SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

82

je především – ve smyslu definice zdraví WHO - „stav fyzické, psychické i sociální pohody“

a tedy nejen absence nemocí.

Ve vztahu k návrhu posuzované koncepce (ROP SZ) je třeba konstatovat, že spolu s

absencí odkazů na tyto výše uvedené dokumenty chybí i zcela zásadní poznatek, že obyvatelé

podstatné části tohoto regionu NUTS II – Severozápad jsou v determinantách zdraví hluboko

pod průměrem ČR. V předloženém dokumentu, přes veškeré připomínky ze strany zpracovatele

vyhodnocení není těmto skutečnostem věnována patřičná pozornost. Chybí konstatování o

zvýšeném výskytu onemocnění, která ve svém důsledku mohou vést k invaliditě, předčasnému

úmrtí a snížení délky života prožité bez nemoci. To ve svém důsledku vede nejen k sociálněekonomickým

problémům populace - regionu, ale také k nepříznivým vlivům na tolik potřebný a

všestranný rozvoj lidského potenciálu v regionu. V předloženém dokumentu nejsou uvedeny ani

cíle dotýkající se prevence a podpory zdraví. Nejsou zde zohledněny obecné cíle těchto

dokumentů a ani vazby na strategie dané regionálními programy. Z tohoto pohledu by bylo

vhodné požadovat jejich dopracování a to jak v části analytické tak také v části návrhové. Viz

připomínky z vyjádřeních KHS v Ústí nad Labem a KHS Karlovarského kraje v kapitole XIV.

Přesto, zpracovatel vyhodnocení koncepce se už v rámci kapitoly VI. pokusil o vyhodnocení

potenciálních vlivů této koncepce na veřejné zdraví, které vychází ze samostatné a níže

uvedené analýzy. Ta se nevěnovala prioritám ROPu , ale především jednotlivým specifickým

cílům, které se ve své formulaci nejvíce přibližují konkrétním záměrům.

Pro hodnocení jednotlivých cílů byla využita následující stupnice:

-2 potenciálně velmi negativní vliv,

-1 potenciálně negativní vliv,

0 nemá žádný potenciální vliv,

1 potenciálně pozitivní vliv,

2 potenciálně velmi pozitivní vliv,

vliv nelze posoudit vzhledem k formulaci koncepce

Priority ROP NUTS II - SZ

a jejich specifické cíle

Priorita 1 - Regenerace a rozvoj měst

1.1. Revitalizace regenerace městských aglomerací.

Revitalizace a zatraktivnění městských částí, tj. stavební

obnova nebo dostavba budov, vč. související dopravní,

technické infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně a

zařízení pro volno-časové aktivity

Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro

průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve

městech pro jejich další veřejné využití včetně řešení

dekontaminace postižených území, vč. související dopravní

a technické infrastruktury jako součást širšího konceptu

regenerace určitého území

Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných

oblastí, jednotlivých měst, nebo jejich částí vč. zajištění

procesu jejich zpracování za použití vhodných

participativních metod

Související projektová příprava, projektová dokumentace,

architektonická soutěž

Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace

měst vč. sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU

1.2. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Komentář,

návrhy změn a doporučení

1 -mimo krátkodobou zátěž v souvislosti se

stavební činností (hluk, prašnost atp.) lze

očekávat příznivý výsledný efekt

2 -mimo krátkodobou zátěž v souvislosti se

stavební činností (hluk, prašnost atp.) lze

očekávat příznivý výsledný efekt. Včetně

odstranění starých ekologický zátěží, jako

zdroje možné újmy na veřejné zdraví.

2 šance pro malou zátěž ze strany stavebních

činností. Naděje pro vyšší faktor pohody a

regeneraci fyzických i duševních sil

1 při projektové přípravě respektovat zásady

ochrany krajinného rázu a pozitivního vlivu

na veřejné zdraví – podmínky zadání

1 Využívání dobrých příkladů je vždy inspirující

a usnadňuje cestu hledání vhodného řešení

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines