SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

96

investičních záměrů dle platné legislativy (§ 45i a násl. zákona č. 114/1992 Sb., ochraně

přírody a krajiny, v platném znění).

Ad 10) ROP se této oblasti podrobněji nevěnuje. Pro tento účel je proto stanovena

konkrétní podmínka - kriterium pro výběru konkrétních projektů v kapitole XI.

11) Posouzení, zda a jak ROP SZ podporuje vybudování popř. intenzifikaci čistíren

odpadních vod a kanalizací, a to i v malých obcích. Vyhodnocení, do jaké míry řeší ROP

SZ vybudování technické infrastruktury nutné k dostatečnému zásobování pitnou vodou.

Ad 11) ROP se této oblasti podrobněji nevěnuje.

12) Vyhodnocení, zda a jak ROP SZ přispívá k řešení stávajících problémů životního

prostředí v dotčeném území tak, jak jsou uvedeny v oznámení koncepce (kapitola C.4).

Ad 12) ROP se této oblasti přímo nevěnuje. V oblasti intervencí – viz 1.1. Revitalizace

a regenerace městských aglomerací; 1.2. Infrastruktura rozvoje lidských zdrojů vytváří

prostor pro řešení těchto problémů.

13) Posouzení, zda a jak ROP SZ přispívá k zavedení komplexního systému nakládání

s odpady, který by řešil uzavřený cyklus separace, zpracování, využití a zneškodnění

odpadů.

Ad 13) ROP se této oblasti podrobněji nevěnuje. V oblasti intervencí 2.2. je však

prostor pro iniciativní řešení těchto problémů.

14) Posouzení, do jaké míry ROP SZ podporuje možnosti likvidace a následného využití

biologicky rozložitelného odpadu, resp. biomasy ze zemědělských pozemků.

Ad 14) ROP se této oblasti podrobněji nevěnuje.

15) Posouzení, do jaké míry ROP SZ v rámci priority „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“

podporuje vůči přírodě šetrné formy turistického ruchu, zejména při podpoře

podnikatelských aktivit u zvláště chráněných území. Dále vyhodnotit, zda ROP SZ v rámci

této priority využívá významný přírodní potenciál pro udržitelný rozvoj nových forem

cestovního ruchu (konferenční turistika, sportovně-kulturní turistika, agroturistika,

ekoturistika, eko-agroturistika a další druhy turistiky) se zaměřením

na jejich výchovnou funkci a zvyšování environmentálního povědomí občanů.

Ad 15/ Udržitelný rozvoj cestovního ruchu je prioritou č. 4 předloženého ROP

Severozápad. V tomto směru vytváří podmínky pro všechny jeho formy, včetně

výchovy jeho spoluřešitelů.

16) Vyhodnocení vlivů rozvoje jednotlivých druhů dopravy a vlivů rozvoje veškeré

infrastruktury na životní prostředí. Dále pak posouzení, zda a jak ROP SZ podporuje

ekologicky šetrné druhy dopravy (např. cyklistickou dopravu) a s tím související

vybudování patřičné infrastruktury.

Ad 16/ Rozvoj ekologicky šetrné dopravy je jedním z cílů intervencí priority č. 3 –

Dostupnost a dopravní obslužnost.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines