Vol. 36, No. 2 July. 2012 Chest J..pmd

chestheart.org

Vol. 36, No. 2 July. 2012 Chest J..pmd

¨© ! "#$%&'()*(+,-.*$/0((*'1 ¡¢£¤¥¢¦§

#$%&*(-'$+-:;3 =@ABC=D=AE FGHIJKILMNOPQRSTPUVWMOON #$%23%4*5'6789(8*:

^_`abc`cdcefgceh`c_ciic XYZ[\]YZY

uvwxyzx{|}~€‚ vwxƒ„…†‡wˆw‰€Š}‹Œ„€‚Ž}€‚ jklmnopqrpnsrt

œ žŸ ¡Ÿ¢£¡¤ž¥¦¤§ ¨©©ª«¬­¬«®¬¯°®± ²³´µ·µ¸¹º¹»·¼´½º¹¾º¿À¹º¿ ‘’“”•–•”’—˜‘˜š“‘›

ÇÈÉÊËÌÊÍÎÏÐÌÑÒÓÔÒÎÕ ÈÉÊËÎÖÕÑÌËÎÔÑÕ×ØØÎÉ ÁÂÃÄÂÅÆ

ÈÉÊÍÊËËÑÔØÎÜÎÝÎÕÎÞ ÈÉÊËÌÊßÖÎàÉÑÒ×ÞÎÕ ÈÉÊÙÎÉÚÎØÛÒÒÎÖ

ÈÉÊßÎäàËåÔØÎÜÎÍÎÉæÎÉ ÈÉÊßÖÎÒÐÌÎÙÐãÑÕ ÈÉÊßÊáÊâÎÞãÑÒÏ

ÈÉÊÍÏÐÌçÐäÎÑÒèÎéÑÐ ÈÉÊËåÜàäÑÉçÎÖÕÎÞËàÎ

ÈÉÊÝÎÖàÉÑÒÓÔÒÎÕÍÖÎÚàÒ ÈÉÊÍÊËÊ×êÌÑÉçÎääÎéÑÐ


¡£¦¥§¥£¢£¤§¢¨§ £¨©¨ ! ¡¢£¤¤¥¦¥§¨£©§¢£¤§©

)*+,-./01023.45+161789: "#$%&'$(

ABCDEFDGHIJFKLMNLHO PQQRQSTUSVWRSXY Z[\]^]_]_`abcdcecfcg ;@

[\]_h]^mcmnhk\lcmfcgomcg [\]_h]ijhk\l`kd

vwxyz{|}~|€‚~xƒ„||~{… wxyz~|‚{x‚†‡ˆ pqrsqtu

wxy„‘{’x“~‚†~…{~ wxy”‚~†{†‚~†‡ˆ wxy‰yŠ‹~…ŒŽ

Ÿ ¡¢£¤¢¥¦§¦¨¤©¡ª§¦«§¬­¦§¬®¯°±²³´µ¯·³²¸¹´°º»²´¼¹½¸¸¯¾¿´¹¿¯°¯À´°Áµ´º²¸³ ÂÃÄÅÆÇÈÉÆ ÊËÌÍÎÏÐÑÒÑÓÔÕÔÍÏÖÍÏ×ØÙÚÛØÜÝÞßàÖáÏÌÍÑÏâÑÎãØäÎåÍÔáÔæÑÑÒØÜçÎåÎèÙÛÛÛØéÎÏ×ÒÎãáÌç ÕçÑÏáêëÚìííîïØðÚïîîìðØßèñÎÍÒêÎÌÍÎÏòÒÔó×ñÎÍÒôòÑñ •–—˜š›œ—ž

úûüýþÿ ¡¢£¤¥üý¦¡§¨ÿ©ý§£¡¢£¨§ !"#$%$&'&()* + ,-../01-23/24/5678978:;@@


§ ¨©© ! " #$%&'()'*+,-.)/01+,,+2 #$%&'()'30.1%,,+.2 ¡¢£¤¥¢¦

:;;@A;< B CDEFGEHIJKGLMMINIOPQJIOGI #$%&'4(356+$7-%8)-/$9

X YZ[\]^]_`aZbcdd]a_ YZ[ec^fg]hi^jfZ RSTUSVW

YZ[h[e[k[q]iaZbcdd]a_ YZ[k]^pnlo]^ap YZ[e^]paph^]pfl YZ[e^]^kl[e]amnZo]^p]_

YZ[t]ucd^vcdf YZ[hrlngg]^hgkns]^al

~ €‚ƒ„……†‡ˆ‰Š‹‰ ŒŽŒ‘’“” • –—˜š›œžŸ¡œ¢

£—š¤¥¦§ž¨¨ž© wxyz{|y}

®¯¯°±²³´µ¯° ·¸¹º»¹¼½¾¿¸ÀÁ½¿ÃĽ¸¾Å¸ £—š¤¥¦¦œª«žž¬œªªž­

Ì ÍÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ×ØÙØÔÕ ÍÎÏÐÑÏÙÚÑ×ØÛÔÜÜ×Õ ÆÇÈÉÇÊË

ÍÎÏÙÏÝÏÐÏÙãÎÔÕ×ØßÔä×â ÍÎÏÒÓÞÕ×ØÝ×ÕÔÎåÓæçÕÞã ÍÎÏßâàÔÝÓÔè×à ÍÎÏÐÑÏÝÓÔÞÎ×ØßÔÖÖÔàáâÖÖÜ

ÍÎÏÒÔÎæéÝÔàèÞêÓæçÑÓ×ÎÜ


¦§¨©¨§¨ !"!#$% "&'$( )* ¡¢£¤¢£¥

6789:;7:8@:8AB:F:G:EE:=A


£§¢¡¡©£©©¤¦©¢¥§£©

!"#$%&'()$**$+,-**./0$#*--+$#122/3$4$*#%*#5#$6&$72&8./

!9#$#-'&3$#1$+"#$+/!9#$#4$#$+/ !:$%'()$**$+/

¡¢£¤¥¦§¨¢©¦¡£¤©¦§£¡¥¤¥§©¦§¢£§¥©§£§£¥¥§¤

/=$&>$+$$#--/9.- 3->$'()'@/ !"#$%&'(


¡¢£ÿ¤¥¡¦§¨¥©¤ §§¦¨ ýþÿ

§¦¤¡¢¤§¦¦¢¤¢¢¤§¢§¢¨¥¡¢¢§¥¦¥¢¦§¨¦¤¢¢¥¢¢¥§¦ ¢¥¤¦¢¤¦¢¦¢¥¢¨¦¥§¥¡¦§§¨¢¤¥¦§¨§¥¡¦¥¥¡¢¦¢¤¢¥¥¢¨¥¦ ¢¤§¢§¢¥¥¢¤§¢¨¦¦¥¡¤¤¥¤¥¦¥¢¥¡¦¥¥¡¢¨¦¥¦¡¦¢§¥¢¢§¤¡¢¨ ¡¢£¡¢¤¥¦§¨©¢¦¥§¦¤¤¡¢¨¥¢§¦¢¦§¥¡¢§¥¡¤¦§¦¦§¨

¤¥¥¢¨¦§¤¥¤¦¢¢¢¢¨¥¡¢¢¨¥¤¦§¨¢¢¥¢¨¦§¤¥¤§¥¢¢¥§¢¨ ¥¡¦¦¤¢¥¤¢§¤¨¢¢¨§¥¡¢¦¤¤¢¤¤¢§¥¥¡¢¦¢ ¡¢¢¥¢¨¢¤¥¡¢¦¥¢ ¦§¨§¢¤¥§£ ¢§ ¢¢¤¤¢¨¦!"#¨$%¤¡¨¢¤¥¥¢¨¥¥¡¢¢¨¥ ¢¤¢¡¢¢§¡¢§¦¥¦§¨¦¦¥¡¤¦¢¢¥¡¢¦¥§§£¡¢¤¥¦§¨©¢¦¥§¦

&'()*'*+,-.-/0*.123',)+2

78;6FA7B@C8:7F>7=MN59>9JCJ56789:;7@ABCF;6656CIC 8CG7C69CE=;=@CC=;=@C7@A;69@7AC=>C=;=@CE=>C:Q8RH65JCE=>CAC;9>I:S 456789:;7@ABC=D7@A6=CO9CCAKLWWI:A856A5I:A976=8>7@ABC87C=CO=8>7@ABCCE:JET6=:A79=;6H45=C:;5@856A4C=>A8H

sf|enlelpelnum~}lqj}jilr€pef|ki~joufim~‚jm|}omlkiƒfkr}|mhfkmz{uj„muf|}iqehjs}„ijmrehqj defghijfklmjnlelojnlpjlklqmoelrofskfotfejoulkvwxyfeimz{uhmlqmoelromuf|}irfkmhmofs

yulooujl|oufemrfkr}|ijseftoujejm|}omz …†‡ˆ‰ oujnefq}jtqjhkpliiejmmjihkoujmo|i„~ufyoujmo|i„ylmnjesfetji~oujml}hjkoejm|}om~lki

” ‘š‘•Œ“’‘Œ”Ž˜‘–”’˜¡¢“‹” ‘š’‹•‘Œ˜Ž‘•˜Ž‘Œ“’‘Œ”Ž˜‘“š•‘šŸ˜Ž‘š‹ “š˜£“Ž‹‹•‘šŽ˜Œ‹š”‘’’“”•“Ž‘”’‘•› Š‹ŒŽ‹‘’“”•‘Ž–—‘•˜“’‘—‹š‹Ž‘’‘‘Ž›œ‹‘’“”•‹‘š˜‘žŽ˜Ž‘ž“š‘‹ŒŸ’“”•‘

Ž‘Ž‘¥Ž‹•‹Ž‹˜Ž‘Ž‹‘’“š˜”’Žš‹Ž˜“’§‘ —‹’˜£‘“š’” ‹š˜£‘“–˜—“šŽ‹Ž“’‘š‹Ž˜“’›

¢‘’”Ž’’“”•‘—š‘’‘Ž‘•˜“¡˜Œ‹’‘¤”‘Œ‘˜Ž‘Ž‘¥ŽŸŽ‹‘’“š˜”’Žš‹Ž˜“›¦““Žš‘—‘‹Ž˜

±²³²´µ³·¸²¹¹º»¼½¾¿²³²À·½½Á²¼¹²¾Ãĺ²³ÅÀ»ÅÀµ²´·ÀÁÂÀ·³¾¹·À²¼¹²¾µ³À²¹²·ÀºÆµ³½¼¾²´º² ÂÀ·³¾³·¸²µ³Å·À²³´º²¹²¹µ³´º²Ç²´º»¾¹¹²´µ»³Ã ¨©ª«¬­®¯°

ɵ¿¼À²¹º»¼½¾Â²ÅÀ»Ê²¹¹µ»³·½½Á¾²¹µ¿³²¾¹Á¸Â»½¹Æ½²´´²Àµ³¿Æ·³¾³¼¸Â²Àµ³¿¹º»¼½¾Â²½²·À·³¾½·À¿²Ã ˺²Â·Ì»Ê²·ºÊµ¿¼À²¹º»¼½¾µ³½¼¾²´º²¹²Í¼²³²³¼¸Â²À·³¾´º²ÅÀ»Å²À»Àµ²³´·´µ»³Î²Ã¿ÃÏ´»ÅÐÑà Ƚ½¼¹´À·´µ»³¹

Ô²¿²³¾Ê»À²·ºµ½½¼¹´À·´µ»³¹º»¼½¾Â²¹¼Â¸µ´´²¾µ³¹²Å·À·´²¹º²²´¹ÃÕ½½Åº»´»¿À·Åº¹Æ¿À·Åº¹·³¾ ¾µ·¿À·¸¹¹º»¼½¾Â²À²Ê²ÀÀ²¾´»·¹Êµ¿¼À²¹³¼¸Â²À²¾»³¹²¼´µÖ²½Áµ³´º²´²×´µ³Ø»¸·³³¼¸²À·½¹Ã Òº»´»¿À·Åº¹·³¾Åº»´»¸µÀ»¿À·Åº¹¹º»¼½¾Â²¹¼ÅŽµ²¾·¹¿½»¹¹Á½·Ì·³¾Óºµ´²ÅÀµ³´¹¼³¸»¼³´²¾Ã

àáâãäåæçèéãèêèëäêìæáâíîéäêéäåâèïéåíðéãèåéñìòäêìéãèïíêïóñåæíêåéãäéðíóóíëðîíáéãèáô õãèìèéäæóìäéäíîíéãèîáäéèîæäóöæ÷èêæêéãèøêéîíìñïéæíêíîéãèùèåñóéååèïéæíêåãíñóìêíéúè îèâèäéèìôõãèæáâóæïäéæíêåíðéãèðæêìæêöåäêìéãèæîóæáæéäéæíêåûæêïóñìæêöæáâóæïäéæíêðíîðñéñîè ÙÚÛÜÝÛÛÚÞß

îèóäéèìéííéãèîîèóè÷äêéåéñìæèåûêèëãòâíéãèåæåæåäââîèïæäéèìûäêìãíëè÷èîéãèòåãíñóìúèïóèäîóò óäúèóèìäååñïãôùèïíááèêìäéæíêåáäòúèæêïóñìèìíêóòëãèêäââîíâîæäéèô îèåèäîïãåãíñóìúèæêïóñìèìæêéãèüæåïñååæíêåèïéæíêôõãèíúåèî÷äéæíêååãíñóìúèïíáâäîèìäêì


©

!"#$%"&'%()%

§¨©¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨©¨¨¨ ¨¨©¨©¨¨¨¨¨¨¨§¨ ¨¨!¨¨ ¨©¨¨ ¨¨¨¨¨©¨¨!"#$© ¡¢¡£¡¤¥¡¦

(¨©¨¨¨§¨©¨¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨) ¨*)©*+¨ ¨¨ ¨¨¨©¨¨¨¨¨ ¨© ©© %¨¨&#$%'¨¨%¨

¨¨ ¨¨¨) ¨¨*¨ ¨©¨¨() ¨*¨ ¨¨¨

¨,¨©¨¨ ¨©©©¨¨© ¨ -¨¨©¨¨¨¨¨©¨¨&'¨¨ ©¨©

=>@AB=CCA@D=EBFGHAIFJKA@DGHCJAAL MGKKGHANOPQGRJHMPSJHTEAGKUVWUH=KAXHGKYF@=CM=BFJBJH@A=B@GKGZOEC[GK=H\]XAYJAAW ]KKUFGH=Y^EHT_`abL_`cdbefaW ./01234567389:;18gFJKAJhJKGH[GHJPC@ABBFJZ@HABBFHJJ=KiBFJK=iiJB=CL

Y>kG=EBFGHT@hJKL M=KYJH@K^GEBF]ZH@Y=pJi@BGH@=C>W^]ZHqJiN_``eLref_bW RHGTKGAB@YmKiJDJh=CE=B@GKWUFGH=D_``_Lence_of_dW

UFJM=Hi@=Y^GY@JB\GZ]EABH=C@==KikJIuJ=C=KiWMC@K@Y=CJDJHY@AJABHJAABH=@K@KTW^=ZJB\=Ki RJHZGH[=KYJTE@iJC@KJWqJiN]EAB_``nL_necdrdfeW vwxyyz{|}~€‚ƒ„|}…{†ƒ‡ˆ€{ i>sHT=K@t=B@GK=A=EBFGH

•–ŒŒ—˜š›œ‹”ŒŒžš‹‰Ÿ‰‰¡–Ž¢£¤’Œ“Œ¡–œ‰‘¥–‰¦Ž–Ž‰¡•Œ‰“§Œ“£˜‰¦Œ

‰Š‹ŒŽ‰‘‰’“”

Ž©œ¦ª«–‘‘¬­­­£ ¨Š®¡–“¯ŽŠšœ§Ÿ‘–Œ¯ŽŠ‰Ž‰’“” °‰’§±˜š²‘–Ž —®šŒ¡–“£•Œ³“° ´‹’‘§‰—¡–ŽŒ‰ŽŒŽ£µ“”Œ¡£Œª· ¸˜–““‘Œ °ª¤£¹ºº»£ Œ¡–œ‰‘¨

‰Ž‰’“” ‰¡Ÿ’¨‘–Ž”Œ ²‘¡«Œ‰‘“”¼¦‰–½‰“–š®“”–œ‰‘¤–“Œ–‰´Œ¡–œ‰‘¥’¦‹§“–£±ŒŒ¾‰¸²‘¡«Œ‰‘“” ¼¦‰–½‰“–¿¹ºÀÀ£ ¡Š¤”‰Ÿ“Œ–‰¨ œŠ¼¦‰–½‰“–

–œ¨ œ”–“–Ž‰¡Œ§Ÿ”—ŽŒ§‰£Œ‰“ ¢šŒ‰“ ¥šŒ¡–“Ž£¤´“ ‰¡ ‰œŒŒ²£¤”

ªŒ‘‘œ–ŒœŒ¿¬­­­¿Ÿ£Å¹Å›ºµ£ ŒŠ¥–ŽŽŒ“‰“– ĉŸ‘‰ ž£‹Ž“›”ŽŸ–“‰‘”§Œ”Œ‰‘“”œ‰Œ¸“”ŒŒ‘¡Œ‘—ÁŽ‰œœŒŽŽ‰¡’“–‘–½‰“– ¯¡–ŽŽŒ“‰“–Š£ ¥’¦‘‰ŽÁŽÂŒŽŸ–‰“—¥–ŽŒ‰ŽŒŽ£µ“”Œ¡£ÃÄ£•”Œ°‘‰œ Ö¾¿¹ººµ£ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÊËÓÔÕÉËÌÑÕÐ Ö×ØÙÚÛÜÖÜÙÝÖÝÞßàáÙ âÙÙãäåæÛÜßÞÖáßçÖÞßæèÛÞßÙéÞææçæèÙÜæááêÞßæèëÛÞêéìÙÛÞßíÖÞÙÛîïðïïïÖéíßÛÛßæèÛÖèèêÖááìäñòÙ “£˜’–Ž¯¼Š£²‰Ž”–¦“

סßàÞßæèÖÝìÖèéÛßíßáÖÝÝÙ¢ÙÝÙèàÙÛ óÖÛòßèôÞæèõæÛÞö÷÷øðùêèÙúöûüÙàÞäýëþÿàæáäî×ä

ö*÷ üÞêéÙèÞ£ÛíÙéßàÖáéßàÞßæèÖÝìäúøÞòÙéä¤ÖáÞßíæÝÙëóßááßÖíÛ¥óßá¦ßèÛûö÷÷îäýÜÝÖ§ßÖûÜäöö÷¨úïä


QRSTUVWTXYRTYZVT[YUSZ\YVT]RX^YU_`aRVSWUXbTcUXTXRd

!" #"$ #%%#&#'()*%+,--. ¡¢£¤¥¦§¨©¨§

@AB


¡¢£¤¡¥¦§¢¦§¨¦©£¤§¥£ ¡¢£¤¡¥¦§¢¦§¨¦©£¡¥¥£

©¦§¡¤¡¢£

!"# $%&'$#%()0,-1234 526/7894/:7.;,+1 @ABB=C>@ *+,-.+-/

JKLMNOPQRSTRUUJVJOPRWSOWOXY JJKZWOS[\R[JP] DEFGHI

kl mnopqrstpupvrwqnpqxsryz{w|}twqu~rpqs~{ttyw{nqp~|yryp€p|qpr~q‚pvpq~{ƒ „yptr~vn…p~qrmttw|s~rswvw†‡~vˆ{~npty~vn‰nsrwqƒ„yptr~vn…p~qrŠwqv~{ ^_`abcdefgdehihgdbj

Œ~upvrutrzpu~npxsrysvrxwxpp}t†qwurypn~rpw†z{s|~rswvw†rypŠwqv~{l ‹l ‘’“”•–—˜•“š›•œ•“š›œ–—•“”žŸ”––—˜•“š›š –•“¡“”•¢žœœš››šž›”žŸ£—¤•

¤ž•¤¥“”•’šœ¢ž¢••—¦ Ž


© ¡¢£¤¥¦¢§¨¤©¨§

= = < <

LW[DRB@MCKEBAI\>RB@XBE]BEGBRBI\S^TNRDMAB@_@BABEHI\ PB^^`WWEKRABWIJK^WMCCBRKCLM]BRWI\abMCDMAB@aNcBNd >@ABCDBEFGB@HB@IJKDLLMNFBOBPBNNBEIQDRB@MCPBNBESTNNUIVGUTWXTYBMCPMZIV

fghijklmhnjgopqrstuvwsxryzt{|yw}~|}s|ts}€€s}wv}~|svqv}w}‚{v uv}ysvuv~wt{~z~€wrt~ƒ„wry}~vyyv~wr}{wtt{r~w…v|r}z~tyryt‚tw… }rs†}xt‚yws€wrt~}~|svywsr€wr‡v{~z|ryv}yvƒˆ…vyw}~|}s|‰Š‹…}yw…v K^NF@BeF

Ž‰Š‘u}’vyyqrstuvwsxutsvv}yrvs“{vyyvŒ…}ywr~z}~|v~…}~€vyw…v svqst|€r‚r{rwxtw…vwvywƒ ”•–—˜š›œžŸ¡¢ŸŸ£Ÿ¤ ¥ž¢¦§¨Ÿ¥©ª«¬§Ÿ §¡¡ž¤ª¢©¥ž¦­®¯°±²¡¢³´§¦©§¡« qst‚{vut‚vr~z|vqv~|v~wt~vŒqrs}wtsxwruvƒprŒyv€t~|‰Š‹u}~v‡vs

¤³¸¤¡µ·¹œ¢¥§¨··º»Ÿ©¸¼¤ ¥Ÿ¬¤¡¤¤¦¡¢¨¨¤ªž¦¥¤Ÿ¥©ª«¹œ¬¢ ©¦ª¡¤ª§¦ª¤ž½¥«Ÿ©¸¼¤ ¥Ÿ¬¤¡¤ªžŸ §¡ª¤ª§Ÿ¥¤« ¢©¨ª¦¢¥ ¢³¾¨¤¥¤¥¤ µ·¥¢¯¤

Ÿ©¸¼¤ ¥¬§Ÿ §¥¤½¢¡žÁ¤ª§Ÿ§¿ž¦½Â§ž¡¬§«¢¸Ÿ¥¡© ¥ž¢¦Ã§¦ª ¦¢§ž¡¬§«¢¸Ÿ¥¡© ¥ž¢¦Ã¸« ¢³¾§¡ž¦½¸¢¥ÄÀÅÆÇÄÅ°§¦ªÄÀÅÆÇÄÀÅȹÄÀÅÆÇ ÄÅ°¬§Ÿ©Ÿ¤ª§Ÿ½¢¨ªŸ¥§¦ª§¡ª²¢¡ªž§½¦¢Ÿž¦½§ž¡¬§«¢¸Ÿ¥¡© ¥ž¢¦¹Éž³ž¨§¡¨«Ê ¤§ Ÿ©¸¼¤ ¥¬§Ÿ §¥¤½¢¡žÁ¤ª§Ÿ§¿ž¦½Ÿ¾ž¡¢³¤¥¡ž§¨¨«ªž§½¦¢Ÿ¤ª¡¤Ÿ¥¡ž ³§¦¤©¿¤¡¹À§

¤ªÄÅ°ž¦¥¤¾¡¤Ÿ¤¦ ¤¢²¦¢¡³§¨ÄÀÅÆÇÄÅ°§¦ª¸«§

¤ªÄÀÅÈž¦¥¤¾¡¤Ÿ¤¦ ¤¢²§¦¢¡³§¨ÄÀÅÆÇÄÀÅȹœ¬¢¸«¥¬¢¥§¸¨¤Ÿ ¬¤¡¤©Ÿ¤ª¥¢ ©¨§¥¤Ÿ¤¦Ÿž¥ž¿ž¥«§¦ªŸ¾¤ ž²ž ž¥«²¢¡ÄÀÅÆÇÄÀÅȧŸ§¾¡¤ªž ¥¢¡ ¢²¢¸Ÿ¥¡© ¥ž¢¦¹Éž³ž¨§¡¨«Ÿ¤¦Ÿž¥ž¿ž¥«§¦ªŸ¾¤ ž²ž ž¥«¬¤¡¤ª¤¥¤¡³ž¦¤ª²¢¡ÄÀÅÈ ª¤²ž¦¤ª§Ÿ§¡¤ª©

¥¢¡²¢¡§¡¤Ÿ¥¡ž ¥ž¿¤Ÿ¾ž¡¢³¤¥¡ž ¾§¥¥¤¡¦¹Ä¢¡ž¦ªž ¤ŸÊ¾¢Ÿž¥ž¿¤

¥ž¿¤¿§¨©¤§¦ª¦¤½§¥ž¿¤¾¡¤ªž ¥ž¿¤¿§¨©¤¬¤¡¤ §¨ ©¨§¥¤ª¹ ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÔÖ×ÖØÔÙÖÚÛÜÝÞßàÞÝàáÔÖâÚÙãäÓâÖ×ØÔåâæÕÞçäæèçáÔÖâÚÖ×é §Ÿ§¾¡¤ªž

ÙÓæêÔÚäñéáíÖäãÔ×äÚÝÒÓÔôõö÷øôõöùÚÔ×ÚãäãîãäáÙÖÚÜÞÝòóÖ×éÚíÔïãåãïãäá ÜëÝçóÝúæÚãäãîÔíâÔéãïäãîÔîÖêñÔûúúöüÙÖÚÜëÝèóÖ×é×ÔØÖäãîÔíâÔéãïäãîÔîÖêñÔ ûýúöüëÜÝþóÝÒÓÔôõöùÚÔ×ÚãäãîãäáÙÖÚÜÞÝëóÖ×éÚíÔïãåãïãäáÜèÝòóÝúæÚãäãîÔ ÕÖêÔåÔÕÖêÔâÖäãæÙÖÚÞÝëìàÝÒÓÔíâÔîÖêÔ×ïÔæåæðÚäâñïäãæ×ÙÖÚòèÝÜóã×äÓÔ

íâÔéãïäãîÔîÖêñÔûúúöüÙÖÚëÜÝòóÖ×é×ÔØÖäãîÔíâÔéãïäãîÔîÖêñÔûýúöüÜÿÝÿóÝ

!""#$%# #& #'#"!##"& ¡¢£¤¥¦§¡¢¨©

!%"(#"#%' #" #%"!#$%###& )*+,-./0,12.345261789:8;8@A=B:98C "!'

!""#$%&'()$*+,+ $'+,-.. ./#*"00*#1)$203#4*#56$'()$'+, 78000464/#*"00*#$203#4*#56$%&'()$*+,+ $'+, 92:04##$6$%&'()$*+,+ $'+,

$'+, ;2!$%&'()$*+,+


!"# $%

!"#$%& ¡¢£¤¥¦§¢¨¤¡©

!'(

) )!*+,(

.02!* () 1 )!

)4./085

1 1 9

.021 !*"1

: 1;< ) !".02

!".02 ) !"

:) .021

{d_i|_ij`zu_i|izlkc`h}g_fwfc`dlscdq ~ihkicm€€gdufbfq‚fc€€ƒ^dgij „… dsu`afiafadsg_fr_fagihlvdaw`gijxoturvyz


!"-./0'1.02./0'3.02! ./0'4) 5-

)

5- )!./0'3.02- ./0'.02)! )!.024

) 7 61

.02 = )1 ) )!()-

@ABCD@EF@GHIBAJKHFL MNOPQPRSTUVWXYZ[RZVPPO\ZNT]V !>

oig`dhijpag_qirfhgfcdsoig`dhijthag`gkgf ^_`abcdaaeafbg`dhijagklmniabdhlkbgflig

&"%'()*+"',-*!#%.-/0-

ihlsfqijfihlg_dafn_dnfcfi‚jfgdfˆ_ijf igjfiaga`ˆafbdhlaznfcfwc`qic`jm`hbjklfl`h g_fagklmƒ‰c`dcgdg_fbdqqfhbfqfhgdsagklmz ak‚†fbga‚fgnffh€e‡€mficadsi}fz‚dg_qijf

fg_`bijbdqq`ggffdsoturvƒ ‹ŒŽ‘’ŒŽ g_fcfaficb_wcdgdbdjniaiwwcdŠfl‚mg_f

”•–—˜•š–›œ–—žŸ ¡•–¢ “

£¤•Ÿ¥–ž–• —–›¦Ÿ•ž§–—ž›¨©¡— £¤•Ÿš¡ ª«¬­®¯°®ž¡±¨²³–•—Ÿ © —¤•Ÿ”¯´µ¢·¡›¸¡–¹–•¬º®»£¼£

½–¡±ž§˜¡•–«¥š§°½Ÿ–˜§š–•¹°«–•¥¡ ¨² “

¾¢·¢¿§–›–³˜–°ž§–¤•Ÿ¹•¡¥ ¡±¹Ÿ•ž§¥—¡›ž§–¤•–—– ž¡žŸ Ÿ¦ ¥–¡—•–››¡ž¡§¡³–š–– ›–³–±Ÿ¤–› ¡˜˜Ÿ•› ¹žŸ—¤–˜¦˜¡žŸ Ÿ¦»¥–•˜¡ ³–•—Ÿ

“ £ž¡›Ÿ¥–ž–•©¡—¥¡›–©ž§©ŸŸ›¡ › ¿§Ÿ•¡˜˜£Ÿ˜–ž¨¬»¿£·¢À

¹ž¡¤–¦Ÿ•¥–¡—•–¥– žŸ¦§–¹§ž¢ “ £ž¡ ›¡•›©–¹§ž¥¡˜§–¬Á¡ž§•ŸŸ¥—˜¡±–·

¦Ÿ•¥–¡—•–¥– žŸ¦©–¹§ž¢ ¥–¡—•

ÌÍÎÏÐÎÑÒÓÔÕÓÔÍÖÐ×ÏØÙÖÔÚÏÔÎÛÜÐÏÚÙÐÓÝÏØ ÞßÏÚÎÓÖÔÔÑÓÐÏàÑÚÕÓáÏÔÎÖÑââÜÑÐÎÓÙÓÜÑÔÎÚã äÏÐÚÖÔàåÖÍßâÍÓââÏØÎåÏÓÔÙâßÚÓÖÔÙÐÓÎÏÐÓÑÛàÏÐÏ ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÅÄÈË

àÐÓÎÎÏÔÜÖÐÎÓÖÔãèÏÓÕåÎàÑÚ×ÏÑÚßÐÏØÎÖÎåÏ ÐÏÞßÏÚÎÏØÎÖÍÓââÎåÏÞßÏÚÎÓÖÔÔÑÓÐÏæÚçÏÔÕÑâÓ

àÑÚÐÏÙÖÐØÏØÎÖÔÏÑÐÏÚÎÒÓâÖÕÐÑ×ã éÜÓÐÖ×ÏÎÐêàÑÚÜÏÐÍÖÐ×ÏØÝêÎåÏ×ÏÔÎÓÖÔÏØ ÔÏÑÐÏÚÎÙÏÔÎÓ×ÏÎÏÐàÓÎåÖßÎÚåÖÏÚÛÑÔØàÏÓÕåÎ

ØÑÓâêàÓÎåÑìâÓÎÏÐÚêÐÓÔÕÏãéßÝíÏÙÎÚàÏÐÏ ØÏ×ÖÔÚÎÐÑÎÏØÎåÖÐÖßÕåâêÝÏÍÖÐÏØÖÓÔÕÎåÏÎÏÚÎ ÝêÎåÏ×ÚÏâáÏÚãéßÝíÏÙÎÚàÏÐÏÎÏÚÎÏØàåÓâÏÚÏÑÎÏØ ÚÜÓÐÖ×ÏÎÏÐÚãëÑÙåÚÜÓÐÖ×ÏÎÏÐàÑÚÙÑâÓÝÐÑÎÏØ

ÍÖââÖàÏØãîåÐÏÏÐÏÑØÓÔÕÚàÏÐÏÎÑÒÏÔÑÔØÎåÏ ÑÔØÜÐÖÙÏØßÐÏÚÑÚÜÏÐÌîéÕßÓØÏâÓÔÏÚàÏÐÏ

×ÖßÎåÜÓÏÙÏàÑÚßÚÏØÍÖÐÏÑÙåÚßÝíÏÙÎãäÑÐÎÓÙßâÑÐ ÑÎÎÏÔÎÓÖÔàÑÚ×ÑØÏÎÖÏÔÚßÐÏÑÎâÏÑÚÎïÚÏÙÖÔØ ÏðåÑâÑÎÓÖÔãÌÍÎÏÐÙÖ×ÜâÏÎÓÖÔÖÍÚÜÓÐÖ×ÏÎÐÓÙ ÝÏÚÎàÑÚÐÏÙÖÐØÏØãéÏÜÑÐÑÎÏØÓÚÜÖÚÑÝâÏÜâÑÚÎÓÙ

ÙÖßâØÔÖÎÜÏÐÍÖÐ×ÎåÏÎÏÚÎÑÙÙÖÐØÓÔÕÎÖÌîéô ëõéÙÐÓÎÏÐÓÑãéÖÛÑÎâÑÚÎòöìÚßÝíÏÙÎÚàÏÐÏ ÓÔÙâßØÏØÓÔÎåÏÚÎßØêã ÜÐÖÙÏØßÐÏÓÎàÑÚÖÝÚÏÐáÏØÎåÑÎñòóÜÑÐÎÓÙÓÜÑÔÎÚ

÷øùøúûøúüùýùþùýÿûúû

¦¤©¥¢©¡¡¡¦¤©¥¢©¦ ¡¢£¤¥¦§¨¢©¡¤¢¡©¨¨¡¤£¡¡¡


_`abcdef`g`hijklmijkncgoijknpeqrijklmik_cgoik_h`dsbed`atqdeu

¤¤¨¡¤§¤¥¡¥ ¦¤¨§¡¦§¨¤¦¥¤¡©¥ ¦¡§¦¢¦¤¥¤ © ¤ ¤¨¡¥¦¤¤ ¦§¨£¦¥¡¢¥¦ ¤ ¡¢£¤¥¦§¨©¡¤§

¦¡§¦§¤¤¥ ¦§£¥§ ¡§¡¥¢¤¤§©¤ ¥ ¦§£¥§ ¡¤§¡¥¢¤ ¦¤¨§¡¥¥¦

¤ ¤ !¡©¡¤©¥¡

¦¤§£ ¦¦ ¦¡¥¤¤

¡¥¡¡©¥ ¦¡§¦¢¦¤¥§¦¦ ¤§£ ¦¦ ¦¤¥¢¦§¡¥¤¤ £¥¦ ¡¥¡¥¤¥¥¦ £¦¥¡¢¥¦ £¤¥§ §¦¦

£¡¦¦ £¥¦ ¦ ¤¤§ §¨¤¦ £¥¦ ¤¤ ¤" ¥£¥§¡¥¢¤¢¤¤§¡¤ £¡£¤¦¡§¡¥¤¦¦ ¤¤§¤¦¤¦¦ ¡¥¦§¦

¡¤¥#$%&'(¤

01213456789:2;68@9A1BCDD7349EFFG ;97349HI5353J9J:26K2;FLMCLN93:B7935 3J9>GOFPQFOQN93:HR9:9;I5344N95:2449SI51TI )*+,-./

RI1TI53J9J:26K2;DQMWLN93:OXT97935T9IJT1 R3QCLOWP=OGA7RTIAT:35J9S;:27Q>W12QFOWZJ^7_

abcdefg hijklimnkiopoqkrsjkntuvovnwxkiopxyyoltipz R9IJT1BX3849\E\\E\\\HO

‚ƒ„…†„‡ˆ‰Š ‹ŒŽ„ˆ ‘„ˆ’„“”‡ƒ„ koxzsxptjs{|p}~€

…“˜š›Š œž› œœŸ œŸ ›¡ž¢ ¡š› ¡£ ••Œ–‡”—“

œ¢¤ œ Ÿ¡ž¤ œœ£ œ¤ œ ¥„‡“¦§¨ ›£ œ¦¡œ ¡ ©‡“ƒ„…¥—“ž¥‡ªŠ …œž¤Š ¢¡žŸ

¥‡–„ ¤¢¢ š› š §„ª

«„‡–„ œœ£ œ¤ ›

vedacwxcgqescdycdtqcw

³´µ·´¸¹´º»º¼½¾µ¹¿ÀÁºÁ¹Âôº»ÃÄĺ·¿´»Å º½¾´Å½Ã»¿Æ¾´Å½Ç»ÈÉÊËÌ ¬­®¯°±²²

×ØÕÙÎÚÛÜ ÝÎÚÔÎÞÒßÐÎ àÛàØáßÒÏÛÞ ÓÞâãäåÖ æçèé ççè çåêë ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ

ååé åäêã çíçìçäé åíë îçêè çèçìçíé

íë äêç çãçìçïé î éêè ðÎßÞñòó çíéêè ñäêï çäçìçãé

Óçåè ìçãèÖ öÎÏÐÑÒÓ÷ÐÖ øîé çèé çäêë ôßÞÐÎÓðÏÞìðßõÖ

ëîå ëäêã èçìíé ëëä ëíêé îçìèé

çíä çïêç äçìãé äé ãêé ãçìïé

çêã íçìäé

èîêë ñçëêè ôßÞÐÎÓðÏÞìðßõÖ Óëå ìïéÖ ðÎßÞñòó

¡¢£¤¡¥¦£¡§¨§©£¢£¦§¦£¡§¨§¤¡¨ ùúûüýþÿÿÿ

!"#$%&'() *+',-./01-.2-345%- 6/6+7548/3 £§¨

=3>-.-8%@4#AB:CD) EFD 824->)

53>'/>-.54-/,M4.+248/3#UVWX-]DG @5>M-L-.-/,M4.+248/3#UVWX>]DGZ6.->824->)

H;GZ)/058.5T#^5,7-"W)C J:


°±²³´µ²·¸´¹º»¸¼·½

¨©©© ! "#©#$#©%&©'( #"")© ¡¢£¤¥¦§

789:;+;+;/@,0; A+;-.@;-B A


@ABCDEFEG@AHIJKLHIJMA@NFECOP@>E>@A@Q>NRSE@P TXW[\ aUb[\U 456789:; ÃÄÅÆÇÈÉÊÄËÄÌÍÎÏÐÑÍÎÏÒÇËÓÍÎÏÒÔÉÕÖÍÎÏÐÑÍÏÃÇËÓÍÏÃÌÄÈ×ÆÉÈÄÅØÕÈÉÙ ÚÉÈÅÇÛÜÇËÕÉ×ÇÈÝÇÈØÕÇÛ

efgh efgf eigi cjUk]Y]k]W_ elgm elgf engo TUVWXYZ[\]^]W_ `[\U

eegm engm elgo pXV]W]ZUjqU^]kW]ZUZ[\rU cUdV]W]Z]W_

¨§¨£§§¢§£ £¢£¢§ ¢¨¢£§£§§$&!/0£

sUt[W]ZUjqU^]kW]ZUZ[\rU legu logn eugh

§¢¡£§§§§§!¢¢ £¢ -.

§£§§$&!'0§§$%!(0 21§$#!#0!"£¡§¨©§ §§$%!'0!+11§/$!'0£

§¢¡¢©§¨¢£ ¤£¢§¢§¨¢ ¢£¢§©£¢¡£¤ ¡¢£¤¥¦¥§¨©§¢£

§¤¢§£!"£¢¨¢£ ¢§¢£¢¨¢¥¦¥§§¨¢§ ##£§¢§$§£¤%£¨ £¤&'(§§!"£¢¨¢£¢

¨¢§%&£§¢§%§ §¢££¡§§¢¨¢&($§§

¢¨¢£¢§¢££¡§§ ¢¨¢(&¦§§¨¢§('£§ ¢§¥§£¤(£¨£¤ £¤'£¨£¤(¦%§§!"£ ¢§¨*11,$(!&0£ £¤¨*21,$%!#0! 3¡£¡§¨©§ §£§§$¥!/0§§$#!&0 ¢§¨*11,/¥!¥0£ £¤¨*21,$$!(0!"£§ §¨©¤¢¨£¢§£ §/¥¢¥¦¥§¨©§*&'!(0,*+©""",! vwxyz{|}} ()'§§*+©"",!"£§¨©§£¢¡

‘’“”’•–‚—˜˜š ›œžœŸ¡¢ £›¤ ¥¡¢¦ž§¦ž¨©ª«¬­®­¯° ±¨²œ ª³¬­®­¯° ´¨¦œ µ¡§¡©¦œ¡ ~€‚ƒ„„ƒ…„†‡ƒˆ‰Š‡‹‡‰„Š‡‹ŠŒ‰†€ŠŠ‰‡‚‚†€Š‰‚Š„ŠŽ‚ƒ‡ˆ€

¯ © ¯ £·›¸¡¢¦ž§¦ž¨©ª«¬­®­¯° ¹¹ º»®¬ º ¼®½ ¬¾ »½®¿ £·›¸©¨²œ ªÀ¬­®­¯° ¾ ¹®» »½¿ º¾®½ »½¹ ¹Á®º ©

¬¼ ¿­­®­ »¾­ ¿­­®­ ¼Á¼ ¿­­®­ ´¨¦œ

¡ £·›¸¡¢¦ž§¦ž¨©ª«¬­®­¯° ¾» º»®½ ¾ ¼®º ¾¬ ¼¿®¿ £·›¸©¨²œ ªÀ¬­®­¯° ½ ¹®½ ¿Á¾ º¾®¿ ¿½¿ ¾¬®º Âœ

¾¹ ¿­­®­ ¿½» ¿­­®­ »¿º ¿­­®­ £¡²œ ¡ ´¨¦œ

¿½ º¼®¬ ¼ »®¬ ¿¬ ¿Á®½ £·›¸¡¢¦ž§¦ž¨©ª«¬­®­¯°

ªÀ¬­®­¯° ¿ ¾®» ¿­½ º¹®» ¿­¾ ¬½®½ ´¨¦œ ¿¾ ¿­­®­ ¿­¬ ¿­­®­ ¿»Á ¿­­®­¿­­

£·›¸©¨²œ


ÎÏÐÑÒÓÔÐÕÖÒ×ØÙÖÚÕÛ

UVWXYZ[\]^_^X`YZabcdZYe_^\fgYW^WYZ eVWXe^hX^[Vi\XXVeg MNOPQRSTTT

jnmqr vqrkwkxqrk ykzlsmspsmu {|}~ {|} {€}~ yk‚sos‚smu {ƒ} {ƒ}„ {…}| jklmnopqrstsmu

~{} {„}| ~€}€ ‰kŠqmspk‡kts‚mspkpqrˆk {…}… {ƒ}… {{}„ †nlsmspk‡kts‚mspkpqrˆk

¨©© ©© ©© ! ¡¢£¤¢¢¡¥¦§

!$$ ©© "#% #$& "#

'©#©©$

&/01&©$ (2©$%,32,4 ©©©©&5 ()&*+,*&,©$%*-.-

#©$©$©& 9©$©$# ©0&:; 2(&2@% ©©©4#67©8

%*&3B,©& A*.&(%

&8C; D©$©%© ,.-&E+2&)©©$%,(E,3E >F,&E@%% 9#%%%

©©#©©$© EF&*+,*&E0$$$%*()-0$& #649:GH# ©©©$©$%,.,1,2-&5©

#©&=©% ©$©,2-4,2,,2E

>ID',3&E1*F&)@(-&F$© >ID'J,3&E@&¨©%$%©© ©©$©ID'& K; F3&2@%©A©$©

4$$©%% ©& ©

#4>E.&E@© '©4$©A©

­ #&D©©

ÜØÛÝÞßàáØÝâãà×ÙÛäãåæã

¡¢Žžœ£¤˜žŽ˜ž¡Žœ›‹ ŸŒ¤ž˜

¡Œ¥žœ¡ ¦§¤Œ¦šŽœŸŸŒ¨¢Œ¡¤˜ŒŒ ˜Œ¢˜œ©œ¢š’”’–¡¢ ªŒŽ¡˜š¡Œ¥Œ ‹ŒŽŒ‘’“”•–—˜š›œšŒŒš•”–˜š›žŸš

¡¢Žžœ£«”¬–˜š›œšŒŒœ¡¢Žžœš

­”“–˜š›žŸšœ ¡¢Žžœ”® ¯œŒ˜˜Ÿ©‘°•”­–—œ©˜Œ¡¢š¦‹œ‹¢Ÿžœ œ

¡›œ±Œœ˜š‹Œ¥žœ¢¡ ˜ž¡œ¦œ©¡›œ±ž¨”²Œ¡‹žœ¦¡¦›‹œ›¡Ÿž±Œ ¤ŒŒŒž˜ŒŽ¢Œ

Žœ¢¨˜ Ž˜Œ¡ ž¨˜Œ¡¡´ Œ˜ŸŒ¡¡Œ¡¡¤¡‹Œ¡Œž’“”’–£’“”–š ’•”°–¡¢ ªŒŽ¡Œ¡‹ŒŽž¥ŒŸ¦”²Œ¨šž¨˜Œ ¡›œ±ž¨¡¢¡µ›‹ŒŽ˜¡˜œ¤Œš’”°–¤ŒŒ ¤˜ŒŒ³Œ£

¡›œ±Œ£••”–¤ŒŒ©œ›Œ¡›œ±Œš ’”•–¤ŒŒœ¡›œ±Œ”·§ž›žŸœ¡Œ¥žœ¡

¤ŒŒ›šŒ ¦¸±‹ž¹ºŸŽž»š¯ŒŸ ¦Œ”¼½ ¾˜Œ‹Œ¥ŸŒŽŒœ©œ ¡¢Žžœ¤¡°«”“–ž ˜Œ

Ž¢Œ

¤˜œŸŒ¡¢š¦‹œ‹¢Ÿžœ”¿ŒŸŸžšŽœŸŸŒ¨¢Œ¡

¡¢Žžœž ˜Œž¡¢š¦ ‹œ‹¢Ÿžœ”¼ÀÁ¡¢Žž¥Œž¤¦šž¡Œ¡Œ‘ÂÁÃÄ

š¡˜›—ž¡Œ›Œ¨ž¨žœ¢Žœ¢ ¦”¾˜Œ ¿ÁµÄ¹¿Ä¡¢š¦‘­­¬—¼·Œ¡ž›Œš‹Œ¥ŸŒŽŒ ¡˜œ¤Œš°”’–˜šœ

‹Œ¥ŸŒŽŒœ©¡˜›°”–ž¨ŒŒŸ‹œ‹¢Ÿžœ” §œž¤¡œ¡¢‹ž¡ž¨œ¨Œ˜ž¨˜‹Œ¥ŸŒŽŒ œ©œ ¡¢Žž¥Œž¤¦šž¡Œ¡Œ›œ¨˜ŒŽ¢Œ œ©ÂÁÃÄ•”’–šÅ¸Ã§¡¢š¦¼ÆŒ¡ž›Œš

ǘž¡¡¢š¦£ž¤¡œ ¡Œ¥Œš˜©œ¡‹žœ›ŒžŽ ¡¢š¦‹œ‹¢Ÿžœ”

¡¢Žžœ£˜ŒÈºÉ¼´ÈºÉ» ¡Œ¡žž¥ž¦“”°–£¡‹ŒŽž©žŽž¦“Ê”­–£‹œ¡žž¥Œ ‹ŒšžŽž¥Œ¥Ÿ¢Œ‘ÃÃÉ—“Ê”«–šŒ¨ž¥Œ ‹ŒšžŽž¥Œ¥Ÿ¢Œ‘ÅÃÉ—Ê“”•–”ÉšŒ¥œœšŒš šž¨œ¡ž¡œ©ž¤¦œ

¡Œ¥Œš˜Œ¡Œ¡žž¥ž¦¤¡“•”­–£ ¡‹ŒŽž©žŽž¦“’”–”ÃÃÉÊ“”Ê–šÅÃɤŒŒ “«”­–ž˜Œž¡¢š¦”§ž›žŸŒ¡¢Ÿ¤¡œ žŒš ¤˜ŒŽœ¡žšŒž¨›ŸŒË©Œ›ŸŒ¡¢ ªŒŽ¡ Žœ¹¤œ±Œ¡œ

¡Œ¡žž¥ž¦¤¡“°”­–š¡‹ŒŽž©žŽž¦¤¡“¬”•–” ¾˜ŒÃÃÉœ©ÈºÉ¼´ÈºÉ»¤¡“Ê”«–š˜ŒÅÃÉ ¡Œ‹ŒŸ¦”̧¤Œ¦¡˜œ¤Œš˜ŒÈºÉ¼´ÈºÉ»

¡¢Žžœ¤¡ «’”–œ©˜Œ¡¢š¦‹œ‹¢Ÿžœ”®ÄŒ›žŒŸ”¼¼ ©œ¢š˜˜ŒÈºÉ¼´ÈºÉ»¡Œ¡žž¥ž¦¤¡Ê«”­“– š¡‹ŒŽž©žŽž¦¤¡­­–š¸±‹ž¹ºŸŽžš ¤¡“¬”•–”¾˜Œ‹Œ¥ŸŒŽŒœ©œ

¡¢Žžœ£˜ŒÈºÉ¼´ Ⱥɻ¡Œ¡žž¥ž¦¤¡“–š¡‹ŒŽž©žŽž¦¤¡ “Ê–”¸ŸŸ˜Œ¡ŒŒ¡¢Ÿ¡ŽŸœ¡ŒŸ¦Œ¡Œ› ŸŒš¤ž˜ ˜Œ‹Œ¡Œ ¡¢š¦” ŽœŸŸŒ¨¢Œ¡»žšŒž©žŒš©œœ

ªŒŽ¡¤ž˜œ›ŸÈºÉ¼´ÈÉ£˜Œ ¢¡Œ©¢ŸŒ¡¡œ©ÈºÉ»¡ŒÍ¢ž¥ŸŒ œÈÉž ÇŸŸ¡¢

šŒŒŽžœœ©Œ¡žŽž¥Œ¡‹žœ›ŒžŽ‹Œ ¤¡


!"#$%& ' ()*+,-)*+.#'/)*+.0%12)*+,-)+#'/)+( $3"%$ !41$%5

¡¨©¡¢¢£¦ ¦¦¢¡¢¡¦¦ ¤¡¢¦¤¨¡¦¢¢£¦¢ ¢ !!"¤ £¢# ¦¢¢£¦¢ ¢ $!" %¤%¤ £¢¨¨£¢ £¨¢ #¢¡&¡¨§¢£¦¢ ¡¡¢¡¡¢£¤¥¦§

¡ ¡¨# ¦¢¨' £¢¦¢¦¨¨¢¡¦¦¢¡¨(¢¦ ¦¦¢¤)¢ ¨£¡¢¡¦¦§ ¡*¤ £¡¢¦ §¡¤¤)¢!!§¡%¤+ £¦¢$!§ ¡¢¢¡¡¨

¢¢¨ ¢¡¦¦¢ ¦¦¢§ ¡,¤%¤-( ¢¡¦§ ¡ ¤¤¥¦¡¡©#¨¦¢¢

¢£¨( ¢.¢( ¢¡©/¢¦¡¢ ¦¢¤ -§ ¢0 £12 3 ¡¨¨©¡¢¢£ ¡#¡¢¡¦¢ £¡¢¦¢¡¦£§ §¢¨¢¡¨£¡§¦¦¢¢¡¢¦¡¦£¤ ¨©¦

¨( # £' ¡ ¢£¦¨¨ ¢¡¦¦¢ ¦¦¢( 2¢¡¦¢¡¢¨¡¦ ©¢ ¨¢5¡¨¨¢¡¦¦¨¤ 4¨¢¨¢#$!¢¦¡¦£§¢

@ABCDEAFCAGHIEI@JB@@JEKLMNOKLMPQR 6789:;

QCIQBXCFRQCXBQYZB[FDR@YHA@QFCBCIABCDEHREI BRBTBGQIBG@EYCB@QTE\KLMPQRESHQTBGEC@@FKMU BRRECRQ@QTEBCIRVEAQWQABCIABCDEHREIBRBC ESHQTBGEC@@FKLMNOKMUBRRECRQ@QTEBCIRVEAQWQA

YER@YQA@QTEGHCXIQREBRE\KLMPJBRBIIQ@QFCBG BITBC@BXEFWRQ]VGQW[QCX@JE@ER@^YEIHAQCX@ER@ TBYQBDQGQ@[BCIQ]VYFTQCXBAAHYBA[QCIQBXCFRQR BAAEV@BDGERHYYFXB@EQCRVQYF]E@YQAIQBXCFRQRFW

KLM`REE]R@FJBTEBXYEB@EYYEVYFIHAQDQGQ@[ @JBCKMUBCI@JEECIaFWa@ER@AYQ@EYQBBYE]FYE FWBQYZB[FDR@YHA@QFCBCIYER@YQA@QFC\_QCAE

FCG[BRXFFI^DH@AFHGIETECDE]FYEBAAHYB@E @JBCKLMNOKMUQC@JEIE@EA@QFCFWBQYZB[ FDR@YHA@QFC^ERVEAQBGG[ZJECRAYEECQCXJQXJaYQRb EBRQG[]E@^Q@QRVFRRQDGE@JB@KLMNOKLMPQRCF@

fghgigjkglm no pqrstquvuwutwuxyzr{|}{rvu~s€w{~wuxy VFVHGB@QFCRWFYUcdeQCVYQ]BY[ABYE\

†utƒvr€u€‡ˆtvtƒyˆyvwtv†‰{yxyvwurvrz ~}{rvu~rs€w{~wuxy‰qˆrvt{…†u€yt€yo ‚vƒ„u€yt€yopqrstq€w{twyƒ…zr{w}y

‹o |{t‰ro qˆrvt{…‘zv~wurvwy€wuvƒo’ “”•–—˜š›œœžŸŸ›¡¢£¤Ÿ¥¦§

Š‰†twy†‹ŒŒoŽŽŽoƒrq†~r‰†o~rˆo

¨©ª«¬­®¯°±²³¯ª´«µ·¸²¹¬´­º»²©¼½§ ¾¿¿´À©­Á´ª®Â©ªÃ¿®ª½¬¯«µ©¼½µ¼­­©­­Â©¯ ´¯¼Ä¬½­ ¼À®¯­©¯­¬­­¼©Â©¯¿ª®Âµ© ż´®¯¼½¸¬¯«Æ©¼½µ³Ä¬À¼´®¯·ª®«ª¼Â§ Ÿ§

Ó× ØÙÚÛÜÝÞßàáâãÞßäÜåßæçÝÜØâèäÝçÝåéÙÞßÝÜ ÇÈÉÊËÌÍÍÍÎÏÏÐÑÒÏÏÓÔÕÏÏÔÏÖ×

êâÝàÙë×ãäìÕíÝÞæåîíÛäÜæÚÝàÜïçæÜîÝàÝÞàäæå

6%$!#78#'1%3#$9#$41#7

íàñîïäåòñíàÜäÙ×óôõö÷øùúûüûúýüþû÷ ÿ÷ ¡¢¢£¤¥£¦§¨©¦¢©¦© æçÙäÜðÙïæéíàÜñÞàäæåÕòÛæÛñëÙàäæåéÙíÝî

!"#$%&'()('*)+($,$- .//012.0345..678..9:; :; @AB8CDEFGHIJA@KLGC@BMNOPQ;

ABYAZTV[TOBUEOV@A@JBITOBEOV@@ONI YVB=>DAEI;\]^_`abc^deffghiejklmjnomjjp HCRSATATUBBVMAOIWVBHRX@JIOIEO@M

qrstuvwwxtuyzqux{rs|}~z~|€uxrs‚ ƒzu„r…p†‡qˆ‰†‡qŠrst†‡qŠr‚rs r…„uxsr„‹vuŒwx†‡qˆ‰†qrst†q‹s„u ‚Ž‹xwu„x‹|tu„u|„‹wswŒr‹xrw{‚„x€|„‹ws jp

›˜Ÿ¡¢ £¢ ¤¥¦§§¨©ª«¬­¨§®¨§¯°¬±²³´µ·§¸¹¬¨ ¦º¢»¼½¾³®¦§¦´´¨¿¦Àº¨®Á²²·Â¦¨Ã·²»½± rstxu‚„x‹|„‹wsp‘’“”•–——˜š›–œž›˜Ÿ—

·À®²Á´³·§¦§Å²¨®²³´³·§¢ÆÇÈÉÊËÌÍÎ ³§µ¨®¿³²·Ä¨²³´Å³¦Â§·®³®·Ã¦³²¥¦©

Üß àáââãäåæçèéêëìâááíçîïãðñïòâááïóçâêïáß óäôõïòéãäåäö÷øùúïåû÷ùóöäòûâêâëêéäå ÏÎÍÐÏÑÎÊÒÊÓÔÕÕÕÖ×ØÙÔÚÛÜØÝÞÜØÜß

ìäãõéêïáõñáôäåïòýöñåëêéäåáïþäòïêäòýß ÿ ¡¢£¤¥ ¦§¨¨©¨¨¨ ¨ !"#$%!&'(! äöïéòüïýäþãêòñëêéäåéåïëäôôñåéêý

/!0%! $/2%14 5!16789:;>@ABCDE FFFGFFBH )*+,)*-.!/01%2320

NW[KW]^_`aMbS\KcKSKXSMWbW]ZMNdZe WfgSNTXSMWbHhijklmniopqqrstuuvwxqyzxq{| xp|}~€‚ƒ„…†€‡…ˆƒˆ‰‡…Šƒ~‰|

IIHJKLMNOPQRMSMLTNUJPVWXYPKSZ[HO\K

…Œ“~†Œ…†”‡‘~‡‹†~“~‰•€€‰|–—˜š› œžŸ ¡¢£¤¡¥¡¡¦ §¢¦¨©ª«¬©­®¨©¯«°±®²³°´µ©±¦·¸©¹º»¼½ ‚€‹‰€…‡…ŒŠ‚Ž€‡‰~~‹~†w‘…††~‰~’

¹»²³¿À°ÀŸ©©ª¯©³ª¬¦ÆÇÈÉÊËÇÌÍÌÎÏÈÇ ¹º»¾³¿À°ÀÁ¿Â°°¯ÁëÁÀéݳ¸©¹º»¼½

ÖÛÞßàáâãäåæçèéêëâáìëíîäïáåðñíêäòêäíå àòåðóòãäêôÕàèïñÜàñêëáãõØöÑÒÒ÷Þ ÐÑÒÒÓÔÕÖ×ØÙÑÚÛÜÑÚÝÞ

äëòóÞÿíâêëåòëíæåòóòêëôþò êëáãõÕ¡ù¢£ØíåàòåðóòãäêôÙ¢âäîòóäåìäæç òêëôþòçäòëáâäêöüÖ¤¥íåëäâåòëíæåòó Ö×Þøòéíâùúûïüýòêòåûúüúòôþòåùøûÿü

ûæôò¦ôòóíñôò¦òÞ§¨©§¨¨© ¨ ìæåçäâäåìäæåòêëôþòòåãìôäêëãíêäòêäêü


Ÿ›ž ¡¢£¤› ¥£šœž¦¥§¨¥ ‘’“”•–—“˜•š›œ˜ž

6/ '()(*+,-.-/01-,2-,3456670-,38569-:7;

AKSGPJKTFCUNRKMEVEMGFBMGFDGNWJKLGBKGNCIQKLMCFBEIECFNXYZDRICDN GFBNEPFNCVIJAKLMJHCNENGLKFCUNRKMEVEMGFBRLCIKGFX[QKBEGPFCNENCV GABCDEFGHIJAKLMJHCNENENCVIKFBKHGZKBTEFMLKGNEFPDCLAEBEIZGNNCMEGIKB @ABCDEFGHIJAKLMJHCNENENMCDDCFEFOGFPHGBKNQGFBEINRLKNKFIGIECFMGF

RLKNKFIGIECFCVGABCDEFGHIJAKLMJHCNENX [QENRLCNRKMIESKNIJBZCVBKNMLERIESKFGIJLK\GNBCFKAKI\KKF]CSKDAKL \EIQIQENILKGIGAHKMCFBEIECFXYCIQENNIJBZ\GNBCFKICKSGHJGIKIQKMHEFEMGH

dCHHKPKTcEIVCLBQCNREIGHTeQGfGTOGFPHGBKNQX[CIGHg_RGIEKFIN\KLK BEGPFCNKBGNGABCDEFGHIJAKLMJHCNENGNRKLNZDRICDNTNEPFNGFB EFSKNIEPGIECFNGFBILKGIDKFI\GNPESKFX ^__`ICaMICAKL^_b_GIIQKBKRGLIDKFICVcKBEMEFKTYELYGHEDJHHGQcKBEMGH

jYekhhX^jblXiiGFBDGHKVKDGHKLGIEC\GNCXi^mHX^^nllopRGIEKFIN\KLK QCJNK\EVKTqnb^opNIJBKFITinblopNKLSEMKQCHBKLTrnbqopAJNEFKNNDGFGFB inblopVGLDKLX[CIGHhrniqopRGIEKFIN\KLKDGLLEKBGFBb^n^lopJFDGLLEKBX [CIGHFJDAKLCVRGIEKFI\GNg_X[QKLGFPKCVGPK\GNbhUi_ZKGLNGFBDKGF

rnbqopQENICLZCVNDCfEFPTqnb^opQENICLZCVICAGMMCMQK\EFPGFBbn^opQENICLZ CVGHMCQCHEFIGfKX[CIGHlin`lopRGIEKFINRLKNKFIKB\EIQGABCDEFGHRGEFT ^nlopRGIEKFINQGBRGNIQENICLZCV[OEFVKMIECFTinblopQENICLZCV[OMCFIGMIT

lbnr^opSCDEIEFPTlbnr^opFEPQIN\KGIEFPGFBbn^opQGKDGICMQKtEGXOJIFC CFKRLKNKFIKB\EIQDKHGKFGXaFMHEFEMGHKsGDEFGIECFTGABCDEFGHIKFBKLFKNN \GNLKMCLBKBCFlgn`_opTGNMEIKN^`ngropTQKRGICDKPGHZlnropTGABCDEFGH lrn`qopVKSKLTlin`lopGFCLKsEGTinblopBEGLLQCKGTlnropMCFNIERGIECFT

GABCDEFGHHZDRQGBKFCRGIQZbn^opXOJINRHKFCDKPGHZ\GNFCIVCJFBX[QK DKGFSGHJKCVACBZ\KEPQIAKVCLKILKGIDKFI\GNh`Xbjb_XqX DGNN^_nl_opTEFIKNIEFGHCANILJMIECFqnb^opTEFIKNIEFGHRKLVCLGIECFbn^opGFB

uEIQIQKNKMHEFEMGHRLKNKFIGIECFGFBLKNJHICVEFSKNIEPGIECFNIQKRGIEKFIN\KLK BEGPFCNKBGFBILKGIDKFI\GNPESKFGMMCLBEFPICFGIECFGHPJEBKHEFKCV IJAKLMJHCNENCVOGFPHGBKNQX vKZ\CLBNm@ABCDEFGHIJAKLMJHCNENTdHEFEMGHRLKNKFIGIECFX wxyz{|}~z€|‚ƒ€„…†‡ˆ†‰Š‹Œ†Žˆ‡Šˆˆ‡

%$ & $$ !"#$ ¡¢£¤¥¦§¢¨¤¡©

ª³´­µ²¬¬­´°¸·Ã²°·¹Ä²¼°´±Å²¸±­µ²·¯®¯¸²°¸·³´¯¸®¯¼°¾¹Æ¯´Æ°¾¯Å½¾¾°Á²·¯®°¾¿­¾¾²»²°¸·¯±µ­´· í¬¼¯±°¾¹ÄÁ°Ç°¹À°¸»¾°·²¬Áª Ȫ³´­µ²¬¬­´­µ²·¯®¯¸²É³ºÊ˹Ư´Æ°¾¯Å½¾¾°Á²·¯®°¾¿­¾¾²»²¹ÄÁ°Ç°¹À°¸»¾°·²¬Áª ©ª«¬¬­®¯°±²³´­µ²¬¬­´­µ²·¯®¯¸²¹º°¸»¼½´²·¯®°¾¿­¾¾²»²¹º°¸»¼½´¹À°¸»¾°·²¬Áª


ŒŽ‘’“”•–•—˜”š›œ›–˜•‘–‘’ž‘Ÿ•–˜” Žž›š—Ž”‘œ•œ˜•›–œ

£§¨¤¨¤ ©¦£¢¤¢¨¤¨¦£¨ ©©¤¨¤ ¤¦£ ¦£©¦¢¨¤ ¤ ¢£ ¤¢ !©¤¨©© ¡¢£¤¥¦§¨©¤£¢§

¤¢ £¢£¦¤¨§¢£ ¤ ¦ ¤ ¤¢ ¤¨¢¤"¤£# ¤ ¤¢£¢ ¢¤¨¢§ £§¨ ¢ ¨¤ $ £ ¤¢ ©£¢¤¤¢ %¢¢ ¤¨¤

¤¢¤¨ ¢&¨¤¨ ¡ §¦¤'§§§ ¤¢ ¢£

§£ ¤ £¢¤¨ ¨¦¢© ¨¤ ¤¢£ ¤¢© ¢¤¢§£ § ©£¢¤¨¢ ¢§£¤¨ §¢¦¢ ¢¤¨¨¨ ¢¤¨ ¤ ( £ ¡¢ ) ¢§ §£§¢£ ¦£

¤£¤©¤¨¢§ £§¨* £ ¢£¦ ¢) ¢§$ +§ ,- £¤¨,¦¢¤¨.£¤''/0, % ¢¤¢ 12¤ ¦£ ¢ %¢¤§¢ §£¤¨

£ §¢ 34¤ $15 © ¦£ ¢ %¢¢ ¢¤¨¢£§¢567$¤ ©

¢587¤£©¦¢©9¤"- ¤¢ ££ ¢£¦ ¢) ¢§1:;:+ ¡¢£¤¥¦§¨©¤£¢§ £§¨//, § ¢ ¢¤¨¢§ £§¨6¤ §¢ 38 £

¢¤) ¡¢£¤¥¦§¨©¤£¢§ £§¨// ©¤¨¤¤¦£ ¦£©¦¢¨ ¤ ¤¢£ ¤¢ /¨¤¨ ¡ §¦¤'§§§ ¤¢ ¦¤¢

§£ ¤ £¢¤¨ ¨¦¢© ¨¤ ¤¢£ ¤¢© ¢¤¢§£ § ¢ ©£¢¤¨¢ ¦£

§¢¦¢ ¢¤¨¨¨ ¢¤¨ ¤ / -¤£¤¨ ¢¤¨¤ ¢¤¨¤¨£ ©© ¨¤¨¢£¤¨ ©§¢£ // ¢§£¤¨

£ ¢¨¨¢£¤¢¢ ¢£ ¤¢© ¢ ¤©¤¨¢§ £§¨¤§¢¢§£¤¢

¤¢© ¢-¢ ¢ ¨¤¤¦ ¤¨¢ ¤£ ¢¨¨¢§¢ ¦£ )§§£¤¢

¤¢© ¢ £ ¤ ¤¢¢ ©¦¢ £ ¢ ¢ §¢© ¤¢¤¨§ ¨ ¤ ¢£

¤¢© ¢ £ .$¢¢§%¤ ¢ ¦¤£¢© ¢ - $..-@>-¢ £,¦¢¤¨¢ )¤¨§¤¢

¢£

¢¤¢ ¤©¤¨ ¢§ £§¨ ABCDEFBGHBIJADCKLJHM ¨¤¨¦£

ZT]U`UW_UU]aTXUb`UScddeWTfVWT`UScdgd ^WWOUZUR^SWbU]WT\hUZPVP]UijPSj^kPbYkk^O NOPQRSTQRUVWPXUQWYZ[T\ZUQVSPRWPXU]^WYSU_^Q

hUZPV^klTkkUmUihPW\TSZOTQRPW^kinO^o^i

¡›¢›–š˜£˜¤Œ˜š¥˜š›˜”¦

QUkUVWUZi^\WUSQVSUU]P]m^]ZVT]QPZUSP]m P]VkYQPT]^]ZUsVkYQPT]VSPWUSP^qtkk^ZYkW R^WPU]WQ^mUZguWTvd[U^SQi`TWOb^kU^]Z p^]mk^ZUQOqNTW^krdR^WPU]WQ_USURYSRTQPXUk[

^]ZmUWWP]m^]WPwNpZSYmQ\TkkT_P]ma^WPT]^k mYPZUkP]UqNOUR^WPU]WQimUWWP]m^]WPwNpwZSYmQ T]WOU`^QPQT\VkP]PV^kQYQRPVPT]xaTWVT]\PSbUZ \Ub^kUi^]ZnP^m]TQUZ^Q^`ZTbP]^kWY`USVYkTQPQ

NOUnUW^PkUZVkP]PV^kOPQWTS[_^QT`W^P]UZ\STb V^QUQyq

WY`USVYkTQPQ^WWU]ZP]mP]WOUZUR^SWbU]WT\ bUZPVP]Uim^QWSTU]WUSTkTm[^]ZQYSmUS[T\jjhl zhPW\TSZ{TQRPW^kTSTWOUSWU^VOP]mOTQRPW^kQ R^WPU]W^ZbPWWUZ_PWOQYQRUVWUZ^`ZTbP]^k

^]ZQVSUU]UZ\STb\TVYQUZOPQWTS[^]Z Us^bP]^WPT]q|]W^oP]mOPQWTS[VUSW^P]RTP]WQ _USUY]ZUSW^oU]^QQVSUU]P]mR^SWqNOUQU^SU} P]nO^o^VPW[qNOUQYQRUVWUZV^QU_^QQTYmOW

T\QbToP]mTS]T]QbToP]mWT`^VVTiuy{PQWTS[T\ ky{PQWTS[T\VT]W^VW_PWONpq~^WPU]Wicy{PQWTS[

{PQWTS[T\ZP^`UWUQbUkkPWYQ€y~^QWOPQWTS[T\ WY`USVYk^SP]\UVWPT]^]Zvy{PQWTS[T\SUkUX^]W Q[bRWTbQwt`ZTbP]^kR^P]iUXUSi‚UPmOWkTQQi ^kVTOTkP]W^oUy{PQWTS[T\O[RUSWU]QPT]ry

XTbPWP]mi aPmOW Q_U^WP]mi hUk^U]^i {^Ub^WTVOU„P^qNOTSTYmORO[QPV^kUs^bP]^WPT] _^QZT]UP]^kkV^QUQi_OPVOP]VkYZUQUQRUVP^kk[ t]TSUsP^inP^SSOTU^ilT]QWPR^WPT]ia^YQU^ƒ

WU]ZUS]UQQi tQVPWUQi {UR^WTbUm^k[i \TS^`ZTbP]^kUs^bP]^WPT]wt`ZTbP]^k

f`QWSYVWPT]i|]WUQWP]^kRUS\TS^WPT]it`ZTbP]^k k[bROw^ZU]TR^WO[qt\WUSQVSUU]P]mRSTVUZYSUi rbk`kTTZ_^QW^oU]\STbUXUS[R^WPU]WQ^]Z jRkU]TbUm^k[it`ZTbP]^kb^QQiP]WUQWP]^k

nli…j†i{`z~px…j†‡rdbb{m_^Q VT]QPZUSUZ^QOPmO…j†yiˆSP]UwSTYWP]U bPVSTQVTRPVUs^bP]^WPT]i^QWP]mpkTTZQYm^Si QU]WWTjjhlR^WOTkTmPV^kk^`TS^WTS[\TSNli

T`QUSXUZyq{Y]ZSUZ^]Z\P\W[bkxtWkU^QWytQVPWPV l‰†~tXPU_x…XPZU]VUT\^VWPXU~N_^Q

_PWOWOPQQPm]^]ZQU]W\TSV[WTkTm[xŠ[bROTV[WU RSUZTbP]^]VUP]^WTW^kVUkkVTY]WUsVUQQPXUT\ grd_^QQU^SVOUZyi`PTVOUbPQWS[xRSTWUP]S^PQUZ \kYPZ_^QZS^_]_OU]UXUSR^WPU]WRSUQU]WUZ

QU^SVOUZP]UXUS[V^QUqNOUQW^]Z^SZk^`TS^WTS[ RSTVUZYSU\TS^QVUWPV\kYPZQWYZ[_^QRUS\TSbUZq t]ˆj‹T\_OTkU^`ZTbU]`[^]UsRUSWQP]mkU _^QQU^SVOUZy^]Z`^VWUSPTkTm[\TStp_^Q

\Yk\PkkP]mVSPWUSP^\TSTWOUSZP^m]TQPQ\STbˆj‹ O^]ZUZS^ZPTkTmPQW_^QZT]UP]UXUS[V^QUqNOTQU

_USUUsVkYZUZ\STbWOUQWYZ[q gd


YZ[\]^_[`a]bcdae`f

¤¢¨§§¡¨¤¨£§¡¨¤¢§¢§§¡¨§ ¢¨§§£§¡¨§¨§¢¡¨§¢§¨£¡£¤¢¡¨ ¤¢§§§£¤¢§¡¥¡¢¡¨¨ ¤ ¡¢£¤¥¦£§¨£©¢¥¡£¤¢¨¡¨

'()¤¤¢¤¨¤¡¢&¤¨©§¨§¢§¤ ¡¢¥¡£¤¢£¨¨¥§£*¡¨§¡£¤¢¢§¤¨¨)'+ ¨¡¢©¢§§§%¡¡¤¨¤&¤¨©§¨§¢§ ¡¨£¥©!"#$%¨¡¢¤¨£¤¡&¤¢¡

¤¡¢¥¡£¤¢£¨¨¥§£*¡¨§¡£¤¢¢§¤¨¨

¥¢,¢§¤¤§¤£*§¤¤¢¤¥£§¡ ¡¤¢£***¢¡¢§¦¤¨¥¨¤¢- '*§¡¢¤¨¨¤£¥&§¥¤¨¨¡¨¤¢§&

¡¨§¡£¤¢¢§¤¨¨ ./¨£¤¤¡§¤¢¨£¡£¤¢¤¡¡¨£&¡ ./¨£¤¤¡§§¢§¤£¥&§§£*

.)¥£¥§¤¨¥¨§£§£¨¨¥§§¨¥£¢¢ ¢¡§¨¤¢

£¥&§¥¤¨¨ .¢§¡¨§ ©§¢¤¨¢§§¡¢¡¨§¢ ¡¨£¥©!"#$% ¤£*¤

¥¢§£§¡£§¢£¤''¡£+¤¨¦¤¢£*¨¡¨ §¢¡£¤¢¡¥§¢§¢**0¡¢1/ 2£*¡&¥£¤¡¢¡3¢¡§§§§¢¢¨£ ¡£§¢£¨¤¡¢¤¨§¡&¤¢¡'(§§

¤¢§¦£¤¥¤¢£*¨¡¤¢£¤¢§¦¤¨§ £¤¤¢£*¨¡¢¡£§£*¡£0¡¢¡¢1/

¡£¡¤§£¤¢¡¢¨£¡£¨£¡¡¢¡¨¨5 6£¡£¨£¡¡¢¡¨¨§¡£§£*£*¨¨£¥¡¨ (¥£¢¤¤¢§¡¨¥¢§£§¡£§¢£&''¡£+4

©666+7¡¡§)*¡¤¤¢¤¨'*§¡£¡ ¡£*§§¡¨§¦§¨¨§&§¨£§¨£¡£¨£¡ §£*¤¨©§8¥§¢¨£&¥£¤¢§§¢£¡§ §¤§&¥¨§¤6667¡¡§¤¡

¤£*¨¨£¥¡¨¨*¤¢&§§¢££¡&§¨ §¡¢9¨£¡¢¡§¡£¤¢¡¨¡¡&§0§¨¥£

&£*§¢¨££¥£¤¢¡§§&¤¡¤66)

*¡¡¢¤§¤¢¨§¢£¡¨¤&£¡¢§¤§¡* ¨¥&:§£¢§§¨£§¨¤§£*¤¤¤§£*¡ 2£*¡¨¨¥§5'*§¨£¥¤£¤¤¡¨¡¤§

¤§£¤¢&¤¨§£¤¢§¡¥¨¡¨¡£¤¢ ¤¢¨§¢£¤§§¢¨§£ ¡£¡¡¨¤§£§¢ ¡¢¡¤§¡£¡¤§£¤¢¤ ¤¢¨§¡£¤¢§§¤¤§¨££©§+&¤¤

;@=A

STXTHLHYZ[TKYHEJFH\]JDJ\JZJWHJMY\KJD RBA BCDEFGHIJKJDELMLNOLPJQRJDSTTUHLVWHLRJD

gcfhijklchmnkbdfonpqn

WZEFEWYZKDJ\JFHYHELFLNYRMLQEFYZHCRJDWCZL\E\_ `ZZKYHEJFH\]JDJHDJYHJM]EHIaQLFHI\ DJGEQJFHLN`bb_cdefghi

EFWZC\ELFYFMJ^WZC\ELFWDEHJDEYNLDJPYZCYHELFLN

€€‚ƒ„ƒ… €„†ƒ‡„ƒˆƒ‡„€‡‰ƒ ‡Š‚‹ƒ jklmknopkqrstumlvwswxvyz{|}~

ƒ€‡‘’“ ””•–—˜•šš Œ‰ƒŽƒ€…

˜”œš ’ƒž –˜ – Ÿƒ‚€‘ƒ – ¡¢ ›€‡‰ƒ •š–£˜ ¥ˆˆŠ¦€„†¤‡§¤Š…ƒ¨†©ƒ –– ’„Šªƒ‡„ « ˜– £Ÿ›€„†¤

®Š…†‡ƒ……‚€‡ ¢ ˜« Ÿ€‚ƒ š ˜ ’ƒ¬†ˆƒ­¤‘ªƒ

”¢ š« ¯‡‚€†ƒª ˜– –

º¸ÂǸ¿±¼È´¹À±È´Â·ÉʵËÄÌ´±¿·±¼Í¾´±¼Î ÏÐÑÊÊÅÒÓÔÕÖ××ÖØÔÙÕØÚÛÜÝÞßàáÞâãàäàåÝæàç ØèÙéêÚÛÜÝÞßàáÞâãàäàëàåÝæàÝáìåÝæàíëàåÝæà °±²³´µ·¸¹º·µ°¹»±³¼½¾²´¿¹ÀÁ±»Â´¼»Â·ÃÄÅÆÀ

ãßëàçòÙÔØÚÛãàäàâÞñìàáÞç×ÙÔÕÚÛãàäàâàäóßôà äÝÞßîßâîÖ×ØïÔÖØØÙÕÕÚÛÜÝÞßàáÞâãàäàðîñâà

ãàäàëÝäåàäÖöåîá÷ÞðàÞîÞÝæÜÝÞßàáÞâøêÙ×òÚÛ ÜÝÞßàáÞâãàäàåÝääßàìÝáìÔØÙØÕÚÛãàäà ñáåÝääßàìÖ ðîæìàäçêÙÔòÚÛãàäàõñâßáàââåÝáÝáì×ÙÔÕÚÛ

¡¢£¢ ¤¡¥¦§¨¢¡©§¨¥¤¢©£¦¢£¥¦©©£¤¢§£ £ ùúûüýþÿÿ

!"

( ) *#$#%&'# + ,) *#$#%!#- . ,/ *#$#%#"#0 / ,( #$#%&'%#

, ( 234567889:;;@;35ABC3D6E9FGHIJ C3D6E9:3KC39:D9;LM;@2NDE@6OD;EPQGRHIJ *#$#%1##1-

9U;VDEWPTGRFIJ:3K:D9;LM;@;43OO;O:6


!$,-. /#-01$ 2!1! ##/# $345 (

§¨©¨¨¨¨ ¡¢£¤¥¦¦¦

!"#$% &$!! &"'!$

()*$"+, -./" 00123 03 23 20143 23 53 50173 6 05 70183 4 8 40153

4 8 9:;@ABC@BDEBFEBE:OHSR@TBF:U=URBDILOHNVHPQ 80163

:U=URBDILXNMVPQJKVM>GHSR@TBF:U=URBDIL WNYPQJKGM>YHSR@TBF:U=URBDI:KZWNYPQJKYM> XHSR@TBF:U=URBDIT JKOM>WHSR@TBF:U=URBDILXNMVPQJKWM>VHSR@TBF

cdefgdhifdjkjlemnofjnejlopfdqkfepf [\]^_`ab

wxyz{y| }~z€z }€‚ƒ€z~„€ …y†€‚ ogqeqkfpfdjkrkstuv

Ž€€‚ ‘ ‡{‚€’~ ‹Œ ‹ “~‚‚”{€~ Œ •‹ ‡†ˆ{y~‰Š~

‹ —{yz„ „”z|š€~z„ ‹• ˜ –{|zŠ~z{

®²¬­ ¬ºÁµÃ·¸ª²®¨¨ £« ®©Â¨£Ä² ÅÆÇ®¬© ©¬£±¹£§£¬®£ºª²®¨«£¢ £¬ Å ÈÉÊËÌÍÎ ÏÐÑÒÓÐÔÕÒÐÖ×ÖØÑÐÙ×ÑÖØÚÛÒÐÜ×ÒÑÛÒ

§ª£

âãäåæ çèéãêåéçêëìêåéèäê åíîïêë ÚÓÜÑÜ×ÒÛÒÐÖ×Ý×Þßàá

ôõ ö÷ ðæìãéêæ øö õù ðïñòîãåèóéêåñêëåêææ

ô ù âûóêåòîêäèóü ÷ ÷ ðïñòîãåèóîèææ ø÷ ô÷ ýåéêæéãåèóòïæéëíìéãòå þ ÿø úêûèéòîêäèóüòëèéãòå ðïñòîãåèóóüîû¡èñêåòûèé¡ü ÿ ø ýåéêæéãåèóûêë

£¤£¥¦¦¦©©£©¦¦ £©¦©¦£¦£¥ ¢£¤¥¦§¨©©£¦£¥£¦©

¤©!"#¦©£¥¦$£ #££¤£¥¥ £¦£ #% &!©¥¦¦£¥ £©$!% £¤£¥£©©¦©£¥

/01234567894:0;4


øùúûüýþúÿ ü¡¢£ ¤ÿ¥

¡£¡¤¨©©¤¤¤¤¡¤ ¤¤¡¨¤¤¡¨¢¤¤ ¤¡¤¡¡¤¤¡¤¤ ¡¢£¤¥¦§§¨©¤¡¡£¤©¡¤£¢

!¥¡£¤¡¨" #¤¡¡£¤$% &§'£()©*+¢¤¤¤¡¤¡¨, ¡¡¤¤¡¤¡¨,-.¤¡¥ ¡¥¤¨¡¨¤©¤¤¥¡£¤¡¨¥

!¥¡£¤¡¨" #¤¡¡£¤¡¢¨£¤ ¤¨¡¨¤©¤¤¥¡£¤¡¨-

¤¡¤¡¨,,,¡¡¤¤¡¤¡¨ , ¤¡¥¤¨¡¨¤© ¤¤¥¡£¤¡¨!¥¡£¤¡¨" £/©/¤&¤¢£*¢¤¤

89:;@AB=>;C=9:=DBEFGH IJKLMNOLPQL RJLSPKL RPTUPKLJVP 0123456777

IYZRMQSLS[P \] ^^_` KNWXPT

b ``_c YJXdPZefffQgMhQWJKLMNOLPQLhJQiMKPM[PT LMLJdjklJLSPKLQMNLMmbnlJLSPKLQ_IYZRMQSLS[P IYZaPVJLS[P

rstuvwxy z{|}{~|€‚{ƒƒ„‚…†‡ˆ \]o^^pqJKiIYZaPVJLS[Pbo``_cpq_

Ž‘’ ‘“”‘’Ž•‘ ’–—˜‘“ ‰ŠŠ‹Œ

žŸ Ÿ ¡’ŽŒ””¢‹–š£ ‰ŒŒ–‘˜Š¤Œ¥ ž¦ §ž ¡¨ŒŠ¤Ž©Š‹Š•¥£ ’”“‘ŽŒ‘š›œ›‹‘‘‹

®£¬‘“‘ šŽ•’ŠŒ‘šŠ’©‘˜ŽŒŒŠ¢’”“‘ŽŒ‘š›œ›‹‘‘‹ ¡’ŽŒ””¢‹–š£Ž’šž¦¡§ž®£Š’©‘˜ŽŒŒŠ¢ ‰ŒŒ–‘˜Š¤Œ¥¡¨ŒŠ¤Ž©Š‹Š•¥£Ž‹Š’•¬©©•© ‰Ž˜‹‘ª«Œ©Š¬ŒŠ–Š¢§­¤Ž‘’ŒžŸ¡Ÿ

’š‘¯Š¢”‹’”Ž‹Œ–Œ¤”Š’°

¹º»¼¼½¾¿ÀÁ¼¾Ã¿ÄŽÂÆÄýÇÄÈÂɾ½ĽºÄ ÊɻûÊÂÉËÅļÄý½»ÇÃÇÌÂÍ¿ÇλÃÂɽ¾ÍÄÅʾÉǼ»¼Ï н»¼ÂËÅǼËÄʽ»Èļ½¾¿ÀÑ¿ÇÃÄÍÀ˾ÅËǼ»ÈÄ ±²³´µ³³²·¸

×ʽÇÍÄÅÔÕØÕÌÇÅÇÃÄÀÄÂŽ½ºÄ¿ÄËÂŽÎÄýÇÌ ÙÄ¿»Ê»ÃÄÑÚ»ÅÚÂɻξÉɺÙÄ¿»ÊÂÉÛÇÉÉÄÒÄÑ Ù»½ÌÇÅ¿ºÇ¼Ë»½ÂÉÑܺÂÆÂÑÝÂÃÒÉ¿ļºÏ

¼ÂÎËÉ»ÃÒÑÊÇÿ¾Ê½Ä¿ÍĽÁÄÄÃÓÇÈÄÎÍÄÅÔÕÕÖ½Ç

¹ºÄÅÄÂÅÄÌÄÁ¼½¾¿»Ä¼»ÃÝÂÃÒÉ¿ļºÇÃÊɻûÊÂÉ

ØÕè ¼ËÄʽ¼ÇÌÂÍ¿ÇλÃÂɽ¾ÍÄÅʾÉǼ»¼Ï

¦¢¥§¨©¢§¡£¥

Äɻһͻɻ½ÀÏàÕ˽»Äý¼Ç̽ºÄο»¿Ãǽ̾ÉÌ»ÉɽºÄ ¿»ÂÒÃǼ½»ÊÊÅ»½ÄÅ»ÂÂÿß˽»Äý¼ÁÄÅÄÄáÊɾ¿Ä¿ ÍÀÄáÊɾ¼»ÇÃÊÅ»½ÄÅ»ÂÏâ»ÃÂÉÉÀßÕ˽»Äý¼ÁÄÅÄ Ðýº»¼¼½¾¿À½Ç½ÂÉÞß˽»Äý¼ÁÄÅļ¼Ä¼¼Ä¿ÌÇÅ

ÊÅ»½ÄÅ»ÂÏ Ðýº»¼¼½¾¿ÀÑǾ½Ç̽ǽÂÉßÕ˽»Äý¼ÑØÕãÔÕäå ¼ÄÉÄʽĿÍÀÎÄĽ»ÃÒ»ÃÊɾ¼»ÇÃÂÿÄáÊɾ¼»ÇÃ

»ÃÔØæàÕÀżÏÇÌÂÒÄÒÅǾËÑèãØçäå»ÃàØæçÕÀżÏÇÌ Ë½»Äý¼ÁÄÅÄ»ÃØØæÔÕÀżÏÇÌÂÒÄÒÅǾËÑÔÕãçÕäå

àãéäå»ÃßØæéÕÀżÏÇÌÂÒÄÒÅǾËÂÿàãéäå»ÃéØæ èÕÀżÏÇÌÂÒÄÒÅǾËÏнÁ¼¼ÄÄýºÂ½º»ÒºÄ¼½ þÎÍÄÅÇÌʼļÁÄÅÄÅÄÊÇÅ¿Ä¿»ÃÔØæàÕÀżÏÇÌ ÂÒÄÒÅǾËÑèãØçäå»ÃçØæßÕÀżÏÇÌÂÒÄÒÅǾËÑ

ÂÃÀÂÒÄÑ;½ÎǼ½ÊÇÎÎÇÃÉÀ»ÃÀǾÃÒÂÒÄϹºÄ ÎÄÂÃÂÒÄÇÌààÏÔÀÄÂż»Ã½ºÄËÅļÄý¼½¾¿À ÅÄÌÉÄʽ¼½ºÄÇͼÄÅȽ»ÇüÇÌÈÂŻǾ¼¼½¾¿»Ä¼Ïëì

ÂÒÄÒÅǾËÏêÍ¿ÇλÃÂɽ¾ÍÄÅʾÉǼ»¼ÊÂÃÇÊʾŽ

Á»½ºÂÃǽºÄż½¾¿»Ä¼ÏëíÙÄÂÃÂÒÄÇÌËÅļÄý½»Çà êÒÄ¿»¼½Å»Í¾½»ÇÃÇ̽º»¼¼½¾¿À¿ÇļÃǽÊÇ»ÃÊ»¿Ä

Á¼ÂÎÇÃÒ½ºÄʺ»É¿ÅÄÃÏ ¹ºÄþÎÍÄÅÇ̽ǽÂÉÌÄÎÂÉÄ˽»ÄýÁ¼ÔÖãßÞäå »Ã½ºÄ»Å¼½¾¿ÀÁ¼éæØØÀÄÂżÑÍÄʾ¼ÄѽºÄ»Å¼½¾¿À

Á¼èÔîØÏÐÃÂÃǽºÄż½¾¿»Ä¼½ºÄ¿»¼Ä¼ÄÁ¼ ÇͼÄÅÈÄ¿Á»½ºÌÄÎÂÉÄËÅÄ¿ÇλÃÂÃÊÄÑÁº»Êº ÊÇ»ÃÊ»¿Ä¼Á»½º½º»¼¼½¾¿ÀÏëïÙÇÅÄæÇÈÄÅѻýº»¼ Âÿ½Ç½ÂÉÎÂÉÄÁ¼ÔØãçÔäåÂÿÎÂÉÄæÌÄÎÂÉÄŽ»Ç

ÂÒÄÒÅǾË;½»½Á¼ÂɼÇÇͼÄÅÈÄ¿»Ã½ºÄɽÄÅ ËÂŽÇ̼ÄÊÇÿ¿ÄÊ¿ÄÁ»½ºÂÌÄÎÂÉÄ ¼½¾¿ÀÑÂÒÄÇ̽ºÄ˽»Äý¼Á¼Ãǽ»Ã½ºÄ¼ÂÎÄ

˽»Äý¼ÁÄÅÄÎÇÅĽºÂÃǽºÄżÄŻļÏÚºÄÉ¿Çà ĽÂÉÂɼÇÇͼÄÅÈÄ¿¼»Î»ÉÂÅÂÒÄ¿»¼½Å»Í¾½»Çûà ÝÂÃÒÉ¿ļº»Î»ÒÅÂý¼»Ãð¼½ñÇÿÇÃÏëò

ËÅÄËÇÿÄÅÂÃÊÄÂÿ½ºÄþÎÍÄżÇÌÌÄÎÂÉÄ

ÂÍ¿ÇλÃÂÉË»ÃÁ¼çèãÖçäåÑÌÄÈÄÅçÞãÖéäåÑ ÂÃÇÅÄá»ÂçèãÖçäåÑ¿»ÂÅźÇÄÂèãØçäåÑÊÇü½»Ë½»Çà çãÞäåÑÈÇλ½»ÃÒçØãÞÔäåûҺ½¼ÁĽ»ÃÒçØãÞÔäå Ðýº»¼¼½¾¿ÀÑÂÎÇÃÒ½ºÄ½Ç½ÂÉßÕ˽»Äý¼Ñ

ÂÿºÂÄνÇʺÄó»ÂØãÔäåÏݾ½ÃÇÇÃÄËÅļÄýĿ

ÒÅ¿ÄÌÄÈÄÅÑÂÃÇÅÄá»ÂÂÿûҺ½¼ÁĽ»ÃÒÂÅÄ ÊÇÎÎÇüÀÎ˽Çλýº»¼¼½¾¿ÀÁº»ÊºÊÇ»ÃÊ»¿Ä¼ Á»½º½ºÄ¼½¾¿»Ä¼Ç̹ÂÃŻƾɾêÛĽÂÉÏÑëôÜÄλŠÁ»½ºÎÄÉÂÄÃÂÏÓÇÃæ¼ËÄʻ̻ÊÂÍ¿ÇλÃÂÉË»ÃÑÉÇÁ

¿»¼½Äü»ÇÃѼʻ½Ä¼ÂÿÂÃÇÅÄá»ÂºÂÈÄÂɼÇÍÄÄà ÅÄËÇŽĿ¼½ºÄÊÇÎÎÇÃËÅļÄý»ÃÒ¼ÀÎ˽Çμ »Ã¼ÇÎļ½¾¿»Ä¼Ïõõ ÆĽÂÉÑõö¹ÂÉÁÂÅÝÚĽÂÉõëѽºÇ¾ÒºÂÍ¿ÇλÃÂÉ

÷ÅļÄý¼½¾¿ÀÅÄÈÄÂÉÄ¿ÂÍ¿ÇλÃÂɽÄÿÄÅÃļ¼

çãÞäåÑÂÍ¿ÇλÃÂÉμ¼ÔÕãçÕäåѻýļ½»ÃÂÉ Á¼çßãÖÕäåѼʻ½Ä¼ÔÖãßÞäåѺÄ˽ÇÎÄÒÂÉÀ


@ABCDEFGHIHJKGLMNONI@K@HDIDEPQBDRHIKGSAQNMJAGDOHOLK@HNI@O

¨©§¨£¢£§¨¤ ¤£§ ¨ ¨¡ §¨¨ £¦¢¢ ¥£¢¨ ¢¨ £¤¦ ¤§¢£ §¢¦ ¨¢§¢£¨£§£ £¤¢£¥§¢¢¢§¨¢ ¡¢£¤¥¦£§

£¦ §¨¦§§££§¨§¨¢ ¤¨¤ !£" #¤§¤¨ £¢¥¨¦ ¨ ¤¨ ¤¤§£ ¨ £¥¡¤¦¥ ¢§¢$£¢¨ £¤ ¤£§¨£¤§¤ ¢£¥§¢% §¨§¨¢§¨£§¨£¢§£§¨£¢£§¨

¥£§¨¡ ¤£ ¤§¨'¢£§£§ ¨¢£ ¥¨ ¨( ¢¦§§¦¡¥££ ¢¤¥§¨ ¥¤¢£¥£ ¢¥¢¦££ ¢¢§¡§§£§¢ ¡ §¨ £¥¡¤¦¥ ¢§¢ &

)!&$¨*+, ¥¤¢-©&§¢)!&¢ ¡¨¤ ¤£§¨-.(.. £§¨£¢§¨¤§¤ ¢£¥§¢/ )!&¢¤§¢§¨¦¢¢¡¥£¨'¥

£¨§¤¨£§¦ ¥¨£ 01¤¨ ¨(

¥¤¢¤§¢ £¤¢£¥§¢¢§§¤ §¨§¨¢¥£¨'¥ ¡¢ ¥£ ¦£

¥¨£¤¦¥ ¡ ¢2-§¦§¢ ¦ ¨¢§¢£¨£§£¤§¤¢£¥§¢/ ¢¦§§¦§¨

¥4£¢£¢ ¨ '¤£ £ 2£§¨£¢ ¥£ -.£§¨£¢3(# ¢§£§'¢ 5677¨3(8£§'¢-9¢ §¨§¨¢¤¢§§¤§££¤ ¤£ .(¤ $¨£§¢¢£¥3¨£

£¤¢£¥§¢ ¤'§¡:§§¨¢;8


]^_`abc_deafgheidj

¢£¤¤¥¦¡¢§¨©£¨¨©¤¤¡ ¢£©¤¡ ¨¤££¨¨© ¨©¤ ¤£¤¤¡ !£!£ "!¨! ¡

)&(¡

(¡ "£*¢+¡,¡"£!¢¡ ©©$§© -¨©¤¤. #$¤©%&&&%'(

/0034/(4%(%5%6'7'80¡ ,£¤¡/01'!©$!/00%¡2¢2

!£,!££9£"¢¡ £¤©¤£-¨©¤¤¨ £¤©%&&/4/70(83&% 1¡

$ ¤-:£;¢£;¤


@ABCDEFGHGIJFKLMNMHJGCHCDOPACQGHJFR@PMLI@FCNGNKJGMHN

¢©¤¤§¦¤§¥ ¥¤¤! "§¤¢¦" ¡¢£¤¥¦§¨©¤¤¤¥¥¤¥¦§

%%&'()!*+¢

,¢-¤£.§£$§-£-¤©£/ ¢¥¤¤ §¥ $§§ ¤¤ #¦§¤§"$

¥¤¤ $¤¥¤$$ ©§¤0§¢1¤ ¤¥#¦¦¥# %%+& )¡(2!*'¢

4¤§¤ §¥§ ¤§¤ )%¢3¤4§¥§¤§#©5§¥¢

SMTMHALJUJV>JLWJLMJFX

¥"¤¤¤¢ -§ !,¡,&!(6+!*2¢ )!¢7§¥¥¢""¥¤§¤0 $¥5 $ ¤¤¤¤ §¤§ §¦¤§¤

¤§¥ "¤¤¥¤5¤ ¦5 § ¤§¢¦1¥¤7§$¥!,,2& !%!(),*)6¢

) ¢§.57§88*5£§94* §¤¦¤

¤§¦¤¨©¤§¥ ¤:*$¤*$©$§"5 .£§§¥¢7"

¥¤¢¤¦¤ ¤§¥§§ $¦$§"5¦¤ § ¤5 ¤ ¤¥5; ¢ %%,&+)


ü¡¢þ£¤¥¢¦¡§ ¨¤§©¤©£¥§ úûüýþÿ

BXA\GNIZJTC]ZWKVH^_GU`ZJaKVMGSQGEbJJGRKVBXA@RGINITCDDGNUKc dWOWJPRIWXKeBCDEGFN[ZSfGRIGUKgBNS[GBCRGIIGXTNSCUKhBXAfGDRNXZJTGDDGUi @ABABCDECFGHGIGJKLMNDOGDPQREGSTCDDGNUKVMGDRNSPRIWXKVBXYGRNXZ[[GIGUPQRGUXGKV

mnopqrsqtpurvsowrpsxyz{|p|ssr}usrystprrsnr~qrxr€vzt~opt|sot€t~ ‚zvtƒ|vsrqox}|}t€„yo~~rqr€sr…sq|†x}t€|qzpurvo}r€p|s‡mˆ‰Š PjDESGkEl

ƒtyz‹€snopqr„|qyŠyrsrvsot€t~‚zvtƒ|vsrqox}mxƒrqvxtpop~qt}‘’“ ‡‹ŒŽŠ|€„|yrpn‚zvtƒ|vsrqo|o€~rvs|}tps|soppxr|€ytq„|€t~snr

vxsxqr|€yŒ–m}rsntyp—xst~‘’“u|sor€sp˜š‘›˜œ{rqr}|rŠ ’››šžŸŸœ{rqr~r}|r|€y˜ š‘žœn|y€ty|s|¡¢£¤¥¦§¨¤©ª«¬«­®¯°±²±³²±° ´µ·³®¯±¯²¸¹º»¼¸²¸±³ºµ½±µ²´ºµ®¾¿º­±µ¯²±´µÀÁ±µ¯±µ³»¾²»¹±Â±²¸º°Ã yo~~rqr€sr…sq|ux}t€|qzpurvo}r€p{|purq~tq}ryƒz‰t{r€psro€”•r€pr€

Ì·ÃÉÍÎÈÏ­±¹±Â®¾±®µ°ÐÎÃÑÉÍÌ·Ï­±¹±Ë±Â®¾±ÃÒ²®µ°®¹°Ó´º³¸±Â´³®¾²±¯²¯ ­±¹±Å±¹Ëº¹Â±°Ëº¹´°±µ²´Ë´³®²´ºµÃÊ»²ºË·Åº¯´²´½±´¯º¾®²±¯Èdz®¯±¯­±¹± ®²ÆÅ´³®¾ÂƳºÔ®³²±¹´»ÂÃÕ¹»¼¯»¯³±Å²´Ô´¾´²Æ²±¯²¯­±¹±Å±¹Ëº¹Â±°ÔÆ Ä¸±²º²®¾Åº¯´²´½´²Æ¹®²±­®¯ÇÇÃÈɮºµ¼®¾¾³®¯±¯ÃÊ»²ºËź¯´²´½±³®¯±¯

Ù¯ºµ´®Ú´°ØÛ²¸®ÂÔ»²º¾ØÒ²¹±Å²ºÂƳ´µÏ®µ²´ÀÄÓ°¹»¼¯Ãܺ¹±Ý²¹®Å»¾Âºµ®¹Æ ŹºÅº¹²´ºµÂ±²¸º°ÃÖ¾¾´¯º¾®²±¯­±¹±¯±µ¯´²´½±®¼®´µ¯²ÐË´¹¯²¾´µ±Í×´Ë®ÂÅ´³´µØ

ßàáâãäåæâçèäéêëèìçíîïðîñòóôîõöððð÷ððøù ¯Å±³´Â±µØ¾´Þ»´°³»¾²»¹±º¹Âº¾±³»¾®¹²±¯²¯­´¾¾Ô±Âº¹±®ÅŹºÅ¹´®²±Ã

! "# ¡¢£¤¥¦§¢¨¤¡©

( )!"# *+, ) $%&'

-$.!

5 $ "#

) !7!#87#8 99 "

6)1

:$3;

20000$34!1) 7 7>7$ !"#$%&'#$() !/+/)*0/!1

* /.!0%1"023'45#$%&'#$()*

67%1"0!8#%9 &:;((#


ÁÂÃÄÅÆÇÃÈÉÁÊËÈÆÇÌÇÍÅÆÇÃÈÅÈÊÎÏÐÑÒÐÂÍËÓÆÇÔÇÄÇÆÕÖÅÆÆËÏÈÃÌ×ÕÍÃÔÅÍÆËÏÇÅ

¡¢£¤¥¦§£¨©

"#$%&'(%)*+, -+*%&'+,.+)/-%*01/. !

2%**')3.

49E6>9DA7@7F6G66C>6H=EA=8A;IB4FHJK B=8@AC=DLC78@8986AGM@76=767AGN5678=C: OA7P@8=DIBLMNOJKQ=CRD=:675GAST=C9=; 456789:;=@6:A98=8B=8@AC=D

:@GG66C886=8S6C8>6C86AGM5=\=>@8;ZB4FH 5=7E66C>68@G@6:E;[9P=C=8@AC=DF6G66C>6 H=EA=8A;I[FHJK]C8


!"#$!% &

¡¢£¤¥¦£¦¢¡¡¢¦¢££¢£¦¢ ¡¢£¤¥¦§¨©£§£¢¡¢£¡¢££¦¦¥¢

!"#!$%&'()!*!%*+'$'(,-./0123/4567689 :;F;GH IC;JKLMNAEOB>NPLLLQ>D>J;C < 2&'()*

BC =D E> 1F% CB CE G48*H+322I* < E


ôõö÷øùúöûüôýþûùúÿú øùúöûøûý¡¢£¤¥£õ þ¦ùú§ú÷úù¨©øùùþ¢ûöÿ¨ ö§ø ùþ¢úø

¡¦¢¢¡ ¤¢¦¨¦¨¨£¢¡¢ ¦¨¡ ¨ !"#$#%&'()*+, -'-./%+*'(0 ¡¢£¤¥¦§¨¢¦©¦¡¦¢¨©£¨¢¨¡¤

+;%+;%,%--3%43:'(53%)%*(%,%,34*'.,

)4*&C%43%*(,.--/3&3(+%4C-435%4*'.,+' -4'-%)%+3+;3:*,3%,3


îïðñòóôðõöò÷øùöúõû

¢£¤¥¦§¨©¡¡¡¡¤¡©£¦£§¥¡ ££££¦§¥¦¦¡ ¡¦! "#$%&#'%&()*&+,-*),.'/$*&-/0%),)-%.'&%01 2,-&%)-%3(456789:;8@ABC9D8>CEF

¡

K: LF>BM>L:N:4L:NOM>B4P:N:L>F>8E>C: PB8=>C8EIAMAE8HABWXXYOCMABW

ÇÇÁ

deffgfhhihfdjhfkl EOU8BQOCATITY>EI8


958:;5:=468@AB +,-./01-23/4563728

CDE]LKWHDVGILKKLMNOCDE^LHXVGIJ_VTNU[S`TMMJJRNUaTbLMFZXLGIJKKLHMc CDEFGHIJKKLHMNOCDEPLQHRIJKKLHMSLRQTRNUCVWLXXLDCVRYLZL[WLHRN\

ghijklmnopqrstuvswxyz{|z}~syt€sz€y‚sƒssz„€s{€„……s€€u„tt†‡ ‡‚sˆ…‡~styˆ}sy|ˆ‰y†‡ƒ€ˆ„…|‡z{„s‡~yt|}zyzx„t~‡zyˆ†{|€sy€sŠ‹s FdKYRLeYf

u|ƒˆs‡x|…ƒˆ‡z…‡€…‡xsŠ‹ssuus…‡u|€xˆ‡…s{„ˆs‡zt„z}u„z…|‡zyz{ xy|sz‰sttƒs|z}‰y€|z‚s€|}ys{|zˆssxy|sz€|zŽ ‘’ y“y’ ”yz}ty{s€Šrsz|z€sˆ|‡z‰y€„z…‡~xt|…ys{Š s…z|Œ„sy€ƒssz~‡{|u|s{‡xty…s€sz€„z{sˆ{|ˆs…‚|€|‡z„€|z}s

¡¢£¤ ¥£¦§¤£ž¨¢©¤ª¥¢¥££Ÿ¢«ž ¬­Ÿ¬¥«ž¤¢©£®¨¬®Ÿ¦§ Ÿ £Ÿ ¢£ ¯°¬Ÿ¦±¨¡£¬¨¦¬°©¤° £žŸ ¢£ ¥¤¥ª¢¤Ÿ§¢±¦¬­¦£Ÿ®«£¤¬¥¬Ÿ«¬©©¢¡¦ ¬°¢ ©®¥ª­±£ž ¤¥¦ Ÿ£¤¬¥¬°¢¥ ²¡¢¥¯¢­© ¨ £¢©¦£ ¥£³¦´®¥¯ Ÿ©¬«¢©¢¥¢ ¦£ž £¤« •–—˜š›œžŸ

¬¡£¤«­Ÿ¬¥«ž¬¦«¬¡ µ©©ž¢¯¤¥¬¡ Ÿ¢­© «¢¥« Ÿ¢¥¯ ž¤¦£¬¡¢£ž¬©¬ª¤«¢©¯¤¢ª¥¬¦¤¦§¢¦«¬¥«©®¦¤· µ©©¡¢£¤ ¥£¦ž¢¯£ž ¦£ ¥£¦ ¤¥¦ Ÿ£ ¯¢£¬¥ ¦¤££¤¥ª¢¥¯¬¥ ¡¢£¤ ¥£¥ ¯ ¯£ž ¯ ­®©¸¤¥ª¬°£ž £®¨¬®Ÿµ ¹ ¢¦®Ÿ ¨ ¥£¦§ Ÿ ¡ Ÿ°¬Ÿ¨ ¯¤¥¢©©£ž ¥£¦­ °¬Ÿ ¢¥¯¢°£ Ÿ¦£ ¥£¤¥ª ®¦¤¥ª¢°¤­Ÿ

¯¬­º «£¤· ¨ ¢¦®Ÿ ¦³¡®©¨¬¥¢Ÿ±°®¥«£¤¬¥£ ¦£¦»¢Ÿ£ Ÿ¤¢©­©¬¬¯ ª¢¦£ ¥¦¤¬¥¦´¢¥¯¥¬¥¼¬­º «£¤· ¨ ¢¦®Ÿ ¦³¡¢£¤ ¥£§ ©©­ ¤¥ª»¡ Ÿ°¬Ÿ¨¢¥« ¦£¢£®¦´µ ½¾¿ÀÁ¿ÃÄÅÆÇÈÉÉÊËÌÌÍÎÏÐÈÑÒÆÓÑÔÔÕÎÖÆ×ÔØÙÐÑÎÙÈÑÒÚÒÙÐÇÎÅÆÙÆÓÑÛ ¢¥¯¤¥«©®¯

ÒÙÐÇÎÅÆÙÆÓÑÒÓÏÎÇÚÆ×ÆÞÐÒÇÈÑÎÇØÅÎÉÝÙÆÒÓÎÓÆÔÆÚÎÓ×ßàáâãäÊÏÎÇÚÆ×ÅÒÑÈÉ ÜÈÑÒÆÓÑÔÒÓÖÕÎÙÙÆÈÔÝÇÆÙÆÓÑÔÖÆÇÆÐÆÇÏÎÇÙÆ×ÈÉÉÑÕÆÐÈÑÒÆÓÑÔÔÕÎÖÆ×

ßÜÈÄéäÛêÕÆÇÆÖÆÇÆÓÎÐÆÇÒÎÐÆÇÈÑÒÅÆÚÎÙÐÉÒÚÈÑÒÎÓÔÛ ëìíîïðñòìíñóôõö÷øùúûüýþúùøýõùöÿøù ýøù ý¡ý¢ù¡úü÷£øõúü¤¡øõù¡úü÷£øõúü ù÷£¤÷¡¥¤¡û¤ù ¥ù ýøõöý¡ùø¤õ¤¦ý¢þúõ§úûüý£ýùúüöùýõùö÷öøõ¨ú¦øû¡ý¤þùø© ÚÈÐÈÚÒÑØßàâåäÊÐÆÈæÆÞÐÒÇÈÑÎÇØÏÉÎÖÇÈÑÆßÜáàçäÈÓ×ÈÇÑÆÇÒÈÉÎÞØèÆÓÑÆÓÔÒÎÓ

¤ö©¤þýúõ§ü¤©úüúõúýöù ýùø©øöúúü÷úûüýú§§øùø¤õù¤¤ù ý¡þúüüøúùøý ù ý¡úþøýöøõù ýù¡ýúù£ýõù¤¦ü÷õ¨©úõ©ý¡ û¡¤õ©


¡¢£¤¥¦§¢¨¤¡©

!"#$

!%&'( $

(@..1.3283)*+,-..+*+,/-.01*23+*45-61718-9:;( A(=+8.BC32839:231+82C@.3DE2=-83*-9:;( F(=+8.BC328395-61718-9:;( '()*+,-..+*+,/-.01*23+*45-61718-9:;(

!"# $%&

!) $

! )$$

$ !* #


MNOPQRSOTUQVWXUYTZ

¤¥¡ ¡£¦¡§¢¡ ¨¡©¡£¤¥¨©£¡¢¢ £¥ ¨©¢¤¨¡©¤©£¦ ¡¡©¤£¤¥¡ ¡¡¤¨¡©¡£¤¥¨¤¥¡ ¢¨©¤¥¡¢¨¤¨£©£ ¨©£¢¡ ¡¦©©¡ ¡¢£

!"!#$%"&"'()#!*+%!,-*!./+,)*/#!"/01*,!/+,, 12+!"3#$*4%#%!"5,!/26!*"%"'!.+!/#6.+##%17 "/#3#*%5/"%6.2,.#8+%"-2%1+/4"%+!.*,

)/"6+12/+9#$$)#!*+%!,:"'3+#%#4+"';;0+#/,

$$.#1)/*3#/05/"%6.*#$ 6#/6*%"3#& $$!.+)#!*+%!,/+6+*8+16"%8+%!*"%#$ !/+#!3+%!-*!./#1*"!.+/#)0#%16.+3"!.+/#)0 *%#11*!*"%!",!+%!*%,+/!*"%#,#)/*3#/0 9/#%4+@:&

!/#6.+"5/"%6.*#$!/++#/+,."-%*%A#5$+B&A.+ ,!+%!,2,+19,++5+$"-:#/+#8#*$#5$+*%#/#%4+ "'-*1!.,#%1$+%4!.,&C%!.*,)/"6+12/+


[\]^_`abcdb\def[gc^abch\di_dej_kclm

]^_`abcd^e^f_gaehijklamngdf^bd`cb^_gobcp`aba_gogbdqrstuqaevabogbcamwm^^vxadgd wgf^bgaevafogbdogeocex VWXYZ[\\\

ƒ{z}~z€€‚ „…†‡ˆz ‰€Š}z†~z ƒ‡‡‹†z€~Œ€Ž ‘’“Œ” ”•”ŽŒ–•—” ”•Ž˜Œ–•š –•––” –•›Œ–•— yz{|}z~z€€‚

”•žŒ–•š ›•”Œ–•šž Ÿ–•– –•”Œ–•—˜ „‘ Œ”¡¢€ ”Ž—Œ”› ”˜Œ”— ›—Œž ’œŒ”

„†£¤Œ¥„† ˜•˜”Œ›•š ”–•›—ŒŽ•”— Ÿ–•– ”•—ŽŒŽ•›

!" """# $""%#"" ¡¢£¤¥¢¦§£¤¥¢¡¢¤¨©¤¡§¤

'()*+,-./012-3(*452067(0*7038 9::;;@=A;BB;=AHL

PQIRSTQRSTQIRAEN@GOUO

¸¹³²¸º·¸´»¼´½¾¿À¸»´¼¸ Á¾¸º¾³º ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÍÐÍÑÒÏÓ ÔÒÕÍÖ×ÖÎÍÑÒ×ÍØÙÔÖÚÛØÛÏÓ ÒÐÓÛÔÌÓÛÏÓÍÏÎ ¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ´³·±µ

äåæçæèçæéêëèéìíîæçêïðçæèðíæéðêñðòêéó èôèòõèîõæïêçðåæçæõòæïêïöòóðçæóóòé÷ îçæèðåõæóóéæóóöìæðêíèøêçèòçëèùúêíñçæóóòêé ÜÝÞßàÞÞÝáâã

æéöêóúêñòúóìç÷æçùüýúçùêðåæçèñùüþõèóæç ïçêíòéêñæçèîõæúèçúòéêíèóûäåæóæòéúõìöæ

êç óæõï¡æ¢ñèéöòé÷íæðèõóðæéðóû£¤¥õõèçæìóìèõõù ìéöæçðè¦æéôòèèçò÷òöîçêéúêóúêñæìóòé÷ ÷æéæçèõèéèæóðåæóòèüðåæçæîùõòíòðòé÷ðåæòç ñåêðêçæóæúðòêéüÿèéöðåæòéóæçðòêéêïóòõèóðòú

èôèòõèîõæû èññõòúèðòêéðêúæéðçæóëåæçæðåæóæïèúòõòðòæóèçæ

nko[j\pqll_\dcb_jo

! "#$%" §¨©

@ABCDEFGHIJKLMNKOMKPQMRSQTRLMRUVWRJOWRLWQLX

YYZ &'()*+,-./0123425617896:5;96


”•–—˜š–›œ˜žŸœ ›¡

¤¢¦¢¨©©¢§¦¤§¢©§¤©¢©¤¢£§¢ ¥©¢£¦¦©¢¤§¡¢¤¥¤©§¡¢£¢§¤© £¢£¢¨§£©¡¤¨¢©¥£ ¡¢£¢¤¥¦§¤¨£¢¤¢©§¢¡¢£¢¢©¤§£§¢§¡§

££¢¨§£©¡¤¨¤¦¦¢¢¢£ ¦§¢¤§§£©¤¢£¨§¢©§§¢©§£¢¢£© ££©¡¤¨¤¡¥¦¢¦¦¢©¤¢ ¢§¡¤¥¦¢££¢¥§©©¢©§£¢¡¢£¢

£©¡¤¨£©¡¤¨¤¦¤ ¨§¢©§¤©©§§¦¢£§¢£¢¨§

¢¢©¨¤§©¢©££¢§¦ ©¥£¨§¢©§¤¤§¢©§©¤££¢¥§¤ ©§¢£§¡¢£¢¦¤§¢©§¤§¡§¡¢

§¡¢£¨¢¤¡¢§¡¢£¨!£§¡¢£¨"#£

¨§¢©§¤ §£¢§¢ ¢£¢ ¢§¢£©¦ £ ¢©£©¡¦£§¡¢£¨¤§¢©§©¨£¢¤ ¨££¨¦¦§¢¨£¢¥£¢§¡§¡¢£

§¡¢£¤$¤¥¢©¢§¡¥¢§¨¦¢§¢£ ¨£§¢§©§¡¢£©§¡¢£¢£¢¥¢

¢¢ ¡¤§¢¡©%¥¢¡¤§§¡¢£¨§¢©§¦ ©§¢¤¡¢©¨£¢§¡§¡¢£¨¦¦§¢ ¢©¤¨ ¨£¢¥£¢¤ £ ©¨¢£¦¢ ¤§£¥§©¤£¢¤¥¦§¨¤§££§©

¡¢£¤§¤§¡§§¡¢ ©¤¢£§©§¡¢¤§¢©§§¢©£¢¤¥¦§¤©© ¢§¢¨£¢¢©§©§¡¢¨§¢©§&¤ £¢§¡¦¢¤¤©¢¤¤©'£¤§££ ¡¤¨£¢¢©§ §£¡¢£©¡¦©¢£

¢§£¦¥©¦¨£¢¤¤©£§¡©©§£¤§ ¥£¤©¤¢¤§¡¢§¡¢£©§£¦¥©¦£

©¦¦¥¢§¡©§£¦¥©¦§¥¥£¤ (¢©¦§¡¢£¨%¥¢¢§¦¤§¢©§¤©§ ¤£$¢£¤£¨¦©©©¤¥¡£§¡¢£¨ §¦¤¢£¨¡§£¢¤¢§©££§¡¢£¨¡¡¤

2345675389:;7>3=:53@;7>:AB57=;3= ;4CD38=@:3=9>AD3=5G 7;34@95D85A>@=;34;74

)*+,-./0*+/1

853@:4>7;=:53@:3=9>A;3;F>A>3=5GB;=:>3=@

7>@B:7;=57E@EAB=5A@;@@58:;=>4H:=9=9>:7 4:@>;@>K=9>@>:3=>7>3=:53@B75:4>@EAB=5A B;3=@H:=9

UV WXYYZ[\]^_`abcX[def`ghibjkWl`fXmj nVo]kZpkqri[\ishkYktih]tk[t]X[tuk MNONPNQRNST

UUx

¢ž¡£¤¥¦§ž£¨©¦Ÿ¡ª©«¬©

Uxyxz{{|}y~UV €V kZbdk‚eƒ`abcX[def`ƒi[tkhh„W`nv\\ tbkitYk[tZpsbZ[muXihZs]tbvmtXZ[VwuZbiq

bkmvbbk[ttbimuk…ihZs]tbvmtXZ[V†i[mkb Uxx~z……‡|‡y€{V nƒVgZckbk\kqri[\ishkYktih]tk[tpZb

ƒk\Xmihnk]kibmugZv[mXhVˆvk]tXZ[[iXbkZ[ bkrXbitZb‰]‰YrtZY]Vƒk\Xmihnk]kibmu gZv[mXh`Ux}}V …V

_iYZp]j‰f^`„vbmuk[iheŠVwukmhX[Xmih kcihvitXZ[ZpmukYZtukbirkvtXmidk[t]X[ mi[mkbVa[|‹cihvitXZ[ZpmukYZtukbirkvtXm idk[t]VŒkŽZbj|gZhvYsXio[Xckb]Xt‰

{V

‡V ^XtjX[ng„Vƒki]vbkYk[tZppkkhX[d]v]X[d cX]vihi[ihZdvk]mihk]V‚bZmnWZmƒk\ ‚bk]]`Ux{yV

Ux}xz}€|xyxx…V

bXhhZŠgVƒi[idkYk[tZptbimukih tvYZvb]V^YeWvbdUxy€zU{…|}x~~V V ƒiXi[\ƒVgb‰Ztukbir‰pZbi\ci[mk\ }V

Uxy}z€x…|UyU€V yV fvYZ[e‘`nksZv\‹`ibsk†`^vmZYtk‘` mibmX[ZYiZptuktbimukii[\sbZ[muXV„ƒe

hk]XZ[]s‰hi]kbruZtZbk]kmtXZ[Vguk]t ƒkbXm„VwbkitYk[tZptbimukZsbZ[muXih

xV lk]tis‰e`eimj]Z[el`‚kib]Z[‘„V^ sXpvbXmitk\]XhXmZ[kbvsskb]tk[tpZbbkhXkp Uxy€zyU|€yy{V

gib\XZci]mWvbdUxy€zy…|{U{V U~VgZZhk[f`Whiss‰[mjŠ`ih\kbYi[]f`’i[ ZptbimukZsbZ[muXihZs]tbvmtXZ[VewuZbim

a[]kbtXZ[Zpi]khpkqri[\ishkk[\Ztbimukih Wmuiib\k[svbdg`ƒZbtkhYi[]††V

pXsbkZrtXmsbZ[muZ]mZrkzimZYpZbtishki‰ tZZppkbrihhXitXZ[VwuZbiqUxx{z{x|yyV Yktih]tk[tv]X[dtZrXmihi[ik]tuk]Xii[\i

a[|„bkX]n^†`Xs]Z[e`k\\k]fƒ` k\]Vnk]rXbitZb‰ƒk\XmX[k†Z[\Z[|„iXhhXkbk wX[\ihh`Uxx~zy€yV UUVŠkt“khƒnVwbkitYk[tZptbimukihtvYZvb]V


© ¡¢£¤¥¦¢§¨¤©¨§

!"#$%&'(')*+,-./0,1$2(+#0,345/5$6

95 $:(.84,;(4$6(.5,,8!.554$6)+0,;4$: (.+,.*!.554$:*4,!.554

4748

CDEFGHIJEKGDLMNOPQRNSTUNVWXWVYPRTNUZ[\SN]WVT^Y_PW_P_Y_WQNSSN] ZVNQP^[VPY]R`NVWQYQ_[VaPVTbcRdefeghidjfklhmjnoghnpqnhnfkmrnmstqn )+5@,A@B

fuofeenemlnhftdwnhde{x|qnhnfhnenwnhfklgkvmufhzsgujtdmutnete}rgt tqnhndeumeduiknvnfeghntqftdef~imkoetfuofhodufjjghftnkzlhnodjtdui kguidehnvmwnoxyguisgujtdmutnetevnfeghntqnenwnhdtzmskguilhmrknve

€etdvftdmumslhnmlnhftdwn‚ƒ„} ‚€ƒ…}†‚ƒ„}†‚€ƒ…vnfeghnodueldhmvnthzfhnshn‡gnutkzgenojhdtnhdmu smhfeeneevnutmslmetmlnhftdwnlgkvmufhzsgujtdmufstnhkmrnjtmvzx|qde etgozlhnenutefunpfllhmfjqtmjmvlfhneldhmvnthdjoftfrntpnnulhn lmetmlnhftdwnjmvlkdjftdmuex

mswnutdkftmhzsgujtdmupdtqtqnfuftmvdjfkedonmskguiêkmrn‰rnsmhnfuo fstnhmlnhftdmuŠx mlnhftdwnfuoodssnhnutwdedtefstnhkmrnjtmvzfuonwfkgftntqnhnkftdmueqdl

‘’“”•Œ–“Ž—˜š›œ›žŸšž¡¢ŸŸ¡œ£¤¥¦Ÿ¡ž ¢§£žœ¡¡š¨¦§©šŸž ›œª«ž§¦¤ œ§¨¡¢ž§¬Ÿ›¢ž«š¡¢¨­¦¢¦®ªšŸ¯¦ ¡šªž®š¨¡ž«¤°¡ž£š¡š«¢§š ‹ŒŽ

­š§¡¢ª¦¡ž¤ œ§¨¡¢ž§¥¢¡¡š¦§¦¡ž«¢¨¦ªŸ¢£šž ªž®š š±¨¢Ÿš£¦§£¦ªŸž¡ž­š¢ ¤¡š¢«›ž­š«š§¡ž ›œª«ž§¦¤ œ§¨¡¢ž§¦ ¡š ªž®š¨¡ž«¤² ³´µ·¸´¹º»³µ¼½¾º¿ÀÁÂÃÄÅÆÃÄÇÈÉÂÊÇÆËÃÇÅÊÌÉÂÆÍÌÎÃÉÏÐÑÒÌÃÈÆÍÐÏÈÉÇÐ ¡ššª¦¡¢ž§Ÿ¢›ž

ÉÁÇÄÇÅÂÆÐÆÕßÌÍÏÌÅÑàááâÉÆÓÇÈÇÔËÇÅàááãäÀÆÉÌÎåáÄÌÉÂÇÍÉÃÏÍÐÇÅ×ÆÍÇ ÎÆËÇÈÉÆÔÑÒÇÅÇÂÍÈÎÏÐÇÐÂÍÉÁÇÃÉÏÐÑäæÌÉÂÇÍÉÃÒÇÅÇÃÇÎÇÈÉÇÐÈÆÍÃÇÈÏÉÂÊÇÎÑä çÎÎÉÁÇÄÌÉÂÇÍÉÃÒÇÅÇÏÍÐÇÅ×ÆÍÇÄÅÇèÆÄÇÅÌÉÂÊÇÎÏÍ×ÕÏÍÈÉÂÆÍÉÇÃÉËÑÖÄÂÅÆÔÇÉÅÑ ÂÍÉÁÇÓÇÄÌÅÉÔÇÍÉÆÕÀÁÆÅÌÈÂÈÖÏÅ×ÇÅÑØÙÚÓÛÜØÝÆÁÌÞÁÌÎÂØÓÁÌÞÌÐÏÅÂÍ×

éÃÄÂÅÆÔÇÉÅÂÈÊÌÅÂÌËÎÇÃêäæÅÇèÆÄÇÅÌÉÂÊÇÃÄÂÅÆÔÇÉÅÂÈÊÌÅÂÌËÎÇÃÒÇÅÇÈÆÍÃÂÐÇÅÇÐ

ÐÂÃÈÁÌÅ×ÇÐÌÍÐÄÌÉÂÇÍÉÃÒÇÅÇÕÆÎÎÆÒÇÐÏÄÕÆÅÉÁÅÇÇÉÂÔÇÃÌÉëìíØîïðñåíò ÔÆÍÉÁÌÕÉÇÅÐÂÃÈÁÌÅ×ÇäóÌÈÁÕÆÎÎÆÒÏÄæÌÉÂÇÍÉÃÒÇÅÇÇÊÌÎÏÌÉÇÐÈÎÂÍÂÈÌÎÎÑØ ÅÌÐÂÆÎÆ×ÂÈÌÎÎÑÌÍÐÃÄÂÅÆÔÇÉÅÂÈÌÎÎÑäçÎÎÅÇÎÊÇÍÉÐÌÉÌÃÒÇÅÇÌÍÌÎÑôÇÐÏÃÂÍ× ÌÃËÌÃÇÎÂÍÇÊÌÎÏÇÃÂÍÉÁÂÃÃÉÏÐÑäçÎÎæÌÉÂÇÍÉÃÒÂÉÁÃÌÉÂÃÕÇÈÉÆÅÑÆÏÉÈÆÔÇÒÌÃ

õö÷øùú÷ûüýþÿ ¡¢£¤£¥¦§¨ý©£§¥¡ þÿ ¤£þ¤¡¨þ¤¥ý£¥¦¦¥¨¤¦¦ ýþ £¤¥ þ¤¥¨þ¥ £¢ý¢þ¡¢£ §¤ý ÃÉÌÍÐÌÅÐÃÉÌÉÂÃÉÂÈÌÎÔÇÉÁÆÐä

ýþ¤£¤þ£ £þ¨¤ £¤þ ¢¤¢¡¤§¤þþÿ ¢£ý¥ ¢ý¢þ¤¦¦

!""#"$%&$'()#"$*%*+,(-%*$.(&$/012/*%3#345*)(*6+78,9: ; = !""#"$%&$

:/5"(45*)(/&+,(-%*$.(&$/012/*%3#345*)(*6+78,9: @ A(B#3%C/00#3(*+,(-%*$.(&$/012/*%3#345*)(*6+78,9:


ãäåæçèéåêëçìíîëïêð

Š‡…ƒ‡Ž‹‚„†‰ŠŽ‡‚Œ‹€‰ƒ}‡Œ…Ž‚}‰ˆ‚~…„‡Œ……}Œ…‚|…„ ‚€ƒ…ŒŠ‡…ƒ‡Ž‹‘‚ƒ}…ƒ’|€‡ŠŠ‡“”‰†‚€ƒ…Œ|‰Œ~…Œ‹Œ……‚Š…„‚|}~}€}‚ƒ „…Œ…‚|…}•–—‚„•˜–š‰ƒ€‰ƒ}‡ˆ‚„}Ž†Œ‡…„‚~‚}‚ƒ›Ž‡ƒˆ| |}~}€}‚ƒ‚„}„…†…„…ƒ…€€…ƒ‡ƒˆ…€‰ƒ}‡‚Š‚†‚}ƒ‹‡€Š‰~‚€ƒ…Œ

…~‚Œ„}~ Š‰~’|Š‡…‡|}~}€}‚ƒ„}€€…Œ……|‚Ž‡~ƒˆ…Š‡…|Œ…Š‚ƒ…„ƒ‡ˆ‚~…|} ƒˆ…Š‰~€‰ƒ}‡‚€ƒ…ŒŠ‡…ƒ‡Ž‹“…Œ…‡|…Œ…„‚„ƒˆ…Œ…“‚|‡|}~}€}‚ƒ Œ…Š‚ƒ}‡|ˆ}†|…ƒ“……Œ}~ˆƒ|}„…žŠ…€ƒ|}„…Ÿˆ…‹ˆ}~ˆŠ}~ˆƒƒˆ…€‚ƒƒˆ‚ƒƒˆ… ‚€ƒ…Œ|‰Œ~…Œ‹‚„Œ…Ž‚}…„|ƒ‚Š…‚ƒœŽ‡ƒˆ|‚€ƒ…ŒŠ‡…ƒ‡Ž‹

ƒˆ…Š‡…… }|…„ ˆ‚~…|‡€|†}Œ‡Ž…ƒŒ}‚Š‰…|‚Œ…‡ƒ„…†…„…ƒ‡ƒˆ…‚‚ƒ‡Ž}‚Š|}„…‡€

¼®°­±¹°·¼±¬¯»½¬­±µ´³¬²°±­¾¯¬»·±¬¿¹±«±«¬·°·±µ¹­·»²¹³¬¼±«¬ »½¬¬À­¹²¬³Á¬°±¹»·±¯´¼®°­±¹°¯¬­Â¬¯²±±«¬º¯¬º¬¯·±¹Â¬»¬Â¬»¼¯µÃ ±Äµ°±«²·¼±¬¯»½¬¯¬²¬­±¹°Å

¡¢£¤¥¦§¨¢£©ª«¬­®¯¯¬°±²±®³´³¬µ°²±¯·±¬³±«·±­«·°¸¬²¹°º®»µ°·¯´

ÆÇÈÉÊËÌÍÉÎÏËÐÑÒÏÓÎÔÕÖ×ÕØÙÚÛÕÜÝ×ÕÖÞ×Õßà

!"#$%&'"# !$##

¡¢£¤¥¦§¢¨¤¡©

# ""#!"!"#&' !!" $%#""(" $#&)$$##"#! "$( #$"(

"#"###*#"# &+$##"#"#,##$ #

!($#$#$"""

"$&.$#""#""##*#" ,"$##"#! "$( #$"$"!-#"#"#

$"#,# ,#!"$#( (",$#(" "$"#, !##!"#0$1,"$" #""#$""#($"$/

#"1&2"#"#! "$( $,$"(0$%,%/

""%$#( 0$($" , #" ( ""#1,##"#$, ##"$#"$#"#, ##

$!$"#& ." "$("", $#(#!"#,"*%#

)$"#%(!$#!"## $"#$"3&+" "#"!!$"#$"#&

$#($ $,"",#$#, "#",#4!$" $###""%#$($ #!""#"$"##"

áâá

ñíðòóôõöíò÷øõìîðùøúûø

;97;@798A78;>BCDE89:9:=78FB>A;: F9:BCD=:DQDS7A@78L=B>7@7DA9FCDID>9=78L

PK=D:@D8A798GCKA=8DB=98 DSD:@798G C7ADADG;:C79IA;B>:C7ADADG=B>CDE7>7@@798G9EDA7@KG8C =:9>98LDCAB:LD:KMY :DA=7:@9:K78FD;@798G;9BLPT=:@7;B>:>K

kcdjakf`bkialjfaklc\`mhc`c_`j[glb\fki hadcfdcmlb\a`bkc^^c_`db^`nckfjacd[dch`b `kcf`kcdjakf`bkihadcfdcmjck^bkld[kecaggf\_c Z[\]^[\_`ab\`cd`cefg[f`chidj\cff\h

^bkb__[jf`ab\kcgf`chg[\]hadcfdcf\hfddcd

djakblc`kimha^^[dab\_fjf_a`imfk`ckafgsgbbh]fd f\fgidadmkfhab\[_gcfkg[\]d_f\\a\]m _fkhabj[glb\fkictck_adc`cd`a\]us[`\bda\]gc bjckf`aeckadopq[glb\fki^[\_`ab\`cd`da\_g[hcr

a\`kfbjckf`aecf\hjbd`bjckf`aeclbksaha`if\h lbk`fga`i^kblj[glb\fki_bljga_f`ab\dp qkcha_`chefg[cdb^j[glb\fki^[\_`ab\hcjc\h j[glb\fki^[\_`ab\`cd`_f\c^^c_`aecgijkcha_`

wlcf\a\]`nclcfd[ka\]b^skcf`nxad`nclbd` b\f]cmnca]n`m]c\hckf\hkf_cpvjakblc`ki

lcfd[ka\]g[\]^[\_`ab\mdjc_a^a_fggi`nc lcfd[kclc\`b^`ncflb[\`webg[lcxf\hdjcch w^gb{xb^fak`nf`_f\sca\nfgchf\hctnfgchp _bllb\b^`ncj[glb\fki^[\_`ab\`cd`dwqyzxm


àáâãäåæçèéáåêëìäåéäââäíìåîïäðñêëäãèòñóñåôõöóäåïäðñ÷øêìõñô

£¦¢¨¢¦§¦©§§§¡£¤¢¦§¤ ¦©¤¦¡§¦£¢©¢¡§¢¦§©¤£§¤£¢ ©£¦£¨§©©¦©©¦©§¦¢§¦£§¦¥¦¢ ¡¢£¤¥¦§£¨¢©©¢¥¡¦¢¦¡¦©¢¦©§£¢¦

¥©¦©¨¥¦©£¢§¦¤¥¦¡¢§¨ ¤¦ !"£¦¦§¤¥¦#$%

"£¦¦§¢£¤#¤§¢¦¨©¡¢£¤¥¦§£¨£¦§¦ §¢¤¤§¦¦©§£¦©¡¢£§¤£¨

©¢§¢¢§¨¤¡§¢¦§©¤£©£¦£¨¦ ! ¥¤©§¤¥¥¤¨©¦¡£¥¦§¦£©§¤©©¦©©

%¦¦¡£¦©©¦¢¦¢§¦£©¤§¦¦© ¤£©¡¦£¦§¦¤¡£¦¢§¦¦©¦ ¢§¦£¡£¦§§¢¤¤§¦£¦©§©£¨¦¡¦¢ ¤§¦¡¨©¢¢§¦©¤£¦¤§¦¡£¦¢§¦ $

'(()¡£¦¢§¦£¦§¦¥¤©§¤£¥£¦©§© ¤¦£*()£¦¤§¦¤©¢¦£¦¤£¥ ¦ !$%¤§¢¦£¤¥¤¤+¢§¨

¦©&¦¦£¨©¡¦¢£¦©§©¦£¦©§§¤

©¡¢£¤¥¦§£¨£¦©¦§¤¤§§¦©¦§¤

§¡¤©§¤¡¦£§¢¦¡¥¤£¨§¢¤¢§§¦ ¡£¦¢§¦§¢¤,-¦§¦§¦ ¡£¦¢§¦¡¤©§¤¡¦£§¢¦¡¥¤£¨§¢¤ ¦©§¢¥§¦¡¤©§¤¡¦£§¢¦§¢¤§¤¤¥¡£¦§¦

/6756/1085391:;/016/1085391:;


@AB>CD@EFGDHCI

¥£ ¨¥ £¥¦§£ ¡¦¦¥¦£¨¥£ ¡£¤¥ ¥ ¡¨£§£¥££¥¦ ¨¦ ¤¥¦ ¥£ ¡£¤¥ ©¦¥¥£ ¡¢£¤¥¦§£¨©££¦£¥¨¨£¨¨¦¦£¦¥£

¦¤¨¦£¨©£¨¥£¥ ¦¤ ¤ ¦¥¦ ¥£ ¡££¤¦¨£¨ ¥ £§¥£ ¦¦¤¥¦ ¥£¨¥©¨ ¥£¨¦£¥¥ ¤¥¦ ¥ ¥

§£¨¥£¡£¤¥ ©¨¦

!"#$%&'(&#) *+,-.-/01.234-+56/-7836.829+542.+:;< 96/;:9+2;5/+=2;28-3+>2/+6@=63-959 A:3B23J-/:-3872A5Q2 ,-.RLS5+875/B,-.96/.29:+542-/; 8:386.542O*/97:.56/935+235-,-.+=6.28-+52/+. +6E292>123CKLLNOE-+-,-.967729+2;+=36:B=

2729+54276129+6>263+=322+5>2.-+236823-+56/-.6776, :845.5+.O 2U97:.56/935+235-,-.+=6.28-+52/+.,=6-572;

C.2UTW832.2/+5/B96>87-5/+.S96:B=C.8:+:> 836;:9+56/C=->68+6B3-8=59S-B2

5/42.+5B-+56/YZ/6/P.829559S96>872+21766; SEHCG@DCV@XC-.+=>-CF0VETW832P6823-+542

157753:15/,232;6/25/-77 9-.2.-/; 2729+369-3;56B3->,-.;6/2+6+=6.28-+52/+. ,=6,232-B2;6423[L

F]ACF@.9-/6+=2F=2.+;6/25/-7>6.+-77 8-+52/+CF@PB:5;2;_D^F`136/96.9682+3-;26/=5.+632-.:32;4-7:2.,232_bFCc_bFC_dbeCc

V23P6823-+5424-35-172.,232.:3B59-7-8836-9= S2729+542+=63-96+6>5;;727612C76,237612C15P7612a35B=+:882315P 7612C35B=+76,2315P7612C72+76,237612` 75/B:-7TO 7:/BC72+7:/BTW.5+2632.29+56/S:88237612C

=6.85+-7.+-6/5-C ,6:/;5/29+56/C823.5.+2/+-5372-ITW =5.+68-+=676B59-732863+W5/-7;5-B/6.5.S>-;26/ 1722;5/BafgLL>7,5+=5/53.+K[=6:3.6

6823-+5425/;5/B.-/;=5.+68-+=676B59-732863+.TO V-+52/+.,2326776,2;:863+=322+5>2.YZh S6/2T>6/+=-+23;5.9=-3B2CKS+,6T>6/+=. =5.+636/+=.-+23.296/;

8-5/C;68+5+2+3594-35-172. S_bFCc_bFijklminjklmop 1C2423C9=2.+

ysw‚|‚yvw{ƒ{‚v„stxt{‚„vtxxywy|}rrt|w‚}v {€ttwpqy…}sxywy{€ttwzy{|}‚rtxyvx stytsx~s}‚v~}syw‚}v„yw€tstxw€s}ƒ„€ qrrstrutvwxywyzy{|}rrt|wtx~s}ty|€

t‡st{{txy{ˆtyv‰Š‹pq„ti{t‡ist{tvw‚v„ ‚vx‚u‚xƒyrxywy{€ttwp†}rrt|wtxxywyzy{

yvx}w€tsuys‚yrt{yvyrŽ{‚{ztst|yss‚tx}ƒw ƒ{‚v„ŠŠŠŠwyw‚{w‚|yr y|‘y„t~}sŠ}|‚yr Š|‚tv|to’uts{‚}v“”p•–p |}ry‚vw{i|}Œ}s‚x‚rrvt{{iƒvxtsrŽ‚v„x‚{ty{t

žŸ ¡¢¡£¤¥ ¦¦¡§¡¨ © ª© ¥ ¢§ ¦«¤¬©­¥¥®¢¯ ­°±¡©®¡«£ ¥®¢§Ÿ °­©²­°§¡«£ ¥¡¢¦£®¢ ¬Ÿ¡©§³ ´µ·¸¹º»¼º½¹·¸¾»»¿¸ºÀÀ¾Á·ÂÃÄÃÅÆ·À —˜š›œ

Ç»ÂÀÈɺ¿ºÉÀÈÊÂȼÈǷ¾Ä

ÒÓÔÕÖÓ×ØÕÓÙÚÙÛÜÝÕÓÞÚÕÔ×ßÝàÞ áâãäåæçãèéê ëéãìíãæîç ïãéîãæð ËÌÍÎÏÐÑ

õö ÷øùú óôû÷ô õó óüùú ÷ôûüô õú óúùú üôûôô úø õóùú ñòóô

úü úöùú þÿðè ôú õúúùú ýôô

¨© ¡ãè梣¤ä¥èæâãê¦÷ôùôú¢õôùó§äõöûöúê

!"#$%&' ("&%) *+, -. ./01

3- 4501

81 31101 *+,9!2+,:40;893 67)+,


ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÃÇÌÍÎÆÇËÆÄÄÆÏÎÇÐÑÆÒÓÌÍÆÅÊÔÓÕÓÇÖ×ØÕÆÇÑÆÒÓÙÚÌÎ×ÓÖ

§¨©¨¨¨©©¨ ¨© ¡¢£¤¥¦¦¦

!"#$%& '()!* ! +") , -. /..0. 1$))# 23 450.

22 440. 6*$"& 34 -30. 7&#"$* /8 250. +,$&

/8 250. :,; /5 3@ABCD '9

JPNLIPVFGSWQIXP YZ[\Z]^_`\ab^ c_^de^fgh Y^_g^f\ EFGHIFJKHFLMLNOLGHLOPIQHFRPSLTOUFSQHFLMG

YZ[\kZ]^_`\ab^lj^^mafn op qrst gZi]jag`\aZf[

Zz]Z[\Z]^_`\ab^]^_aZm{ |\^j^g\`[a[ oo yyst Yf^eiZfa` ot ytst uvqttijwa\xafyrxZe_[

tr t~st Y^_[a[\^f\`a_j^` to tyst }Zefmafz^g\aZf

‡ˆ‰Š‹ŒŽˆˆ‘’‡“”•–‘—’˜“”•–‘’‡‹š €‚ƒ„…†

ŽŽ ¡¢£¤¥¦§¨¤© ¢ª«¬­§ ®¯°±²³®´¯µ±²³®¯°®´¯µ ‘—’˜›œžœœ›‹ŽœŸœ‹ššœŒœ

½¾½½º ½¾½º½ ½¾½½º½¾½½º ·«¸§¬£¹§ª¸¿ÀÁª£¸£¨ ½¾½Â½ ½¾¿ºÃ ½¾½Ä½¾ºÅÆ ·«¸§¬£¹§ª¸ÇÈÁª£¸£¨ ½¾ÅǺ ½¾Æ¿Ã ½¾ÄºÆ½¾Ç½º ·«¸§¬£¹§ª¸º»¼ª£¸£¨

ÉÊËÌÍÎÏÐ

àØÓÛÒÔÜáÓÔÜÞ âãäåæãçèéêåëìè íéèîïèðñòâèéñèðå ÑÒÓÔÕÒÖ×ÔÒØÙØÚÛÜÔÒÝÙÔÓÖÞÛØÓÔØÛÝÕÜÔÒßÝ

øèêðùúû üýþÿ ùýþ¡ õ¢êð£è÷ õüÿæý¤÷ óãäçëåêôäåêòõöêò÷

ü¦ ýÿ §ü¦öêòä üÿæü¦öêòä

¥ ¦¥ ÿ¡ ü¨ üÿöêòä

ÛÜÈÇÝÈÞÅÃÄßÈàÃÓÓÍÈÄá

!"#$%$&#'()!$* +'#,-#*./ 0#'.#*) 1#%)

©

34 5567 1$8#'9:!*;-:(


“”•–—˜•š›—œž›Ÿš

!"#$%&'()*+,-./01234&5'(6,7)8'()9:;< ='7'>9@A='7'>,(BCDA='7'>

defbM\McRNghifbM\Mc EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZMN[R\O]MNO^_`abM\Mc^

¥£¡§¨¡¥¥£¨ ¥¥ ©!!"©#$ ©"%"©!&##©'' %!©$"£¨#&©("%&©&!)*+,*-./0*12345678 ¡¢£¤¥¦§¨¥©£¨¡¥£¡§¥¨¡¤§¡¦¥¡¤§¥ jklmnopqrstuvwxyz{|}~€rsw‚tƒrst„…†‡ˆr‚r‰„ Š‹Œˆr‚r‰wsŽŒˆr‚r‰

‘’ .9*,:./*7.+;/.9)/89.+/


žŸ ¡¢£¤¥¦§Ÿ£¨©ª¢£§¢ ¢«ª£¬­¢®¯¨©¢¡¦°¯±¯£²³´±¢£­¢®¯µ¨ª³¯²

¨©©©©©©© ©© ©©©©©

¡¢£¤¢¢¡¥¦§

©©© ©©! ©© ©©©© ©©©© ©©

© ©©©©© ©©©"©©©©

# ©©©$ ©©©#©©© ©% ©©©

©&'()*+,-./+0(1*.,02,,0* 3(+,(3*42,56*6*7,582,(4/9-7:,5(75732,5*7,+ 10(-7.*41*7,)5..8*(48(1*48(;*:,()5*+02. ©©©©©

34*.5:,*.27.,0*4*1*4*7(+5DMN

,4**(4(,0*492:,(4+7(,/*,9-88/-7.*4+,((.> U(;*:,()5*+1*4*3*49(4)*.)(4*94*T-*7,8/ (7,0*-33*48(;*+KFBVCDWRLMNW9(88(1*.;/,0* 272,()5:3*:-85245,5*+(9,0*,42:0*(;4(7:0528

CDWLMN>'*6*7,**7KBR>DMN(9,0*32,5*7,+02. 8(1*48(;*+KEQVCDWBRMN27.,0*)5..8*8(;*KBV

EXYFR0(-4+>Z(+,:())(7:()38257,+57EXY 65+5,WF[\65+5,27.B]\65+5,1*4*:0*+,3257 9(88(1*.;/:(-

3(+,(3*42,56*:()385:2,5(7(9;8**.57


pqrstuvrwxtyz{x|w}

¨© © !" #""$# ¡¢¡£¡¤¥¡¦§

/: ;@:A:.BCD


FBEGHIJKBGLJACEMLNOL 89:;:@"''< )%@)%"3#)(A#*%"%%'3:"*')*'*3:%&'B&'*%

ÉÊËÌÌÍÌÎÏÐÎÑÒÓÔÕÌÌÓÒÖ×ØÓÒÏÙÍÙÚÛÒÜÕÒÝÞßàáâãäåÓØÏæØÏçÍäáØÏæÏÊ

)#


ÅÆÇÈÉÊËÇÌÍÉÎÏÐÍÑÌÒ

§¨© ©!"#"$%&'(#)"*#*)# *!#*#©+*"©©!,©*#© ¡¢£¤¥¢¦

./01234 567896:;86


"#$%&'()*+*,(-.,/.01(0123#)41)*.0-516(*-&7#)18-

§¨¥¡¥¤©¨¤

¡¢£¤¥¦§¨©§¨¥¦¨§¨©§£¥§¨¥¡

§¨©§¤¥¤¢

9&5(%%(,:(%)#$80$(%1-($;

¦§ ©¨§¨¥¦¨

©¢§©¡¦¨©£§§¨¥¥©¨¥¥

¡§¨©§£©§¨¥¦¨

©© ©¦©¨¥

!


!"#$%!&'#()*'+&, -),./012).341(*,54674


¡¢£¡¤¥¦§¨¦©£¦¨£©£¥¤¨

¥¥¦¥¦ ¦¥¤£©£ ¢©£¥¦¨¦©£¦¨£

¢©£¥¦¨¦©£¦¨£

¢©£¥¦¨¦©£¦¨£

£¢¥¤©£¥

¢©£¥¦¡©¤¨§¨¦©£¦¨£


VWXYZ[\]^_^`\ab`cbde\defgW]he]^bdaiej\^aZkW]ela

¡¢£¤¥¦£¢§¨¢©£¦£¤¡¡

¡¢£¤¥¦£¢£¤¡¤

¥¤¡¥¥¦£¤¥

mZi\YY\`n\Y]WXldX\Yea\Xo

¡¤¡¥£¢¥¦£¤¥

¤£¤¨¢¥£¤¥¤

!" #$%&'()*+$,(-./ ¤£¤¤

4565789:;3


ÀÁÂÃÄÅÆÂÇÈÄÉÊËÈÌÇÍ

¨© ¨ ! "#©©#$%&% ¡¢£¤¢¢¡¥¦§

(%) *+ ¨©*,-©. /#©.0*( ©#'&

-

!* "#©©$1,

* )(©.*,. */'¨&.%

**

*# ./*&¨. !* ( 2)"'11&$%'&/

*** %*!

34546 +%* .,** (%%%(

*#©#./* 7*'¨¨&. 8'¨¨&.( (*(**

*** *9)!:-.

*** *(*! *%;*) :**(*

*(**-©. *,/* *< '¨&. %'&

(, %>*7%@) +)=+

*%AB '¨¨&."'©$ 9)!:!( ''

9)!:C):D"#©©1$ ¨¨. ** *E-. (!

