SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

7

Priorita 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Priorita 5 - Technická asistence

Finanční plán

Monitoring a hodnocení programu

Indikátory kontextu

Indikátory globálního a specifických cílů programu

Indikátory pro hodnocení specifických cílů priorit programu

Prováděcí opatření

Obecná ustanovení

Řízení programu

Systém finančních toků Regionálních operačních programů spolufinancovaných ze

strukturálních fondů

Finanční kontrolu

Interní audit

Propagaci a publicitu

Přílohy programu

I. 3. Východiska ROP NUTS II Severozápad

Strategie ROP pro NUTS II – Severozápad vychází z priorit Národního rozvojového plánu

(NRP) i Strategických obecných zásad Společenství (SOZS). Každé z opatření ROP je tudíž

vázáno minimálně na jednu z priorit NRP i SOZS silně a vazba na další priority je částečná. Viz

dále uvedený soupis vstupních podkladů.

Kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se na úrovní předloženého záměru

nedá v této fázi posuzovaní zcela jednoznačně a objektivně stanovit. Současně je třeba mít na

zřeteli, že všechny k tomuto účelu zadavatelem poskytnuté, nebo řešitelským týmem dále

shromážděné poznatky dokládají jednoznačný záměr všech národních, regionálních nebo i

sektorových programů předcházet nebo eliminovat hlavní a aktuální problémy souvisejících s

ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. Zároveň, všechny navazující konkrétní investiční

záměry řešené za účelem dosažení zde stanovených cílů budou v převážně většině podřízeny

individuálnímu posouzení svých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví prostřednictvím

standardních E.I.A.- procedur a nebo standardů IPPC.

Národní úroveň

Na úrovni České republiky jako celku (tj. NUTS I), byly vytvořeny základní strategické a

plánovací dokumenty. Jedná se o:

• Strategii hospodářského růstu,

• Strategii udržitelného rozvoje,

• Strategii regionálního rozvoje,

• Národní Lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program reforem ČR,

zpracovaný na základě Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa 2005-2008,

formuluje nezbytné reformní kroky a identifikuje priority hospodářské politiky ČR.

Proto, aby mohla Česká republika v letech 2007 – 2013 využívat podporu ze strukturálních

fondů Evropské unie a Fondu soudržnosti, jsou pro ní kromě nařízení zásadní tři strategické

dokumenty, kterými jsou:

• Strategické obecné zásady společenství

• Národní rozvojový plán (NRP) a na něj navazující

• Národní strategický referenční rámec (NSRR).

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines