pokyny pro zadávání zakázek - Regionální rada regionu soudržnosti ...

nuts2severozapad.cz

pokyny pro zadávání zakázek - Regionální rada regionu soudržnosti ...

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 51 –

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Verze 1 4. dubna 2012


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 51 –

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 51

je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního

operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 a mění nebo upřesňuje

postupy stanovené řízenou dokumentací Regionálního operačního programu NUTS II

Severozápad pro období 2007 – 2013.

Cílem tohoto metodického pokynu je úprava Pokynů pro zadávání zakázek (příloha č. 5

Příručky pro žadatele) v souvislosti s platností nové legislativy. Tento metodický pokyn se

vztahuje na všechna zadávací řízení v rámci projektů ROP Severozápad, která budou

zahájená po 1. 4. 2012 včetně a která obsahují způsobilé výdaje.

Při zadávání veřejných zakázek jsou žadatelé a příjemci ROP Severozápad povinni

dodržovat Pokyny pro zadávání zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele), které vychází

ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Zákon“). V souvislosti s novelou Zákona, která vychází ze zákona č. 55/2012 Sb., a která

vstoupí v účinnost dne 1. 4. 2012, byly Řídícím orgánem ROP Severozápad provedeny

úpravy Pokynů pro zadávání zakázek. Provedené úpravy v Pokynech pro zadávání zakázek

byly následně schváleny Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne

12. 3. 2012.

V souvislosti s účinností novely Zákona jsou všichni žadatelé a příjemci ROP

Severozápad povinni od 1. 4. 2012 postupovat dle nově platných Pokynů pro zadávání

zakázek. Platné Pokyny pro zadávání zakázek jsou přílohou č. 1 tohoto metodického

pokynu.

Mezi nejdůležitější úpravy provedené v Pokynech pro zadávání zakázek patří:

změna definice dotovaného zadavatele dle ust. § 2 odst. 3 Zákona,

změna kategorií zakázek podle výše předpokládané hodnoty,

změna kategorií veřejných zakázek malého rozsahu,

úprava pravidel pro veřejné zakázky malého rozsahu zadávané veřejným

zadavatelem tak, aby byly v souladu se Zákonem,

úprava pravidel pro veřejné zakázky malého rozsahu zadávané jinou právnickou

nebo fyzickou osobou, která není zadavatelem dle zákona tak, aby byly v souladu se

Zákonem,

úprava pravidel pro podlimitní veřejné zakázky zadávané jinou právnickou nebo

fyzickou osobou, která není zadavatelem dle zákona tak, aby byly v souladu se

Zákonem,

úprava pravidel pro nadlimitní veřejné zakázky zadávané jinou právnickou nebo

fyzickou osobou, která není zadavatelem dle zákona tak, aby byly v souladu se

Zákonem.

Přílohy:

č. 1 Pokyny pro zadávání zakázek

2

Verze 1 3. prosince 2010


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 51 –

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Schválil:

Mgr. Pavel Karel Markvart

ředitel ÚRR

Metodický pokyn byl schválen dne 4. dubna 2012. Originál metodického pokynu je uložen na

oddělení metodického řízení.

3

Verze 1 3. prosince 2010


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 51 –

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

4

Verze 1 3. prosince 2010

More magazines by this user
Similar magazines