SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

92

12. Odb. ŽP MěÚ

Lovosice

S připomínkou souhlasíme a tyto

požadavky uvádíme

v podmínkách vydání kladného

stanoviska

S připomínkou nesouhlasíme –

tyto záměry řeší jiné dotační

tituly

13. Dtto Je konkrétním záměrem ROP –

viz priorita 3

14. Odb. ŽP MěÚ Mar.

Lázně

Souhlasíme – viz doporučené

podmínky pro vyhodnocení

jednotlivých projektů

15. Obec Nepomyšl Souhlasíme – viz doporučené

podmínky pro vyhodnocení

jednotlivých projektů

16. Odb. ŽP MěÚ Ostrov Souhlasíme – viz doporučené

podmínky pro vyhodnocení

jednotlivých projektů

17. Odb. ŽP MěÚ

Podbořany

Souhlasíme – viz doporučené

podmínky pro vyhodnocení

jednotlivých projektů, ale také

dílčí záměru ROP

18. dtto Souhlasíme – viz doporučené

podmínky pro vyhodnocení

jednotlivých projektů

19. Odb. ŽP Magistrátu

města Ústí n. Labem

Souhlasíme – viz doporučené

podmínky pro vyhodnocení

vlivy budou vyhodnoceny až v rámci dalšího postupu

SEA – ROP NUTS II Severozápad.

Do výčtu stávajících problémů řešeného území by měla

být zahrnuta problematika prevence a podpory zdraví

obyvatel, Dále do výčtu problémů doplnit, že se jedná o

území s vysokou koncentrací chemického průmyslu

s negativními vlivy na životní prostředí v městských

aglomeracích.

Do hodnocení zahrnout i další vlivy, jako například vlivy

socioekonomické a psychosociální.

Pro obyvatele území by mělo být prioritní prodloužení

střední délky života, která je hluboko pod průměrem ČR,

prodloužení délky života bez nemocí, snížení incidence

kardiovaskulárních a nádorových onemocnění a zlepšení

ukazatelů zdraví spojených s reprodukcí apod.

Zahrnout mezi priority dobudování souvislé kanalizace a

centr. ČOV v obcích pod 500 obyvatel

Z hlediska ochrany ovzduší vyhodnotit možnosti

dobudování páteřních komunikací a podpory využití

ekologických zdrojů energie

Vyhodnocení (koncepce) by se mělo detailněji zaměřit

na dopady koncepcí – typu investic na krajinný ráz, jako i

ostatních investic v území do celistvých krajinných částí

ROP SZ by se měl zaměřit na posouzení větrných

elektráren na životní prostředí a obyvatelstvo.

..aby se vyhodnocení zaměřilo na složku krajinného rázu

v souvislosti s vhodnými podmínkami Krušnohoří pro

bydlení, rekreaci, sport a turistiku, včetně činností s tím

spojených

Zapracovat do ROPu podporu alternativních zdrojů

energie, ale vyloučením negativních dopadů na

obyvatele. Samostatně také posoudit vliv větrných

elektráren na přírodu a krajinu

Zajistit obyvatelům přístup k hygienicky k nezávadné

zdroji pitné vody, veřejné vodovody a odkanalizování by

mělo být řešeno souběžně,

-neměla by být vynechána problematika vodního

hospodářství z hlediska kvality a kvantity čištění

Obsaženo

v příslušných

kapitolách

Irelevantní

Akceptováno

Akceptováno

Akceptováno

Akceptováno

v obecné poloze

Akceptováno

Akceptováno

Akceptováno

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines