Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz

Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

stavby

KUJIP00UPPVH

avou, lei.: +420 566 697 201

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

(č. zhotovitele 2403/2012) uzavřené dne 4. 5. 2012 na akci

„Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency"

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen

zástupce pro věci smluvní:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57. Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy

a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro uplatňování reklamací: Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového

zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Eduard Jozífek

Tel.: +420 564 602 326, +420 564 602 213

Osoba odpovědná za koordinaci provozu Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. v průběhu

provádění díla:

Tel.:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

Ing. Vladimír Zelený, technický náměstek ředitele Nemocnice

Nové Město na Moravě,

566 801 596

70890749

CZ70890749

Volksbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

jednající:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: .

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel")

PKS INPOS a.s.

Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti, na základě

plné moci ze dne 2. 12. 2011

Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

+420 566 697 201/+420 566 697 380

46980059

CZ46980059

GE MONEY BANK a.s.

175972792/0600

u KS Brno, sp.zn. odd.B, vložka 930

li. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprácí a méněprácí vynucených v průběhu

stavby na uzavření dodatku Smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2012, kterým se mění předmět díla a

celková cena díla. Tyto změny předmětu plnění byly odsouhlaseny zástupcem objednatele,

technickým dozorem a autorským dozorem.

Na základě tohoto dodatku se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) ČI. 2. Předmět díla, bod 2.3. se doplňuje o písm. e) v tomto znění:

e) soupisem víceprácí a méněprácí, které jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku označené

jako Specifikace a zdůvodnění změn předmětu plnění (vícepráce, méněpráce).


2) ČI. 4. Cena za dílo, bod 4.1. se mění a nově zní takto:

4 1 cena předmětu díla je sjednaná jako cena pevná s možností změny pouze u případů

stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve

smyslu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), která činí celkem:

8 076 507,87 Kč

(slovy: osmmilionůsedmdesátšesttisícpětsetsedm 87/100 korun českých)

Rekapitulace ceny před uzavřením tohoto dodatku:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH

7 422 915 Kč

Cena víceprácí - méněprácí dle Dodatku č. 1 bez DPH:

Vícepráce

Méněpráce

Celkem cena vícepráce - méněpráce

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 bez DPH

1 073 797,57 Kč

- 420 204,70 Kč

653 592,87 Kč

8 076 507,87 Kč

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel v režimu přenesení daňové

povinnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti

2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

3) Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech stejnopisech, každé s platností originálu. Dva

stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly,

porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: 1) Specifikace a zdůvodnění změn předmětu plnění

2) Položkový rozpočet více - méněprácí

Ve Žďáře nad Sázavou, dne V Jihlavě, dne

2 9. lil, 2012

zhotovitele:

PK3 itrřGí a.s,

Birrénská 16/38, 591 39 Žcíárn.S.

DIČ: C.^e;98í)05y

CZECH RKPUPLIC

Za objednatele;

Ing. Fetr Pejchal

přeáseda představenstva

Ing. Libé/Joukl

náměstek hejtmana kraje

/pro oblast dopravy a majetku

Ing. fljaroslav Kladiva

řediteli společnosti

2


Specifikace a zdůvodnění víceprácí na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency

Číslo

Název

Po odstranění původního podhledu byio provedeno posouzení stavu konstrukce

1

Sanace - ochrana betonových

konstrukcí

železobetonových stropů. Statik rozhodl o nutnosti provedení sanace těchto

259 260,00 konstrukcí.

2 Broušení bet podkladu

Ho odstraněni původních podlah a vybouraní pnceK bylo provedeno mereni

nivelety v návaznosti na nové rozdělení půdorysu. Vzhledem ke zjištěným

19 676,31 rozdílům bylo nutno některé části podlah upravit.

3 Změna dveří m.č. 106

Dveře osazené při rekonstrukci chirurgického pavilonu v roce 2001 nejsou

označeny jako požární a nesplňují požadavek kouřotěsnosti ( vedou na CHÚC).

3 281,51 Byla nutná výměna křídla.

4 Kotvení mostu pro MP

Po odstranění podhledu bylo podle skutečného stavu konstrukce provedeno

dodatečné kotvení ramp mediciálních plynů. Vzhledem ke stavu trámového

stropu nabyto možno provést kotvení přímo do konstrukce, ale do pomocného

23 625,03 kotvícího prvku.

5 Bourání betonu + nový beton

Po odstranění původních podlah a vybourání příček bylo nutno některé části

podlah vybourat a znovu vybetonovat. Důvodem byly velké výškové rozdíly a

37 508,31 špatný stav těchto konstrukcí.

6 Vnitřní omítky

Na základě posouzení skutečného stavu původních omítek po provedení

bouracích prací bylo dohodnuto pro zachování jednotného standartu

povrchových úprav jejich pozměněné řešení. To spočívá v celkovém sjednocení

všech omítek novou štukovou vrstvou a potřebnými úpravami všech rozdílů v

82 581,24 jednotlivých podkladních vrstvách.

7 Sešívání a úprava podlah

Po kontrole dobetonování a přebroušení podlah bylo určeno množství a způsob

85 560,66 sjednocení podkladních vrstev pod jednotlivé druhy krytm.

8 Úprava m.č. 103 19 416,65 Nový obklad nebyl zahrnut do rozpočtu.

9 Prostup stropem do strojovny

uvedená trasa by vyžadovala odstavení stávající VZT, což z důvodů udržení

7 034,20 provozu Nemocnice nelze provést.

Po detailním posouzení a projednání se zástupci KHS bylo nutno provést

10 Úprava m.č. 121 9 760,02 doplnění umyvadla a stím související drobné stavební úpravy v místnosti 121.

11 Dilatace podlah 4 422,78 Dodatečné dilatační spáry podle skutečného stavu podlah.

12 Změna P2 - změna podlahové krytiny 24 514,16 Upřesnění podlahových krytin podle dodatku projektové dokumentace.

13 Ochrana rohu a sloupů 3 310,60 provedeném prostoru.

Rozšíření množství ochranných prvků po upřesnění podle provozu ve skutečně

14 Zapravení starých otvorů ve stropě 7 126,00 Stavební úpravy na základě zjištěných nedostatků ze starých oprav.

15 vypuštěno |

16 Změna PÍ - změna med. Plynů -136 109,00 stávající rozvodymedicinálních plynů.

Na základě vyjádření primáře ARO nebylo nutné stávající a vyhovující tubus v

zákrokovém šálku vyměnit za nový. Byl pouze přemístěn a znovu napojen na

17 VZT požární izolace - doplnění 22 150,75 Doplnění požárních izolací podle skutečných tras VZT

18 Předělání venkovního vstupu 74 787,81 montáž vstupního nápisu.

19 Změna pohonu dveří AI 49 500,00 dodávky dveří.

Úprava venkovní dlažby podle nové úpravy vnitřních prostor a dodávka a

Po upřesnění budoucího provozu zpracoval GP dodatek č.3. Toto je změna

20 Vícepráce VZT 16 619,18 Doplnění potrubí VZT podle upřesněných tras.

21 Odpočet kování -13 950,00 Úpravy rozpočtu podle skutečně dodaných výrobků,

22 P3 - změna vnitřní AL dveře (elektro) 29 622,95 provedení elektrické instalace.

Po upřesnění budoucího provozu zpracoval GP dodatek č.3. Toto je změna

23 Posuvné dveře SK-zákrokový sál + 25 265,34 Doplnění dodávky po.posouzení stavu původního vybavení po demontáži.

Doplnění el. vedení pro požární klapku v chodbě č.112. Z důvodu změny

24

Doplnění vedení pro požární klapku

(elektro) 8 351,73 nenapojena.

dispozice půdorysu v období 11/2011 byla v části PD VZT přidána jedna požární

klapky. V části PD Měření a regulace byla tato klapka opomenuta a tudíž

25 Úprava stropních podhledů -15 723,37 Změna projektu na základě skutečných výškových poměrů.

26 Osazení ochraných úhelníků 6 000,00 prostorových poměrech.

Ceíkem za stavbu 653 592,87 V /

(zpracoval

Osazení další ochrany rohů po posouzení provozu ve skutečně provedených

%

A \L

Ing. Homola\ ;\.. v.


Rekapitulace stavebních rozpočtů

Zákiad DPH Základ DPH

14% 20%

DPH celkem Cena celkem vícepráce

1 Sanace - ochrana betonových konstrukcí 0,00 259 260,00 51 852,00 311 112,00 259 260,00 .,.3

2 Broušení bet podkladu 0,00 19 676,31 3 935,26 23 611,57 19 676,31 0,00

3 Změna dveří m.č. 106 0,00 3 281,51 656,30 3 937,82 3 281,51 0,00

4 Kotvení mostu pro MP 0,00 23 625,03 4 725,01 28 350,04 23 625,03 0,00

5 Bourání betonu + nový beton 0,00 37 508,31 7 501,66 45 009,97 41 877,11 -4 368,80

6 Vnitřní omítky 0,00 82 581,24 16 516,25 99 097,49 162 442,00 -79 860,76

7 Sešívání a úprava podlah 0,00 85 560,66 17 112,13 102 672,79 101 252,16 -15 691,50

8 Úprava m.č. 103 0,00 19 416,65 3 883,33 23 299,98 19 416,65 0,00

9 Prostup stropem do strojovny 0,00 7 034,20 1 406,84 8 441,04 7 220,00 -185,80

10 Úprava m.č. 121 0,00 9 760,02 1 952,00 11 712,02 10 276,02 -516,00

11 Dilatace podlah 0,00 4 422,78 884,56 5 307,34 4 422,78 0,00

12 Změna P2 - změna podlahové krytiny 0,00 24 514,16 4 902,83 29 416,99 155 858,92 -131 344,76

13 Ochrana rohu a sloupů 0,00 3 310,60 662,12 3 972,72 3 310,60 0,00

14 Zapravení starých otvorů ve stropě 0,00 7 126,00 1 425,20 8 551,20 7 126,00 0,00

15 vypuštěno 0,00

16 Změna P1 - změna med. Plynů 0,00 -136 109,00 -27 221,80 -163 330,80 0,00 -136 109,00

17 VZT požární izolace - doplň ění 0,00 22 150,75 4 430,15 26 580,90 22 150,75 0,00

18 Předělání venkovního vstupu 0,00 74 787,81 14 957,56 89 745,38 74 787,81 0,00

19 Změna pohonu dveří A1 0,00 49 500,00 9 900,00 59 400,00 49 500,00 0,00

20 Vícepráce VZT 0,00 16 619,18 3 323,84 19 943,02 19 243,18 -2 624,00

21 Odpočet kování 0,00 -13 950,00 -2 790,00 -16 740,00 0,00 -13 950,00

22 P3 - změna vnitřní AL dveře (elektro) 0,00 29 622,95 5 924,59 35 547,54 29 622,95 0,00

23 Posuvné dveře SK-zákroko jý sál + doplnění svítídel (elektro) 0,00 25 265,34 5 053,07 30 318,41 25 265,34 0,00

24 Doplnění vedení pro požárn í klapku (elektro) 0,00 8 351,73 1 670,35 10 022,08 8 351,73 0,00

25 Úprava stropních podhledů 0,00 -15 723,37 -3 144,67 -18 868,04 19 830,72 -35 554,09

26 Osazení ochrany rohů v chodbě 0.00 6 000,00 1 200,00 7 200,00 6 000,00 0,00

Celkem za stavbu 0,00 653 592,87 130 718,57 UM i 1 073 797,57

objednatel

zhotovitel

Ing. PetrPejchal, předseda představenstva r'fZ 'K

/ BrněnsKá 126 / 38,591 39 Zcfárn.S.

/ DIČ: CZ43980059

0 CZECH REPU3LIC

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1


Položkový rozpočet

S:

Emergency - Nové Město na Moravě

O; Emergency - Nové Město na Moravě

R: Sanace - ochrana betonových konstrukcí

p.e. Clsío položky Název položky MJ rr ^ÉÉŠIIÉI lilÉliiiÍlM§lll|

Díl; 81 Upřavý povrchů vnitřní 259 2WoÍ

1 R1 Sanace třmínků nátěr Concresive, omítka KVK m 490,00000 170,96 83 770^401

2 R2 Sanace hlavní výztuže m 260,00000 467,96 121 669,60

3 R3 Porušené plochy m2 90,00000 598,00 53 820,00|

Celkem 259260,00


O

Položkový rozpočet

Emergency - Nové Město na Moravě

Emergency - Nové Město na Moravě

Broušení bet podkladu

I'.I. t.V • : »•;

1

'• •• • !. - "f j w • . - :

1

2

DIS:

633811111U00

633811119U00

D88

Broušení podlah beton -2mm

Přípl broušeni bet podlah ZKD 1mm

m2

m2

15,00000| 54,89 823,35

450,00000} 40,70 18 315,00

3 979081111R00 (Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,00000| 268,98| 537,96!

Celkem 19 676,31


Položkový rozpočet

$: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

fO: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 3 Změna dveří m.č. 106

P.č. Číslo položky R5zev póíozRý MJ množství cana / MJ jceikern

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 329,38

1

Dii:

Díl:

3

Díl:

317168132R00

64

2 R2

99

998017001U00

786

Překlad keramický vysoký v 23,8cm di 150cm

Výpins otvorů

Změna zárubně

Přesun hmot

Přesun omezen mechaniz budova v-6m

Konstrukce truhlářské

kus 1,00000 329.38 j 329,38

385,00

ks 1,00000 385,00]~ 385,00

8,13

0.05422 150.001 8,13

2 559,00

4 R1 Změna dveří 900 na 1100 - rozdíl dle rozpočtu ks 1,00000 2 559,00[ 2 559,00


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 6 Kotveni mostu pro MP

[P.č. Císío položky Názet MJ WĚ&ĚĚářMi mmSSm HÉHIH

III!

Dokončovací konstrukce na pozemních

jjj|Í|l||

DÍL; 95

stavbách

m.

1 9í>39811C3R00

953981104ROO

snes 767

Chemické kotvy do betonu, ni 110 mm, M 12, ampu-e

Chemické koívy do betonu, hl 125 mm, M 16, ampule

i

kus

12 COOOO

24

116,58

169,86

1 398,96

4 076,64

3 767998106ROO

4 767998107R00

5 767999102ROO

6 998767101ROO

Montáž atypických konstruKu umumusti do 10 kg

Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg

Montáž atypických konstrukci hmotnosti do 100 kg

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

kg

kg

kg

t

32,52000

138,00000

134,40000

0,02000

99,87

74,70

34,15

165,00

3 247,77

10 308,60

4 589,76

Celkem 23 625,03

3,30


IS: 7 Emerqencv - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

|R: 7 Bouráni betonu + nový beton

Položkový rozpočet

|P.C. CIslo položky Název položky W MŠĚĚňĚŠĚ caikení " ]|

Dii: 63

i 632411150RQ0

m 98

mi

631 31-2141

63245 PC1

065D43331ROO

99

3 998017001UOO

Efflt 098

4 979082111R00

5 979082121R00

6 979081108

Dlí^ M46

PódTáhv 3 podlahové konstrukce

Potěr ze SMS Cemlx, ruční zpracováni, tl. 50 mm

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým

Cementový specielní opravný potč- r pre our.ivy dutin ;i výtluků od 5 do 50 mm

m3

m2

m2

43,25000

-0,50000

43.25000

465,18

2 786,40

Bouráni podkladů bet., potěr tl. 10 cm. p.. 4 rn2 ň'3 4,32500 2 938,61

ssasiass

Přesun omezen mechaniz budo. .

m&mmmmwmnýcb hmot

vnurostaveništní doprava sut) do 10 m

Příplatek k vnilrost. dopravě suti za dalších 5 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku, skiadovné

Zemni práce při montážích

68,80

20 119,04

-1 393,20

-2 975,60

12 709,49

! 4 108751 150,00;

i 39$£

7 460030181U00 Řezání podklad betonový -10cm m 25,00000 178,20| " 4

1

t

t

9,51500

9,51500

9,51500

100,00

10,00

308.00

951,50

95,15

2 930,62

Celkem 37 508,31


1 Úprava povrchů vnitřní

Potažení vnitřních stěn skloviáknitým pletivem

2 612 14-2001 vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 -136,770 123,84 -16 937,60

3 612 14-2001 UOO Potaženi vni stěna sklovláknitou sítí+tmel m2 473,000 123,84 58 576,32

Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v

6 612 42-1331 rozsahu do 30 % m2 -660,680 95,2* -62 923,16

7 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 462,480 15,03 6 951,07

8 612451105R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá nezatřená m2 198,200 136,00 26 955,20

Omítka stěn štuková PROFI MK1, ručně, tl.

9 602016142RT1 Vrstvy 3 mm

61 ceikem

m2 660,680 105,89 69 959,41

aa 581,24


O

Položkový rozpočet

Emergency - Nové Město na Moravě

Emergency - Nové Město na Moravě

Sešíváni a úprava podlah

1 p.č. Čisio položky Název položky MJ WSĚĚttBKí sena/MJ celkerň

3 Svislé a kompletní konstrukce I

1 380932213ROO

771

Vlepeni výztuže D 8. beton, malta POXY

Podlahy z dlaždic a obklady

m 110,00000 392,00 43 120,00

2 771990111UQO Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa m2 -95,10000 165,00 -15 691,50

3 771990111 UOO Vyrovnání samoniv stěrkou t!4 15MPa m2 95,10000 165,00 15 691,50

4 771990193UOO Přípi vyrovnání stěrkou za 1mm 40 Mpa m2 190,20000 68,31 12 992,56

Pií- 778 Podlahy povlakové 23 446,10

5 776590125U00 Stěrka ASZ s viáknem tl.: 6mm m.č. 128 m2 70,45000 418,00 29 448,1 Oj

Celkem 85 560,66


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě ||

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě ||

R: 10 Úprava m.č. 103 ||

Cul.

óisio {;::.!oih/ l Název položky MJ MMfBBI cena/MJ celkem

Úpravy povrchů vnitřní

Omítka stěn štuková PROFI MK1, ručně, tloušťka vrstvy

1 602016142RT1 3 mm m2 30,72000 105,89 3 252,94

2 612142Q01UOO Potažení vni stěna sklovl síť +tmel m2 30,72000 131,83 4 049,82

3 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 30,72000 15,00 460,80

®II» 99 lllflyn hmot IMMISMÉÍ

998017001 UOO Přesun omezen mechaniz budova v-6m t 0,28570

S9S

• 150,00

42,86

WĚSBBĚBŠ 18 10 863,84^

5 767640311 UOO Mtž dveře vnitrní 1 kr kus 1,00000 424,84 424,84

Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé 800, protipožární,

6 R1 kování, ks 1,00000 6 061,00 6 061,00

7 R2 Samozavíraš lištoví např. GEZE ks 1,00000 4 378,00 4 378,00

nil: 781 Obklady ksramickó 766,25

9 7B1414112U00 Mtž obklad pórov flex lep -25ks/m2 m2 2,50000 314,50 786,25

Celkem 19 416,65


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 11 Prostup stropem do strojovny

\ P.č. Sis!-"/ :j-J r v.v- MJ množství cena / MJ celkem \

1

Dii:

342264051RT1

97

2 970051160RQ0

3 977211112U00

SífS 783

5ii3Í3 * Swfnois.V.i .icruimkw

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,

desky standard tl. 12,5 mm, bez izoiace

Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm

Řezání ŽB kce hl -35cm stěnovou pilou do průměru

výztuže 16mm a odslr.odřfz.materiálu

m2

lišili

m

m


2,00000 487,5o| 975,00

2,45000

-1,80000

2 500,00

103,22

MHMK

6 125,00

-185,80

5 763431803U00 Dmtž min podhled zavěš skrytý rošt m2 2,00000 60,00 120,00

Celkem 7 034,20


S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 12 Oprava m.č. 121

.. ..

Pfi. Číslo položky Název položky

mm •'••O'.*' 1 ' cena i MJ 11

DII: 1 Úprava povrchů vnitřní

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních

1 612321321U00 stěn nanášená strojně m2 2,40000 189,20 454,08

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

2 612321341U00 stěn nanášená strojně m2 -2,40000 216,00 -516,00

Díl: 2 Zdravotně-technické instalace budov ÍRMR1I1I 7 923,00

3 . ZTI viz samostatný výkaz výměr (rozpočet) soubor 1,00000 7 923,00

Díl: 781 Obklady keramické 1 640,941

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do

4 781414112UOO 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,24000 270,05 604,911

Obkladačky pórovinové giazované jednobarevné, l.j.,

I 597PC6 5 200/200 mm vč ztrát- podrpbný popis viz interiér m2 2,40000 312,55 750,12

Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za

6 781419191UOO plochu do 10 m2 m2 2,24000 25,28 56,63

7 7814945111)00 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 4,40000 34,53 151,93

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech

e 998781201ROO v do 6 m % 0.02800 2 762.32 77.34

Různé dokončující konstrukce a práce na

ioii: 4 pozemních stavbách 258,00:

9 Hodsazby Ostatní drobné stavební práce, neměřitelné hod. 1,00000 258,00 258,00

Celkem 9 760,02


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 13 Diiatace podlah

|p.e. Číslo položky MJ množství cena/MJ jceikeir.

Oil: [771 Podlahy z dlaždic a obklady Hmhhřéhémí

1 553PC1 Dilatační profil podlahový m 9,00000 456,00 4 104,00

2 771591161U00 Mtž profil dilat spára rovina m 9,00000 35,42 318,78

Celkem 4 422,78


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

O; 1 Emergency - Nové Město na Moravě

Změna P2 - Změna podlahové krytiny

| p .e. 'Číslo položky i :wi.l množství mMB celkem

Dli: 1 Pcílahy z dlaždic keramických

Montáž soklíků z dlaždic keramických s požiábkem

1 771474142 flexibilní lepidlo v do 120 mm m 71,85000 92,97 6 679,89

Sokl keramický s požiábkem, v. 100 mm, vč tvarovek,vč

2 597PC1 ztrat-podrobný popis viz interiér m 80,00000 269,17 21 533,60

Montáž podlah keramických režných protiskiuzných

3 771574131 lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 97,94900 270,05 26 451,13

Keramická dlažba 1 j. 200/200 mm vč zírat.- podrobný

4 597PC2 popis viz interiér - Odpočet /nahrazeno, 300/300 mm/ m2 -30,00000 370,99 -11 129,70

Keramická dlažba 1 .j. 300/300mm vč ztrát - podrobný

5 597PC3 popis viz interiér odpočet-původní:-69,0„ přípočet:209,0 m2 150,00000 365,75 54 862,50

6 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 164,28900 28,12 4 619,81

7 771579100 příplatek k podlahám za barevné kombinace dlaždic m2 97,77900 10,63 1 039,39

8 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 5,95000 35,42 210,75

Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s

9 771591171 kobercem apod.) m -6,30000 35,42 -223,15

Podlahy spárování silikonem - styk sokliků a obkladů s

10 771591115 podlahou m 143,70000 29,22 4 198,91

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm

11 771990111 pevností 15 Mpa m2 97,94900 137,24 13 442,52

Oprava podkladu nášlapných ploch očištěním,případně

12 77199PC odmaštěním povrchu m2 105,13400 14,17 1 489,75

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech

13 998771201 v do 6 m % 5,47000 3 858,05 21 103,53

776 Pllfóhy povlakové -119 764,78

14 776491113 Lepení plastové líšty soklové řezané m -71,85000 123,96 -8 906,53

P1 - Soki z podlahové krytiny s fabionem o r=30mm. do

15 284PC1 v.100mm - podrobný popis viz tabulky podlah, včet.ztrát. m -76,00000 99,17 -7 536,92

Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o

16 7760QPC1 poloměru r=30mm-dodávka+montáž m -71,85000 19,48 -1 399,64

17 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 -97,94900 165,57 -16 217,42

P1-Povlaková krytina z přírodního linolea t!.2,5mm vč

18 284PC3 ztrát. - podrobný popis viz tabulky podlah m2 -103,00000 498,49 -51 344,47

Lepení pásů povlakových podlah plastových-příplatek za

19 77652PC3 řezání pásů kombinací barev m2 -97,94000 39,84 -3 901,93

20 776525005 Spojování podlah z plastů svařováním-PVC m -105,13400 4,30 -452,08

Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana

21 77600PC5 soklu m -71,85000 4,30 -308,96

22 776590100 Oprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 -97,94900 4,43 -433,91

23 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 -105,13400 12,40 -1 303,66

Úprava podkladu nášlapných ploch štěrkováním

24 776590125 vyrovnávacím tmelem m2 -7,18500 122,19 -877,94

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm

25 776990111 pevnosti 15 Mpa m2 -97,94900 122,19 -11 968,39

Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační

26 776990191 stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 -489,74500 23,91 -11 709,80

27 776590210 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 -105,13400 34,53 -3 630,28

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v

28 998776201 objektech v do 6 m % 0,37000 613,87 227,13|

Celkem 24 514,16


Položkový rozpočet

S: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 15 ochrana rohu a sloupů

[P.Č. BMff§ĚMĚWĚĚi 1* množství cena MJ IMNMÉi

lite il . SSjS^llf 1

i

767000006

2 7670001

0zn.07 - Ochrana rohů nalepovacim piast profilem

Ochrana sloupů m.č. 128

ks

kpl

1,00000

1,00000

395,60

2 916,00

395,6o|

2 915,001

Celkem 3 310,60


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 16 Zapravení starých otvorů ve stropě

ÉSf •žky MÉM množství cans / MJ WBBBĚĚÉSSĚĚĚĚk

Díl: 3

Svislé á kompletní konstru

1

Díl:

2

Díl:

349232100U00

94

941955002R00

FQS82

3 R1

4 R2

5 R3

Zazdivka stávajicých otvorů ve stropě 0,09m2 tl 15cm kus 18,00000 132,00 2 376,00

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m

Požární zabezpečení

Požární ucpávky 60x40

Požární ucpávky 50x50

Požární ucpávky 20x20

2«11

m2 20,00000 12.001 240,00

ks

ks

ks

1,00000

2,00000

3,00000

1100,00

880,00

550,00

4 510.01

1 100,00

1 760,00

1 650,00

Celkem 7 126,00


S: 7 Emerqencv - Nové Město na Moravě

0: 1 Emerqencv - Nové Město na Moravě

R: 18 Změna MP P1 - změna med. plynů

J

oeUcem

Změna MP - viz samostatný rozpočet •1,000001 136 109,00

Celkem -136 109,00


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 19 VZT Pořárni izlacee - doplnění

PT [UB množství jcena / MJ

Oíl: W8ĚÉĚBSBSĚ

1 998 71-3202

2 PC

Přesun hmot v objektech výšky do 12m

Dodávka a montáž POŽÁRNÍ izolace potrubních rozvodů

s atestem odolnost dle požární zprávyna stávajíc,

rozvody požárního větráníve strojovně ve 4.NP, potrubí

400x315 celková délka 20 m

MS

%

m2

1,31000

48,00000

383,78

451,00

502,75

21 648,00

Celkem 22 150,75


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

O: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 20 Předělání venkovního vstupu

Číslo položky

ftšžév poíbžRý

Zgmnf nrá^

množství

ceníi / MJ fcsikerr:

Rozebraní dlažeb z mozaiky

113106111R00 13,75000 39,60 544,50

mozaika 1 barva. loze z kam.do 4 cm

596111111R00 13,75000 306,35 4 212,31

osazeni kotevních prvku do fasády 1,00000 1 258,00 1 258,00

Lesem pomocné pro objekly pozemních staveb s

949 10-1111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

20,00000 31,50 630,00

Přesun hmot

9980I7001UOO

767

Přesun omezen mechaniz budova v-6m

Konstrukce zámečnické

dodavka kotevních prvku

dodávka a montáž nápisu na fasádu

připojení ke zdroji EE

0,45000 67,50

68 140,(8

,00000

1,00000

1,00000

6 540,00

56 500,00

5 100,00

6 540,00

56 500,00

5 100,00

CELKEM 74 787,81


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 22 Změna pohonu dveří A1

(.is i*:- ;oh-íky

tu" íbíbmmmí

If •

pT 73- :n3/-.lůc s " . K:ČI -h -liš •BitfBfiHfiRH

J i R1

2 el. pohon k dveřím A1

ks 1,00000 39 500,00 39 500,OČI

I 2 R2

koordinační lišta

ks 1,00000 10 000,00 ioooo.ooI

Celkem 49 500,00


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 23 Vícepráce VZT

I p.e. množství cena/MJ eslkem

Ml: MÉĚSĚĚĚĚI

1 R1 Odskok 315x200/500 ks 1,00000 655,82 655,82

2 R2 Odskok 315x200/1000 ks 1,00000 819,72 819,72

3 R3 Odskok 315x200/300 ks 1,00000 596,09 596,09

4 R4 OL 315x200/90° ks 2,00000 536,58 1 073,16

I

5 R5 OL 400x200/90° ks 2,00000 625,90 1 251,80

6 R6 OL 400x200/45° ks 2,00000 417,23 834,46

7 R7 OBD 450x500/400/200 ks 1,00000 968,77 968,77

8 R8 Protidešfová žaluzie kruhová průměr 630mm RAL 7011 ks 1,00000 9 020,00 9 020,00

9 R9 Požární izolace PV m2 5,00000 551,32 2 756,60

Potrubní díly v zařízení č.13 větrání zákrokového sálu -

10 R91 Odskok 250x200/900 ks 2,00000 633,38 1 266,76

protidešfová žaluzie 1000x450 včetně pozedniho rámu se

11 R92 zvýšenou účinností ks -1,00000 2 624,00 -2 624,00

Celkem 16 619,18


Položkový rozpočet

S: 7 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 1 Emergency - Nové Město na Moravě

R: 25 Odpočet kování

P.č. Číslo položky Rižev poíožEy MJ nny.v ;-..-i

Díl: 767

1 R1 Odpočet kování ks -31,00000 450,00 -13 950,00

Celkem -13 950,00


Výkaz výměr Sip

Stavba: SO 02 EMERGENCY • Nemocnice Nové Město na Moravě

Objekt: Úprava vnitřních hliníkových dveří ozn AI a doplnění jejich ovládání

Část: DT

Datum: 07/2012

P.č.

Kód

ceníku

Název položky MJ Množství celkem Jednotková cena celkem

Patch panel 1U, 24xRJ45 UTP DataGate+ kat.6

ks

19" jumper ring pane! 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý ks

Keystone PowerCa! 6 modul 1xRJ45 kat.6

Polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnostSOkg

PowerCat6 propojovací kabel kat.6,1 metr, šedý

ks

Audio panel do PbX-základní modul 3 tlač.+klávesnice, pod omííku

ks

Krabice pro zapuštěni pod omítku

ks

Napaječ dle externího zařízeni

ks

Externi relé

ks

l


Výkaz výměr Slp

Stavba: SO 02 EMERGENCY - Nemocnice Nové Město na Moravě

Objekt: Napojení posuvných dveří, datové linky do zákrokového sálu

Část: SIL + USK

Datum: 06/2012

P.č.

Kód

ceníku

Název pcfoiky MJ Množství ceikem Jednotková cena celkem

2. l-CXKH-R-0 3x1.5 mm2, volně m 45 22,54 1 014,30

Kabel datový 4par. cat.7 S/FTP - šířka pásma 250Mhz, třída reakce na oheň B2ca s1d0,

8.

bez funkční schopnosti m 100 15,75 1 575,00

29. Příprava kabelových (ras, podružný materiál 1 3 865,00 3 865,00

31.

•T u - uKm 4.SB1/ zarivKOve svitiaio vestavné iUb -íxjbw prizmaticKy kryt,

vybavené dvěma elektronickými stmívatelnými předřadníky Tridonic PCA 2x36W T26

ECO ks 4 3 170,00 12 680,00

32. zér. Trubice L 36/41 36W LUMILUX, délka 1200 mm ks 8 69,88 559,04

33. Řídíci jednotka pro stmívání osvětlení DSIW ks 2 2 786,00 5 572,00

L

Celkem 25 265,34


Položkový rozpočet

S: Ne1235 Emergency - Nové Město na Moravě

0: 0001 Vícepráce MaR

R: 0001 Vícepráce MaR - doplnění vedení pro požární klapku

|P.ÍL "Číslo položky fasizev poíoBcy W množství iŠÉ^ffllS ]

Díl: Í M2220 h-MaŘ 5

t 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 138,00000 12,32 1 700,16

2 345710542R Trubka eiektroinstal. ohebná 2325 m 9,00000 8,21 73,89

3 34571091R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E m 8,00000 16,42 131,36

4 3457145030T Krabice OBO B9/T IP67 kus 1,00000 156,20 156,20

5 40510010T software pro 1 datový bod kus 1,00000 513,24 513,24

6 914 TOO Úprava rozvaděče kpl. 1,00000 1 420,00 1 420,00

7 923 TOO dokumentace skutečného stavu kpl. 1,00000 230,00 230,00

8 997a TOO Přirážka za podružný materiál kpl 1,00000 358,00 358,00

lit. M21

Eiekírornoníáže

9 21001D003ROO Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 9,00000 41,06 369,54

10 210010007U0Q Mtž trubka plast tuhá pod om D 16mm m 8,00000 22,58 180,64

11 210100001ROO Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 5,00000 12,32 61,60

12 210100301R00 Ukončení a zapojení stínění pláště kabeíu kus 1,00000 41,06 41,06

13 210860201 ROO Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm volně uložerfý m 138,00000 22,58 3 116,041

8 351,73


Číslo stavby. 11

čísioSO: 01

Datum aktualizace: 1,10.2012

C ĚNA " J

Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže |

jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem 1

3 4 5 6 7 8 9 10 I

m2

m2

m2

3,300

6,600

3,300

0,026

0,000

0,000

0,086

0,001

0,000

0,00

24,38

91,00

0,00

160,91

300,30

m2

m2

-6,500

-6,500

0,013

0,000

-0,087

•0,001

422,50

24,38

-2 746,25

-158,47

m2 -6,500 0,000 -0,001 20,31 -132,02

m2 203,950 0,001 0,239 162,50 33141,88

m2 190,000 0,001 0,173 665,00 126 350,00

m2 25,000 0,001 0,023 680,00 17 000,00

m2 -197,450 0,001 -0,231 162,50 -32 085,63

m2 -107,000 0,007 -0,792 745,23 -79 739,61

m2 -102,000 0,009 -0,918 759,69 -77 488,38

m2 6,500 0,000 0.000 16,25 105,63

m2 0,000 0,000 0,000 20,31 0,00

%

-1,506

0,000

0,000

15 291,64

-230,29

mb

12,000

0,000

G.GQO

•1,503

-13 ÍÍI'7,33

420,00;

•i 0'"u.0í'

•i SíiVW

m2 -6,500 0,001 -0,007

•n,no/

UM

30,99 -201,44

•2111 A,

t 0,000 0,000 0,000

0,000 0,00

129,00 0,00

0,00

-15 723,37


0m.07 - Ochtana tohíi- natapovaclm plastovým

profilem ž.75mm,v.1920mm kus 6,000 O.U-.W O.OCO 1 000.W . 6 000,00

Celkem

6 000,00

More magazines by this user
Similar magazines