SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

VII. Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci

všech závažných negativních vlivů na životní prostředí

vyplývajících z provedení koncepce

Vzhledem k vysoké míře obecnosti návrhové části operačního programu, která nemá

charakter konkrétních projektů a aktivit, se SEA zaměřuje mimo jiné na předcházení a

minimalizaci významných negativních vlivů implementace OP Severozápad na životní prostředí

a veřejné zdraví prostřednictvím návrhu podmínek realizace jednotlivých projektových záměrů.

Na základě hodnocení jednotlivých priorit vzhledem k referenčním cílům ochrany životního

prostředí byly navrženy specifické podmínky pro implementaci, které jsou spolu s dílčími

doporučeními obecnějšího charakteru v přehledu shrnuty níže.

Důležitou součástí opatření pro zamezení významných negativních dopadů implementace

OP Severozápad na životní prostředí je také návrh environmentálních kritérií (viz dále kap.IX.)

pro výběr projektů a návrh na jejich začlenění do systému hodnocení a výběru projektů,

předkládaných k získání podpory z OP Severozápad. Realizace tohoto návrhu by měla zajistit,

aby nebyly podpořeny projekty s negativními vlivy na životní prostředí, naopak aby podpora byla

směřována na projekty, které mohou přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v NUTS

Severozápad.

Souhrn navržených podmínek pro implementaci opatření

Níže jsou uvedeny návrhy podmínek pro implementaci projektů v rámci jednotlivých oblastí

podpory, u kterých byly identifikovány potenciální negativní vlivy na životní prostředí, respektive

u kterých byl naopak identifikován potenciál pro dosažení pozitivních dopadů na životní

prostředí.

Priority ROP SZ

Priorita 1 - Regenerace a rozvoj měst

1.1. Revitalizace regenerace městských aglomerací.

Revitalizace a zatraktivnění městských částí, tj. stavební

obnova nebo dostavba budov, vč. související dopravní,

technické infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně a

zařízení pro volno-časové aktivity

Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro

průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve

městech pro jejich další veřejné využití včetně řešení

dekontaminace postižených území, vč. související dopravní

a technické infrastruktury jako součást širšího konceptu

regenerace určitého území

Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných

oblastí, jednotlivých měst, nebo jejich částí vč. zajištění

procesu jejich zpracování za použití vhodných

participativních metod

Související projektová příprava, projektová dokumentace,

architektonická soutěž

Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace

měst vč. sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU

1.2. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Modernizace, fyzická obnova a dostavba základních a

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb.

Komentář,

návrhy změn a doporučení

při realizaci opatření podporovat aktivity a projekty

přibližující přírodu obyvatelstvu a působícím naučně

a výchovně

při realizaci opatření podporovat aktivity a projekty

přibližující přírodu a přírodní prostředí obyvatelstvu

a působícím naučně a výchovně přeměna

brownfields na green fields

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

při projektové přípravě respektovat zásady ochrany

krajinného rázu

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines