SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

73

VIII.Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo

posuzování provedeno, včetně případných problémů při

shromažďování požadovaných údajů (např. technické nedostatky

nebo nedostatečné know-how)

Výběr zkoumaných variant

ROP - Severozápad vznikal formou průběžného projednávání a proto také je předkládán v

jedné výsledné variantě. Dílčí alternativy mohou nastat až při implementaci ROP. Tj. při realizaci

jednotlivých konkrétních projektů. Vzhledem k tomu je třeba, aby do systému monitoringu ROP

Severozápad byly začleněny environmentální indikátory a kritéria pro výběr projektů dle návrhu

zpracovatele SEA.

Popis posouzení vlivů ROP NUTS II – Severozápad na životní prostředí

Posouzení vlivů ROP Severozápad na životní prostředí bylo provedeno v souladu se

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Významným

podkladem byla Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta

7/2004).

Součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě vydaného závěru zjišťovacího

řízení bylo provedeno i posouzení vlivů na soustavu lokalit Natura 2000.

Proces posuzování vlivu ROP Severozápad na životní prostředí byl zahájen v době, kdy byly

zpracovány některé části dokumentu s možností předkládání návrhů na doplnění dokumentu v

průběhu jeho dopracování. Ne vždy však byla k tomu kroku ze strany zpracovatele potřebná

ochota. Viz přetrvávající výtky na doplnění ROP o konkrétní dokumenty a jejich kriteria.

Základním prvkem posouzení bylo hodnocení vztahu navržených oblastí podpory vzhledem

k referenčním cílům životního prostředí.

Jednotlivé kroky provedení posouzení vlivů ROP na životní prostředí:

1. Analýza stavu životního prostředí.

2. Analýza strategických dokumentů na mezinárodní, národní a regionální úrovni.

3. Stanovení sady referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví na

základě strategických dokumentů mezinárodní, národní a regionální úrovně.

4. Posouzení popisných částí ROP z hlediska vztahu k problematice životního prostředí.

5. Posouzení návrhové části ROP vzhledem k referenčním cílům ochrany životního

prostředí a veřejného zdraví.

6. Návrh opatření pro předcházení negativnímu vlivu implementace ROP na životní

prostředí.

7. Posouzení návrhu monitoringu implementace ROP z hlediska vlivů na životní prostředí.

8. Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivu realizace ROP na životní

prostředí.

9. Návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů.

10. Zpracování SEA dokumentace.

11. Návrh stanoviska SEA.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines