SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

99

Mgr. Stanislav Mudra

zpracovatel řady hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na soustavu Natura 2000

autorizace k provádění posouzení podle §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o

ochraně přírody a krajiny v platném znění. Rozhodnutí MŽP č.j.:630/66/05 ze dne

8.3.2005

autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Rozhodnutí

Ministerstva životního prostředí Č.J.:OEKL/1985/05 ze dne 12.7.2005

Stručný popis koncepce:

Regionální operační program regionu NUTS II Severozápad (ROP) je jednou z částí

soustavy programovacích dokumentů připravovaných Českou republikou a jejími regiony s cílem

předložit Evropské komisy nástroje, prostřednictvím kterých bude možné naplňovat cíle

Evropské unie a její politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Pro region NUTS II

Severozápad a jeho operační program je relevantní Cíl 1 - Konvergence.

Zaměření Regionálního operačního programu regionu NUTS II Severozápad vychází a

navazuje v předkládané verzi na globální cíl, strategické cíle a priority Národního rozvojového

plánu ČR pro období 2007-2013. Obsahové zaměření ROP je formulováno s ohledem na

tematické zaměření ostatních operačních programů a uplatňování principu subsidiarity a z toho

odvozovaných kompetenčních předpokladů a dispozic, které souvisejí s rozvojem území. Priority

a oblasti intervence Regionálního operačního programu budou upraveny a zpřesněny podle

výsledků jednání mezi resorty a regiony ohledně přesného vymezení „hranic“ mezi tématickými

operačními programy a regionálními operačními programy.

Při tvorbě Regionálního operačního programu byl uplatněn princip komplexního řešení

problémů vycházející z územně-integrovaného přístupu na základě znalostí konkrétních

podmínek regionu NUTS II Severozápad.

Stručný popis posouzení:

Posouzení vlivů ROP bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování a zpracováno v

rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Pro zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí bylo využito posouzení

možného ovlivnění jednotlivé významné složky životního prostředí a na úrovni významných

relevantních environmentálních cílů byla vybrána základní sada těchto cílů, vycházející z

analyzovaných environmentálních strategií a metodických doporučení Evropské komise pro

hodnocení vlivů operací strukturálních fondů na životní prostředí.

Předložený ROP – SZ byl také posouzen podle ustanovení § 45h a § 45i zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a to z hlediska

důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany.

Závěry posouzení:

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., na

základě návrhu koncepce, zpracovaného posouzení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb.,

včetně vyhodnocení koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

platném znění, vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených územně samosprávných

celků a veřejnosti a výsledků veřejného projednání vydává:

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines