SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

62

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

stravovacích zařízení

Rekonstrukce, modernizace

současných ubytovacích zařízení

hotelového typu (včetně

případné restaurační části) na

úroveň nejméně středního

standardu

Výstavba, popř. modernizace

lehkých sezónních ubytovacích

zařízení včetně související

doplňující infrastruktury (např.

veřejná tábořiště, autokempinky,

chatové osady)

Rekonstrukce, přestavba

vhodných objektů na celoroční

ubytovacích zařízení včetně

doprovodné infrastruktury a

nezbytného zázemí

výstavba nových či přístavba

rozšiřující ubytovací či stravovací

kapacitu u existujících

ubytovacích zařízení včetně

doprovodné infrastruktury

zajištění odpovídajících napojení

ubytovacích objektů na dopravní

a technickou infrastrukturu

4.3. Podpora marketingu a

tvorby a rozvoje produktů CR

0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 opatření může eliminovat negativní vlivy na

a prostředí, na druhé straně může tyto vlivy

zvýšit (jedná se zejména o zařízení

umístěná v přírodně cenných oblastech)

0 0 2 0 3 0 2 podmíněná vhodnost, je třeba sledovat

soulad se zájmy ochrany přírody a ochrany

krajinného rázu, opatření je naopak vhodné

k usměrnění turistických aktivit

0 0 0 2 0 3 0 0 2 podmíněná vhodnost - je třeba sledovat

soulad se zájmy ochrany přírody a ochrany

krajinného rázu, naopak vhodné k

usměrnění aktivit

0 0 0 3 3 0 0 2 je třeba sledovat soulad se zájmy ochrany

přírody a ochrany krajinného rázu, opatření

je naopak vhodné k usměrnění aktivit

0 0 3 3 0 0 0 2 při budování především liniových staveb

hrozí střet se zájmy ochrany přírody

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines