Usnesení ze 22. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne ...

trsice.cz

Usnesení ze 22. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne ...

Usnesení ze 22. zasedání

Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne 17.6.2009

193/22 - 09

ZO schvaluje program jednání 22. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.6.2009

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Urení ovovatel zápisu

4. Kontrola usnesení z 21. zasedání ZO

5. Výsledek pezkoumání hospodaení Obce Tršice za rok 2008 (audit), rozbor

hospodaení, závrený úet Obce Tršice za rok 2008

6. Odkoupení pozemku do vlastnictví obce Tršice

7. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice

8. Zveejnní zámru o prodeji nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice

9. Smrnice ZO Tršice pro pevody technické infrastruktury

10. Revokace usnesení . 189/21 – 09 ze dne 18.5.2009 a schválení opravy silnice

11. Diskuse

12. Zpráva návrhové komise – usnesení

13. Závr

194/22 – 09

ZO bere na vdomí zprávu k plnní usnesení z 21. zasedání ZO

195/22 – 09

ZO schvaluje výsledek pezkoumání hospodaení a provedenou provrku (audit) hospodaení

Obce Tršice a závrený úet Obce Tršice za rok 2008 a to:

- byly zjištny mén závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona .

420/2004 Sb. o pezkoumání hospodaení územních samosprávních celk a

dobrovolných svazk obcí

- byly zjištny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona

196/22 – 09

ZO schvaluje odkoupení pozemku p.. 96/2 – trvalý travní porost o výme 1790 m2 v k.ú.

Tršice od Ludmily Maškové, Brno za smluvní cenu 200 000,- K a znní Smlouvy kupní

smlouvy.

197/22 – 09

ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis, o obcích schvaluje

prodej pozemk p.. 70/35 zahrada o výme 424 m2 a p.. 70/36 zahrada o výme 454 m2

v k.ú. Pestavlky Marii Ševíkové, Olomouc a Jaromíru Ambrožovi, Loštice a znní piložené

kupní smlouvy. Veškeré náklady ízení hradí kupující. ZO povuje starostku podpisem

smlouvy.

198/22 - 09

Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších

pedpis v souladu s §39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce

Tršice - pozemek p.. 416/9 – orná pda o výme 1017 m2 v k.ú. Tršice za cenu 40 ,- K/m2


199/22 - 09

Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších

pedpis v souladu s §39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce

Tršice - pozemek p.. 262/2 – zahrada o výme 347 m2 v k.ú. Tršice za cenu 67 875,- K.

200/22 - 09

Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších

pedpis v souladu s §39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce

Tršice - pozemek p.. 1344/3 ostatní plocha, ást 1344/1, ást 1344/4, ást 1354/3 – ostatní

komunikace, 492 - zastavná plocha a návdvoí v k.ú. Tršice za cenu 70 000,- K.

Zájemce na své náklady nechá vyhotovit geometrické plány a uhradí náklady spojené

s prodejem nemovitostí.

201/22 - 09

Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších

pedpis v souladu s §39 neschvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví

Obce Tršice - pozemek p.. 71/2 - trvalý travní porost o výme 1040 m2.

202/22 - 09

Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších

pedpis v souladu s §39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce

Tršice - pozemek p.. 14/3 o výme 1 m2 a 14/4 o výme 1m2, ob zastavná plocha,

vzniklých oddlením z p.. 1227 dle GP 491-21/2009 v k.ú. Tršice za cenu 100,- K.

203/22 – 09

ZO schvaluje Smrnici ZO Tršice pro pevody technické infrastruktury – kanalizaní a

vodovodní ady, rozvody a sloupy veejného osvtlení a místní komunikace, do majetku obce

204/22 – 09

ZO revokuje usnesení . 189/21 – 09 ze dne 18.5.2009 a schvaluje opravu silnice mezi 1. a 2.

úsekem v rámci stavby Silnice II/436 Tršice – prtah dle pedloženého rozpotu v ástce

498 857,- K

………………………………………….

Leona Stejskalová

starostka obce Tršice

v.r.

………………………………………….

Mgr. Milan Mahdal

místostarosta

v.r.

Vyvšeno na úední desce dne :

Sejmuto z úední desky dne

More magazines by this user
Similar magazines