zápis z 2. zasedání sps – 3 - Regionální rada regionu soudržnosti ...

nuts2severozapad.cz

zápis z 2. zasedání sps – 3 - Regionální rada regionu soudržnosti ...

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ SPS – 3

- absorpční kapacita ÚK –

o jiţ v materiálu je upozornění, ţe předloţené projekty jsou rizikové, a to z hlediska

majetkoprávního, nyní údajně i finanční problém

o nutné prověřit skutečnou absorpční kapacitu za ÚK, aby bylo ne/doporučení k realokaci

objektivní

Stálá pracovní skupina Monitorovacího výboru ROP Severozápad pro prioritní osu 3 –

Dostupnost a dopravní obslužnost po projednání Zprávy o absorpční kapacitě ROP

Severozápad

- doporučuje Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad prověřit absorpční

kapacitu v Ústeckém kraji,

- v případě, ţe bude zajištěna dostatečná absorpční kapacita v oblasti podpory 3.1, doporučuje

Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad a Monitorovacímu výboru ROP

Severozápad schválit realokaci v rámci prioritní osy 3,

- v případě, ţe absorpční kapacita v rámci oblasti podpory 3.1 nebude zajištěna, nedoporučuje

realokaci schválit.

4/4

More magazines by this user
Similar magazines