zápis z 2. zasedání sps – 3 - Regionální rada regionu soudržnosti ...

nuts2severozapad.cz

zápis z 2. zasedání sps – 3 - Regionální rada regionu soudržnosti ...

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ SPS – 3

Sídlo:

Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353

e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

PID:

č. j.: RRSZ 3979/2013

Ústí nad Labem, 27. března 2013

Prezence:

Edit Cermanová, Barbora Kůrková, Ing. Marie Míšková, Ing. Lenka Modrovičová, Jitka Štainerová,

Ing. Helena Veverková, Ing. Bohumil Bocian, Ing. Tomáš Mohr, JUDr. Radan Večerka

Obecné informace o programu:

- 25. 3. 2013 jednala zastupitelstva obou krajů ohledně korekce ROP Severozápad; ÚK přijal

usnesení, kterým odmítá podílet se na úhradě korekce, KK při splnění určitých striktních

podmínek a obdrţení záruk, ţe finanční prostředky zůstanou v ROP Severozápad, je ochotný

dále jednat

- předseda RR SZ bude dále jednat s HÚK, zejména ohledně absorpční kapacity ÚK, který

původně potvrdil připravenost realizovat, ale na zasedání ZÚK toto popřel s tím, ţe na

předfinancování projektů nemá dostatek finančních prostředků

- při úhradě korekce: hrozba trestněprávní odpovědnosti při neefektivním pouţití finančních

prostředků kraje

- „rozpad“ ROP Severozápad na dvě části –

o MF ČR by bylo ochotno proplatit to, co nyní dluţíme příjemcům z KK na ŢoP, ÚK by stál i

nadále, ne však financovat budoucí výzvy – MF ČR nemůţe obnovit certifikaci jen pro KK

o jak by fungoval VRR, kde by bylo sídlo RR SZ

- zrušení ROP Severozápad –

o mohly by se vracet všechny finanční prostředky, a to i zpětně (vymáhání po příjemcích),

celkově by se jednalo o cca 4,5 mld. Kč

o zatím k tomuto kroku EK nikdy nepřistoupila, ale moţnost existuje

o problémy by to přineslo ţadatelům (nevyplacení, resp. vracení finančních prostředků),

MF ČR (předfinancovalo, ale nemá zcela z EK proplaceno) i regionu (přijde o peníze,

příleţitosti, pracovní místa, vzdělané obyvatele, …)

- ostatní ROPy mají také problémy, tlak na MF ČR je tedy vyvíjen ze všech stran, odpovědnost

státu by měla být minimálně formální

- faktory ovlivňující bezvadný chod ROP Severozápad – zákon, který je velmi obecný, nesoulad

legislativy ČR a EU, nesoulad mezi názory jednotlivých kontrolních orgánů, absence rozhodčího

orgánu

- v případě obnovení ROP Severozápad je nutné mít vše vyřešené v dubnu 2013, abychom byli

schopni splnit pravidla n+2/n+3; v případě, ţe bude z ROP Severozápad realokována alokace

pro rok 2013 (cca 3,1 mld. Kč), stačí červen 2013

Informace o PO 3:

‣ OP 3.1 – doprava nadregionálního významu

‣ OP 3.2 – dopravní obsluţnost regionu

1/4


ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ SPS – 3

- 3.1 –

o dle výsledků zprávy o absorpční kapacitě ROP Severozápad je abkap dostatečná – na

zasedání ZÚK bylo zpochybněno (bude předmětem dalšího jednání předsedy RR SZ s HÚK)

- 3.2 –

o absorpční kapacita je nedostatečná

o MV budou předloţeny konkrétní částky k realokaci (cca 250 – 300 mil. Kč)

- zpráva o absorpční kapacitě –

o ţadatelé byli vyzváni, aby předkládali reálné projektové záměry

o přináší ujištění, ţe absorpční kapacita je dostatečná, v obecné rovině; bývá předkládáno více

projektů, neţ bylo předem konzultováno

o v případě obnovení ROP Severozápad budou vyhlášeny semináře pro potenciální ţadatele

o ne všechny projektové záměry, které byly předloţeny, byly zahrnuty do výpočtu absorpční

kapacity

o v databázi moţných projektů na území KK jsou v seznamu akcí projekty KSÚS KK uvedeny

dvakrát – seznam projektových záměrů bude upraven dle připomínky, z původně zaslaných

projektových záměrů tato duplicita bohuţel nebyla jednoznačně zřejmá

Představení konkrétních projektů:

- Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (z e-mailu

nepřítomného člena SPS – 3 P. Šťovíčka):

o Jihovýchodní obchvat Cheb: vytvoření kvalitního, kapacitního a bezpečného silničního

spojení do SRN, odklon tranzitní osobní a nákladní dopravy mimo centrum města Cheb,

II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín: úplná modernizace silnic a silničních uzlů v oblasti

Hroznětína, odklon dopravy mimo centrum města Hroznětín, odstranění bodových závad a

nebezpečných míst a stávající silniční síti, součást tzv. Podkrušnohorské paralely, II/221

Modernizace silnice Merklín – Pstruţí, II. etapa: úprava cca 0,8 km úseku s rozšířením na

normovou kategorii S 7,5, výrazné zvýšení bezpečnosti provozu vybudováním opěrných zdí

a zřízením záchytných bezpečnostních zařízení, přestavba mostu na Q100, zkapacitnění

propojení se SRN, návaznost na předešlé úseky Hroznětín – Merklín – Pstruţí jiţ

zrealizované z ROP, III/21047 Modernizace silnice Nejdek – Pernink: úprava cca 6 km úseku

s rozšířením na normovou kategorii S 6,5, výrazné zvýšení bezpečnosti provozu

vybudováním gabionových opěrných zdí a zřízením záchytných bezpečnostních zařízení,

Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje: souhrnný projekt, který se

soustřeďuje na odstraňování slabých míst a bodových závad na silniční síti, např.

modernizace nevyhovujících mostních objektů a realizace statických zajištění stability

silničního tělesa v místě sesuvů a staticky narušených míst ohroţujících bezpečnost

provozu, Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji: souhrnný

projekt, který se soustřeďuje na celkovou úpravu úseků silnic zejména v intravilánu obcí a

měst, např. průtah Loučky, Potůčky, Chodov, …

o všechny projekty jsou v souladu se strategickými dokumenty KK a jsou v souladu se

Zásadami územního rozvoje KK a další územně plánovací dokumentací dotčených měst a

obcí

o finanční náročnost 1.427 mil. Kč

o podmínkou je obnovení ROP Severozápad do léta 2013, u všech projektů připravena

projektová dokumentace pro provádění stavby, u všech projektů vydána územní rozhodnutí a

2/4


ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ SPS – 3

stavební povolení, pouze u projektů obchvatu Cheb a Hroznětín se předpokládá vydání

stavebních povolení v 04/2013, u dvou projektů jiţ dokončeno zadávací řízení, u jednoho

projektu je zadávací řízení těsně před dokončením, další zadávací řízení jsou

administrativně připravena

o předpoklad dokončení realizace 12/2014 tak, aby bylo moţné všechny výdaje proplatit a

certifikovat v roce 2015

o udrţitelnost všech výše uvedených projektů je zajištěna jak personálně tak finančně

stávající organizační strukturou KSÚS KK a rozpočtem organizace, zajištění těchto činností

vyplývá ze zřizovací listiny organizace a jedná se o běţnou náplň činnosti KSÚS KK

- Diskuse:

o u projektů obchvatu Cheb a Hroznětín moţný časový problém – při vydání stavebního

povolení v 04/2013

- České dráhy, a. s.:

o 3 projekty, 2 v realizaci – ŢoP ve výši cca 1,5 mld. Kč bude předloţena do konce roku 2013

(cca 1 mld. na územní ÚK, 0,5 mld. na území KK)

o ve zbývajícím období nemá ČR moţnost realizovat nový projekt:

• finančně – 50 mil. € je hranice velkého projektu, čili ÚK – 0, KK – teoreticky by šlo, ale KK

nechce financovat závazek veřejné sluţby

• časově – soutěţ na dodávku kolejových vozidel je dlouhá, dodací lhůty nových vozidel

jsou dlouhé

- Diskuse:

o lze předloţit ŢoP při zkušebním provozu

- zkušební provoz ukončen, v KK 22. 2. 2013, v ÚK 1. 3. 2013, v KK jsou v provozu obě

vozidla, v UK jedno vozidlo, dodání dalších čtyř se předpokládá v 04/2013 – z hlediska

ŢoP tedy v pořádku

o pokud nebudou ŢoP proplaceny

- ČD, a. s., mají finanční prostředky na kofinancování, nevylučují nicméně následné právní

kroky vůči ministerstvům

- problém: ve vztahu k ROP Severozápad se jedná o 1,5 mld. Kč, ve vztahu ke všem

ROPům se jedná o cca 9 mld. Kč, coţ je pro ČD, a. s., likvidační

o podmínky pro pouţití vozidel jsou velmi svazující, nebude-li ROP Severozápad obnoven,

budou muset ČD, a. s., hledat jiné uplatnění pro nakoupená vozidla, bude ohroţen závazek

veřejné sluţby

o budou-li pozastaveny všechny ROPy, v nejkrajnějším případě můţou ČD, a. s., dojít aţ do

konkursu

Závěr:

- ne všechny projektové záměry, které byly předloţeny, byly zahrnuty do výpočtu absorpční

kapacity – některé byly z důvodu nezpůsobilosti vyřazeny

- v případě obnovení ROP Severozápad budou k realizaci vybrány nejlepší projekty (projekty,

jejichţ doba realizace je nejkratší), za ÚK se na nich jako partner bude podílet RRA ÚK, a. s.

- riziko nesplnění vzhledem k dlouhým lhůtám VZ a časové tísni – ţadatelé na toto byli

upozorněni, před vyhlášením výzev budou semináře, kde bude časová problematika

zdůrazněna

- autobusy nelze financovat, dráţní vozidla/trolejbusy je moţné financovat na základě notifikace

3/4


ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ SPS – 3

- absorpční kapacita ÚK –

o jiţ v materiálu je upozornění, ţe předloţené projekty jsou rizikové, a to z hlediska

majetkoprávního, nyní údajně i finanční problém

o nutné prověřit skutečnou absorpční kapacitu za ÚK, aby bylo ne/doporučení k realokaci

objektivní

Stálá pracovní skupina Monitorovacího výboru ROP Severozápad pro prioritní osu 3 –

Dostupnost a dopravní obslužnost po projednání Zprávy o absorpční kapacitě ROP

Severozápad

- doporučuje Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad prověřit absorpční

kapacitu v Ústeckém kraji,

- v případě, ţe bude zajištěna dostatečná absorpční kapacita v oblasti podpory 3.1, doporučuje

Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad a Monitorovacímu výboru ROP

Severozápad schválit realokaci v rámci prioritní osy 3,

- v případě, ţe absorpční kapacita v rámci oblasti podpory 3.1 nebude zajištěna, nedoporučuje

realokaci schválit.

4/4

More magazines by this user
Similar magazines