SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

XIV. Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a

veřejné zdraví.¨

Číslo Resort Připomínka Vypořádání

1 MŽP – odbor ROP bez odkazu na tento Zda ROP přispěje k péči o ŽP ve městech v intencích

ekologie lidských dokument řeší jeho cíle v rámci navrhovaných přijatou Tématickou strategií pro městské zapracováno

sídeI a člověka intervencí priority 1, 2 a 5. žp (dokument COM (2005) 718 final)

2. Dtto Ano. Viz intervence v prioritách 1 Zda ROP přispěje k péči o životní, městské či venkovské

a 2

3. Dtto ROP otázku přímo neřeší, ale

navazuje v intervencích priorit 2

a 4.

prostředí pomocí revitalizací ploch typu bronwnfliedls

Zda ROP přispěje k péči o krajinu dle závazku ČR, který

vznikl ratifikací Evropské úmluvy o krajině.

4. MŽP – odb. ochrany

vod

- viz intervence priority 1a 5 Doporučení postupné sanace znečištěných povrchových

vod

5. Dtto Zpracovatel ROP tuto otázku ochrana území před povodněmi

neřeší

6. Dtto - viz intervence priority 1 dokončení kanalizačního systému, zejména v Ústeckém

kraji

7. dtto ROP tuto otázku v této etapě řešení protierozních ochrany vod na Ústecku

přímo neřeší

8. MŽP – odbor ochrany

ovzduší

Nejen osobní názor spoluřešitele

v reakci na růst cen k ŽP

šetrnějších zdrojů energie.

Zdroj informací ze kterého bylo uvedeno, že „Malé

stacionární zdroje se v budoucnu pravděpodobně stanou

ještě významnějším faktorem, ovlivňující kvalitu ovzduší.

Fosilní paliva už opět nahrazují finančně nákladnější

elektřinu a zemní plyn

9. dtto Věc zpracovatele ROP Požadujeme uvést analýzu kvality ovzduší na území

obou krajů, obsahující zejména vymezení oblastí se

zhoršenou kvalitou ovzduší. Viz Zpráva o zónách a

aglomeracích v ČR.

10. Krajská hygienická

stanice Karlovy Vary

11. Krajská hygienická

stanice Ústí n. Labem

S připomínkou souhlasíme a tyto

požadavky uvádíme

v podmínkách vydání kladného

stanoviska

Danou koncepci je nutno doplnit o cíle veřejného zdraví

s ohledem na snížení hlukové zátěže obyvatel, snížení

imisí škodlivin, zlepšení soc.- ekonomických vztahů.

Dále stanovit:

• faktory poškozující a nebo prospěšné zdraví

• velikost poškozujícího a posilujícího efektu

• oslabení poškozujících a zvýšení účinnosti

prospěšných vlivů

K obsahu předložené koncepce se nelze z hlediska

hygienického vyjádřit, neboť zpracovatel uvádí, že tyto

zapracováno

zapracováno

zapracováno

akceptováno

akceptováno

akceptováno

Akceptováno –

viz kap. II

Obsaženo

v příslušných

kapitolách

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines