SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

89

být podrobně zhodnoceny v rámci posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, včetně návrhu

na minimalizační a kompenzační opatření.

Referenční cíle ochrany životního prostředí pro ROP Severozápad stanovené na

mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni jsou následující:

1. po ukončení prvního kontrolního období Protokolu snížit do roku 2020 měrné emise CO2 na

obyvatele o 30 % a celkové agregované emise CO2 o 25 % v porovnání s rokem 2000, a

pokračovat v zahájeném trendu do roku 2030,

2. dosáhnout národní emisní stropy pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a

amoniak v horizontu roku 2010 a dosáhnout směrných cílových hodnot pro acidifikaci pro

lidské zdraví a pro vegetaci k roku 2020,

3. snižovat vypouštění emisí a úniků prioritních látek a zastavit nebo postupně odstranit

vypouštění, emise a úniky prioritních nebezpečných látek,

4. snižovat zábory půdy,

5. omezovat fragmentaci krajiny a zabezpečovat ochranu a obnovu migračních tras, koridorů a

zastávek migrujících druhů,

6. zlepšovat retenční funkci krajiny,

7. omezovat vstupy hlavních environmentálních toxikantů do prostředí a hledat náhradní

řešení,

8. snižovat spotřebu primárních neobnovitelných zdrojů v absolutní výši o 1% ročně, ve

veřejném sektoru o 1,5 % ročně,

9. stabilizovat snižování energetické náročnosti tvorby HDP o 3 % ročně, elektroenergetické

náročnosti o 2 % ročně,

10. snižovat spotřebu nerostných surovin v důsledku strukturálních změn hospodářství a

technického rozvoje,

11. zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do

roku 2012,

12. snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem

2000 s předpokladem dalšího snižování,

13. chránit přírodní prvky v zastavěných územích,

14. podporovat využívání brownfields,

15. podporovat environmentálně šetrné formy dopravy včetně managementových opatření,

16. snižovat zatížení transitní a nákladní silniční dopravou,

17. snižovat zátěž populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z průmyslové

činnosti,

18. Povzbudit poptávku a nabídku výrobků šetrných k životnímu prostředí, a tím stimulovat

potenciál pro neustálé, trhem řízené environmentální zlepšování.

Na základě hodnocení jednotlivých priorit vzhledem k referenčním cílům ochrany životního

prostředí byly navrženy specifické podmínky pro implementaci

Důležitou součástí opatření negativních dopadů implementace OP Severozápad na životní

prostředí je také návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů a návrh na jejich začlenění

do systému hodnocení a výběru projektů, předkládaných k získání podpory z OP Severozápad.

ROP Severozápad je předkládána ve finální jedné variantě, která je konsensem mnoha kol

předcházejících jednání a vyhodnocení řady dílčích variant řešení. Alternativy mohou nastat při

implementaci ROP, tj. při realizaci jednotlivých konkrétních projektů. Vzhledem k tomu je nutné,

aby byly do systému monitoringu ROP Severozápad začleněny environmentální indikátory a

kritéria pro výběr projektů dle návrhu zpracovatele SEA.

Posouzení vlivů ROP Severozápad na životní prostředí bylo provedeno v souladu se

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Významným

podkladem byla Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines