SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

80

Referenční cíl Kriterium pro výběr projektů Zdroj dat

Snižovat emise CO2

Bude mít realizace projektu vliv na snížení

emisí CO2 ekvivalent

Ano/Ne (tun/rok)

Projektová dokumentace

a Energetický audit

Dosáhnout národní emisní stropy pro oxid

siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky

a amoniak v horizontu roku 2010 a

dosáhnout směrných cílových hodnot pro

acidifikaci pro lidské zdraví a pro vegetaci k

r.2020

Snižovat vypouštění a úniky prioritních

látek a zastavení nebo postupné

odstranění vypouštění a úniků prioritních

nebezpečných látek.

Snižovat zábory půdy

Omezovat fragmentaci krajiny a

zabezpečovat ochranu a obnovu

migračních tras, koridorů a zastávek

migrujících druhů

Zlepšovat retenční funkci krajiny.

Snižovat spotřebu energie a více využívat

obnovitelné zdroje energie.

Snižovat spotřebu nerostných surovin v

důsledku strukturálních změn

hospodářství a technického rozvoje

Předcházet vzniku odpadů, omezování

jejich množství a nebezpečných vlastností

Zvyšovat podíl separovaných odpadů a

zvýšit podíl využívání odpadů s

upřednostněním recyklace

Chránit přírodní prvky v zastavěných

Územích

Podporovat využívání brownfields

Podporovat environmentálně šetrné

formy dopravy.

Snižovat zatížení transitní a nákladní

silniční dopravou

Snižovat zátěž populace z expozice hlukem

z dopravy a průmyslové činnosti

Plány péče CHKO

Eliminace ohrožení území zahrnutých do

soustavy NATURA 2000.

Přispěje realizace projektu ke snížení

emisí jednotlivých látek spojených s

danou činností

Ano/Ne (tun/rok)

Přispěje realizace projektu ke snížení

emisí prioritních nebezpečných látek,

spojených s danou činností

Ano/Ne (tun/rok)

Přispěje realizace projektu ke snížení

záborů půdy Ano/Ne (m2)

Přispěje realizace projektu k omezení

fragmentace krajiny Ano/ne

Přispěje realizace projektu ke zlepšení

retenční funkce krajiny Ano/Ne

Přispěje realizace projektu k úsporám

energie či ke zvýšení výroby energie

z obnovitelných zdrojů

Ano/Ne (GJ)

Přispěje realizace projektu ke snížení

spotřeby nerostných surovin pro realizaci

projektu Ano/Ne

Přispěje realizace projektu ke snížení

produkce odpadů

Ano/Ne (tun/rok)

Přispěje realizace projektu ke zvýšení

množství materiálově využitých odpadů

Ano/Ne (tun/rok)

Přispěje projekt k ochraně přírodních

prvků v zastavěných územích Ano/ne

Bude projekt realizován s využitím

brownfields Ano/Ne (ha)

Přispěje projekt ke zvýšení počtu

přepravených osob MHD Ano/Ne (počet

cestujících)

Je projekt zaměřený na podporu

environmentálně šetrných forem dopravy

Ano/Ne

Přispěje projekt ke snížení zatížení

transitní a nákladní dopravou Ano/ne

Podporuje projekt výrobky šetrné k

životnímu prostředí Ano/Ne

Pokud je projekt realizován na území

CHKO je v souladu s jeho plánem péče

Ano/ne

Pokud je projekt realizován na území

zařazenou do soustavy NATURA 2000 a

je v souladu s podmínkami jeho ochrany

Ano/ne

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

a energetický audit

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines