SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

Vypořádání závěru ze zjišťovacího řízení

Na základě obsahu oznámení koncepce, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“) a na základě obdržených vyjádření k oznámení koncepce provedlo

Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení podle § 10d zákona s následujícím závěrem:

Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1

písm. a) zákona, bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce „Regionální operační

program pro NUTS II Severozápad (na období 2007 – 2013)“ (dále jen „ROP SZ“) dle

ustanovení § 10e zákona.

Toto vyhodnocení by se mělo, v rámci základních zákonných požadavků, daných § 2, §

10b a přílohou č. 9 zákona, zaměřit zejména na následující aspekty:

1) Při posouzení se zaměřit na implementaci ROP SZ. Vyhodnotit, zda systém příjmu,

výběru a kontroly realizace konkrétních projektů dostatečně zajišťuje, že evropské finance

budou přiděleny pouze projektům, které nepoškodí životní prostředí.

Ad 1) tento bod byl zohledněn v rámci vyhodnocení monitoringu a kritérií výběru

projektů,

2) V případě, že jsou v ROP SZ konkrétní investiční záměry uvedeny a lokalizovány,

vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného

regionu a přírodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování

stávajícího stavu.

Ad 2) ROP Severozápad neobsahuje konkrétní lokalizaci záměrů, přesto v rámci

návrhu referenčních cílů byly navrženy cíle z oblasti ochrany přírody a krajiny a

ekologické funkce krajiny,

3) Posouzení, zda ROP SZ zohledňuje cíle a opatření Státní politiky životního prostředí ČR,

zejména environmentální opatření uvedená v kapitole č. 9 Regionální rozvoj, obnova

venkova a cestovní ruch na str. 32.

Ad 3/ Obě opatření se staly základními pilíři ROP Severozápad. Integrovaná podpora

místního rozvoje je prioritou č. 2 a Udržitelný rozvoj cestovního ruchu prioritou č. 4.

4) Posouzení, zda ROP SZ zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování

zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století. Při posuzování

vlivů ROP SZ na veřejné zdraví klást důraz na rizika související s hlukovou zátěží a

znečišťováním ovzduší.

Ad 4) V předloženém dokumentu, přes veškeré připomínky ze strany zpracovatele

vyhodnocení není zohlednění cílů a opatření dokumentu Zdraví pro všechny v 21.

století věnována patřičná pozornost. Chybí konstatování o zvýšeném výskytu

onemocnění, která ve svém důsledku mohou vést k invaliditě, předčasnému úmrtí a

snížení délky života prožité bez nemoci. To ve svém důsledku vede nejen k sociálněekonomickým

problémům populace - regionu, ale také k nepříznivým vlivům na tolik

potřebný a všestranný rozvoj lidského potenciálu v regionu. V předloženém

dokumentu nejsou uvedeny ani cíle dotýkající se prevence a podpory zdraví. Nejsou

zde zohledněny obecné cíle tohoto dokumentů a ani vazby na strategie dané

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb.

Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines