Stáhnout - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz

Stáhnout - Extranet - Kraj Vysočina

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012


Gymnázium Pelhřimov

Jirsíkova 244

393 01 Pelhřimov

tel. 565 324 428, fax 565 325 654

e-mail: gype@gymnazium-pe.cz

www: http://www.gymnazium-pe.cz

právní forma:

studijní obory:

zřizovatel:

vedení školy:

příspěvková organizace

1. 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné- dobíhající

2. 79-41-K/41 Gymnázium

3. 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné-dobíhající

4. 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné

Kraj Vysočina

Žižkova 57

587 33 Jihlava

Mgr. Aleš Petrák (ředitel)

Mgr. Jana Daňhelová (zástupkyně ředitele)

Č. j.: GYPE/446/2012

2


O B S A H

Úvod

a) Základní údaje o škole

b) Přehled oborů vzdělání

c) Přehled pracovníků školy

d) Údaje o přijímacím řízení

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek

f) Údaje o prevenci rizikových projevů chování žáků

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

j) Základní údaje o hospodaření školy

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Úvod

Ředitelství Gymnázia v Pelhřimově vydává v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

a vyhl. MŠMT ČR č. 15/2005 výroční zprávu o činnosti školy.

Hlavním posláním této zprávy je poskytnout rodičům, přátelům školy, veřejnosti a kontrolním

orgánům co nejúplnější obraz o škole a v oblasti nadstandardních mimoškolních aktivit. Zpráva

nemůže svým rozsahem pojmout dění na škole do všech podrobností v celé jeho dynamice

a proměnlivosti. Zaměřuje se proto jen na nejdůležitější události školního života.

3


a) Charakteristika školy

Gymnázium je charakterizováno v § 57 a 58 Zákona č. 561/2004 Sb., jako součást středního

vzdělávání. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané

v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné

vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou

orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život,

samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu

pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.

Gymnázium poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studijní cyklus

gymnázia je čtyřletý a osmiletý. Určitou specializaci zaručuje žákům 3. a 4. ročníků a odpovídajících

ročníků víceletého studia systém volitelných předmětů. Kromě toho mohou žáci navštěvovat ještě

předměty nepovinné. Přehled volitelných předmětů, které mají charakter seminářů, cvičení a

konverzací v jazycích, a přehled nepovinných předmětů je uveden v dalším textu. Od 1. 9. 2007 začala

v primě výuka podle nového ŠVP a od 1. 9. začala výuka podle nového ŠVP i v prvních ročnících

čtyřletého studia.

K 1. září školního roku 2011/2012 studovalo na pelhřimovském gymnáziu v 16 třídách 417 žáků

(174 chlapců a 243 dívek). Osm tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva) je

v osmiletém studiu a osm tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B) je ve čtyřletém studijním

cyklu.

Na podzim školního roku 2011/2012 skončilo volební období školské rady ustanovené dne

16. 12. 2008, jejímž předsedou byl Mgr. Aleš Petrák. Dne 31. 1. 2012 proběhly volby na základě

nového znění školského zákona účinného od 1. 1. 2012. Školská rada byla ustanovena dne 9. 2. 2012.

Seznam členů Školské rady Gymnázia Pelhřimov

Jméno

Funkce jmenován / zvolen za povolání

v školské radě

Mgr. Jana Daňhelová předseda pedagogické pracovníky středoškolská učitelka

školské rady školy

Mgr. Karel Kratochvíl místopředseda pedagogické pracovníky středoškolský učitel

školské rady školy

MUDr. Martina Tousková člen zletilé studenty a zákonné lékařka

zástupce nezlet.studentů

Matěj Med člen zletilé studenty a zákonné student

zástupce nezlet. studentů

JUDr. Josef Doubek člen zřizovatelem advokát

Mgr. Magda Fenárová člen zřizovatelem středoškolská učitelka

Školská rada GyPe se ve školním roce 2011/2012 sešla ke dvěma jednáním – mimo jiné

schválila „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012“ a delegovala svého zástupce do

konkurzní komise pro výběr nového ředitele gymnázia (MUDr. Martinu Touskovou). Zápisy z jednání

Školské rady GyPe jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

4


) Přehled učebních plánů

Na škole byly v školním roce 2011/2012 vyučovány tyto obory:

79-41-K/401 Gymnázium všeobecné- dobíhající

studium denní, třídy: 4. A,4. B

79-41-K/801 Gymnázium všeobecné-dobíhající

studium, třídy: oktáva

79-41-K/41 Gymnázium

denní, (výuka dle ŠVP), třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B

79-41-K/81 Gymnázium všeobecné

studium denní, (výuka dle ŠVP), třídy: prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima

Učební plány a osnovy, podle nichž se vyučuje:

- generalizovaný učební plán pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR

pod č. j. 20 594/99-22 dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999

- učební plán pro gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č. j. 20

595/99-22 dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999

- učební osnovy pro gymnázia (navazují na pojetí učebního plánu), které schválilo MŠMT ČR pod

č. j. 20 596/99-22 dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999; v tomto školním roce od 2. a od 5. ročníku

víceletého gymnázia a od 1. ročníku čtyřletého gymnázia

- RVP ZV, který schválilo MŠMT ČR pod č. j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005-22,

č. j. 24653/2006-24 a č. j. 15 523/2007-22

- RVP G, který schválilo MŠMT ČR dne 24. 7. 2007 pod č. j. 12858/2007–2/VÚP v platném znění

5


Učební plán Gymnázia Pelhřimov - čtyřleté studium

Dobíhající učební plán platný pro školní rok 2011/2012

Předmět

Ročník

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Český jaz. a lit.

4

Anglický jazyk 1) 3

Německý jazyk 2) 3

Francouzský jazyk 2) 3

Základy spol. věd 2

Dějepis 2

Zeměpis 0

Matematika 3

Fyzika 2

Chemie 2

Biologie 2

Inform. a výp. tech. 0

Hudební výchova 0

Tělesná výchova 2

Volit. př. 1 2

Volit. př. 2 2

Volit. př. 3 2

Volit. př. 4 2

Celkem 33

Nový učební plán podle ŠVP Gymnázia Pelhřimov

1) První cizí jazyk

2) Jako druhý cizí jazyk volí žáci francouzštinu nebo němčinu

6


Učební plán Gymnázia Pelhřimov - osmileté studium

Dobíhající učební plán platný pro školní rok 2011/2012

Ročník

Předmět

I II III IV V VI VII VIII

Český jaz. a lit.

4

Anglický jazyk 3

Německý jazyk 1) 3

Francouzský jazyk 2) 3

Občanská výchova 0

Základy spol. věd 2

Nový učební plán podle ŠVP Gymnázia Pelhřimov

Dějepis 2

Zeměpis 0

Matematika 3

Fyzika 2

Chemie 2

Biologie 2

Inform. a výp. tech. 0

Hudební výchova 0

Výtvarná výchova 0

Tělesná výchova 2

Volit. př. 1 2

Volit. př. 2 2

Volit. př. 3 2

Volit. př. 4 2

Celkem 33

1) Jako první cizí jazyk volí žáci angličtinu nebo němčinu

2) Jako druhý cizí jazyk volí žáci v kvartě angličtinu, francouzštinu

nebo němčinu

7


Gymnázium Pelhřimov - ŠVP čtyřleté a osmileté

všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání

1.

ročník,

2.

ročník,

3.

ročník,

4. ročník

oktáva Celkem

kvinta sexta septima I. pol. II. pol

Český jazyk a literatura 3 4 4 4 4 15

Anglický jazyk 4 4 3 4 4 15

2. cizí jazyk 4 3 3 3 3 13

Matematika 4 4 5 2 v 14

Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8

Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8

Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9

Zeměpis 1 2 2 2 v 6

Základy společenských věd 2 2 2 2 v 7

Dějepis 2 3 2 2 v 8

Hudební / výtvarná výchova 2 2 x x x 4

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 8

Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3

Konverzace x x 2 2 2 4

Volitelný předmět 1 x x 2 2 2 4

Volitelný předmět 2 x x x 2 2 2

Volitelný předmět 3 x x x 2 2 2

Maturitní průprava x x x x 4 2

Celkem 34 34 34 35 25 132

Poznámky:

Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve

druhém pololetí, v takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe

jako aritmetický průměr hodinových dotací za každé pololetí.

x - předmět se v daném ročníku nevyučuje

v - předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní

průpravy. Každý student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva

(povinné 4 hodiny) a nejvýše šest (celkovou hodinovou dotaci může student přesáhnout

maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z takto označených předmětů, na

které bude docházet.

IVT - 1 hodina integrována do F, Ch, B

8


Gymnázium Pelhřimov - ŠVP osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň

vzdělávání

Předmět

Ročník

prima sekunda tercie kvarta

Celkem

Český jazyk a literatura 1) 5 5 4 4 18

Anglický jazyk 2) 4 4 3 3 14

Občanská výchova 3) 1 1 1 2 5

Dějepis 2 2 2 2 8

Matematika 4) 5 5 4 4 18

Zeměpis 5) 2 2 2 2 8

Fyzika 6) 2 2 2 2 8

Chemie 7) - 2 2 2 6

Biologie 8) 2 2 2 2 8

Informatika a výpočetní technika 9) 1 - 1 2 4

Hudební výchova 2 1 2 1 6

Výtvarná výchova 1 1 1 1 4

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Volitelný předmět 10) - 1 3 3 7

celkem 29 30 31 32 122

Poznámky:

1) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.

2) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.

3) Součástí vzdělávacího obsahu je ve třetím a čtvrtém ročníku tematický okruh Svět práce vzdělávací

oblasti Člověk a svět práce, přesun jedné hodiny z dotace této oblasti (půl hodiny pro třetí ročník a půl

hodiny pro čtvrtý ročník).

4) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.

5) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.

6) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.

7) Hodinová dotace posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace.

8) Součástí vzdělávacího obsahu je vzdělávací obor Výchova ke zdraví, přesun tří hodin z dotace

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

9) Součástí vzdělávacího obsahu je v prvním a třetím ročníku tematický okruh Využití digitálních

technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun dvou hodin z dotace této oblasti, hodinová

dotace předmětu je dále posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace.

10) Ve druhém ročníku volí studenti předmět Přírodovědná praktika, ve kterém je realizován tematický

okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z jejíž hodinové dotace je

přesunuta jedna hodina. Hodinová dotace se dělí na třetiny mezi F, Ch, B. Ve třetím ročníku volí studenti

na třetí a čtvrtý ročník mezi německým a francouzským jazykem, hodinová dotace je celkem 6 hodin

z disponibilní časové dotace.

9


Označení tříd

Čtyřleté studium

1. A I. ročník

1. B I. ročník

2. A II. ročník

2. B II. ročník

3. A III. ročník

3. B III. ročník

4. A IV. ročník

4. B IV. ročník

Osmileté studium

1. P prima

2. P sekunda

3. P tercie

4. P kvarta

5. P kvinta

6. P sexta

7. P septima

8. P oktáva

10


Týdenní počet hodin v jednotlivých předmětech - 2011/2012

Povinné předměty "student" "vyučující"

Český jazyk a literatura 63 75

Anglický jazyk 56 111

Francouzský jazyk 19 38

Německý jazyk 26 54

Občanská výchova 5 5

Základy společenských věd 24 24

Dějepis 35 35

Zeměpis 23 23

Matematika 66 78

Fyzika 35 37

Chemie 33 35

Biologie 38 43

Přírodovědná praktika 2 2

Inform. a výp. tech. 13 20

Estetická výchova 18 22

Tělesná výchova 32 48

Celkem povinné předměty 488 650

Volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce 12 20

Konverzace ve francouzském jazyce 2 2

Konverzace v německém jazyce 4 4

Literární seminář 2 2

Společenskovědní seminář 2 2

Seminář z dějepisu 2 4

Seminář ze zeměpisu 2 6

Seminář a cvičení z matematiky 2 6

Cvičení z fyziky a chemie 2 2

Seminář a cvičení z biologie 2 6

Seminář a cvičení z chemie 2 2

Inform. a výp. tech. 2 2

Celkem volitelné předměty 36 58

Celkem povinné a volit. předměty 524 708

Nepovinné předměty

Ruský jazyk 1 1

Hudební výchova 2 2

Latina 2 2

Celkem nepovinné předměty 5 5

Celkový počet hodin 529 715

Vysvětlivky: "student" - týdenní počet hodin v daném předmětu ve všech třídách pro studenta

"vyučující" - týdenní počet hodin v daném předmětu za všechny vyučující = včetně půlení hodin

11


C) Pracovníci školy

Údaje o pedagogických pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti.

Poř.

číslo

Příjmení jméno

Aprobace

Požadovaná odb. a

ped. způsobilost

PRAXE.

1 Čech Rostislav B, M Ano 24

2 Daňhel Radek A, Č Ano 22

3 Daňhelová Jana B, M Ano 18

4 Dvořáková Zdeňka Tv Ano 29

5 Havel Karel B, Tv Ano 40

6 Hronová Zdeňka IVT, M Ano 32

7 Jírů Josef F, M Ano 31

8 Kovandová Olga Č, N Ano 38

9 Kovář Miloslav Ch, M Ano 27

10 Kratochvíl Karel Č, D Ano 6

11 Kratochvílová Jarmila Fj, D Ano 6

12 Kubíková Blanka Č, Fj Ano 33

13 Mácová Vladimíra Č, D Ano 23

14 Makovcová Dagmar Č, Hv Ano 28

15 Makovec Stanislav B, Ch Ano 40

16 Mazanec Petr F, M Ano 9

17 Mäsiarová Aneta Aj, Nj Ano 3

18 Němcová Hana Tv, Z Ano 33

19 Pech Vladimír A, M, F Ano 34

20 Petrák Aleš F, M Ano 19

21 Plášil Pavel F, M Ano 26

22 Popelková Kateřina B, Tv Ano 6

23 Provázek Josef IVT, M Ano 12

24 Sankotová Jana A, M, Vv Ano 33

25 Slavětínská Květa Č, D Ano 38

26 Strnadová Ilona Č, Ov, ZSV Ano 24

27 Šmrhová Miroslava Č, D, Fj Ano 37

28 Špička Vojtěch M, Z Ano 10

29 Šrůtková Ludmila F, Ch Ano 22

30 Šušmáková Jitka A, ZSV Ano 23

31 Turečková Jana Č, N Ano 22

32 Vejborová Jitka Č, N Ano 19

33 Veithová Simona Č, ZSV Ano 1

34 Zíková Stanislava A, N Ano 10

12


Přehled pracovníků školy

Ve školním roce 2011/2012 vyučovalo na škole 34 pedagogických pracovníků, 1 externí ped.

pracovník a 1 asistent pedagoga. Z toho 2 pedagogičtí pracovníci měli zkrácený úvazek.

Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, splňují předepsané kvalifikační

předpoklady a vyhovují ustanovením Zákona č. 563/2004 Sb.o pedagog. pracovnících.

Seznam pracovníků školy ve školním roce 2011/2012

Mgr. Stanislav Makovec biologie – chemie ředitel školy

Mgr. Pavel Plášil matematika – fyzika zástupce ředitele

Mgr. Rostislav Čech matematika – biologie výchovný poradce

Mgr. Radek Daňhel

anglický jazyk

Mgr. Jana Daňhelová

matematika – biologie

Mgr. Zdeňka Dvořáková tělesná výchova

Mgr. Karel Havel tělesná výchova – biologie agenda BOZP a PO

Mgr. Zdeňka Hronová matematika – IVT výchovný poradce

RNDr. Josef Jírů

fyzika - matematika

Mgr. Olga Kovandová

německý jazyk

PaedDr. Miloslav Kovář chemie

Mgr. Karel Kratochvíl

český jazyk – dějepis

Mgr. Jarmila Kratochvílová francouzský jazyk - dějepis

Mgr. Blanka Kubíková

francouzský jazyk

Mgr. Vladimíra Mácová český jazyk – dějepis

Mgr. Dagmar Makovcová český jazyk – hudební výchova

Mgr. Petr Mazanec

matematika – fyzika

Mgr. Aneta Mäsiarová

anglický jazyk

Mgr. Hana Němcová

tělesná výchova – zeměpis

Mgr. Vladimír Pech

anglický jazyk

Mgr. Aleš Petrák

matematika - fyzika

Mgr. Josef Provázek matematika – informatika ICT koordinátor

Mgr. Jana Sankotová

anglický jazyk – výtvarná výchova

Mgr. Květa Slavětínská dějepis – český jazyk

PaedDr. Ilona Strnadová český jazyk – občanská výchova

Mgr. Miroslava Šmrhová český jazyk – francouzský jazyk – dějepis

Mgr. Vojtěch Špička

zeměpis – matematika

RNDr. Ludmila Šrůtková chemie – fyzika

Mgr. Jitka Šušmáková

anglický jazyk – ruský jazyk

Mgr. Jana Turečková

německý jazyk

Mgr. Jitka Vejborová

německý jazyk

Mgr. Kateřina Popelková tělesná výchova – biologie

Mgr. Stanislava Zíková anglický jazyk

Externí učitel:

Lenka Martínková, Ph.D.

latina

Asistent pedagoga:

Iva Duchanová

13


Pedagogické pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené:

Mgr. Iva Babincová

český jazyk-hudební výchova

Mgr. Petra Coufalová

anglický jazyk-německý jazyk

Mgr. Pavlína Mácová-Smolíková ZSV-francouzský jazyk

Mgr. Irena Zvolánková anglický jazyk

Provozní pracovníci školy:

Alena Brožová

Ing. Jana Peroutková

Jaroslav Samek

Pavlína Chyšková

Marcela Novotná

Jiřina Paulová

Renata Dvořáková

Jaroslava Kumžáková

Marie Tošerová

Ludmila Okrouhlá

Naděžda Pakostová

Jana Paťhová

Zdeňka Vichrová

hospodářka

účetní

školník

uklízečka

uklízečka

uklízečka

uklízečka

vedoucí školní jídelny

vedoucí kuchařka

kuchařka

kuchařka

kuchařka

kuchařka

14


d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov

pro školní rok 2012/2013 – 1. kolo.

V souladu s §60 odst. (4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji

následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov.

Všichni uchazeči, kteří se hlásí do 1. ročníku obou typů studia, budou při přijímacím řízení hodnoceni

podle následujících kritérií:

- znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

- výsledky přijímací zkoušky

- další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

- škola nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče

Uchazeči se zdravotním znevýhodněním musí tuto skutečnost doložit podle § 1,odst. 1, písm. h)

vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění. Pokud má být při přijímací zkoušce přihlédnuto ke

zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu znevýhodnění uchazeče, musí být součástí přihlášky

posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při

konání přijímací zkoušky (§1, odst. (1), písm. i) vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění).

Upřesňující informace pro jednotlivé studijní obory - kritéria pro přijetí

Studijní obor KKOV 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné – čtyřleté studium):

Termín přijímací zkoušky je 23. a 24. 4. 2012. Bude přijato 60 uchazečů.

Přijetí na základě konání přijímací zkoušky:

1.Prospěch na základní škole v 1. a 2. pololetí 8. třídy základní školy a v 1. pololetí 9. třídy základní

školy – nejvyšší počet bodů – 50.

2.Písemná zkouška z matematiky v rozsahu učiva žáka základní školy – nejvyšší počet bodů – 50.

3.Písemná zkouška z českého jazyka v rozsahu učiva žáka základní školy – nejvyšší počet bodů – 50.

V případě rovnosti celkového počtu bodů získaných při přijímací zkoušce žáky, kteří se umístí

na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených pro

odvolání, budou při rozhodování použita tato dodatková kritéria:

1.Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z matematiky.

2.Celkový průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy.

3.Průměrný prospěch z matematiky v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení je 50 bodů celkem.

Druhé a další kola přijímacího řízení vyhlásíme pouze v případě, že po skončení předchozích

kol budeme mít volná místa.

Studijní obor KKOV 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium – kritéria pro přijetí

Termín přijímací zkoušky je 23. a 24. 4. 2012. Bude přijato 30 uchazečů.

Přijetí na základě konání přijímací zkoušky:

1.Prospěch na základní škole v 1. a 2. pololetí 4. třídy základní školy a v 1. pololetí 5. třídy základní

školy – nejvyšší počet bodů 50.

2.Písemná zkouška z matematiky v rozsahu učiva žáka základní školy – nejvyšší počet bodů 50.

3.Písemná zkouška z českého jazyka v rozsahu učiva žáka základní školy – nejvyšší počet bodů 50.

4.Psychologický test – nejvyšší počet bodů 50.

15


V případě rovnosti celkového počtu bodů získaných při přijímací zkoušce žáky, kteří se umístí

na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených pro odvolání,

budou při rozhodování použita tato dodatková kritéria:

1.Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z psychologického testu.

2.Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z českého jazyka.

3.Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z matematiky.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení je 75 bodů celkem.

Další kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno na základě výsledků 1. kola.

Poznámka:

V případě, že se na některý obor přihlásí málo žáků, nemusí být tento obor otevřen.

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov

pro školní rok 2012/2013 – 2. kolo.

Důležité termíny druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013:

1. podání přihlášky do 15. května 2012

2. přijímací zkoušky: 22. května 2012

Studijní obor KKOV 79–41-K/41 Gymnázium všeobecné – čtyřleté studium:

Bude přijato 6 uchazečů.

Podle pravidel pro přijímací řízení do středních škol zřizovaných Krajem Vysočina musí být jedním

z kritérií pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2012/2013 výsledek přijímací zkoušky. Z tohoto

důvodu budou přijímací zkoušku konat všichni uchazeči.

Přijetí na základě konání přijímací zkoušky:

1.Prospěch na základní škole v 1. a 2. pololetí 8. třídy základní školy a v 1. pololetí 9. třídy základní

školy – nejvyšší počet bodů – 50.

2.Písemná zkouška z matematiky v rozsahu učiva žáka základní školy – nejvyšší počet bodů – 50.

3.Písemná zkouška z českého jazyka v rozsahu učiva žáka základní školy – nejvyšší počet bodů – 50.

V případě rovnosti celkového počtu bodů získaných při přijímací zkoušce žáky, kteří se umístí

na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených

pro odvolání, budou při rozhodování použita tato dodatková kritéria:

1.Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z matematiky.

2.Celkový průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy.

3.Průměrný prospěch z matematiky v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení je 50 bodů celkem.

Studijní obor KKOV 79–41-K/81 Gymnázium všeobecné – osmileté studium:

Bude přijato 7 uchazečů.

1.Prospěch na základní škole v 1. a 2. pololetí 4. třídy základní školy a v 1. pololetí 5. třídy základní

školy – nejvyšší počet bodů 50.

2.Písemná zkouška z matematiky v rozsahu učiva žáka základní školy – nejvyšší počet bodů 50.

3.Písemná zkouška z českého jazyka v rozsahu učiva žáka základní školy – nejvyšší počet bodů 50.

4.Psychologický test – nejvyšší počet bodů 50.

16


V případě rovnosti celkového počtu bodů získaných při přijímací zkoušce žáky, kteří se umístí

na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených

pro odvolání, budou při rozhodování použita tato dodatková kritéria:

1. Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z psychologického testu.

2. Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z českého jazyka.

3. Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z matematiky.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení je 75 bodů celkem.

Přijímací řízení 2012

Termín přijímacího řízení 1. kolo čtyřletého studia 23. a 24. dubna 2012

Termíny zkoušek: 1. kolo osmiletého studia 23. a 24. dubna 2012

Termín přijímacího řízení 2. kolo čtyřletého studia – 22. 5. 2012

Žáci mohli podat v 1. kole 2 přihlášky, v dalších kolech počet přihlášek omezen nebyl.

Stav přihlášek v 1. kole:

čtyřleté studium – podáno 83 přihlášek, kód 79-41-K/41

osmileté studium – podáno 25 přihlášek, kód 79-41-K/81

Průběh a výsledky zkoušek: přijímací zkoušky proběhly v souladu s právní normou.

Čtyřleté studium: Přijímací zkoušky konalo 83 žáků. Na základě výsledku 1. kola přijímacího řízení

do čtyřletého studia rozhodl ředitel školy přijmout 60 žáků. Do studia nastoupilo 55 žáků.

Osmileté studium: Ke zkoušce bylo pozváno a dostavilo se 25 žáků ZŠ. Po posouzení výsledků

přijímací zkoušky rozhodl ředitel školy přijmout do primy osmiletého studia 24 žáků. Do studia

nastoupilo 23 žáků.

17


e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků

maturitních zkoušek

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2011/12

Třídy zahrnuté do přehledu:

1.A 1.B 1.P 2.A 2.B 2.P 3.A 3.B 3.P 4.A 4.B 4.P 5.P 6.P 7.P 8.P

Předmět

Počty známek

1 2 3 4 5 N U

zpracováno dne: 4.10. 2012

Počet

klasif. žáků

Průměr

Chv Chování 411 7 - - - 1 - 418 1.017

ČJL Český jazyk a literatura 89 181 111 32 5 1 - 418 2.242

AJ Anglický jazyk 84 180 112 40 2 1 - 418 2.273

FJ Francouzský jazyk 48 57 33 8 1 1 - 147 2.027

NJ Německý jazyk 103 67 30 12 1 - - 213 1.784

OV Občanská výchova 95 14 7 1 - - - 117 1.265

ZSV Základy společenských věd 150 90 48 11 2 1 - 301 1.754

D Dějepis 127 151 101 33 6 1 - 418 2.139

Z Zeměpis 213 93 19 5 2 1 - 332 1.464

M Matematika 116 133 109 55 5 1 - 418 2.282

F Fyzika 108 158 106 43 3 1 - 418 2.222

Ch Chemie 98 164 107 22 - 1 - 391 2.136

B Biologie 177 162 67 12 - 1 - 418 1.794

IVT Informatika a výp. technika 213 5 - - - - - 218 1.023

HV Hudební výchova 147 97 5 - - - - 249 1.430

VV Výtvarná výchova 104 9 3 1 - - - 117 1.154

TV Tělesná výchova 404 2 1 - - 1 11 407 1.010

KAJ Konverzace v anglickém jazyce 27 74 31 18 - 1 - 150 2.267

KFJ Konverzace ve francouzském jazyce 10 - - - - - -

10 1.000

KNJ Konverzace v německém jazyce 5 2 - 2 - - -

9 1.889

SVS Společenskovědní seminář 32 26 15 2 - - -

75 1.827

SD Seminář z dějepisu 16 8 7 - - - -

31 1.710

SZ Seminář ze zeměpisu 43 25 5 - - - -

73 1.479

SCvM Seminář a cvičení z matematiky 31 26 14 8 1 - -

80 2.025

SCvF Seminář a cvičení z fyziky 4 5 2 2 - - -

13 2.154

SCvB Seminář a cvičení z biologie 26 13 3 - - 1 -

42 1.452

SCh Seminář a cvičení z chemie 8 5 - - - - -

13 1.385

IVTv Informatika a výpočetní tech. 14 - - - - - -

14 1.000

PP Přírodovědná praktika 20 10 1 - - - -

31 1.387

RJN Ruský jazyk 14 4 - - - - -

18 1.222

HvN Hudební výchova 7 - - - - - -

7 1.000

Celkový průměrný prospěch

1.842

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

121

147

135

16

celkem

z toho neomluvených

18605 44.403

1 0.002

18


Přehled prospěchu třídy 1.A 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Petrák Aleš Počet žáků celkem: 28

z toho dívek: 20

chlapců: 8

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

28 - - - - - 1.000

6 10 12 - - - 2.214

5 8 12 3 - - 2.464

Mgr. Petrák Aleš

(podpis)

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Šušmáková Jitka

Mgr. Zíková Stanislava

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

3 4 1 - - - 1.750

16 4 - - - - 1.200

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Vejborová Jitka

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

14 11 2 1 - - 1.643

4 15 8 1 - - 2.214

19 8 1 - - - 1.357

10 14 4 - - - 1.786

9 15 4 - - - 1.821

5 15 7 1 - - 2.143

22 6 - - - - 1.214

28 - - - - - 1.000

22 6 - - - - 1.214

27 - - - - 1 1.000

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Petrák Aleš

Mgr. Petrák Aleš

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Havel Karel

RJN Ruský jazyk

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Pohan Jiří

TV

3 - - - - - 1.000

Celkový průměrný prospěch 1.650

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

11

11

6

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

832 29.714

z toho neomluvených

0 0

19


Přehled prospěchu třídy 1.B 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Daňhelová Jana Počet žáků celkem: 26

z toho dívek: 13

chlapců: 13

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

25 1 - - - 1.038

- 7 11 8 - 3.038

1 8 11 5 1 2.885

Mgr. Daňhelová Jana

(podpis)

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Pech Vladimír

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

1 3 1 - 1 2.500

17 2 1 - - 1.200

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Vejborová Jitka

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

8 9 7 2 - 2.115

1 5 12 6 2 3.115

12 9 5 - - 1.731

4 10 10 2 - 2.385

3 16 6 1 - 2.192

5 15 5 1 - 2.077

17 7 2 - - 1.423

26 - - - - 1.000

14 12 - - - 1.462

24 1 1 - - 1.115

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Daňhelová Jana

RNDr. Šrůtková Ludmila

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Havel Karel

Mgr. Popelková Kateřina

RJN Ruský jazyk

- 1 - - - 2.000

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Hrubeš Jakub

FJ,D

Hánová Abigail

AJ

Tůmová Simona

D

Celkový průměrný prospěch 2.003

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

2

10

11

3

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1344 51.692

z toho neomluvených

0 0

20


Přehled prospěchu třídy 1.P 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Němcová Hana Počet žáků celkem: 27

z toho dívek: 13

chlapců: 14

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

27 - - - - 1.000

10 17 - - - 1.630

10 15 2 - - 1.704

Mgr. Němcová Hana

(podpis)

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

OV Občanská výchova

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

VV Výtvarná výchova

TV Tělesná výchova

27 - - - - 1.000

8 15 4 - - 1.852

21 6 - - - 1.222

8 11 7 1 - 2.037

10 11 6 - - 1.852

13 13 1 - - 1.556

27 - - - - 1.000

19 8 - - - 1.296

27 - - - - 1.000

27 - - - - 1.000

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Němcová Hana

RNDr. Jírů Josef

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Němcová Hana

Celkový průměrný prospěch 1.429

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

14

12

1

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

458 16.963

z toho neomluvených

0 0

21


Přehled prospěchu třídy 2.A 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

RNDr. Jírů Josef Počet žáků celkem: 19

z toho dívek: 12

chlapců: 7

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

19 - - - - - 1.000

7 11 1 - - - 1.684

2 9 8 - - - 2.316

RNDr. Jírů Josef

(podpis)

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Pech Vladimír

Mgr. Zíková Stanislava

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

2 2 4 - - - 2.250

8 2 1 - - - 1.364

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

5 11 3 - - - 1.895

4 11 4 - - - 2.000

13 5 1 - - - 1.368

- 9 8 2 - - 2.632

3 11 4 1 - - 2.158

3 13 3 - - - 2.000

1 15 3 - - - 2.105

19 - - - - - 1.000

10 9 - - - - 1.474

17 - - - - 2 1.000

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Plášil Pavel

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Havel Karel

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Popelková Kateřina

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Nováčková Anna

TV

Truplová Daniela

TV

Celkový průměrný prospěch 1.804

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

3

11

5

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

999 52.579

z toho neomluvených

0 0

22


Přehled prospěchu třídy 2.B 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Šmrhová Miroslava Počet žáků celkem: 19

z toho dívek: 10

chlapců: 9

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

19 - - - - - 1.000

7 3 5 4 - - 2.316

3 9 6 - 1 - 2.316

(podpis)

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Pech Vladimír

Mgr. Zíková Stanislava

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

2 2 1 1 - - 2.167

7 5 - 1 - - 1.615

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

5 6 7 1 - - 2.211

7 4 6 2 - - 2.158

12 6 1 - - - 1.421

3 6 6 4 - - 2.579

2 8 7 2 - - 2.474

4 12 3 - - - 1.947

7 7 4 1 - - 1.947

19 - - - - - 1.000

9 10 - - - - 1.526

17 - - - - 2 1.000

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Petrák Aleš

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Popelková Kateřina

RJN Ruský jazyk

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Duchan Tadeáš

TV

Krupka Marek

TV

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Šušmák Adam

AJ

3 1 - - - - 1.250

Celkový průměrný prospěch 1.906

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

6

5

7

1

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

636 33.474

z toho neomluvených

0 0

23


Přehled prospěchu třídy 2.P 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Špička Vojtěch Počet žáků celkem: 31

z toho dívek: 16

chlapců: 15

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

31 - - - - 1.000

13 13 4 1 - 1.774

6 14 6 5 - 2.323

Mgr. Špička Vojtěch

(podpis)

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Zíková Stanislava

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

OV Občanská výchova

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

HV Hudební výchova

VV Výtvarná výchova

TV Tělesná výchova

PP Přírodovědná praktika

28 3 - - - 1.097

7 8 10 5 1 2.516

16 11 3 1 - 1.645

23 5 2 1 - 1.387

17 8 5 1 - 1.677

16 13 1 1 - 1.581

16 11 4 - - 1.613

16 13 2 - - 1.548

30 1 - - - 1.032

31 - - - - 1.000

20 10 1 - - 1.387

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Špička Vojtěch

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Makovcová Dagmar

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Daňhelová Jana

PaedDr. Kovář Miloslav

RNDr. Jírů Josef

RJN Ruský jazyk

HvN Hudební výchova

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Kittler Josef

D

1 - - - - 1.000

2 - - - - 1.000

Celkový průměrný prospěch 1.583

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

13

10

7

1

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1026 33.097

z toho neomluvených

0 0

24


Přehled prospěchu třídy 3.A 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Havel Karel Počet žáků celkem: 27

z toho dívek: 16

chlapců: 11

Změny v počtu žáků

ubylo: 1

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 N

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

26 - - - - 1 1.000

9 16 1 - - 1 1.692

9 13 4 - - 1 1.808

Mgr. Havel Karel

(podpis)

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Mäsiarová Aneta

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

4 3 2 - - 1 1.778

7 9 1 - - - 1.647

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Turečková Jana

Mgr. Vejborová Jitka

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KFJ Konverzace ve francouzském jazyce

SVS Společenskovědní seminář

SD Seminář z dějepisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

22 4 - - - 1 1.154

9 14 3 - - 1 1.769

16 10 - - - 1 1.385

13 7 5 1 - 1 1.769

2 9 9 6 - 1 2.731

13 7 6 - - 1 1.731

12 14 - - - 1 1.538

26 - - - - 1 1.000

5 17 2 1 - 1 1.960

1 - - - - - 1.000

9 - - - - - 1.000

5 - - - - - 1.000

6 - - - - - 1.000

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Daňhelová Jana

RNDr. Jírů Josef

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Havel Karel

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Havel Karel

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Kubíková Blanka

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Petrák Aleš

SCvB Seminář a cvičení z biologie

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (N)

Kubíková Ivana

Chv,ČJL,AJ,FJ,ZSV,D,Z,M,F,Ch,B,TV,KAJ,SCvB

3 3 - - - 1 1.500

Mgr. Havel Karel

Celkový průměrný prospěch 1.639

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

9

10

7

1

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1110 41.111

z toho neomluvených

0 0

25


Přehled prospěchu třídy 3.B 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Kratochvíl Karel Počet žáků celkem: 29

z toho dívek: 18

chlapců: 11

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

29 - - - - - 1.000

3 4 15 5 2 - 2.966

8 10 7 4 - - 2.241

(podpis)

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Mäsiarová Aneta

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

1 3 2 1 - - 2.429

6 7 6 3 - - 2.273

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Turečková Jana

Mgr. Vejborová Jitka

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

SVS Společenskovědní seminář

SD Seminář z dějepisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

16 6 6 1 - - 1.724

5 13 7 2 2 - 2.414

15 11 2 1 - - 1.621

3 3 9 12 2 - 3.241

2 10 12 4 1 - 2.724

- 10 17 2 - - 2.724

8 8 12 1 - - 2.207

28 - - - - 1 1.000

5 12 7 5 - - 2.414

5 4 2 1 - - 1.917

2 - - - - - 1.000

6 1 - - - - 1.143

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Plášil Pavel

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Makovec Stanislav

Mgr. Havel Karel

Mgr. Havel Karel

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Petrák Aleš

SCvB Seminář a cvičení z biologie

RJN Ruský jazyk

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Slabá Iva

TV

6 2 - - - - 1.250

1 - - - - - 1.000

Mgr. Havel Karel

Mgr. Šušmáková Jitka

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Harvan Viliam

ČJL,D,F

Starosta Tomáš

M

Čechová Tereza

ČJL,D,M

Celkový průměrný prospěch 2.239

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

3

9

14

3

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1848 63.724

z toho neomluvených

0 0

26


Přehled prospěchu třídy 3.P 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Hronová Zdeňka Počet žáků celkem: 30

z toho dívek: 21

chlapců: 9

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

30 - - - - 1.000

13 16 1 - - 1.600

7 10 10 3 - 2.300

(podpis)

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

FJ Francouzský jazyk

NJ Německý jazyk

OV Občanská výchova

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

VV Výtvarná výchova

TV Tělesná výchova

9 7 1 - - 1.529

8 5 - - - 1.385

30 - - - - 1.000

15 7 7 1 - 1.800

25 5 - - - 1.167

8 13 7 2 - 2.100

14 9 7 - - 1.767

10 12 8 - - 1.933

19 11 - - - 1.367

30 - - - - 1.000

20 10 - - - 1.333

18 8 3 1 - 1.567

30 - - - - 1.000

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Turečková Jana

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Hronová Zdeňka

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Popelková Kateřina

Celkový průměrný prospěch 1.529

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

15

12

3

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

865 28.833

z toho neomluvených

0 0

27


Přehled prospěchu třídy 4.A 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Mazanec Petr Počet žáků celkem: 30

z toho dívek: 19

chlapců: 11

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

30 - - - - - 1.000

2 19 8 1 - - 2.267

6 21 3 - - - 1.900

Mgr. Mazanec Petr

(podpis)

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

2 5 2 - - - 2.000

7 12 1 1 - - 1.810

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KNJ Konverzace v německém jazyce

SD Seminář z dějepisu

SZ Seminář ze zeměpisu

22 4 4 - - - 1.400

6 12 9 3 - - 2.300

9 8 9 4 - - 2.267

10 12 6 2 - - 2.000

3 18 8 1 - - 2.233

5 19 5 1 - - 2.067

29 - - - - 1 1.000

7 18 4 - - - 1.897

1 - - - - - 1.000

2 2 2 - - - 2.000

20 5 2 - - - 1.333

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Mazanec Petr

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Havel Karel

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Němcová Hana

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

SCvB Seminář a cvičení z biologie

IVTv Informatika a výpočetní tech.

SVS Společenskovědní seminář

SCvF Seminář a cvičení z fyziky

SCh Seminář a cvičení z chemie

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Aldorfová Andrea

TV

4 11 3 1 - - 2.053

6 3 - - - - 1.333

5 - - - - - 1.000

1 8 5 - - - 2.286

2 2 1 - - - 1.800

2 3 - - - - 1.600

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Slavětínská Květa

RNDr. Jírů Josef

Mgr. Makovec Stanislav

Celkový průměrný prospěch 1.878

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

6

15

9

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1850 61.667

z toho neomluvených

0 0

28


Přehled prospěchu třídy 4.B 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Provázek Josef Počet žáků celkem: 29

z toho dívek: 17

chlapců: 12

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

29 - - - - - 1.000

2 12 12 3 - - 2.552

- 13 9 7 - - 2.793

Mgr. Provázek Josef

(podpis)

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Mäsiarová Aneta

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

- 4 4 1 - - 2.667

4 7 6 3 - - 2.400

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KNJ Konverzace v německém jazyce

SD Seminář z dějepisu

SZ Seminář ze zeměpisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

SCvB Seminář a cvičení z biologie

IVTv Informatika a výpočetní tech.

SVS Společenskovědní seminář

12 9 6 2 - - 1.931

15 10 2 2 - - 1.690

3 10 10 6 - - 2.655

3 5 9 11 1 - 3.069

2 9 14 4 - - 2.690

6 9 8 6 - - 2.483

27 - - - - 2 1.000

- 6 12 5 - - 2.957

3 1 - 2 - - 2.167

3 6 3 - - - 2.000

14 9 - - - - 1.391

3 4 5 3 - - 2.533

7 - - - - - 1.000

5 - - - - - 1.000

7 4 5 1 - - 2.000

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Provázek Josef

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Havel Karel

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Provázek Josef

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Slavětínská Květa

SCvF Seminář a cvičení z fyziky

1 1 - - - - 1.500

SCh Seminář a cvičení z chemie

5 1 - - - - 1.167

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Pechová Martina

TV

Strnadová Jana

TV

RNDr. Jírů Josef

Mgr. Makovec Stanislav

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Tesař Jan Erik

F

Celkový průměrný prospěch 2.243

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

3

7

18

1

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1312 45.241

z toho neomluvených

0 0

29


Přehled prospěchu třídy 4.P 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Popelková Kateřina Počet žáků celkem: 29

z toho dívek: 17

chlapců: 12

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

27 2 - - - 1.069

2 15 8 4 - 2.483

3 13 7 6 - 2.552

(podpis)

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Zíková Stanislava

příloha č. 1

FJ Francouzský jazyk

NJ Německý jazyk

OV Občanská výchova

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

VV Výtvarná výchova

TV Tělesná výchova

4 3 4 - - 2.000

8 6 3 1 - 1.833

10 11 7 1 - 1.966

7 9 10 3 - 2.310

13 12 3 1 - 1.724

2 8 12 5 2 2.897

3 11 10 5 - 2.586

7 14 8 - - 2.034

13 7 8 1 - 1.897

24 5 - - - 1.172

12 14 3 - - 1.690

29 - - - - 1.000

29 - - - - 1.000

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Turečková Jana

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Čech Rostislav

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Brož Jan

M

Kalina Jan

M

Celkový průměrný prospěch 1.943

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

5

11

11

2

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

926 31.931

z toho neomluvených

0 0

30


Přehled prospěchu třídy 5.P 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Mácová Vladimíra Počet žáků celkem: 22

z toho dívek: 9

chlapců: 13

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

18 4 - - - 1.182

5 8 7 2 - 2.273

6 9 6 1 - 2.091

(podpis)

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

FJ Francouzský jazyk

NJ Německý jazyk

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

HvN Hudební výchova

RJN Ruský jazyk

5 6 1 - - 1.667

5 1 4 - - 1.900

15 4 3 - - 1.455

13 6 3 - - 1.545

15 7 - - - 1.318

14 4 4 - - 1.545

10 10 2 - - 1.636

7 9 5 1 - 2.000

13 7 2 - - 1.500

22 - - - - 1.000

15 7 - - - 1.318

22 - - - - 1.000

4 - - - - 1.000

1 2 - - - 1.667

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Petrák Aleš

RNDr. Šrůtková Ludmila

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Šušmáková Jitka

Celkový průměrný prospěch 1.573

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

10

5

7

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

676 30.727

z toho neomluvených

1 0.045

31


Přehled prospěchu třídy 6.P 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Čech Rostislav Počet žáků celkem: 18

z toho dívek: 16

chlapců: 2

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

18 - - - - 1.000

3 9 5 1 - 2.222

4 8 6 - - 2.111

Mgr. Čech Rostislav

(podpis)

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Zíková Stanislava

Mgr. Daňhel Radek

příloha č. 1

FJ Francouzský jazyk

NJ Německý jazyk

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

RJN Ruský jazyk

6 5 - - - 1.455

4 1 1 1 - 1.857

13 4 1 - - 1.333

7 7 3 1 - 1.889

15 1 2 - - 1.278

4 6 6 2 - 2.333

6 7 3 2 - 2.056

9 4 3 2 - 1.889

9 7 2 - - 1.611

18 - - - - 1.000

10 8 - - - 1.444

18 - - - - 1.000

5 - - - - 1.000

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Čech Rostislav

RNDr. Šrůtková Ludmila

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Havel Karel

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Šušmáková Jitka

Celkový průměrný prospěch 1.675

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

8

5

5

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1077 59.833

z toho neomluvených

0 0

32


Přehled prospěchu třídy 7.P 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

RNDr. Šrůtková Ludmila Počet žáků celkem: 28

z toho dívek: 17

chlapců: 11

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

28 - - - - 1.000

3 11 10 1 3 2.643

8 11 7 2 - 2.107

(podpis)

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Mäsiarová Aneta

příloha č. 1

FJ

Francouzský jazyk

6 9 3 2 - 2.050

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kratochvílová Jarmila

NJ Německý jazyk

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KFJ Konverzace ve francouzském jazyce

SVS Společenskovědní seminář

SD Seminář z dějepisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

3 4 - - 1 2.000

9 9 5 3 2 2.286

11 7 6 3 1 2.143

21 2 1 2 2 1.643

7 11 5 4 1 2.321

9 8 7 3 1 2.250

10 7 6 5 - 2.214

11 10 5 2 - 1.929

28 - - - - 1.000

4 11 2 2 - 2.105

9 - - - - 1.000

4 1 - - - 1.200

3 - - - - 1.000

8 3 3 2 - 1.938

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Petrák Aleš

RNDr. Šrůtková Ludmila

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Havel Karel

Mgr. Havel Karel

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Kubíková Blanka

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Petrák Aleš

SCvB Seminář a cvičení z biologie

3 1 - - - 1.250

HvN Hudební výchova

1 - - - - 1.000

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Brada Michal

ČJL

Kudrna Robert

ČJL,NJ,ZSV,Z,M,F

Nguyen Tien Tam

ČJL,ZSV,D,Z

Mgr. Havel Karel

Mgr. Makovcová Dagmar

Celkový průměrný prospěch 1.995

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

9

8

8

3

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1679 59.964

z toho neomluvených

0 0

33


Přehled prospěchu třídy 8.P 1. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Dvořáková Zdeňka Počet žáků celkem: 27

z toho dívek: 12

chlapců: 15

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

27 - - - - - 1.000

4 10 11 2 - - 2.407

6 9 8 4 - - 2.370

(podpis)

Mgr. Dvořáková Zdeňka

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Pech Vladimír

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

3 1 7 3 - - 2.714

3 2 6 2 - - 2.538

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KNJ Konverzace v německém jazyce

SZ Seminář ze zeměpisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

SCvB Seminář a cvičení z biologie

IVTv Informatika a výpočetní tech.

SD Seminář z dějepisu

SVS Společenskovědní seminář

9 13 4 1 - - 1.889

8 8 7 4 - - 2.259

5 8 5 9 - - 2.667

5 8 9 5 - - 2.519

4 6 13 4 - - 2.630

5 11 11 - - - 2.222

24 1 - - - 2 1.040

6 10 4 5 - - 2.320

1 1 - - - - 1.500

9 11 3 - - - 1.739

4 7 3 2 1 - 2.353

1 4 3 - - - 2.250

4 - - - - - 1.000

1 - 2 - - - 2.333

6 9 3 - - - 1.833

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Mazanec Petr

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Havel Karel

Mgr. Pech Vladimír

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Šmrhová Miroslava

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Slavětínská Květa

SCvF Seminář a cvičení z fyziky

1 2 1 2 - - 2.667

SCh Seminář a cvičení z chemie

1 1 - - - - 1.500

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

DUONG THANH HÁ

TV

Radilová Anna

TV

RNDr. Jírů Josef

Mgr. Makovec Stanislav

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Dorňák Lukáš

SCvM

Celkový průměrný prospěch 2.210

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

4

6

16

1

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1967 72.852

z toho neomluvených

0 0

34


Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2011/12

Třídy zahrnuté do přehledu:

1.A 1.B 1.P 2.A 2.B 2.P 3.A 3.B 3.P 4.A 4.B 4.P 5.P 6.P 7.P 8.P

Předmět

Počty známek

1 2 3 4 5 N U

zpracováno dne: 4.10. 2012

Počet

klasif. žáků

Průměr

Chv Chování 417 - - - - - -

417 1.000

ČJL Český jazyk a literatura 86 190 103 36 1 1 -

416 2.221

AJ Anglický jazyk 86 178 112 41 - - -

417 2.259

FJ Francouzský jazyk 45 60 32 9 - 1 -

146 2.034

NJ Německý jazyk 96 77 25 14 1 - -

213 1.812

OV Občanská výchova 95 18 3 - - - -

116 1.207

ZSV Základy společenských věd 134 106 45 14 1 1 -

300 1.807

D Dějepis 144 156 91 24 1 1 -

416 1.995

Z Zeměpis 206 85 34 5 - 1 -

330 1.509

M Matematika 99 145 120 51 1 1 -

416 2.303

F Fyzika 92 174 107 42 1 1 -

416 2.245

Ch Chemie 101 164 97 26 2 - -

390 2.138

B Biologie 174 141 82 19 - 1 -

416 1.870

IVT Informatika a výp. technika 218 - - - - - -

218 1.000

HV Hudební výchova 199 49 - - - - -

248 1.198

VV Výtvarná výchova 108 7 1 - - - -

116 1.078

TV Tělesná výchova 401 3 - - - 1 12

404 1.007

KAJ Konverzace v anglickém jazyce 56 54 23 17 - - -

150 2.007

KFJ Konverzace ve francouzském jazyce 8 2 - - - - -

10 1.200

KNJ Konverzace v německém jazyce 6 1 - 2 - - -

9 1.778

SVS Společenskovědní seminář 32 30 13 - - - -

75 1.747

SD Seminář z dějepisu 14 14 3 - - - -

31 1.645

SZ Seminář ze zeměpisu 35 29 9 - - - -

73 1.644

SCvM Seminář a cvičení z matematiky 33 25 17 5 - - -

80 1.925

SCvF Seminář a cvičení z fyziky 4 2 3 4 - - -

13 2.538

SCvB Seminář a cvičení z biologie 29 10 3 - - - -

42 1.381

SCh Seminář a cvičení z chemie 8 4 1 - - - -

13 1.462

IVTv Informatika a výpočetní tech. 14 - - - - - -

14 1.000

PP Přírodovědná praktika 26 4 - - - - -

30 1.133

RJN Ruský jazyk 12 5 - - - - -

17 1.294

LaN Latina 15 3 - - - - -

18 1.167

HvN Hudební výchova 7 - - - - - -

7 1.000

Celkový průměrný prospěch

1.822

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

123

154

138

2

celkem

z toho neomluvených

21501 51.561

0 0

35


Přehled prospěchu třídy 1.A 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Petrák Aleš Počet žáků celkem: 28

z toho dívek: 20

chlapců: 8

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

28 - - - - 1.000

5 14 9 - - 2.143

5 10 13 - - 2.286

Mgr. Petrák Aleš

(podpis)

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Šušmáková Jitka

Mgr. Zíková Stanislava

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

5 2 1 - - 1.500

12 8 - - - 1.400

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Vejborová Jitka

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

RJN Ruský jazyk

15 12 1 - - 1.500

5 12 11 - - 2.214

21 7 - - - 1.250

4 17 5 2 - 2.179

8 14 5 1 - 1.964

8 15 4 1 - 1.929

25 2 1 - - 1.143

28 - - - - 1.000

26 2 - - - 1.071

28 - - - - 1.000

1 1 - - - 1.500

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Petrák Aleš

Mgr. Petrák Aleš

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Havel Karel

Celkový průměrný prospěch 1.624

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

7

18

3

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1279 45.679

z toho neomluvených

0 0

36


Přehled prospěchu třídy 1.B 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Daňhelová Jana Počet žáků celkem: 26

z toho dívek: 13

chlapců: 13

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 N U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

26 - - - - - - 1.000

- 12 12 1 - 1 - 2.560

1 8 11 6 - - - 2.846

Mgr. Daňhelová Jana

(podpis)

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Pech Vladimír

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

1 3 1 - - 1 - 2.000

10 9 1 - - - - 1.550

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Vejborová Jitka

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

7 14 3 1 - 1 - 1.920

2 8 7 8 - 1 - 2.840

10 7 7 1 - 1 - 1.960

6 14 5 - - 1 - 1.960

1 9 10 5 - 1 - 2.760

4 10 8 3 1 - - 2.500

7 15 3 - - 1 - 1.840

26 - - - - - - 1.000

18 8 - - - - - 1.308

23 1 - - - 1 1 1.042

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Daňhelová Jana

RNDr. Šrůtková Ludmila

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Havel Karel

Mgr. Popelková Kateřina

RJN Ruský jazyk

- 1 - - - - - 2.000

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (N)

Hrubeš Jakub

ČJL,FJ,ZSV,D,Z,M,F,B,TV

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Vopálenská Markéta

TV

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Hrubeš Jakub

Ch

Celkový průměrný prospěch 2.015

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

5

8

12

1

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1839 70.731

z toho neomluvených

0 0

37


Přehled prospěchu třídy 1.P 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Němcová Hana Počet žáků celkem: 27

z toho dívek: 13

chlapců: 14

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

27 - - - - 1.000

7 19 1 - - 1.778

10 12 5 - - 1.815

Mgr. Němcová Hana

(podpis)

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

OV Občanská výchova

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

VV Výtvarná výchova

TV Tělesná výchova

27 - - - - 1.000

8 13 6 - - 1.926

13 11 3 - - 1.630

7 13 6 1 - 2.037

6 18 3 - - 1.889

11 11 5 - - 1.778

27 - - - - 1.000

23 4 - - - 1.148

27 - - - - 1.000

27 - - - - 1.000

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Němcová Hana

RNDr. Jírů Josef

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Němcová Hana

Celkový průměrný prospěch 1.500

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

14

11

2

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1119 41.444

z toho neomluvených

0 0

38


Přehled prospěchu třídy 2.A 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

RNDr. Jírů Josef Počet žáků celkem: 19

z toho dívek: 12

chlapců: 7

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

19 - - - - - 1.000

10 7 2 - - - 1.579

2 12 5 - - - 2.158

RNDr. Jírů Josef

(podpis)

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Pech Vladimír

Mgr. Zíková Stanislava

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

2 4 1 1 - - 2.125

9 1 1 - - - 1.273

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

7 11 1 - - - 1.684

6 10 3 - - - 1.842

11 8 - - - - 1.421

1 9 7 2 - - 2.526

- 9 10 - - - 2.526

3 10 6 - - - 2.158

3 14 2 - - - 1.947

19 - - - - - 1.000

13 6 - - - - 1.316

17 - - - - 2 1.000

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Plášil Pavel

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Havel Karel

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Popelková Kateřina

LaN Latina

1 - - - - - 1.000

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Nováčková Anna

TV

Truplová Daniela

TV

Celkový průměrný prospěch 1.759

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

5

10

4

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1203 63.316

z toho neomluvených

0 0

39


Přehled prospěchu třídy 2.B 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Šmrhová Miroslava Počet žáků celkem: 19

z toho dívek: 10

chlapců: 9

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

19 - - - - - 1.000

5 3 8 3 - - 2.474

4 7 4 4 - - 2.421

(podpis)

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Pech Vladimír

Mgr. Zíková Stanislava

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

3 2 1 - - - 1.667

6 3 3 1 - - 1.923

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

7 5 4 3 - - 2.158

4 9 5 1 - - 2.158

13 5 1 - - - 1.368

2 4 9 4 - - 2.789

2 4 9 4 - - 2.789

4 10 5 - - - 2.053

6 4 7 2 - - 2.263

19 - - - - - 1.000

15 4 - - - - 1.211

17 - - - - 2 1.000

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Petrák Aleš

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Popelková Kateřina

RJN Ruský jazyk

3 1 - - - - 1.250

LaN Latina

2 - - - - - 1.000

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Duchan Tadeáš

TV

Krupka Marek

TV

Celkový průměrný prospěch 1.971

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

3

8

8

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1272 66.947

z toho neomluvených

0 0

40


Přehled prospěchu třídy 2.P 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Špička Vojtěch Počet žáků celkem: 30

z toho dívek: 16

chlapců: 14

Změny v počtu žáků

ubylo: 1

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

30 - - - - 1.000

8 11 11 - - 2.100

8 14 7 1 - 2.033

Mgr. Špička Vojtěch

(podpis)

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Zíková Stanislava

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

OV Občanská výchova

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

HV Hudební výchova

VV Výtvarná výchova

TV Tělesná výchova

PP Přírodovědná praktika

RJN Ruský jazyk

HvN Hudební výchova

30 - - - - 1.000

6 10 11 3 - 2.367

19 7 4 - - 1.500

21 6 3 - - 1.400

7 14 6 3 - 2.167

11 15 4 - - 1.767

18 12 - - - 1.400

25 5 - - - 1.167

30 - - - - 1.000

30 - - - - 1.000

26 4 - - - 1.133

1 - - - - 1.000

2 - - - - 1.000

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Špička Vojtěch

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Makovcová Dagmar

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Daňhelová Jana

PaedDr. Kovář Miloslav

RNDr. Jírů Josef

Celkový průměrný prospěch 1.541

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

15

9

6

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1384 46.133

z toho neomluvených

0 0

41


Přehled prospěchu třídy 3.A 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Havel Karel Počet žáků celkem: 26

z toho dívek: 15

chlapců: 11

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

26 - - - - 1.000

6 17 2 1 - 1.923

11 14 1 - - 1.615

Mgr. Havel Karel

(podpis)

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Mäsiarová Aneta

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

2 5 2 - - 2.000

8 8 1 - - 1.588

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Turečková Jana

Mgr. Vejborová Jitka

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KFJ Konverzace ve francouzském jazyce

SVS Společenskovědní seminář

SD Seminář z dějepisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

SCvB Seminář a cvičení z biologie

LaN Latina

20 6 - - - 1.231

14 8 4 - - 1.615

23 3 - - - 1.115

11 13 2 - - 1.654

5 7 10 4 - 2.500

12 8 6 - - 1.769

13 12 1 - - 1.538

26 - - - - 1.000

18 6 1 - - 1.320

1 - - - - 1.000

9 - - - - 1.000

3 2 - - - 1.400

6 - - - - 1.000

5 1 - - - 1.167

2 1 - - - 1.333

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Daňhelová Jana

RNDr. Jírů Josef

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Havel Karel

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Havel Karel

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Kubíková Blanka

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Petrák Aleš

Mgr. Havel Karel

Celkový průměrný prospěch 1.547

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

9

11

6

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1477 56.808

z toho neomluvených

0 0

42


Přehled prospěchu třídy 3.B 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Kratochvíl Karel Počet žáků celkem: 29

z toho dívek: 18

chlapců: 11

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

29 - - - - - 1.000

3 10 10 6 - - 2.655

8 11 7 3 - - 2.172

(podpis)

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Mäsiarová Aneta

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

- 3 3 1 - - 2.714

9 5 3 5 - - 2.182

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Turečková Jana

Mgr. Vejborová Jitka

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

SVS Společenskovědní seminář

SD Seminář z dějepisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

12 12 4 1 - - 1.793

11 9 7 2 - - 2.000

9 13 6 1 - - 1.966

2 6 9 12 - - 3.069

7 10 10 2 - - 2.241

7 16 6 - - - 1.966

9 9 8 3 - - 2.172

28 - - - - 1 1.000

16 8 2 3 - - 1.724

5 5 2 - - - 1.750

- 2 - - - - 2.000

4 3 - - - - 1.429

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Plášil Pavel

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Makovec Stanislav

Mgr. Havel Karel

Mgr. Havel Karel

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Petrák Aleš

SCvB Seminář a cvičení z biologie

RJN Ruský jazyk

LaN Latina

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Slabá Iva

TV

7 1 - - - - 1.125

1 - - - - - 1.000

3 1 - - - - 1.250

Mgr. Havel Karel

Mgr. Šušmáková Jitka

Celkový průměrný prospěch 2.048

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

5

9

15

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1763 60.793

z toho neomluvených

0 0

43


Přehled prospěchu třídy 3.P 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Hronová Zdeňka Počet žáků celkem: 30

z toho dívek: 21

chlapců: 9

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

30 - - - - 1.000

15 12 3 - - 1.600

6 11 11 2 - 2.300

(podpis)

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

FJ Francouzský jazyk

NJ Německý jazyk

OV Občanská výchova

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

VV Výtvarná výchova

TV Tělesná výchova

10 6 1 - - 1.471

6 7 - - - 1.538

30 - - - - 1.000

12 14 3 1 - 1.767

24 5 1 - - 1.233

9 8 11 2 - 2.200

8 17 4 1 - 1.933

9 13 6 2 - 2.033

15 10 5 - - 1.667

30 - - - - 1.000

26 4 - - - 1.133

22 7 1 - - 1.300

30 - - - - 1.000

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Turečková Jana

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Hronová Zdeňka

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Popelková Kateřina

Celkový průměrný prospěch 1.548

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

14

10

6

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1014 33.800

z toho neomluvených

0 0

44


Přehled prospěchu třídy 4.A 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Mazanec Petr Počet žáků celkem: 30

z toho dívek: 19

chlapců: 11

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

30 - - - - - 1.000

3 19 6 2 - - 2.233

7 17 6 - - - 1.967

Mgr. Mazanec Petr

(podpis)

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

1 6 2 - - - 2.111

7 12 1 1 - - 1.810

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KNJ Konverzace v německém jazyce

SD Seminář z dějepisu

SZ Seminář ze zeměpisu

16 8 6 - - - 1.667

6 14 10 - - - 2.133

6 8 12 4 - - 2.467

9 13 6 2 - - 2.033

2 18 8 2 - - 2.333

7 11 10 2 - - 2.233

29 - - - - 1 1.000

5 22 2 - - - 1.897

1 - - - - - 1.000

3 2 1 - - - 1.667

19 7 1 - - - 1.333

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Mazanec Petr

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Havel Karel

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Němcová Hana

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

SCvB Seminář a cvičení z biologie

IVTv Informatika a výpočetní tech.

SVS Společenskovědní seminář

SCvF Seminář a cvičení z fyziky

SCh Seminář a cvičení z chemie

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Aldorfová Andrea

TV

6 8 5 - - - 1.947

7 2 - - - - 1.222

5 - - - - - 1.000

3 8 3 - - - 2.000

3 1 - 1 - - 1.800

1 4 - - - - 1.800

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Slavětínská Květa

RNDr. Jírů Josef

Mgr. Makovec Stanislav

Celkový průměrný prospěch 1.907

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

5

16

9

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1210 40.333

z toho neomluvených

0 0

45


Přehled prospěchu třídy 4.B 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Provázek Josef Počet žáků celkem: 29

z toho dívek: 17

chlapců: 12

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

29 - - - - - 1.000

1 10 11 7 - - 2.828

1 13 8 7 - - 2.724

Mgr. Provázek Josef

(podpis)

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Mäsiarová Aneta

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

1 3 3 2 - - 2.667

5 8 5 2 - - 2.200

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KNJ Konverzace v německém jazyce

SD Seminář z dějepisu

SZ Seminář ze zeměpisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

SCvB Seminář a cvičení z biologie

IVTv Informatika a výpočetní tech.

SVS Společenskovědní seminář

4 11 8 6 - - 2.552

14 13 1 1 - - 1.621

3 10 10 6 - - 2.655

2 7 12 8 - - 2.897

2 9 14 4 - - 2.690

11 2 7 9 - - 2.483

27 - - - - 2 1.000

- 5 12 6 - - 3.043

4 - - 2 - - 2.000

4 7 1 - - - 1.750

8 10 5 - - - 1.870

6 5 3 1 - - 1.933

5 2 - - - - 1.286

5 - - - - - 1.000

6 6 5 - - - 1.941

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Provázek Josef

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Havel Karel

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Šmrhová Miroslava

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Provázek Josef

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Slavětínská Květa

SCvF Seminář a cvičení z fyziky

1 - 1 - - - 2.000

SCh Seminář a cvičení z chemie

5 - 1 - - - 1.333

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Pechová Martina

TV

Strnadová Jana

TV

RNDr. Jírů Josef

Mgr. Makovec Stanislav

Celkový průměrný prospěch 2.282

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

3

5

21

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

962 33.172

z toho neomluvených

0 0

46


Přehled prospěchu třídy 4.P 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Popelková Kateřina Počet žáků celkem: 29

z toho dívek: 17

chlapců: 12

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

29 - - - - 1.000

3 16 5 5 - 2.414

2 10 9 8 - 2.793

(podpis)

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Zíková Stanislava

příloha č. 1

FJ Francouzský jazyk

NJ Německý jazyk

OV Občanská výchova

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

VV Výtvarná výchova

TV Tělesná výchova

4 4 3 - - 1.909

10 2 5 1 - 1.833

8 18 3 - - 1.828

15 9 4 1 - 1.690

13 9 6 1 - 1.828

2 7 15 5 - 2.793

11 15 3 - - 1.724

5 13 7 4 - 2.345

8 8 12 1 - 2.207

29 - - - - 1.000

21 8 - - - 1.276

29 - - - - 1.000

29 - - - - 1.000

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Turečková Jana

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Čech Rostislav

RNDr. Jírů Josef

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Hronová Zdeňka

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Celkový průměrný prospěch 1.840

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

5

13

11

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1602 55.241

z toho neomluvených

0 0

47


Přehled prospěchu třídy 5.P 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Mácová Vladimíra Počet žáků celkem: 22

z toho dívek: 9

chlapců: 13

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

22 - - - - - 1.000

8 8 4 2 - - 2.000

5 11 4 2 - - 2.136

(podpis)

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Šušmáková Jitka

příloha č. 1

FJ Francouzský jazyk

NJ Německý jazyk

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

4 7 1 - - - 1.750

4 4 1 1 - - 1.900

13 6 3 - - - 1.545

11 7 3 1 - - 1.727

13 7 2 - - - 1.500

8 10 3 1 - - 1.864

9 10 1 2 - - 1.818

8 9 5 - - - 1.864

10 9 3 - - - 1.682

22 - - - - - 1.000

16 6 - - - - 1.273

21 - - - - 1 1.000

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kovandová Olga

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Mácová Vladimíra

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Petrák Aleš

RNDr. Šrůtková Ludmila

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Popelková Kateřina

HvN Hudební výchova

RJN Ruský jazyk

LaN Latina

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

Doskočil Daniel

TV

4 - - - - - 1.000

1 2 - - - - 1.667

1 1 - - - - 1.500

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Šušmáková Jitka

Celkový průměrný prospěch 1.635

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

9

8

5

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1063 48.318

z toho neomluvených

0 0

48


Přehled prospěchu třídy 6.P 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Čech Rostislav Počet žáků celkem: 18

z toho dívek: 16

chlapců: 2

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

18 - - - - 1.000

5 9 4 - - 1.944

6 6 6 - - 2.000

Mgr. Čech Rostislav

(podpis)

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Zíková Stanislava

Mgr. Daňhel Radek

příloha č. 1

FJ Francouzský jazyk

NJ Německý jazyk

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

IVT Informatika a výp. technika

HV Hudební výchova

TV Tělesná výchova

RJN Ruský jazyk

LaN Latina

4 6 1 - - 1.727

4 1 1 1 - 1.857

14 3 1 - - 1.278

10 5 3 - - 1.611

14 2 2 - - 1.333

5 5 6 2 - 2.278

5 9 1 3 - 2.111

12 3 1 2 - 1.611

10 6 2 - - 1.556

18 - - - - 1.000

16 2 - - - 1.111

18 - - - - 1.000

5 - - - - 1.000

5 - - - - 1.000

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Veithová Simona

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Čech Rostislav

RNDr. Šrůtková Ludmila

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Makovcová Dagmar

Mgr. Havel Karel

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Šušmáková Jitka

Celkový průměrný prospěch 1.585

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

8

6

4

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1569 87.167

z toho neomluvených

0 0

49


Přehled prospěchu třídy 7.P 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

RNDr. Šrůtková Ludmila Počet žáků celkem: 28

z toho dívek: 17

chlapců: 11

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

28 - - - - 1.000

4 16 4 3 1 2.321

7 13 7 1 - 2.071

(podpis)

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Mäsiarová Aneta

příloha č. 1

FJ

Francouzský jazyk

5 8 5 2 - 2.200

Mgr. Kubíková Blanka

Mgr. Kratochvílová Jarmila

NJ Německý jazyk

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

Z Zeměpis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KFJ Konverzace ve francouzském jazyce

SVS Společenskovědní seminář

SD Seminář z dějepisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

3 4 - - 1 2.000

8 11 5 3 1 2.214

16 8 2 1 1 1.679

23 1 2 2 - 1.393

7 10 7 3 1 2.321

6 11 8 2 1 2.321

10 9 5 3 1 2.143

16 6 4 2 - 1.714

28 - - - - 1.000

10 6 1 2 - 1.737

7 2 - - - 1.222

5 - - - - 1.000

3 - - - - 1.000

6 3 4 3 - 2.250

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Petrák Aleš

RNDr. Šrůtková Ludmila

RNDr. Šrůtková Ludmila

Mgr. Havel Karel

Mgr. Havel Karel

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Mäsiarová Aneta

Mgr. Sankotová Jana

Mgr. Kubíková Blanka

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Kratochvíl Karel

Mgr. Daňhelová Jana

Mgr. Petrák Aleš

SCvB Seminář a cvičení z biologie

LaN Latina

HvN Hudební výchova

4 - - - - 1.000

1 - - - - 1.000

1 - - - - 1.000

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5

Kudrna Robert

ČJL,NJ,ZSV,D,M,F,Ch

Mgr. Havel Karel

Mgr. Makovcová Dagmar

Celkový průměrný prospěch 1.893

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

13

7

7

1

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1721 61.464

z toho neomluvených

0 0

50


Přehled prospěchu třídy 8.P 2. pololetí školního roku 2011/12

ke dni klasifikační porady zpracováno dne: 4.10. 2012

Třídní učitel:

Mgr. Dvořáková Zdeňka Počet žáků celkem: 27

z toho dívek: 12

chlapců: 15

Změny v počtu žáků

ubylo: 0

přibylo: 0

Předmět Počty známek Průměr Vyučující

1 2 3 4 5 U

Chv Chování

ČJL Český jazyk a literatura

AJ

Anglický jazyk

27 - - - - - 1.000

3 7 11 6 - - 2.741

3 9 8 7 - - 2.704

(podpis)

Mgr. Dvořáková Zdeňka

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Daňhel Radek

Mgr. Pech Vladimír

příloha č. 1

FJ

NJ

Francouzský jazyk

Německý jazyk

3 1 7 3 - - 2.714

3 5 3 2 - - 2.308

Mgr. Kratochvílová Jarmila

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Turečková Jana

ZSV Základy společenských věd

D Dějepis

M Matematika

F Fyzika

Ch Chemie

B Biologie

TV Tělesná výchova

KAJ Konverzace v anglickém jazyce

KNJ Konverzace v německém jazyce

SZ Seminář ze zeměpisu

SCvM Seminář a cvičení z matematiky

SCvB Seminář a cvičení z biologie

IVTv Informatika a výpočetní tech.

SD Seminář z dějepisu

SVS Společenskovědní seminář

11 7 9 - - - 1.926

4 7 11 5 - - 2.630

5 5 10 7 - - 2.704

6 7 9 5 - - 2.481

4 6 12 5 - - 2.667

5 10 12 - - - 2.259

23 2 - - - 2 1.080

7 7 5 6 - - 2.400

1 1 - - - - 1.500

8 12 3 - - - 1.783

5 6 5 1 - - 2.118

1 4 3 - - - 2.250

4 - - - - - 1.000

1 1 1 - - - 2.000

4 11 3 - - - 1.944

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Slavětínská Květa

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Mazanec Petr

PaedDr. Kovář Miloslav

Mgr. Čech Rostislav

Mgr. Dvořáková Zdeňka

Mgr. Havel Karel

Mgr. Pech Vladimír

Mgr. Vejborová Jitka

Mgr. Špička Vojtěch

Mgr. Němcová Hana

Mgr. Mazanec Petr

Mgr. Popelková Kateřina

Mgr. Provázek Josef

Mgr. Šmrhová Miroslava

PaedDr. Strnadová Ilona

Mgr. Slavětínská Květa

SCvF Seminář a cvičení z fyziky

- 1 2 3 - - 3.333

SCh Seminář a cvičení z chemie

2 - - - - - 1.000

Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U)

DUONG THANH HÁ

TV

Radilová Anna

TV

RNDr. Jírů Josef

Mgr. Makovec Stanislav

Celkový průměrný prospěch 2.295

Stupeň

hodnocení

prospěchu

prospěl s vyznamenáním

prospěl

prospěl

neprospěl

3

5

19

0

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

celkem

1024 37.926

z toho neomluvených

0 0

51


Maturitní zkoušky

V roce 2012 maturovaly třídy 4. A, 4. B a VIII podruhé podle nové vyhlášky. Maturitní

zkouška byla rozdělena na dvě části.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky byla pouze ústní a proběhla před maturitní komisí

tradičním způsobem v termínu od 16. 5. do 31. 5. Předsedy maturitních komisí jmenoval Krajský

úřad kraje Vysočina

Společná (státní) část maturitní zkoušky měla ústní část, která proběhla společně s profilovou

ústní zkouškou v termínu od 16. 5. do 31. 5. před stejnou maturitní komisí. A dále písemnou část, jež

předcházela ústním zkouškám a proběhla v termínu od 2. 5. do 15. 5 podle jednotného zkušebního

schématu určeného CERMATEM. Na regulérnost maturitní zkoušky dohlížel maturitní komisař

Mgr. Milan Koubek (škola: Česká zemědělská akademie Humpolec), kterého jmenoval CERMAT.

Přehled konání profilové části maturitní zkoušky

Třída žáků třídní učitel termín předseda maturitní komise

4. A 30 Mgr. Petr Mazanec 16. - 21. 5. Mgr. Hana Řezníčková, Gymnázium Jihlava

4. B 29 Mgr. Josef Provázek 22. - 25. 5. Mgr. Milada Novotná, Gymnázium Jihlava

VIII 20 Mgr. Zdeňka Dvořáková 28. - 31. 5. Mgr. Milada Papušková, Gymnázium Ad Fontes Jihlava

Výsledky maturitní zkoušky

Maturovalo 86 žáků. Všichni žáci složili maturity úspěšně, a to v prvním termínu. Přesně

polovina žáků (43) měla vyznamenání, z toho 6 žáků maturovalo se samými jedničkami. Druhá

polovina žáků (43) prospěla.

Maturitní výsledky společné (státní) části, včetně porovnání s ostatními školami, jsou podrobněji

zpracovány v následujících tabulkách a grafech.

Výsledky letošních maturit

na Gymnáziu Pelhřimov

• Letos složilo úspěšně maturitní

zkoušku všech 86 studentů.

• Studenti dosáhli ve srovnání s jinými

gymnázii výborných výsledků především

v českém jazyce a v matematice.

• Velmi úspěšní byli naši studenti i ve

vyšší úrovni maturitní zkoušky:

z českého jazyka dosáhli 85 procent

bodů (gymnázia 82 procent),

v matematice se mohou pyšnit 75

procentní úspěšností (gymnázia pouze 65

procent).

52


Vynikající výkon našich studentů při

písemné maturitní práci z českého jazyka

Letošní centrálně opravovanou písemnou

práci z českého jazyka nezvládlo 6

procent maturantů z gymnázií! Na naší

škole si s ní poradili všichni, navíc dosáhli

průměrně 74 procent bodů. Na ostatních

gymnáziích byla průměrná úspěšnost pouze

69 procent bodů!

Úspěšní byli naši studenti i při

vypracování písemné práce z angličtiny.

U ústní zkoušky jsme však byli přísnější než

kolegové na jiných gymnáziích (78 % ku 82

%).

I. Český jazyk

a) Český jazyk základní

Výsledky státních maturit podle jednotlivých tříd a předmětů

Třída

Výsledná známka komplexní zkoušky

1 2 3 4 5 průměr

4. A 8 19 1,70

4. B 2 20 4 1 2,15

Oktáva 10 15 2 1,70

Celkem 20 54 6 1 1,85

53


) Český jazyk vyšší

Tuto obtížnost si zvolilo pouze 5 studentů (3 studenti ze 4. A, 2 studenti třídy 4. B).

Nakonec 4 studenti dostali dvojku, jeden student jedničku.

II. Anglický jazyk

a) Anglický jazyk základní

Třída

Výsledná známka komplexní zkoušky

1 2 3 4 5 průměr

4. A 8 4 2 1,57

4. B 2 6 4 2,17

Oktáva 7 7 1 1,6

Celkem 17 17 7 1,76

b) Anglický jazyk vyšší

Tuto obtížnost si zvolili pouze 4 studenti (2 studenti ze 4. A, 2 studenti třídy 4. B). Nakonec tři

studenti dostali dvojku, jeden student jedničku.

54


III. Matematika

Matematika základní a matematika vyšší

Třída

Výsledná známka z maturitního testu (základní úroveň)

1 2 3 4 5 průměr

4. A 4 3 2 1,78

4. B 4 5 3 1,92

Oktáva 2 3 2 2,29

Celkem 10 11 5 2 1,96

IV. Německý a francouzský jazyk

Z německého jazyka maturovalo v základní obtížnosti 5 studentů, z francouzského dva studenti.

55


Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ ve školním roce 2010/2011

4. A

Přihlášku k dalšímu studiu podalo všech 30 studentů a všichni pokračují ve studiu.

4. B

Přihlášku k dalšímu studiu podalo všech 29 studentů a ve studiu pokračuje 28 studentů.

Oktáva

Přihlášku k dalšímu studiu podalo všech 27 studentů a ve studiu pokračuje 26 studentů.

a) rozdělení studentů podle VŠ v procentech

Podrobnější informace o přijetí přinášejí následující grafy

b) rozdělení studentů podle VŠ podle osob

56


) rozdělení studentů podle VŠ v procentech podle jednotlivých tříd

Univerzity a VŠ

Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno / MENDELU /, Masarykova univerzita /MU /

Brno, VŠE Praha, ČVUT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB

f) Prevence rizikových projevů chování žáků

V rámci našich učebních plánů a nově i ŠVP se škola snaží vytvářet bezpečné prostředí pro své

žáky. Během celého školního roku poskytuje žákům školní i mimoškolní aktivity, které mají podpořit

jejich zdravý životní styl (lyžařský výcvikový kurz – třídy sekunda, kvinta a první ročníky čtyřletého

studia, sportovně turistický kurz – třídy septima a třetí ročníky čtyřletého studia, třídní exkurze,

sportovní kroužky, sportovní den školy).

První ročníky čtyřletého studia se účastní adaptačních kurzů v Březové u Třebíče, které se

zaměřují na psychologicko-sociální dovednosti nových třídních kolektivů. Žáci primy se účastní

podobně zaměřeného kurzu doplněného navíc o ekologickou výchovu v Chaloupkách u Třebíče.

Škola během roku nabízí žákům i další akce (přednášky, besedy – zaměřené na zneužívání

návykových látek, šikanu, první pomoc atd. dle aktuálních nabídek a možností). Metodik prevence se

účastní školení pořádaných PPP v Pelhřimově, dále i jednání komise prevence sociálně patologických

jevů a kriminality MÚ Pelhřimov.

57


g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem personálního

rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Pelhřimov a v souladu s plánem DVPP na školní rok

2011/2012. Všechny uvedené vzdělávací akce jsou v souladu s plánem školy. Časový rozsah, školicí

instituce a finanční náročnost plyne z této zprávy. Prostředky vynaložené na DVPP jsou využívány

efektivně v souladu s potřebami jednotlivých PK. Hodnocení plánů práce jednotlivých PK za školní

rok uvedených ve výroční zprávě zahrnuje využití poznatků z DVPP ve výuce příslušných předmětů.

září 11 – červen 12 J. Provázek studium ICT Profesionál Jihlava

říjen 11 – květen 12 A. Petrák kurz AJ Pelhřimov

7. 3. 2012 S. Makovec studium ředitelů Jihlava

12. 3, 19. 3, 2. 4, 16. 4.

2012 L. Šrůtková AJ pro chemiky I České Budějovice

16. 3. 2012 A. Petrák kolokvium ředitelů Jihlava

3. 4. 2012

R. Čech, Z.

Hronová seminář pro maturitní komisaře Jihlava

23. 4. 2012 J. Sankotová systém testování AJ v Polsku Praha

9. 7. – 20. 7. 2012 J. Sankotová studium učitelů AJ - Comenius (grant) Malta

Červenec 2012 J. Provázek

studium –www.uceninamiru.cz

(e-learning)

Pelhřimov

únor 2012 S. Veithová hodnotitel z ČJ – společná část MZ Jihlava

březen, květen 2012

B. Kubíková, J.

Kratochvílová

semináře FJ s rodilou francouzskou

lektorkou

Jihlava

58


h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

1. 9. Zahájení nového školního roku

2. 9. Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu vyučující

5. 9. 7:30 prodej sešitů žákům - aula p. Ing. Mikolášek

5. 9. – 7. 9. Adaptační kurz 1. A a 1. B – Březová Petrák, Daňhelová

7. 9. 14.30 – pedagogická rada – projednání a schválení

Výroční zprávy za uplynulý školní rok a plánu práce vedení

na školní rok 2011/2012

školy+ vyučující

17. 9.-24. 9. Zájezd skupiny žáků do Holandska – 45 žáků J. Sankotová, J.Šušmáková,

V. Pech, A. Petrák

do 30. 9. Dokončení klasifikace neklasifikovaných žáků za 2. pololetí TU

školního roku 2010/2011

3.–7. 10. Akce u příležitosti 140. výroční Gymnázia Pelhřimov ved. školy+vyuč.

3. a 4. 10. 9:40 krátká porada – organizace oslav 140. výročí GyPe ved. školy+vyuč.

3. 10.- 4. 11. Pedagogická praxe – Petra Štěpánková M-TV uvádějící učitelé

5. 10. 13:30 Slavnostní pedagogická rada ke 140. výročí zaměstnanci školy+

obnovení GyPe – viz. zvláštní program

pozvaní hosté

10.–14. 10. Ekologický kurz I – Chaloupky H. Němcová, K. Popelková

12.–14. 10. Ekologická olympiáda – kraj. kolo (Koněšín) K. Havel

17.-21. 10. kontrola hospodaření z KÚ p. Niederle

18. 10. Konference – bezpečné chování na internetu (Jih) Hronová

19. 10. 14:30 pedagogická rada – aktuální informace, vedení školy+vyuč.

hodnocení školy

24. 10. OK basketbal chlapci Havel

25. 10. OK basketbal dívky Dvořáková

24. a 25. 10 Seminář pro vedení školy – Jihlava vedení školy

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

30. 10. Konec letního času (-1 hodina)

1. 11.– 31.12. Inventarizace dle plánu určená komise

1. 11. Seminář ICT J. Provázek

1.11. 16:15 – schůze výboru SRP GyPe výbor SRP GyPe

7. 11. 8:00-10:45 – kurz 1. pomoci pro tř. 3. B pracovníci ZS+

10:45-13:00-kurz 1. pomoci pro tř. 3. A

určený dozor

9:00 seminář účetních PO – Jihlava J. Peroutková

8. 11. 9:00 – 16:30 – Mozaika SŠ v KD Máj vedení školy

Zd. Hronová, R. Čech

9:40 – krátká porada k DOD vedení školy+vyučující

9. 11. 14:00 – 17:00 DOD na naší škole, vedení školy+vyučující

9.11. Soutěž v psaní na PC pro nižší GY na OA PE Hronová

8:00-10:45 – kurz 1. pomoci pro tř. VII prac. ZS+určený dozor

10. 11. 13:00 exkurze na hematologii třídy 3. B a 1. pol.VII K. Havel

11. 11. Krajské kolo košíková chlapci 5. kategorie (Jih) K. Havel

do 11. 11. TU zajistí prokazatelným způsobem pozvání TU

rodičů na rodičovské schůzky

14. 11. Seminář k projektu EU peníze SŠ (Šablony) (Jih) J. Daňhelová, A. Petrák

Krajské kolo – košíková dívky (Jih)

Z. Dvořáková

ŠK šachy

Provázek

do 18. 11. Vedoucí PK odevzdají vedení školy aktualizované vedoucí PK

náplně volitelných předmětů pro 3. a 4. ročníky na příští školní rok

22. 11. Kontrola z VZP A. Brožová, J. Peroutková

13:00 exkurze na hematologii, třídy 3. A a 2. pol VII K. Havel

59


23. 11. 14:30 – pedagogická rada – hodnocení prospěchu vedení školy+vyučující

a chování za 1. čtvrtletí

16:00 – schůzky rodičů – osmileté studium TU+vyučující

24. 11. 16:00 – schůzky rodičů – čtyřleté studium TU+vyučující

24.11. OK florbal chlapci Havel

25. 11. 11:00 – 12:30 divadelní představení v Aj PK A

pro třídy 4. A, 4. B, VIII, VII na OA

do 25. 11. vedoucí PK napíší zprávu o hodnocení práce vedoucí PK

PK za 1. čtvrtletí, zprávu odevzdají řediteli školy

28.11. seminář Fj – EC Jihlava (14,00) Kubíková, Kratochvílová

do 30. 11. Realizovat projekt ICT J. Provázek

1. 12. Florbal – okr. kolo chlapci kat. IV Zd. Dvořáková

6. 12. MO – kat. A – školní kolo PK M

8. 12. olympiáda z ČJ – aula PK ČJ

9. 12. 9,00 porada ekonomů na KÚ J. Peroutková

12 .12. seminář Fj – EC Jihlava Kubíková, Kratochvílová

14. 12. 14.30 pedagogická rada, aktuální informace vedení školy+vyučující

14. 12. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Hronová

Charita Praha

do 15. 12. podání přihlášek maturantů k MZ P. Plášil + TU

do 16. 12. dokončení inventarizace dle plánu určení pracovníci

16. 12. vystoupení skupiny Géčka Nemocnice PE D. Makovcová

19. 12. vystoupení skupiny Géčka Domov pro seniory PE D. Makovcová

20. 12. 8:00 Přírodovědné klání 1. A, B, V – aula L. Šrůtková

13:00 Setkání vedení kraje s řediteli PO vedení školy

Konverzační soutěž v Nj

PK NJ

přednáška JČU – Největší zabijáci historie

PK Bi

21. 12. 8:00 Přírodovědná konference 3. A, B, VII – aula PK přírodov. předmětů

15:00 vánoční posezení – aula zaměstnanci školy, důchodci

22. 12. sportovní den školy PK TV+vyučující

23. 12. -2. 1. vánoční prázdniny

3. 1. zahájení výuky v roce 2012

4. 1. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce I a II Hronová

5. 1. 11:30 – přednáška „Evoluční psychologie člověka“ K. Popelková aula

7. 1. – 14. 1. LVVK 1. A, 1. B, 5 P – celkem 64 žáků K. Havel, Z. Dvořáková,

H. Němcová, K. Popelková,

Bl. Veverková, M. Dvořák,

MUDr. M. Novák

10. 1. 9:40 informativní ped. rada k DOD pro I ved. školy+vyučující

11. 1. 13:30 informační odpoledne pro žáky 5. tříd ZŠ vedení školy+vyučující

13. 1. maturitní ples oktáva Zd. Dvořáková

17. 1. MO – kat. A – kraj. kolo J. Daňhelová

18. 1. Pythagoriáda PK M

20. 1. maturitní ples 4. B J. Provázek

do 23. 1. zapsat známky za 1. pololetí do třídních výkazů vyučující

uzavřít absenci za 1. pololetí

TU

25. 1. 14:30 – pedagogická rada – hodnocení prospěchu a vedení školy+vyučující

chování žáků za 1. pololetí, vedoucí PK připraví písemné

hodnocení práce PK.

25. 1. MO kat. Z9 – školní kolo PK M

BiO škol kolo C, D

Popelková

ChO - test

PKCh

26. 1. MO kat. B, C školní. kolo PK M

60


Konverzační soutěž Aj – šk. kolo

PK Aj

28. 1. Předávání Cen Města Pelhřimova 19:30 KD Máj

28. 1.- 4. 2. LVVZ tř. III Dvořáková, Popelková,

Němcová

31. 1. závěr 1. pololetí, předání výpisů vysvědčení žákům TU

1. 2. 8:30 Olympiáda D – okresní kolo – sál Policie ČR PK D M. Šmrhová

2. 2. DOD MFF UK Praha Šrůtková

3. 2. pololetní prázdniny

maturitní ples 4. A

P. Mazanec

8:00 – pedagogická rada – hodnocení práce za 1. pololetí vedení školy+vyučující

9:00 – seminář „Šablony“ p. Bis

8. 2. 8:00 – okr. kolo KNJ - aula PKN J. Vejborová

14:30- komisionální zkouška ze Z pro žáky VII, kteří V. Špička+určená komise

mají odloženou klasifikaci za 1. pololetí

9. 2. 8:00 – kurz 1. pomoci pro žáky III zást. ČČK+určený dozor

14:00 – seminář ŘŠ Jihlava ŘŠ

14. 2. DOD Nemocnice PE

15. 2. 9:00 – porada ŘŠ na KÚ ŘŠ

přednáška „Novodobé otroctví“ pro 1. a 2. roč. S. Veithová

17. 2. ZO školní kolo PK Z

22. 2. Recitační soutěž DDM – místní kolo S. Veithová

23. 2. 9:00 – 12:00 Seminář k ZP na OA vedení školy

27. 2. – 4. 3. jarní prázdniny

5. 3. 8:00 CHO kat. D – okr. kolo – ZŠ Na Pražské L. Šrůtková

6. 3. Recitační soutěž – okr. kolo Muzeum Vysočiny Pelhřimov S. Veithová

7. 3. basketbal OK – žákyně niž. gymnázia Dvořáková

8. 3. kontrola BOZP – Rudolf Kočí – inspektor BOZP

8. 3. Memoriál P. Šlaka – Křemešník Dvořáková

9. 3. Krajské kolo soutěže NJ Vejborová

ChO šk. kolo

Kovář

12. 3. seminář Fj – Jihlava Kubíková

12. 3. DVPP – seminář pro uč. Ch Šrůtková

14. 3. ZO okr. kolo Němcová

BiO kat A ,B

Popelková

16. 3. Ch O šk. kolo Šrůtková

19. 3. DVPP – seminář pro uč. Ch Šrůtková

20. 3. O češtině trochu jinak I. kat Kratochvíl

21. 3. O češtině trochu jinak II. kat Kratochvíl

21. 3. 8:00 – okr. kolo vybíjená – dívky PK TV

21. 3. 9:30 – pedagogická rada – aktuální informace vedení školy+vyučující

22. 3. Kraj. kolo soutěže ve Fr Kubíková

23. 2. soutěž Poznej Vysočinu Němcová

25. 3. začíná letní čas + 1 hodina

26. 3. výstava Human body – Praha Havel

28. 3. 8:00-12:00 okr. kolo FO kat. E, F v naší aule PK F

29. 3. Sluníčkový den Popelková

29. 3. testy PISA IV +V Plášil, Provázek, Mazanec

29. 3. OK BiO Havel

30. 3. KK BiO Havel

31. 3. končí termín odložení klasifikace za 1. pololetí TU + vyučující

61


2. 4. DPP kurz A pro Ch Šrůtková

3. 4. 13:00 kurz pro mat. komisaře Čech, Hronová

seminář Šablony Jihlava

Daňhelová

Kurz 1. pomoci aula – dozor dle rozvrhu (1-3)

HZS

4. 4. Konference – projekt Itabule Humpolec vybraní vyučující

4. 4. ChO KK Jihlava kat. C Kovář

do 4. 4. předsedové PK dodají ŘŠ písemnou zprávu o plnění plánu

práce PK a stavu probíraného učiva

před. PK

5., 6. 4. velikonoční prázdniny

10 . 4. MO OK (z6,7,8,) – AULA PK M

11. 4. 16:15 schůze výboru SRPŠ

13. 4. BiO KK HB PK Bi

BiO OK DDM Pe

PK Bi

do 16. 4. TU předají ŘŠ plány exkurzí v pís. podobě TU

16. 4. DVPP kurz A pro Ch Šrůtková

17. 4. MO KK Jih Daňhelová

17. 4. ChO KK Jihlava kat. D Kovář

18. 4. ZO KK Žďár nad Sáz. Němcová

14:30 ped. rada – hodnocení za 3. čtvrtletí

klasifikační PR pro 4. A , B, VIII

organizace přijímacích zkoušek

16:00 – schůzky rodičů – čtyřleté studium TU+vyučující

FO KK kat. E Jih

Jírů

19. 4. 16:00 – schůzky rodičů – osmileté studium TU+vyučující

20. 4. TU odevzdají zápisy ze schůzek

vydání vysvědčení za 4. ročník 4. A, B, VIII

10:00 přednáška Bi JČU

23., 24. 4. přijímací zk. – 1. termín

23. 4. studijní volno pro maturanty

seminář Aj MŠMT Praha

Sankotová

24.- 30. 4. maturitní týden (5 dnů) 4.A, B, VII

27. 4. konverzační soutěž Fj celostátní kolo Praha –Skolková Kubíková

27. 4. Eurorebus Jih Němcová, Špička

25.- 27. 4. poznávací zájezd Berlín Vejborová, Zíková, 35

studentů

2. 5. – 15. 5. písemné zkoušky společné části maturit komisař + zadavatelé

3. 5. ChO – krajské kolo kat. B Šrůtková

4.5. FO KK Jih

8. 5. – 10. 5. návštěva skupiny holandských žáků a učitelů Sankotová (38 žáků a 4

učitelé )

10. 5. seminář Aj – Jihlava Sankotová

10. 5. Domov pro seniory – Géčka Makovcová

11. 5. Návštěva zahraniční studentky z VŠ Pol. Jihlava Sankotová

14. 5. seminář Fj – EC Jihlava (14,00) Kubíková, Kratochvílová

15. 5. Pohár rozhlasu Dvořáková, Popelková

do 16. 5. ved. PK dodají nominace žáků na cenu Talent Vysočiny ved. PK

16. 5. – 21. 5. Profilová část MZ ve 4. A určená komise

18.- 20. 5. Zelená Stezka, Zlatý list PK Bi

21., 22. 5. geografický pořad – Pohodáři, Guatemala Špička

22. 5. – 25. 5. Profilová část MZ ve 4. B určená komise

24. 5. 13:45 test z angličtiny pro uchazeče do 1. roč. Sankotová

28. 5. – 31. 5. Profilová část MZ v VIII určená komise

31. 5. Geografický pořad – Ekvádor, Galapágy Špička

62


1. 6. 9:40 krátká porada vedení školy +vyučující

4. 6. – 10. 6. celostátní kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list Veverková

4. 6. – 7. 6. Botanická a třídní exkurze tříd 1. A a 1. B Petrák, Daňhelová

Zlatá Koruna, Český Krumlov

Havel, Němcová

5. 6. návštěva Francouzského centra v Praze Kubíková+10 žáků

6. 6. 13:30-15:00 školení požárních hlídek a preventistů PO Havel, Čech

- aula Kovář, Špička, Samek

7. 6. a 8. 6. exkurze III – Březová Hronová, Špička

7. 6. a 8. 6. Přírodovědná konference 2. a 3. roč. Šrůtková

8. 6. 15:00 – předávání maturitních vysvědčení – Městské vedení školy + vyučující

divadlo Pelhřimov

10. 6. – 12. 6. exkurze 2. A – Třeboň Jírů

11. 6. – 15. 6. sportovní kurz 3. B, VII – Nová Pec (46 žáků) Havel, Dvořáková,

Kratochvíl, Němcová, Šrůtková

12. 6. a 13. 6. Přírodovědná konference II a III Čech, Špička

13. 6. porada ředitelů na KÚ ředitel školy

14. 6. a 15. 6. exkurze II – Knížecí rybník Špička, Mazanec

do 15. 6. vedoucí PK zpracují vlastní hodnocení práce (autoevaluaci) vedoucí PK

za 1. a 2. pol., výsledky vzdělávání za 1. a 2. pol. šk. r. 2011/2012 dle osnovy.

17. 6. -22. 6. sportovní kurz 3. A, VI – Dolomity (40 žáků) Havel, Čech, Petrák

18. 6. a 19. 6. exkurze V – středisko Beruška Mácová

19. 6. exkurze I – Jindřichův Hradec Němcová, Hronová

do 25. 6. zapsat známky za 2. pololetí TU + vyučující

25. 6. uzavřít absenci za 2. pololetí TU

25. 6. výměna učebnic ve třídách I-IV, administrativní TU, správci kabinetů a

práce TU, úklid kabinetů a sbírek, příprava kabinetů ostatní vyučující

a odborných učeben ve staré budově na výměnu oken

26. 6. 14:30 - klasifikační ped. rada za 2. pololetí vedení školy+vyučující

hodnocení prospěchu a chování

26. 6. 16:00 – setkání s rodiči budoucích 1. roč. a I Petrák, Daňhelová

27. 6. dokončení výměny učebnic, administrativní práce TU, TU, správci kabinetů a

úklid okolí školy, kabinetů a sbírek.

ostatní vyučující

tisk vysvědčení

Hronová, Daňhelová

27. 6. 14:30 – hodnotící ped. rada, vedoucí PK připraví vedoucí PK+vyučující

hodnocení práce, které přednesou na ped. radě.

posezení k závěru školního roku

28. 6. sportovní den školy PK TV+vyučující

29. 6. závěr školního roku 2011/2012

zhodnocení prospěchu a chování žáků v jednotlivých TU

třídách za 2. pololetí školního roku 2011/2012, předání

vysvědčení žákům a závěr školního roku

Zahraniční kontakty ve školním roce 2011/2012

17. 9. – 24. 9. zájezd skupiny našich žáků do Holandska, 45 žáků + 4 učitelé

25. 4. – 27. 4. zájezd skupiny našich žáků do Německa, 33 žáků + 2 učitelé

8. 5. – 10. 5. pobyt skupiny holandských žáků a učitelů na naší škole, 38 žáků+4 učitelé

17. 6. - 22. 6. sportovní kurz 3. A, VI – Dolomity, Itálie, 40 žáků+ 3 učitelé

63


Přehled výsledků soutěží žáků Gymnázia Pelhřimov

ve školním roce 2011/12

Matematická olympiáda

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

A Jiří Hörner x 16. -

A Jan Hladík x 23. -

C Marek Zmeškal x 7.

Z9 Daniela Šimánková 7.-8. -

Z8 Martina Petráková 1.-2. úř

Z8 Martina Blažková 8.

Z7 Adriana Šimánková 2. úř

Z6 Jáchym Lis 3.-4. úř

Z6 Tereza Podušková 5.-7. úř

Z6 Kryštof Duchan 8.-9. úř

Z6 Jaroslav Kalina 10.-13. úř

Z6 Adéla Pamětická 14.-17.

Z6 Kryštof Katolický 21-24.

Z6 Dana Novotná 29.-31.

Pythagoriáda

okresní kolo

Z8 Martina Petráková 1.

Z8 Alžběta Hörnerová 7.-8.

Z7 Adriana Šimánková 4.-5.

Z6 Jáchym Lis 2.-3. úř

Z6 Tereza Podušková 2.-3. úř

Z6 Anna Smrčková 4.-7. úř

Z6 Nikola Svobodová 8.-10. úř

Z6 Kryštof Duchan 13.-15.

64


Fyzikální olympiáda

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

A Jan Hladík x 5. -

B Jan Hladík x 2. úř

B Vladislav Kocián x 3. úř

D Václav Miřátský x 1. úř

D Marek Zmeškal x 5. úř

D Ondřej Stránský x 13.-15. úř

D Miroslav Bašta x 17.-18. úř

D Jan Tománek x 21. úř

D Radek Štěpánek x 22.

D Tomáš Havel x 32.

D Barbora Valentová x 36.

E Tomáš Novotný 3. úř 5. úř

E Daniela Šimánková 4. úř 6.-7. úř

E Milan Křížek 5. úř 22. úř

E Alžběta Šrůtková 13. úř -

F Martina Petráková 1. úř

F Ondřej Mikeš 9. úř

Fyz IQ (celostátní korespondenční seminář)

celostátní pořadí

krajské pořadí

(počet účastníků)

9 Daniela Šimánková 1. 1. (35)

9 Tomáš Novotný 2. 2. (35)

9 Tereza Sochorková, Eva Procházková 3. 5. (35)

9 Dominika Bínová, Alžběta Šrůtková 5. 11. (35)

9 Simona Kuštová 7. 15.-16. (35)

8 Martina Petráková, Petra Hašková 1. 12.-13. (47)

8 Kateřina Daňhelová 2. 23. (47)

8 Jakub Křikava 3. 26.-27. (47)

7 Adriana Šimánková 1. 1. (40)

7 Viktor Rosman, Jan Holub 2. 6. (40)

7 Gabriela Mikešová, Pavlína Šťastná 3. 11.-12. (40)

7 Jan Novotný, Adam Paták 4. 13.-14. (40)

7 Dorota Skřivanová 5. 16. (40)

65


Biologická olympiáda

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

A Aneta Fridrichovská x 8. -

A Jan Hladík x 10. -

A Pavel Suk x 11.

B Miroslav Bašta x 4.

B Michaela Komínová x 10.

C Johana Kešnerová 9.

C Alžběta Šrůtková 10.

D Anna Tousková 6.

D Dorota Skřivanová 8.

Chemická olympiáda

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

B Jan Hladík x 2.

B Aneta Fridrichovská x 11.

B Pavel Suk x 14.

C Martin Tousek x 5.

C Kamila Bartošková x 8.

C Ondřej Petrák x 11.

C Sarah Akhlasová x 24.

D Daniela Šimánková 4. 27.

D Tomáš Novotný 5. 22.

66


Astronomická olympiáda

Jan Hladík

domácí kolo

(on line)

účast

krajské kolo

(on line)

účast bez

postupu

celostátní kolo

(prezenčně)

-

Zeměpisná olympiáda

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

D Petr Štěpán 4. - -

D Vojtěch Šindelář 7. - -

C Jiří Zelenka 6. -

B Gabriela Mikešová 2. 10.

A Tereza Podušková 2. 7.

Dějepisná olympiáda

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

Tomáš Novotný 13.-15. - -

Daniela Šimánková 22. - -

Jazyková konverzační soutěž v angličtině

okresní kolo

II. B D. Šimánková 2

III V. Kocián 2

III K. Skolková 4

Jazyková konverzační soutěž ve francouzštině

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

B1 Klára Skolková x 1. 2.

B1

B1

B2

Klára Kopecká

Markéta Oumarová

Jana Pavlíková

x 10. -

x 15. -

x 8. -

67


Jazyková konverzační soutěž v němčině

IIIB

IIIA

Marie Králová

Pavlína Cabadajová

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

1. 2.

1. 4.

-

-

Olympiáda v českém jazyce (O češtině trochu jinak)

okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

II Pavlína Cabadajová 4. - -

II Kamila Bartošková 5. - -

I Alžběta Hörnerová 7.-9. - -

I Martina Petráková 10.-12. - -

68


Ekologická olympiáda

krajské kolo cel. kolo

SŠ Pavlína Cabadajová, Pavel Suk, Jan Hladík 3. -

SŠ Michaela Komínová, Miroslav Bašta, Štěpán Suk 4. -

Zelená stezka – Zlatý list

starší

mladší

mladší

Martina Petráková, Alžběta Šrůtková,

Anna Tousková, Dorota Skřivanová,

Ondřej Mikeš, Johana Kešnerová

Anna Smrčková, Jáchym Lis, Nela

Kotrčová, Vojtěch Hunal, Jitka

Papežová, Nikola Svobodová

Dana Novotná, Nikola Zrzavá, Adélka

Pamětická, Barbora Konečná, Vojtěch

Pistulka, Kristýna Kodešová

krajské kolo celostátní kolo

1. 6.

2. ---

7. ---

Eurorébus

krajské kolo

celostátní kolo

SŠ septima 6. -

SŠ kvinta 7. -

SŠ 3. A 11. -

SŠ 1. A 16. -

SŠ sexta 24. -

SŠ 3. B 25. -

SŠ 2. A 34. -

SŠ 1. B 38. -

SŠ 2. B 41. -

ZŠ2 tercie 11. -

ZŠ2 kvarta 19. -

ZŠ1 sekunda 7. -

ZŠ1 prima 13. -

ZŠ1

jednotlivci

Jan Novotný 16. -

Poznej Vysočinu

krajské kolo

IV Lucie Červená 10. účast na dvoudenním

IV Jiří Zelenka 11.

zájezdu v Praze

69


S Vysočinou do Evropy

krajské kolo

VII Denisa Valentová 6.

Pražský studentský summit (dříve Pražský model OSN)

Alena Brychtová a Matěj Med se účastnili Pražského studentského summitu („zastupovali“ africký

stát Benin). V této soutěži se umístění neuděluje.

Soutěž studentských prezentací (v rámci krajského projektu Nové metody interaktivní

výuky 2010-2012)

Tereza Mirská

název prezentace

Zlatý řez

krajská soutěž

1. místo

a zvláštní cena za zpracování tématu

Talentová soutěž žáků ZŠ ZAV (psaní na klávesnici podle programu „Zaviačič“)

okresní soutěž

jednotlivci Tomáš Novotný 12. -15.

jednotlivci Patricie Schreiberová 36.

jednotlivci Dominika Bínová 40. -41.

jednotlivci Tereza Hanušová 50.

jednotlivci Leona Nováčková 51.

družstvo

(3 nejlepší)

Tomáš Novotný, Patricie Schreiberová, Dominika

Bínová

7.

Pěvecká soutěž „Pelhřimovský zvonek“

okresní soutěž

III Anna Tousková 3.

Šachy

II

II

III

III

Nicole Creweová, Petr Miřátský, Tomáš

Novotný, Vojtěch Bendl (ok), Dominik

Stránský (kk)

Jan Jaroš, Adam Paták, Samuel Hána, Jan

Kalina (náhr. Jan Novotný)

Matěj Med, Chu Anh Minh, Vladislav Kocián,

Jakub Čížek

Ondřej Vrubel, Jiří Hájek, Adam Šušmák,

Zdeněk Krejčí

okresní kolo krajské kolo

1. 3.

4. -

3. -

4. -

70


Sportovní soutěže

kategorie okresní kolo krajské kolo celostátní kolo

Corny středoškolský

atletický pohár

dívky V 1. 3.

Pohár rozhlasu dívky III 3.

dívky V 1. 2.

Basketbal

chlapci V 1. 4.

dívky IV 3.

Sálová kopaná chlapci V 1.

Florbal dívky V 3.

Volejbal

dívky V 2.

chlapci VIB * 3.

Fotbal – Pohár Josefa

chlapci V

Masopusta

2.

dívky ZŠ 1.

Kuželky

chlapci ZŠ 2.

smíšené V 3.

*

14-17 let

Přespolní běh

kategorie

dívky III

složení družstva

Anna Tousková,

Gabriela Mikešová,

Dorota Skřivanová,

Natálie Fikarová

okresní

kolo

2.

krajské

kolo

celostátní

kolo

Atletická olympiáda

kategorie jméno disciplína okresní kolo

III Petr Dvořák skok vysoký 1.

IV Františka Brávková skok daleký 1.

IV Lucie Vratišovská skok daleký 2.

IV Jiří Zelenka 60 m 2.

okresní soutěž

Memoriál „Pepy“

Vít Pachman 2.

chlapci IV

Šlaka

Jan Brož 3.

Obecné označení kategorií v řadě soutěží

kat. V – SŠ, kat. IV – 8. a 9. tř. ZŠ a odpovídající roč. víceletého gymnázia, kat. III - 6. a 7. tř. ZŠ

a odpovídající roč. víceletého gymnázia

71


Cena Talent Vysočiny 2012

Získala Klára Skolková v kategorii humanitní obor střední školy

72


Cena Města Pelhřimova za kalendářní rok 2011

Získala Adriana Šimánková v kategorii „žáci a studenti“ za výborné studijní výsledky a

úspěšnou reprezentaci města ve vědomostních a sportovních soutěžích.

73


Lyžařské výchovně výcvikové zájezdy

Organizaci lyžařských kurzů věnuje naše škola tradičně velkou pozornost. V tomto školním

roce se kurzů zúčastnili žáci 1.A, 1.B a kvinty – týdenní pobyt na chatě Slovanka u Pece pod Sněžkou

v Krkonoších a žáci sekundy – týdenní pobyt v penzionu Sokol v Pasekách nad Jizerou. Cílem bylo

nejen seznámit žáky se základy sjezdařské a běžecké lyžařské techniky, ale také rozvíjet vztahy

v kolektivu, naučit se respektovat své spolužáky, poznat se navzájem i z jiné stránky.

Sportovní kurzy a pobyt v přírodě

Sportovní kurzy žáků jsou součástí učebních osnov pro gymnázia. Žáci 3. B a septimy se

zúčastnili turisticko, cyklisticko, vodáckého sportovního kurzu v Nové Peci na Šumavě, včetně

sjíždění řeky Vltavy. Žáci 3. A a sexty vycestovali na týdenní pobyt do Cortiny v italských

Dolomitech, kde si okusili základy vysokohorské turistiky. Níže uvádíme novinový článek, který

o kurzu sepsali naši studenti.

Gymnazisté pokořili Dolomity

Výprava, přesněji sportovní kurz do italských Dolomit, kterého, jsme se my jako studenti 3. A

a sexty zúčastnili, začala nedělního večera odjezdem od KD Máj v Pelhřimově. Po desetihodinovém

putování jsme druhý den ráno šťastně dorazili do cíle. Naším domovem se po čtyři noci stal kemp

Olimpia, nacházející se přibližně čtyři kilometry od olympijského města Cortina D’Ampezzo.

Unaveni po dlouhém sezení v autobuse jsme byli rádi, že můžeme rozbalit stany a začít se zabydlovat.

Krátký oddech a hurá na první túru! A to přes sjezdovku Col Druscie a horní stanici lanové

dráhy do předměstí Cortiny, hostitelského města ZOH z roku 1956 a dodnes centra kulturního

a sportovního dění. Druhý den, ještě vyčerpáni ze dne předchozího, jsme se nechali dovézt pod Monte

Pianco a pokořili jeho vrchol ve výšce 2325 metrů n. m. Cestou jsme si prošli muzeem 1. světové

války, protože v Dolomitech se střetávala rakouská a italská bojová linie.

Další den jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna část se vydala na méně náročnou túru okolo

masivu Tre Cine. Její cestu mírně komplikoval právě natáčející filmový štáb. Ti odvážnější vystoupali

po ferratách, což jsou cesty zajištěné ocelovými lany. K tomu potřebovali speciální vybavení jako

úvaz, lano, karabiny a helmu. Nepříjemný déšť při cestě zpátky nám nedokázal zkazit zážitek z celého

dne.

Předposlední den našeho pobytu jsme si jako cíl určili mezistanici lanovky Faloria. Po lehkém

odpočinku jsme nastoupili na strmý traverz směrem na Cortinu a přes ni zpátky do kempu. Té noci nás

poprvé zastihla horská bouře. Všichni jsme ale vyvázli suší, a tak jsme si mohli v klidu užít poslední,

trochu volnější den našeho kurzu. Opět ve dvou skupinách jsme vylezli na vápencový masiv za naším

kempem, pěší se vraceli stejnou cestou a lezci se pustili dál po ferratce.

Unavení, ale nadšení jsme museli začít balit a i přes dopravní komplikace šťastně dorazili do

Pelhřimova. Ze sportovního kurzu si všichni odnášíme zážitek na celý život. Na závěr bychom rádi

poděkovali všem lidem, kteří se podíleli na realizaci tohoto zájezdu, zejména členům učitelského

sboru - panu Čechovi, Havlovi a Petrákovi a panu řidiči Mírovi, jenž nás bezpečně všude dovezl.

Děkujeme.

studenti VI a 3. A

74


Jednodenní vzdělávací exkurze a výlety

Odborné exkurze v rámci jednotlivých předmětů a školní výlety tříd se již

staly nedílnou součástí výuky na gymnáziu. Při jednotlivých výjezdech si žáci ověřují

teoretické poznatky získané ve škole přímo v praxi. Tyto praktické poznatky jsou rovněž užitečné při

vypracovávání seminárních prací ve volitelných předmětech. Výlety pak mají převážně poznávací

charakter a jejich důležitou součástí je i formování třídního kolektivu. Ve vyšších ročnících se studenti

podílejí samostatně na přípravě a realizaci akcí.

75


i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2011/2012 Česká školní inspekce neprovedla na naší škole žádnou inspekci.

j) Základní informace o hospodaření školy

V roce 2011 bylo hospodařeno s finančními prostředky v tomto členění:

Příspěvek ze SR 17 320 000,--

Rozvojový program „Hustota“ a „Specifika“ 218 000,--

Posílení platové úrovně pedagogických

pracovníků 654 000,--

Kompenzace výdajů společná část

maturitní zkoušky 9 120,--

Prostředky na provoz 2 562 000,--

Dotace Standard ICT – Bezpečnost

a zálohování na Gymnáziu Pelhřimov 18 244,--

Dotace města Pelhřimov na vydání Almanachu u příležitosti

140. výročí obnovení Gymnázia Pelhřimov 13 554,--

Peněžní dar SRPGYPE na vydání Almanachu u příležitosti

140. výročí obnovení Gymnázia Pelhřimov 13 554,--

Peněžní dar Automaty CZ 10 000,--

Dotace ESF – Humpolec 234 040,--

Hospodaření v roce 2011 skončilo s hospodářským výsledkem ve výši Kč 2 923,60.

Veškeré předepsané ukazatele byly splněny.

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola je zapojena do dlouhodobého projektu „Nové metody interaktivní výuky na

gymnáziích kraje Vysočina“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

konkurenceschopnost. V školním roce 2011/2012 byl připraven a chválen projekt v rámci OP

VK 1.5 – EU peníze středním školám s názvem „Zvýšení atraktivity a úrovně výuky“. Jeho

realizace začala 25. 5. 2012.

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Další vzdělávání ve smyslu § 55 odst. 3 školského zákona škola nenabízí.

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných

z cizích zdrojů

Škola realizovala projekt „Oslavy 140 let od založení Gymnázia Pelhřimov“ podpořený

z Rozvojového fondu Města Pelhřimov. (Celkové náklady projektu v Kč 27 100,-, schválená

podpora v Kč 13 500,-)

n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění

úkolů ve vzdělávání

Odborová organizace na škole není ustavena. Velmi dobrá je spolupráce s občanským

sdružením. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov (SRPGyPe) škole pomáhá při

realizaci mimoškolních a nadstandardních vzdělávacích

a zájmových aktivit.

76


Závěr

V školním roce 2011/12 proběhl na gymnáziu konkurs na místo ředitele.

V souvislosti se změnou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Rada kraje Vysočina

usnesením č. 0241/05/2012/RK ze dne 31. 1. 2012 pověřila odbor školství, mládeže a sportu

zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelů škol a

školských zařízení zřizovaným Krajem Vysočina, kteří ke dni 1. 1. 2012 vykonávali činnost

ředitele déle než 6 let.

Konkursu se zúčastnili Mgr. Aleš Petrák a Ing. Bc. Stanislav Kropáček. Konkursní komise

zasedala v březnu 2012. Na základě výsledku konkursního řízení rozhodla Rada kraje Vysočina

usnesením č. 0659/14/2012/RK ze dne 3. 4. 2012 jmenovat do funkce ředitele Gymnázia

Pelhřimov Mgr. Aleše Petráka s účinností od 1. srpna 2012 na období šesti let, tedy na dobu

určitou do 31. července 2018.

Rovněž k 1. 8. 2012 došlo ke změně na funkci zástupce ředitele Gymnázia Pelhřimov. Stala

se jím Mgr. Jana Daňhelová a vystřídala tak Mgr. Pavla Plášila.

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Gymnázia

Pelhřimov dne 15. října 2012.

Mgr. Jana Daňhelová

předsedkyně Školské rady

Mgr. Aleš Petrák

ředitel školy

77

More magazines by this user
Similar magazines