SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

88

XIII. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů

Úvod

ROP Severozápad jako součást soustavy operačních programů ČR prostřednictvím svých

veřejných intervencí přispívá k udržitelnému rozvoji v souladu se Strategií udržitelného rozvoje

ČR. ROP Severozápad řeší problematiku spojenou s hospodářskými, sociálními a územními

rozdíly formou posilování ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti,

sociálního začlenění i ochrany a kvality životního prostředí. Strategické cíle a priority a oblasti

intervence ROP Severozápad jako nástroje veřejné intervence jsou formulovány tak, aby co

nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním

a sociálním pilířem udržitelnosti. Všechny priority ROP Severozápad naplňují 3 pilíře

udržitelného rozvoje regionu, a to podle svého tématického zaměření.

Identifikační údaje

Předkladatelem Regionálního operačního programu NUTS II – Severozápad je Krajský

úřad Karlovarského kraje.

Zpracovatelem vyhodnocení vlivů ROP NUTS II Severozápad na životní prostřed je Mgr.

Karel Houdek a kolektiv řešitelů Laboratoře ekologie krajiny FLE ČZU Praha se sídlem v

Kostelci nad Černými lesy

Příslušný orgán k vydání stanoviska dle citovaného zákona je Ministerstvo životního

prostředí ČR odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Orgán schvalující koncepci a její posouzení vlivů na životní prostředí jsou

zastupitelstva Karlovarského a Ústeckého kraje

Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím:

Zaměření Regionálního operačního programu regionu NUTS II Severozápad vychází a

navazuje v předkládané verzi na globální cíl, strategické cíle a priority Národního rozvojového

plánu ČR pro období 2007-2013. Obsahové zaměření ROP je formulováno s ohledem na

tematické zaměření ostatních operačních programů a uplatňování principu subsidiarity a z toho

odvozovaných kompetenčních předpokladů a dispozic, které souvisejí s rozvojem území. Priority

a oblasti intervence Regionálního operačního programu budou upraveny a zpřesněny podle

výsledků jednání mezi resorty a regiony ohledně přesného vymezení „hranic“ mezi tématickými

operačními programy a regionálními operačními programy.

Pro tvorbu ROP SZ byly zcela zásadní tři strategické dokumenty, kterými jsou Strategické

obecné zásady společenství (EU), Národní rozvojový plán (ČR) a na něj navazující Národní

strategický referenční rámec (ČR). Regionální operační program je konzistentní s dalšími

národními strategickými dokumenty, a to se Strategií udržitelného rozvoje, Strategií

hospodářského růstu a regionálními strategiemi rozvoje jednotlivých krajů tvořících region NUTS

II Severozápad.

Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho

pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce

Hodnocení vycházelo z podkladů zpracovaných nejen v rámci přípravy ROP NUTS II SZ, ale

také z výsledků vlastního šetření týmu posuzovatele, kde byly zmapovány základní kategorie

ochrany jednotlivých složek životního prostředí, včetně možných vlivů na veřejné zdraví. V této

souvislosti lze konstatovat, že výchozí stav životního prostředí v zájmové oblasti nepředstavuje

zásadní limitující překážku pro realizaci navržených prioritních os a oblasti podpory uvedené v

ROP. V rámci ROP budou realizovány projekty zaměřené přímo na ochranu životního prostředí,

u nichž by případný odklad realizace ROP by vedla ke stagnaci současného stavu, nebo k jeho

zhoršení. Projekty, které mohou mít určitý a potenciálně negativní vliv na životní prostředí musí

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines