Zápis č. 4/2013 z jednání Redakční rady Rady městské části - Praha 3

praha3.cz

Zápis č. 4/2013 z jednání Redakční rady Rady městské části - Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Redakční rada

RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 4/2013 z jednání Redakčrady Rady městské části

Datum jednání: 22. 2. 2013

Místo jednání: Radnice, Havlíčkovo nám. 9, pracovna

zástupce starostky PhDr. M. Stropnického

Začátek jednání: 8.30

Konec jednání: 10.30

Jednání řídil:

Předseda RR PhDr. Matěj Stropnický

Počet přítomných členů:

4, komise je usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny: 4 (PhDr. M. Stropnický, Ing. B. Nigrin, M.

Čáslavka, Mgr. S. Popov)

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující

dálkový přístup.

Omluveni MUDr. R. Hoffmann, Ing. P. Sladkovský, J.

Ptáček

Tajemník:

Mgr. J. Jelínková

Počet stran: 3

Zapsal:

Mgr. M. Otmarová

Schválený program jednání:

1. schválení č. 3/2013 RN

2. plán č. 4/2013 RN

3. různé

Jednání:

1. schválení č. 3/2013 RN

- titulky v RN – volit kratší a nehodnotící

- změnit titulky: otvírák, představení Komise pro tělovýchovu a sport, příspěvky z rady

- článek „Betonové truhlíky“ (str. 3) – zakomponovat, že akce začala již za minulého

vedení radnice

- strana „Masopust“ (str. 4) – na minulém jednání RR ze dne 23. 1. byl schválen

požadavek, aby se k masopustu RN vrátily pouze fotostranou, tento požadavek

ovšem splněn nebyl

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3

Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz

IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g 1/2


- článek představení sportovních organizací žádajících o grant (str. 5) – provázat do

jednolitého textu, vložit foto

- článek SK Žižkov (str. 6) – uvést částku

- dopisy čtenářů (str. 7) – vložit redakční titulky

- článek Aero (str. 10) – vyměnit foto

- představení nízkoprahových klubů (str. 12) – návrh (M. Čáslavka) vypustit sloupek

místostarostky M. Oubrechtové z důvodu nesystémovosti v rámci schválené

koncepce RN – sloupek člena rady MČ patří na str. 1, zde se jedná o redakč

stránky, kde má být redakční text (s citací M. Oubrechtové)

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:

Redakční rada schvaluje č. 3/2013 ve znění schválených připomínek.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

2. plán č. 4/2013 RN

- hlavní téma: Granty – představit jednotlivě, s důrazem na granty životního prostředí

(ty jsou zcela nové), přiděleny první tzv. rychlé granty

- představení grantového výboru – rozhovor s jeho předsedkyní

- zpravodajské články: akciovky MČ, plochy pro legální graffity

- sloupek: ČSSD

- prostor pro koalici: Žižkov (nejen) sobě

- příští jednání RR: pátek 22. 3. v 8.30 hod., místnost č. 218

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:

Redakční rada schvaluje projednané náměty pro č. 4/2013 RN.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

3. Různé

M. Čáslavka: návrh – p. starostka nechť se účastní jednání RR a vnáší své

připomínky k RN zde či je píše e-mailem v kopii všem členům RR

S. Popov: návrh – členové RR by měli sdělovat výhrady k RN předem pro urychlení

jednání – posílat je předem e-mailem všem

Zápis ověřil:

PhDr. Matěj Stropnický

Předseda Redakčrady

2/2

More magazines by this user
Similar magazines