SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

97

17) Posouzení, zda ROP SZ vytváří dostatečné předpoklady ke zlepšení špatného

technického stavu stávající dopravní infrastruktury.

Ad 17/ Ano. Viz konkrétní intervence priority č. 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost.

18) Posouzení, zda a jak ROP SZ přispívá k řešení problematiky starých ekologických zátěží

a k odstraňování černých skládek.

Ad 18/ Ano. Viz konkrétní intervence priority č. 1 – Regenerace a rozvoj měst a

částečně také priority č. 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje.

19) Posouzení, zda a jak ROP SZ přispívá ke snížení emisí z malých stacionárních zdrojů

resp. lokálních topenišť. Dále vyhodnotit, zda a jak ROP SZ přispívá ke snižování emisí

z automobilové dopravy (zejména ve vztahu k imisím oxidů dusíku, aromatických

uhlovodíků, emise CO a CO 2 a polétavého prachu – PM 10 , PM 2,5 )

Ad 19/ Ano. Především v intervencích priority č. 1 – Regenerace a rozvoj měst

20) Posouzení, zda a jak ROP SZ přispívá k podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Ad 20/ Nepřímo. Viz účel intervencí priority č. 1 – Regenerace a rozvoj měst, priority č.

2 -– Integrovaná podpora místního rozvoje a priority č. 5 – Technická asistence.

21) Posouzení, zda a jak ROP SZ přispívá k řešení problematiky zajištění a likvidace starých

důlních děl.

Ad 21/ Ano. Především v intervencích priority č. 1 – Regenerace a rozvoj měst a

priority č. 2 -– Integrovaná podpora místního rozvoje a priority č. 5 – Technická

asistence.

22) Vyhodnocení vlivů ROP SZ ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod a

ochraně před povodněmi (např. výstavba poldrů).

Ad 22) ROP se této oblasti podrobněji nevěnuje.

23) Posouzení, zda a jak jsou v ROP SZ zohledněny principy ochrany ZPF, zejména s

ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy.

Ad 23) ROP se této oblasti podrobněji nevěnuje. Ochrana půdního fondu je však

jedním z kriterií pro výběr předložených projektů.

24) Při stanovení kritérií pro výběr projektů klást důraz na kritéria ochrany přírody a krajiny,

kritéria ochrany lidského zdraví a přednostní využití brownfields.

Ad 24) Všechny výše uvedené požadavky jsou zařazeny do konkrétních kriterií pro

výběr vhodných projektů.

25) Všechna vyjádření a připomínky, které MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je

nezbytné ve vyhodnocení ROP SZ vypořádat.

Ad 25) Stalo se. Viz výše uvedené vypořádání.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines