na osvětu a výchovu

(prezentaci) problematiky ŽP a ochrany

přírody

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines