SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

64

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

filmových, hudebních,

divadelních festivalů, apod.)

Podpora zaměřená na lidské

zdroje (např. školení a zvyšování

kvalifikace pracovníků ve

službách CR) přímo se vážící na

realizaci a provoz konkrétní

investice či produktu CR.

Priorita 5 Technická

asistence

5.1. - Podpora hlavních

řídících a implementačních

úkolů, které plní řídicí orgán a

zprostředkující subjekty.

Nákup či úhrada služeb a

nákladů souvisejících s

poskytováním technické podpory

řídícím a zprostředkujícím

orgánům včetně nákladů na

průběžné konzultace, či

zpracování odborných studií;

Nákup či úhrada služeb a

nákladů souvisejících s realizací

aktivit v oblasti evaluace (exante,

střednědobá, ex-post),

monitoringu implementačních

aktivit a podpůrných akcí pro

řízení současné finanční

kontroly, organizace

monitorovacího výboru.

0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 2 nepřímý vliv v podobě zvýšení

informovanosti

0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 možnost financování analýz rizik střetů se

zájmy ochrany přírody, biologických

hodnocení, EIA, posouzení vlivů na lok.

Natura 2000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Možnost ověřování dopadů jednotlivých

záměrů v průběhu jejich realizace, ale také

po uvedení do provozu z hlediska vlivů na

ŽP.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines