SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

81

XII. Vlivy koncepce na veřejné zdraví.

Hodnocení vlivů ROP – NUTS II - Severozápad na veřejné zdraví by mělo vycházet z cílů

ochrany veřejného zdraví. Tyto cíle jsou reprezentovány sadou cílů navržených v existujících

mezinárodních a národních koncepčních dokumentech ochrany a podpory zdraví. Zpracovatel

zhodnotil tyto cíle z hlediska relevance ve vztahu k oblastem podpory ROP a zároveň vzal v

úvahu současný stav a trendy zdravotního stavu obyvatelstva nejen ČR. Cíle ochrany a podpory

zdraví ve vztahu k životnímu prostředí lze nalézt v přijatých koncepcích, strategiích, a akčních

plánech, a to jak na úrovni mezinárodních a evropských dokumentů, tak na úrovni České

republiky.

Vybrané koncepční materiály, které byly brány v úvahu v rámci hodnocení vlivu ROP

na veřejné zdraví

Zdraví pro 21. století je významný koncepční a metodický program WHO (Světové

zdravotnické organizace. Program je založen na široké definici zdraví jako bio-psychosociální

kategorii, bere v úvahu široké spektrum determinant zdraví a různý stupeň jejich ovlivnitelnosti,

zdůrazňuje širokou sociální podmíněnost zdraví i péče o ně, soustavně využívá poznatků nejen

medicínského výzkumu, ale i dalších oborů, a to zejména socio-medicínských a socioekologických.

Národní verze tohoto programu byla schválena 30. 10. 2002 usnesením vlády č.

1046/2002. Tento program, vytyčuje úkoly zejména pro snížení výskytu neinfekčních a

infekčních nemocí, zaměřuje se však i na oblast prevence, zdravého životního prostředí, péče o

duševní zdraví a změny životního stylu naší populace. Velký význam přikládá Zdraví 21 účasti

všech složek společnosti na zlepšování národního zdraví a společné odpovědnosti všech

resortů. Zdraví jako konkrétní důvod spolupráce resortů a jedno z kriterií pro politické

rozhodování dosud není běžnou praxí činnosti ministerstev. Jde o zdravotní dopady zásadních

rozhodnutí v energetice, dopravě, legislativě, zemědělství,vzdělávání či v daňových otázkách.

Evropský akční plán životního prostředí a zdraví dětí, přijatý v Budapešti v roce 2004,

stanovuje jasné environmentální cíle pro zdraví senzitivní skupiny dětí. Mezi tyto cíle patří

vytváření vhodného a bezpečného prostředí sídel s důrazem na prevenci poranění a nehod dětí,

podporu jejich fyzické aktivity a snížení počtu respiračních onemocnění dětí zajištěním čistšího

venkovního a vnitřního ovzduší. Dalším cílem je snížení rizika zdravotního poškození dětí v

důsledku expozice nebezpečným chemickým látkám, fyzikálním (hluk) a biologickým agens a

nebezpečnému pracovnímu prostředí během gravidity, dětství a dospívání.

Akční plán zdraví a životní prostředí 2004–2010 EU je zaměřený na snižování

nepříznivých zdravotních dopadů, způsobených znečištěním životního prostředí. Na základě

plánu je budován unijní systém pro integraci informací o stavu životního prostředí,

ekosystémech a lidském zdraví. Plán stanovuje 13 opatření, mezi nimi iniciativy zaměřené na

lepší pochopení vazby mezi životním prostředím a zdravím a na zkoumání cest, kterými

ekologická nebezpečí vedou k epidemiologickým účinkům. Soustřeďuje se také na výzkumnou

činnost, např. na astma/alergie, neurologicko-vývojové poruchy, rakovinu a účinky narušující

endokrinní soustavu.

Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP) obsahuje soubor

opatření směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace. Zabývá se

širokou škálou problémů životního prostředí a zdraví, jak to vyplývá z definice WHO. Národní

akční plán vychází ze solidarity občanů a zásad udržitelného rozvoje. Je výrazem politického

konsensu jednotlivých resortů ve vztahu ke strategii řešení problémů zdraví a životního

prostředí.

Účelem hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zjištění, zda předkládaná koncepce (ROP)

včetně jejich priorit, specifických cílů a oblastí intervencí nenarušuje cíle ochrany zdraví a zda

v souladu s nimi napomáhá vytvářet podmínky pro zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Za tyto

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines