SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

69

Renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků,

rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch);

Rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek

(bez vazby na cestovní ruch);

Rekonstrukce a výstavby dětských hřišť, veřejných

sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity;

Investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné

dopravy (autobusové zastávky);

Rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně

parkovacích ploch;

Rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení

vzdělávacích institucí vč. vybavení ICT (základní a střední

školství, celoživotní vzdělávání, APZ, knihovny);

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí

sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze

společnosti,

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení

zdravotnických zařízení;

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení

předškolní a mimoškolní péče o děti;

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení

péče o seniory

Infrastruktura pro hospodářský rozvoj

Rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů a

výrobních areálů brownfields pro ekonomické aktivity

nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně

rozšíření o nové sousedící plochy;

Rekonstrukce a výstavba související technické

infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení);

Rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

Priorita 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost

3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a

nadregionálního významu

Příprava projektů a související projektové dokumentace pro

projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T a projekty

řešící vnitřní propojení regionu;

Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III.

třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální

osy sítě TEN-T včetně odstraňování lokálních „slabých míst“

na komunikacích napojujících region na síť TEN-T, zejména

obchvatů sídel a aglomerací

Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III.

třídy zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší

propustnost státní hranice a vytvářejících základní

Komentář,

návrhy změn a doporučení

reálné nebezpečí likvidace stanovišť chráněných

druhů (dřevokazný hmyz),je nutno respektovat staré

stromy i jejich torza, hrozí zavádění regionálně

nevhodných prvků a invazních druhů,

možnost střetu se stanovišti chráněných živočichů

(Chiroptera)

Pozor na narušení vnímání venkovského prostoru

městskými prvky

pozitivní prvek podpory komfortu hromadné dopravy

Pozor na narušení vnímání venkovského prostoru

městskými prvky

Pozor na narušení vnímání venkovského prostoru

městskými prvky

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

možnost střetu se stanovišti chráněných živočichů

(Chiroptera), pozitivum je v případném omezení

neg. vlivů těchto objektů na přírodní prostředí

pozitivní vliv na přírodní prostředí v okolí sídel

(toků)

Otázkou zůstává konkrétní trasování nové dopravní

infrastruktury ve vztahu k ochraně přírody a krajiny

vhodný nástroj pro omezení střetu se zájmy

ochrany přírody zejména s lokalitami Natura 2000 s

územní a druhovou ochranou ve stádiu přípravy

projektů záměrů

Riziko střetu se zájmy ochrany přírody zejména s

lokalitami Natura 2000 a s územní a druhovou

ochranou

Riziko střetu se zájmy ochrany přírody zejména s

lokalitami Natura 2000 a s územní a druhovou

ochranou

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines