SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

86

Priority ROP NUTS II - SZ

a jejich specifické cíle

stravovací kapacitu u existujících ubytovacích zařízení

včetně doprovodné infrastruktury

zajištění odpovídajících napojení ubytovacích objektů na

dopravní a technickou infrastrukturu

4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů

CR

Podpora vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti

CR (např. založení a podpora činnosti regionálního fóra pro

cestovní ruch zajišťujícího koordinaci realizace

marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora

regionálních či lokálních destinačních managementů, …)

Rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření

regionální sítě informačních center

Podpora monitoringu návštěvnosti, pasportizace, zpracování

analytických studií a podkladů zajišťujících účinnější řízení,

rozvoj produktů a marketing, zavádění systému certifikace

zařízení a služeb CR, apod.

Příprava nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících

produktů CR s regionálním dopadem (např. „wellness“

pro oblasti lázeňství, či ekoturistiku na území NP)

Podpora marketingu a propagace akcí regionálního

významu (např. propagace a prezentace významných

filmových, hudebních, divadelních festivalů, apod.)

Podpora zaměřená na lidské zdroje (např. školení a

zvyšování kvalifikace pracovníků ve službách CR) přímo se

vážící na realizaci a provoz konkrétní investice či produktu

CR.

Priorita 5 Technická asistence

5.1. - Podpora hlavních řídících a implementačních

úkolů, které plní řídicí orgán a zprostředkující

subjekty.

Nákup či úhrada služeb a nákladů souvisejících s

poskytováním technické podpory řídícím a zprostředkujícím

orgánům včetně nákladů na průběžné konzultace, či

zpracování odborných studií;

Nákup či úhrada služeb a nákladů souvisejících s realizací 0

aktivit v oblasti evaluace (ex-ante, střednědobá, ex-post),

monitoringu implementačních aktivit a podpůrných akcí pro

řízení současné finanční kontroly, organizace

monitorovacího výboru.

5.2. - Podpora rozvoje a absorpční kapacity (v podobě 0

služby) zajišťující účinné a udržitelné investice na

základě vhodných integrovaných strategií a rozvojové

praxe.

Konzultace, přímá asistence a podpora lokálních či 0

regionálních komunit v přípravě integrovaných projektů a

strategií pro jednotlivá opatření priority 1 a 2;

5.3. - Informace a publicita. 0

Podpora vzniku informačních systémů a databází a sítí 0

certifikovaných poradců proškolených v oblasti problematiky

SF, strategii a přístupu ROP a přípravy a realizace projektů;

Aktivity vyplývající z Plánu informovanosti a publicity, který 0

musí obsahovat různé typy akcí informujících veřejnost

(multimedia, video, inzertní kampaň), zejména pak

Prezentace na webových stránkách, informační kampaně 0

Distribuce dokumentace; informační centra 0

Prezentace v médiích, TV spoty a reklamy 0

Komentář,

návrhy změn a doporučení

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

0

0

0

0

Otázka dostupnosti pro místní občany

0

0

0

More magazines by this user
Similar magazines