SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

98

XV. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci

Na základě stávajících výstupů posouzení vlivů regionálního operačního programu NUTS II

Severozápad na životní prostředí lze konstatovat, že nebyly identifikovány závažné negativní

vlivy ROP na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vzhledem k míře obecnosti ROP – Severozápad bude možné specifické vlivy na jednotlivé

složky životního prostředí stanovit až při realizaci konkrétních projektů. Proto je důležitým

prvkem SEA ROP stanovení environmentálních kritérií výběru projektů, jejichž použití by mělo

zajistit realizaci projektů v rámci jednotlivých opatření ROP, respektive navazujících programů.

Návrh stanoviska

Ministerstva životního prostředí

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

v platném znění,

k návrhu koncepce

Regionální operační program NUTS II Severozápad

na období 2007 – 2013

verze září 2006

Předkladatel koncepce:

Zpracovatel posouzení:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Mgr. Karel Houdek

osvědčení odborné způsobilosti o hodnocení vlivů na ŽP, č.j. 5916/950/OPV/93,

ze dne 19. 4. 1994 podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., a změně navazujících

předpisů – viz přípis MŽP ČR z roku 2002 a držitel prodloužení autorizace ke

zpracování dokumentace a posudku č.j. 47678/ENV/06 ze dne 17.VII. 2006

RNDr. Miroslav Martiš, CSc.

autorizace (č.j. osvědčení 5914/948/OPV/93 ze dne 1.6.1993) podle § 19 zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících

zákonů (dopis MŽP č.j. 4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002)

osvědčení o způsobilosti k posuzování vlivu vývozu nebo investic na životní

prostředí podle společných postupů OECD a v návaznosti na zákon č. 58/1995

Sb.

Ing. Vladimír Zdražil

autorizace (č.j. osvědčení 5920/946/OPV/93 ze dne 3.5.1994) podle § 19 zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících

zákonů (dopis MŽP č.j. 4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002)

osvědčení o způsobilosti k posuzování vlivu vývozu nebo investic na životní

prostředí podle společných postupů OECD a v návaznosti na zákon č. 58/1995

Sb.

MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

specialista v oblasti hodnocení vlivů na veřejné zdraví a hodnocení zdravotních

rizik

držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik č.013/04 z 18.5.2004

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines