SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

71

na úroveň nejméně středního standardu

Výstavba, popř. modernizace lehkých sezónních

ubytovacích zařízení včetně související doplňující

infrastruktury (např. veřejná tábořiště, autokempinky,

chatové osady)

Rekonstrukce, přestavba vhodných objektů na celoroční

ubytovacích zařízení včetně doprovodné infrastruktury a

nezbytného zázemí

výstavba nových či přístavba rozšiřující ubytovací či

stravovací kapacitu u existujících ubytovacích zařízení

včetně doprovodné infrastruktury

zajištění odpovídajících napojení ubytovacích objektů na

dopravní a technickou infrastrukturu

4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů

CR

Podpora vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti

CR (např. založení a podpora činnosti regionálního fóra pro

cestovní ruch zajišťujícího koordinaci realizace

marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora

regionálních či lokálních destinačních managementů, …)

Rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření

regionální sítě informačních center

Podpora monitoringu návštěvnosti, pasportizace, zpracování

analytických studií a podkladů zajišťujících účinnější řízení,

rozvoj produktů a marketing, zavádění systému certifikace

zařízení a služeb CR, apod.

Příprava nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících

produktů CR s regionálním dopadem (např. „wellness“

pro oblasti lázeňství, či ekoturistiku na území NP)

Podpora marketingu a propagace akcí regionálního

významu (např. propagace a prezentace významných

filmových, hudebních, divadelních festivalů, apod.)

Podpora zaměřená na lidské zdroje (např. školení a

zvyšování kvalifikace pracovníků ve službách CR) přímo se

vážící na realizaci a provoz konkrétní investice či produktu

CR.

Priorita 5 Technická asistence

5.1. - Podpora hlavních řídících a implementačních

úkolů, které plní řídicí orgán a zprostředkující

subjekty.

Nákup či úhrada služeb a nákladů souvisejících s

poskytováním technické podpory řídícím a zprostředkujícím

orgánům včetně nákladů na průběžné konzultace, či

zpracování odborných studií;

Nákup či úhrada služeb a nákladů souvisejících s realizací

aktivit v oblasti evaluace (ex-ante, střednědobá, ex-post),

monitoringu implementačních aktivit a podpůrných akcí pro

řízení současné finanční kontroly, organizace

monitorovacího výboru.

5.2. - Podpora rozvoje a absorpční kapacity (v podobě

služby) zajišťující účinné a udržitelné investice na

základě vhodných integrovaných strategií a rozvojové

praxe.

Konzultace, přímá asistence a podpora lokálních či

regionálních komunit v přípravě integrovaných projektů a

strategií pro jednotlivá opatření priority 1 a 2;

Komentář,

návrhy změn a doporučení

cenných oblastech)

podmíněná vhodnost, je třeba sledovat soulad se

zájmy ochrany přírody a ochrany krajinného rázu,

opatření je naopak vhodné k usměrnění turistických

aktivit

podmíněná vhodnost - je třeba sledovat soulad se

zájmy ochrany přírody a ochrany krajinného rázu,

naopak vhodné k usměrnění aktivit

je třeba sledovat soulad se zájmy ochrany přírody a

ochrany krajinného rázu, opatření je naopak vhodné

k usměrnění aktivit

při budování především liniových staveb hrozí střet

se zájmy OP

nepřímý vliv v podobě propagace a zvýšení

informovanosti

nepřímý vliv v podobě zvýšení informovanosti

možnost financování analýz rizik střetů se zájmy

ochrany přírody, biologických hodnocení, EIA,

posouzení vlivů na lok. Natura 2000

Možnost ověřování dopadů jednotlivých záměrů

v průběhu jejich realizace, ale také po uvedení do

provozu z hlediska vlivů na ŽP.

možnost financování analýz ryzik střetů se zájmy

ochrany přírody

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines