SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

74

IX. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na

životní prostředí

V rámci implementace ROP Severozápad musí být prováděno sledování vlivů na životní

prostředí dle ustanovení §10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v

platném znění. Předkladatel ROP Severozápad je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů

schváleného ROP na životní prostředí a veřejné zdraví.

V případě zjištění závažných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví

během implementace ROP je předkladatel povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo

zmírnění takových vlivů a informovat o tom Ministerstvo životního prostředí a dotčené správní

úřady a současně rozhodnout o změně ROP.

Návrh na sledování vlivů implementace ROP na životní prostředí (dále také „monitoring“)

vychází z předpokladu, že nástrojem budou jsou jednotlivé projekty, předkládané v rámci

jednotlivých oblastí podpory. Navrhovaný systém zohledňuje skutečnost, že při sledování

environmentálních indikátorů na území NUTS II je krajně obtížné odlišit dopady ROP na životní

prostředí od vlivu jiných aktivit. Například projektů financovaných z jiných zdrojů.

Zpracovatel SEA ROP při návrhu monitoringu dále předpokládá, že níže uvedený návrh

bude dále případně upraven podle způsobu implementace ROP a podle charakteru jednotlivých

předkládaných projektů. Splnění tohoto předpokladu však znamená zajištění dostatečných

personálních a odborných kapacit v rámci celkového systému sledování dopadů implementace

ROP (viz dále).

Níže popsaný systém monitoringu ROP vychází ze systému environmentálního monitoringu

navrhovaného pro Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 a jeho výstupy by tak měly být

využitelné pro komplexní hodnocení vlivu aktivit realizovaných s podporou čerpanou ze

strukturálních fondů EU na životní prostředí a veřejné zdraví v ČR v průběhu celého

programovacího období.

Systém sledování vlivů implementace ROP Severozápad na životní prostředí

(monitoring)

Pro sledování míry vlivu ROP na jednotlivé referenční cíle navrhnul zpracovatel SEA

environmentální indikátory. K tomu, aby bylo možné odhadnout vliv ROP vzhledem k navrženým

indikátorům a zároveň vyloučit zahrnutí jiných vlivů než vlivů ROP, je nutné sledování indikátorů

navázat na environmentální hodnocení projektů předkládaných v rámci jednotlivých oblastí

podpory, tj. využít environmentální indikátory zároveň jako kritéria pro hodnocení a výběr

projektů. Sledováním a sumarizací hodnocení jednotlivých projektů v rámci ROP pak bude

možné odhadnout celkový dopad ROP na stanovené indikátory, respektive referenční cíle

ochrany životního prostředí.

Sledování dopadů ROP na environmentální indikátory v souvislosti s implementací ROP by

mělo být prováděno v celém programovacím období a výsledky by měly být pravidelně

zveřejňovány, nejlépe elektronickou formou na internetových stránkách.

Vazba monitoringu na referenční cíle ochrany životního prostředí

Návrh monitoringu vychází z referenčních cílů ochrany životního prostředí pro ROP. Tyto

cíle reprezentují oblasti a témata v životním prostředí, které mohou být implementací ROP

významně ovlivněny, tj. dopady implementace ROP na životní prostředí budou sledovány

prostřednictvím míry ovlivnění těchto cílů.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines