zde - IVD

ivd.cz

zde - IVD

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Možnosti a vyhlídky financování

dopravní infrastruktury

Stavíme draze či levně

Prof. Ing. František Lehovec, CSc.

Dopravní infrastruktura ČR, Praha, 8. června 2010


Tematické okruhy

1. Porovnání ceny za výstavbu silničních

komunikací v České republice a v jiných zemích

2. Cenové normativy staveb pozemních komunikací

2


1.1 Ceny porovnané Eurostatem a OECD

• Nejrozsáhlejší průzkum o cenách za výstavu silničních

komunikací prováděl Eurostat společně s OECD

• Průzkum realizovaný ve 33 evropských zemích

(27 členských zemí EU, 3 kandidátské země a 3 země

sdružení EFTA)

• Dílčí závěry průzkumu:

• Česká republika je zařazena ve skupině 4, kde ceny staveb celkem jsou na

úrovni 40 – 60 % průměrných cen Evropské unie

• Ceny inženýrských staveb v české republice (dopravní stavby, potrubní

vedení, stavby pro telekomunikační a energetické přenosy, ostatní stavební

práce) jsou na úrovni 74 % průměrných cen EU

• Ceny staveb v nejdražších zemích jako je Švédsko a Švýcarsko jsou na

úrovni 163 %, respektive 155 % průměrných cen v EU

3


1.2 Směrnice U.S. Department of Transportation

• Příprava inženýrských odhadů je součástí celkové směrnice o

problematice zdávání veřejných zakázek v USA

• Kvalita těchto odhadů je podstatná pro hodnocení nabídek – kritické

hodnocení nabídky závisí na spolehlivosti odhadu, s nímž je nabídka

srovnávána

• Směrnice U.S. Department of Transportation přesněji říká:

• Inženýrský odhad by měl odrážet částku, kterou zadavatel považuje za tržní a

přiměřenou a kterou je ochoten za splnění díla platit

• Podhodnocení vede ke zpoždění v realizaci projektu z důvodu nutnosti zajistit

dostatečné prostředky

• Nadhodnocení způsobuje neefektivní využití prostředků, které by mohly být

použity na další projekty

• Vedle toho inženýrský odhad slouží jako měřítko pro analýzu nabídek a je

základním prvkem v procesu schválení projektu

• Ke zpracování odhadů se přistupuje třemi základními způsoby:

• Metodou skutečných nákladů

• Metodou historických údajů

• Jejich kombinací

4


1.3 Porovnání ceny stavby dálnice D 11

• Průměrná cena dálnice D 11 (staveb 1104 a 1105) je o:

• 1 % levnější než průměrná cena všech porovnatelných dálnic v ČR

• 17 % levnější než průměrná cena všech porovnatelných dálnic v Rakousku

• 21 % dražší než průměrná cena všech porovnatelných dálnic ve Slovinsku

5


1.4 Porovnání české D 8 a německé A 17

• Závěrečné shrnutí porovnání D 8 a A 17:

• Na dálnici D 8 je stavební náklad na 1 km o 6 % menší než na úseku

„Bauabschnitt 1A“ dálnice A 17

• Na dálnici D 8 je stavební náklad na 1 km o 12 % větší než na úseku

„Bauabschnitt 2“ dálnice A 17

• Na dálnici D 8 je stavební náklad na 1 km „velkých mostů“ menší o 14 %

než na dálnici A 17

• Na dálnici D 8 je stavební náklad ražených tunelů na 1 km o 27 % vyšší než

na dálnici A 17

• Je nutné brát ohled na makroekonomické vlivy, které ceny v

Německu minimalizovaly, zatímco v ČR maximalizovaly

6


1.4 Porovnání české D 8 a německé A 17

• Ceny stavebních prací v České republice jsou srovnatelné jako

v Rakousku, Německu nebo ve Slovinsku

• Stavba 1 km dálnice v ČR je o 17 % levnější než v Rakousku,

ale o 21 % dražší než ve Slovinsku

• Porovnání s Německem – některé úseky výstavby dálnic

levnější, některé dražší – způsobeno především poklesem ceny

výstavby komunikací v Německu a naopak nárůstem cen

v České republice

• Oproti Německu je v ČR levnější výstavba velkých mostů

(zhruba o 14 %), ale dražší cena ražených tunelů (zhruba

o 27 %)*

* V České republice se jednalo o první ražený tunel svého druhu

7


1.5 Závěry plynoucí z porovnání

• Minimálně třetinu ceny stavby tvoří položky

nesouvisející se stavebními náklady

• Nejčastěji jde o:

• Výkupy pozemků a s tím spojené náklady na soudní spory a právní

výlohy

• Ekologická opatření – výstavba diskutabilních a drahých přechodů pro

zvěř, další opatření

• Uvedené položky na sebe „nabalují“ další výlohy

(potřebné studie, výzkumy apod.)

• V celkovém součtu může jít o náklady v řádech

stamilionů až miliard korun

• V tomto je Česká republika odlišná především ve

srovnání s Německem a Rakouskem

8


2.1 Metodika tvorby cenových normativů

• Základem pro tvorbu cenových normativů byla stanovena

statistika staveb z let 2004 – 2006

• Vytvořena na základě 215 dopravních staveb z celé ČR

• Objem těchto staveb je 105 miliard korun

• Stavby obsahují celkem 7 500 objektů

• Vyhodnocení bylo provedeno na základě zatřídění objektů dle

jednotlivé klasifikace stavebních objektů

• U zatříděných objektů je stanoven počet měrných jednotek

(většinou m 2 ) a průměrná cena na měrnou jednotku

• Jednotková cena skupin stavebních objektů je stanovena jako

vážený průměr na měrnou jednotku

• Valorizace u staveb z let 2004 – 2005 byla provedena na cenové

úrovni roku 2006 pomocí indexů stanovených ČSÚ

9


2.1 Metodika tvorby cenových normativů

• Účelem je možnost kvalifikovaného stanovení ceny staveb

pozemních komunikací ve stavu investičního záměru

• Stanoveny čtyři základní typy stavebních objektů:

• Komunikace

• Mosty

• Tunely

• Ostatní objekty

• Zvolena měrná jednotka „km“ a „%“

• Rozdělení podle podrobnějšího členění (šířkové poměry,

charakter objektu a území apod.)

10


2.1 Metodika tvorby cenových normativů

• Základní ceny položek souboru normativů jsou každým rokem

aktualizovány podle výsledků vyhodnocovaných staveb v daném

období

• Aktualizované cenové normativy 2008 byly vydány v červnu

2009

• Aktualizované cenové normativy 2009 jsou před dokončením a

budou vydány Ministerstvem dopravy ČR v červnu 2010

11


2.2 Základní cena dle CN 2008 - příklad

• Typ objektu – Komunikace (novostavby, cena dle CN za 1 km)

• Dálnice (D 33,5), extravilán, rovinaté a pahorkovité úz.

• Dálnice (D 33,5), extravilán, hornaté území

210 900 000 Kč

241 200 000 Kč

• Dálnice (D 27,5), extravilán, rovinaté a pahorkovité úz.

• Dálnice (D 27,5), extravilán, hornaté území

169 000 000 Kč

193 100 000 Kč

• Rychlostní sil. (R 33,5), extr., rovinaté a pahorkovité úz.

• Rychlostní sil. (R 33,5), extr., hornaté území

190 400 000 Kč

217 400 000 Kč

• Rychlostní sil. (R 27,5), extr., rovinaté a pahorkovité úz.

• Rychlostní sil. (R 27,5), extr., hornaté území

152 800 000 Kč

174 200 000 Kč

12


2.2 Základní cena dle CN 2008 - příklad

• Typ objektu – Mosty (novostavby, cena dle CN za 1 km)

• Dálniční D 33,5

• Dálniční D 27,5

1 170 500 000 Kč

967 500 000 Kč

• Silniční R 33,5

• Silniční R 27,5

• Silniční R 25,5

1 170 500 000 Kč

967 500 000 Kč

916 800 000 Kč

• Silniční S 24,5

• Silniční S 20,75

882 900 000 Kč

815 300 000 Kč

• Silniční S 11,5

441 700 000 Kč

13


2.2 Základní cena dle CN 2008 - příklad

• Typ objektu – Tunely (novostavby, cena dle CN za 1 km tubusu)

• Dvoupruhové, ražené, extravilán, do 500 m

• Dvoupruhové, ražené, extravilán, nad 500 m

939 100 000 Kč

902 800 000 Kč

• Dvoupruhové, ražené, intravilán, do 500 m

• Dvoupruhové, ražené, intravilán, nad 500 m

1 391 100 000 Kč

1 337 400 000 Kč

• Dvoupruhové, hloubené, extravilán, do 500 m

• Dvoupruhové, hloubené, extravilán, nad 500 m

783 100 000 Kč

752 900 000 Kč

• Typ objektu – Mimoúrovňová křižovatka

• Samostatný objekt

60 000 000 Kč

14


2.3 Cenový standart - komunikace - příklad

• Cenový standart novostavby obsahuje (vybrané):

• Přípravu a vytýčení staveniště a vytýčení trasy

• Demolice objektů

• Odhumusování a manipulaci s humusem

• Zemní práce – za předpokladu vyrovnaných kubatur v trase při standardním

návrhu nivelety (bez zahloubení nivelety apod.), avšak s odvozem 15 %

nevhodného materiálu na skládku do vzdálenosti 10 km a dovozem stejného

množství vhodného materiálu ze zemníku ze vzdálenosti 10 km

• Průměrná třída těžitelnosti je 75 % v třídě I, 20 % ve třídě II a 5 % ve třídě III

• Ohumusování, osetí a ošetření svahů

• Vytvoření aktivní zóny na pláni

• ……

15


2.4 Porovnání vybraných staveb

Stavba Normativ Vysoutěženo % T/N

D 47092 Bohumín – st. hranice 3 781 568 000 3 502 727 000 92,6

D 0805/C Most Oparno 517 690 000 509 408 000 98,4

D 0805/E Tunel Prackovice 1 043 702 000 1 267 134 000 121,4

R 7 Sulec – obchvat 651 204 000 653 893 000 100,4

I/43 Opatov – obchvat 427 849 000 474 817 000 111,0

Celkem součet všech 24 staveb

(bez dosud nevysoutěžených)

35 082 918 000 35 136 734 000 101

16


2.5 Závěry z porovnání

• Při porovnání skutečných cen s cenovými normativy se

dostáváme k několika konkrétním zjištěním:

• Skutečná cena staveb bývá při porovnání s cenovými normativy mírně

nadhodnocena, ale i mírně podhodnocena

• Nelze tedy stavby označovat za předražené, neboť v celé řadě případů se

staví levněji, než je celkový průměr

• Odchylky jsou plusové i minusové

• Při porovnání součtu cen všech 24 staveb dle cenových normativů součtu

skutečně vytendrovaných cen je rozdíl minimální (35,028 mld. Kč oproti

35,136 mld. Kč)

• Stavby jsou tedy oceňovány v mezích a odpovídají

celkovému průměru zpracovaného dle metodiky cenových

normativů.

17

More magazines by this user
Similar magazines