*/ *7E *,(

; y­­ (F%

PQRSTRURTVWXYZ[\T[RTW[VTY[]^_\]X_T^]R `QaV]YWRU\UbW[Xb_UZ[WYbW`WRTY_\UVWc ZWdXYS]`TRW[X]YXZQZQWaaU`]ZZXeaTfgRTZTRdW[X]Y GHIJKLMNHIO

VWYWSTVTY[fi]jTdTRhXY_UZ[Z[\W[_WQZT `WRTY_\UVWabWVWSTeUXYd]adXYSV]RT[\WYklm ]^Wa]eT]R[\W[WRTWZZ]_XW[TbjX[\ZQ_\ ]^h`WRTY_\UVWXZ[\T^QYbWVTY[Wa[]ZQRSX_Wa

ZTdTRT\WTV]RR\WSTRTnQXRTba]eT_[]VUfo\TRT ZTnQTaWT]^_\R]YX_WeZ_TZZheR]Y_\XT_[WZXZh]R

jX[\WaeTYb]p]aTfi]jTdTRhjT]eZTRdTb[\W[ `W[XTY[Zj\]b]Y][QYbTRS]ZQRSX_Wa[RTW[VTY[ bTdTa]`RQ`[QRTZhXY^T_[X]YZh\WTV]`[UZXZW^[TR WRTZ]VTRT`]R[[\W[ZVWaa_UZ[_WYeT_QRTb

ZQRSX_Wa[RTW[VTY[]^`QaV]YWRU\UbW[Xb_UZ[f qrsrtruvrwx WaeTYb]p]aT[RTW[VTY[fo\W[XZj\UjT`RT^TR

{|}~€‚ƒ~„€…†‡ˆ‚‚‰}Š‚‹Œƒ|Ž† |ƒ€z‘’|}‚ˆƒ}“‹“~Œ”•|ƒ‹Œ~}– Š–—‚—ˆ–˜˜‚˜ˆ•‚Œ~~“~“ˆ“˜˜}–š› yz

y¡y¢y¡£z œz ¤‚ƒ“˜¥¦Œ§“š˜’ŠŒ}¨}ˆ‚ˆ“Œ”’|}“}–† œ ©ª“—‚‚Œ~†«Š•“}yœ†¨¢y¬£z €~~{ŠŒ}ˆz’|}œœžŸ

€Š˜~’†®Š‹~¯°˜ƒ‹†…… }‚‹† °˜ƒ‹±…‘’|}‚ˆƒ…~“‹“~Œ” ¨|ƒ‹Œ~}–Š—‚——‚˜“˜“˜š¢€y–“}˜ “²•“}‚“~ˆ“žˆŠ“˜¥‡“}¤|ƒƒ†y¡¡Ÿžœy ­z

z €–˜Œ¦€“ƒ‘’|}‚ˆƒ}“‹“~Œ” ³y´µ¢yœz

’|}y¡µyµœœ¬¡z £z €ƒ…“}‚…†·˜‚”’€‘’|}‚ˆƒ‹~“‹“~ Œ”Š–—‚——‚˜“˜“˜Œ”ƒ|~šz®z«Œƒƒz’|} •|ƒ‹Œ~}–Š–—‚—Œ˜‚˜šŠŒ}ˆˆ}—‚Œ§˜

žœ¡œyµz ¬z ¦“¹‚˜º¤‘®‚ˆ»“˜“ƒ†¨}˜‚‚ˆ~— ¨~“|‹Œˆ–˜‚ˆ‚~”“ˆ‚Œ~¤|‹Ž‡ ¸—‚~‰y¡µ

—‚˜“˜“˜†¦‚ƒ“¤}Œ¹~¥«Œzš ¬z ·Œƒ‚~˜»–¸{“²‰ŒŒ»Œ”¨|ƒ‹Œ~}–

€~“ƒ¨¼ˆŠ‚»Œ§†«Š}‚˜Œº’Š‚•»Œ§†Ž“Œ}‚ ¨}‚˜—Œ§‘{}“‹“~Œ”ƒ|~Š–—‚—Œ˜‚˜‰– ½€{’€•}“ƒ‚‹‚~}–}“•Œ}ž«~’|} œ Ÿ³£´­µ¢­µyz Ÿz

€ƒ‹’…†«ŠŒ¹—Š|}–€…Ž†®„„¾|“ €…†€ƒ‹€†¤‚˜¹˜…“ƒ‘¿|ˆŒ‹“ Œ”Š“«•‚Œ~~“~—~Œ~¢«•‚Œ~~“ ¨}Œˆ“—|}“”Œ}¨|ƒ‹Œ~}–‡–—‚—«–˜ µz

’|}“}–š«Š“˜¥‡“}œ¡­­³œ´

µŸ¢¡­z

ÎÊÍÏÐÑÒÓÊÏÔÕÒÉËÍÖÕ×ØÕ


B>ACDEFG>CHF=AIHJKH 456789:6;


ðëîí¤ëçåíäïåéçè

¦§¨©¦©¨¤¦¥¨©¦©¢ ©¤¢¨¥¨ ¦£¨¥¨¦¥¢¦¦¦¦

¡¤©¦©£¦¦¨¥¡£¦¨¥¦ ©£¦©¦©¤¢¢¦ ¡¤©¥¢¥¤©¥¤¥ ¡¢£¤¥£¥¤¤

©¥¦£¦¢© ©¢£¢¨¦£¨©¦£¨¥©¢¥¢¤©¥¤¥ ©§§¨¥§©¦¡¦©¦ £¢¥¦¥ §¥¥¨©¥¢¢¡¥¨¦¥©¦¨©¦£©¤¢¦££©¡¢¥ §¥¥¨©¦¨

¦¦£©¦¤¥¢¦¤¦¨¥¦ ¨©¦¢¥©¤¢¥¨¡ £¢¥¦¥¤¥¥¤©¢¥¥ ¦©¦¥

©¥¨¢£¤¥¨¦£©¨ ¥ ¤¦£¦¢¥©¢¥¤¦¥ £©¨¦©¤¦©¨£¦ !¥ ¥¨§¦§©¥¨ ©¥¨¢£¤¥¨¢¦¢¡¥¨ ©¦¦¨¡¢ ¡¥©¦¥¥¥¨¦¢©£¨¨

¦¥¨ ¦©©¢¨¥¨¥ ¢ ¥©¡¨#$%¥¥¤¥©¥©¤¢¥¨¡ £¢¥¦¥¤¥¥¤¦¢£¢¦¥¨¥£¦£© ¤©"¡¥¢©¤¢¢©¢£¡¤©¨¥¤©¢¦£¦©¢¢£¦©¥

©¦¡*()©¦¥¢¦£©¨¦©¢£¡¤©¨ ©¨¥¡¦&'()¥§¥¥¨©¤¡¤©¦

%¥©¦ ¦¢¢¡¦¢¥©¤¡©¥¥ ©¢¢£¦©¦¥¥¥¥¥¤¥©¥©¤¢¥¨¡ ¦¢¥©¢¥##

£¢¥¦¥¤¥¥¤© £©¨¦©¤¦©¨£¦¦ ¥¡¤©¦+©§¤©¥¢,¥¨©£¦£©¤ ¨¥£ ¥©¦¨¢£¨¥¥¦§¥¥¤¥©¥©¤ ¢¥¨¡ £¢¥¦¥¤¥¥¤£©¥-¡¢¦¦¥©

¥¦¢ ¦¦©¤¥¨¦¢©£¨¢¡¤ ¥¨¥£ ¥¥ ¨¥©

678989:;;8=@:A:@:AB8;:A9CDB;=@DC;>D 8@7>E>F:@=HI7B98=A=JBKL:@JFCD8;:A N=AA>J>KL:@JFC8@>A>U>A8@GB=;:78;:A;=GG8>>=HL:@JFC< M>D8;:AN=AA>J>KL:@JFC9CDB 67>9CDB7:9T>>@D>98J@>D=>98G:>=:A

F:DVWF:8>@9

:DG8>D8@7>N:F:@=H L:@JFCD8;:AN=AA>J>\]=9F8:AKL:@JFC< [>8@;ACD>D:9>ZF>@:AJ =HT=79>Z>9=HGB=;:Z>9[>9>A>;>DH=;=GGC@8B:9 ;=@K;=@J>@8:A7>::9>Ka8D@>B G:;7>D:FF:@AB7>:A7BVW9CT`>;9=HT=7

7BF>@98=@:@D=T>98B[>>Z;ACD>DH D89>:9>9KA8U>:9>9KD8:T>>9G>AA8C9K

9CDBS_H>A>;8=@=H9CT`>;9K7>=T`>;8U>9


äè÷öøãä÷úïèòúû§ú

7>G:@D7>8@[:9 :a>@S_9:@D:98=@@:8[:9H8AA>D:H>< :a8@J789=9CDB[>>ZFA:8@>D=

cdXRQ7=CS67>@@>ZD:B: dSQQ_MH8U>cWeGA=HTA==D[:9;=AA>;>DH;CT8:AU>8@H:;79CT`>;C@D>9CT`>;9[>8@9D=T>8@=U>F8;F;:C8=@9TB:D89F=9:TA>9BS67>

TA==D[:98GG>D8:>AB8=@8f>D>9CT>[87:J>@A>FC97 =:U=8D7:>G=AB989S67>>9CT>9[>a>F8@ @>>DA>[:9D>:;7>DH@=ffA>:@D7>@

=H7=G=;B9>8@>;=@8@C>98@7>DTA==D;>AA :H>@TA==D:VQQQ;A>:@:@Da>F8@

jC:@8:8U>G>:9CG>@=H=:A9>8@>[:9>98G:>DTBHAC=9;>@;> F=A:F>@D=9[>9=D:XhQi;S

E>F:@=H^8=;7>G89>ZF99>D:9G>:@qgES_AA7>D::[> ;=D9B9>G:8;:AAB8@:FH=DD::97>> 9B9>GoSl[:9D=@>8@7>A:T=D=@>TB;=GFC><

N=GF:8@>A>U>A=H GB=;:8@>D9=H[:gIggRWSQU>A=HFF>D

„‡‹„€Ž‘’“‡ˆƒ†{…}”‡}~‡ˆŒ}…|‡{ˆ•{‚– z{|}~€‚ƒ„{ƒ{…†|€‡ˆ€~€‰€~Š}‡‹ˆ‡Œ‡…}ˆ|~†

œžŸ ¡¢ £¤¥¦§¨©ª«ª¥¬­¤®¯°±«°«²³­ª¤´¦¤¬¤µ¤¬­ —˜“|„}ˆ…{ˆ|{~‚š€…|•{‚–—›“‘

¾¹¿ÀÁ ¾¹¿ÀÁà ÄŸ¼À½ ÆÇÈÉÊË ÆÇÈÉÊË Ì¿Í¸¼Î½¹ÀÏ ÐÑÒÓÔÕÖ× ÔÉÒÊÓÓØ× ÑÒÑÑÑÙÙÙ Ú¿Ï¿ÛÜÝͽºÇ½ ÐÒÕÔÖØÐ ·¸¹º¸»¼½

ÆßÏ¿¼àáË âãäåæçèåçéêëäìíäíçèîëåïæðäæäñòîíëóéëèëôëèóîõö÷öøù ÕÒÔÉÞÖØ

¡¢ £££¤óêðèòîóêéóìóñçéí⥦û÷ûû§¢¨óíðïé©çóåëííëîí÷ éãïæëåäìîïëñíî÷ úû÷üüýæäèþÿ


ÍÎÏÐÑÒÓÑÓÔÕÖ×ÎØÙÎÚÎÛÎÜØÙÝÕÓÔÞÏßØÞÜàÙáÞÏÔ×ØÓÙ

Äž¹ºÆÇÈÉ ¯°±²³´µ·¸¹¸º»µ¼½¾¿¹¾¹ÀÁ»¸µÂ·µºµÃµº»

¨©© © ©© © ¡¢£¤¢¢¡¥¦§

!"#$%&'('" ©©&) ©%*%©+©©+ ©©©

©,©(, ©©,©&$©+©

%&'*©%© ©& .© %/ , ©&-©©©*

&1&'2(©+ ©©,©©,© ©©&$ ©%©©0

©©,©(

©4+¨©© ©©©©%%©©5'678 *©& ©%©3%©

$'67©© ©©© ©©© 9©©,©©/©&

&

(©©%0© :7©©©©0© 9©©© %0 &-%0©:"© ©©©(© ©©©©©& ©©%

0©©&)© 90©©

%©© %%%

âÎãÎäÞåÎÏÛØæÎ×ÞÜç

%©&:©% ©©©©©/ ©/©©©©©& .©©©©©

DEFGHIJKLMNEMEOPIFJQRJQROKJGIJSQR MPEOGKSQGHQRTGKOFQERMGPUJSLJFESJTQOQJROP ETVQFWXYZVQF[\GRSTEHQOGOQSGRSQFOGRUJ ;@AB


FGHIJKLHMNJOPQNRMS

¦§¤¨¥§¥§£¦§¨£©¨£ ! ¡¢¡£¤¥¦§¨©§§§©¨©¡£¡¡©¤

©§¨©§#$%©&$&¢§¨'$¡ © ()*§¤+,-¡¢¡£¤¥¦§¨©§¥¦¦%¥© £%¦§¢¤¡£¨¨©£¦¨¡©¢¡© #¢¨¨©¥©¨©*¡%©¡.¨©¨£ "

§¢¨¥¦¤! /¨¡£

/0¤/$1©©(). ¨©©¥2¢¤3 4§¦§£¡©£§©¦¦¨¡©¥¡5¥¢ ¡¢¡£¤¥¦§¨©§¨©£¡¡©¤¦§¤¨¥§¥§ 5¦¨§©¦¥2¨¦ ©¡¢¡¦§§§*¡%©

¢£§%¦¨£1£¨§©£§¥©&§¥§£ ! ! 6¨0§¡¢ 222+5¥5 ©¨©¡¨©7 ¡3

&¡2§¤'($8¨§¦*98$.§¦8:-;) " > ¦§¨¨¥§¥§¦

§©4AB¨¥/¨¡£ §¢¨£¥1 4©C¤¢¦¨£¥¥¤¡ ¡¢¡£¤¥¦§¨©§© '¨¦#§§¡43>"AD1!>"

1%©§

©¨-&$1 ¨©©+©¨ 1§%¢ ¡¢¡£¤¥¦§¨©§§§¥¨©5¦¨§©¦¥ 2¨¦ ¢¤¡£¨¨©£¦¨¡©¨©(¡©© ,¡¦

>*¡¥

££§¥¥5%0¨¥ §$ &¡-/$(¡¨©+%E)©+%©¦ ., §©©1£¨§©£§§¦©¡5§©

¡¢¡£¤¥¦§¨©§¨©£¡¡©¤ §¦¨¥§¥§©¨©*¡%©¡.¨©¨£ /¨¡£§¢¨¥¦¤" &¨¥5§¨£¦¨¡©

>"

TPSUVWXYPUZ[XOQS\[]^[


@ABCDEFDFGHIJAKLAMANAOKLPHFGQBRKQOSLTQBGJKFL

©¤¦¤¤¦¨¢¦¤ !"§ ¦#¥¦¥!¤¥¤"¦¤ ¡¢£¤¥¦§¦¥¨©¦§©¥©¦¥

¢¢¨%#¦#¢&''() *+*,-./*0 ./'¢ *¢¦£§¦¤¢¦¤!"§ ¦#¥¦ #§¦§¦©$¥

#¦¥§2# ! ¦"!¤# #¥¤!#¥#¥¤¥¢¦ /&/) **+,-&'¡0&'.¢

¦1¦§#¥%

©¥3¦" 78§¢!"§ ¦#¥¦¥ 9¤#1§!¤#§¦§¦-£!¤# #!¤¦1#¦2 ¦¦%#¦##!¦1#¦¥!¦¢&''')& -*&/0 (¢¨#3¦45©6¥¥¨©7¦¥¦§

*&(¢

UAVAWQXABNKYAJQOZ

©¦¥¥¦¥£©£ ¥7¢"%¦¤0 !"§ ¦#¥¦#¤#§3! ¤¤!¥§¦;¦¥!¦ !¤¥¤"¦¤ #§¦§¦¢£¦¤#!¥¦#! §§!# #¥¢/&/)&:&-&(££¥2¤¢"%¦¤!"§ ¦## §¤#§3! ¤¤#§!¦#!¦¤ #§¦§¦¢ !%"§#!#¥§§¤%3 //*)&*+',- .¢£#¤©

&¢ (&


}y|~€‚y~ƒxz|„ƒ…†ƒ opqrstuqvwsxyzw{v|

‘’ˆˆ‹ˆ“ˆ”“•–—˜ˆ‹Žšˆ›ˆ“‰Ž‹—Œœœ–žŸˆ ˆ¡ˆšˆ‹— ¢ˆ‹Ž•£ˆŸŠšˆ¤¥Ž¦ˆ§¢œ”¨Žˆ“©‘Œˆˆ§ªˆ‹Š“ŠŠ« ËÌÍÎÏÐÑÒÎÓÔÐÕÖ×ÔØÓÙÚÛÜÚÝÞßàÚáâÜÞãäÜåÚæ ‡ˆ‰ŠŠ‹ŒŠŽ

¤¢¡¨¡¥¤£¥¤¢¥¡¥¥¢¥¢¥¡¨¨¤£ ¤£§£¢£¤¥¤¦¢¨¤¦¨¥¡¥¨¤¦¤¡¢¥¢ ©¨¢£¥¥¢¥¢¡¢¥¤£§¥¢£¢¡£¤ ¡¢£¤¥¤¦§¨¤©£¨£©¢£¨¥¤¦¢¤¡¥§¨¢¤¢¨

¢¤¡§¨©¡¤¤¡¢§¥¢¤¢¡ ¨¡¥¤£¥§¨¤©£¥¨¨¤©¨£©¥¢¥¥¢¤¦¤¥¢ ¨¥¤§¤£¢¨£¦¥¡¤£§¥¢£¦©¢¥¤¦

¢¥¤¦¢¤¡¥£¤§§¨¥¨£¢¥¤¦¤¡§¨¤¨£¥¢¡¢£¥¨£ ¥¢¥¡¥¡¤¦¡£¥¨£¤¦¤£¡¤¦¨¥¨¢¥¢

¦¢¨£¦¨¢¢¨¦£¤¡¤¦¢¥¢£¨£¥¤¨£© ¤¡¢¤¢¥¨¥£©¢£¨¥¤¦¡£¥¨£¤¦¢¤¡¥ §¨¢¤¢¥¢¥¡¨¨¤£¢§¨¤¥¡¨¤¡§¨¦©¨¥¤£§ ¨¢¨£©¤¨¢¦§¨£¥¢¡¢¥¡¢¢¨¨

¥¢¡¥¢¥¢¡¢¥¤£§¥¢£¢¡£ ¤ £¢£¤¥¦©¨¥¡¥©¢¥¢¡¡¥¨¤¦

¦¥¡¤£§¥¡¤£§¢¡¨£¥¢¡¤£©¢ ¢¥¤¦¢¤¡§¨©¡¤¦§¢§£¢¢¥¤¦

¨¤©¨£© §¢#¦¢¡¦¡¦#¦¢¡ ¤£§¨¤©¢¢£¦¤¡©¨£©¦§¢¢§§¡¨£©¢¥¤¦ ¤¡§¨¤¤££¨£©$ !"£¤§§¨¥¨£¥§¢¥¤¨¦¢§¥§¨¢£¨£¤¦

¨¡¥¤¥¦¢¤¥¤¦¨¦§¢§¢¥¢¥¤¦¢ ¢¡¢¨¡¥¥¢¢¥¢¤¡¢¡¢¢£¢§¡ ¤¡§¨¤¤¦¡¤¥¨£¤¡§¨£©¥¥¢¥¡¤§¨¥¨£¤¦ %£©¢£¨¥¤¦¢¤¡¥§¨¢¤¢¤¢¥&'¢¡¦¨¢

¨©¡¨©¡£¦¤¥()¤¨¢¨¥

¤§¤£¢§¢¡¤¨¤©¨£©¥¢¢¥¤¦¢¤¡¥¥¢ ¢,¤¨£¢§¤¦¦¥¢¥¡¨¦¥¡¤£§-¢ ¨¤©¨£©¤¡¤¢¡¢¤¡¥¥¦¥¡¤¥

¢¤¡¥§¨¢¤¢¦§¢¨§¢£¥¨¨¢§*£¥§¤+

¤¡§¨¤£¥¨£¤£§¡¥¦§¢¡¥¨£¢¦ §£¢§¡¨£©¤£¥¢¥¡¨¦¥¡¤£§.¢£¥¢ ¨¥©¡¢¤¥¢¢¦¡¨£©¤£§¤¡¢¤¦£©¨¥

¬­®¯¯°°­±²³´­³´µ²·¸³¹³º»¼½¾¿¿À­ ¤¦¦¢¥¨¨£¦§§¨¡¢¥¥¢¤¥¨¢£¥¥¤

í¿Ä¼ÄůÆÇ»Èɼ½¾¿¿À­ Ê­±²³´É¯¯³²³´µ²·¸³¹³º»¼½¾¿¿À­ Á­®¯¯³Â­±²³´­³´µ²·¸³¹³º»¼½¾¿¿À­

¢¥¤¦¤¡§¨¤¤££¨£©¤£§§¨¤©£¨ /0123452607 ¢£¥¢¡¨¥¢§¨¤¥¡¨¤¡§¨¦©¨¥¢¨¤¦¨"¢§¨£

GAF=>F=HD;@9GD9>:C>9AF=9IFHIJ@FDK LCLG9:;F B;@>F;BDB;==F=HMNOP 89:;;:9@=;CED:9:@FB

89:;9=;F;E9:9D9


áâãäåæçèéçäêëìéíêäîèï

!" #$

¡¢¡£¤¥¦§¨©¢¡£©¡¥£

%&'' !() *+,-./012 3456787596:;8


”•–—˜š–›œ˜žŸœ ›¡

¡¡¢£¢¤¨£¢¤§¢©£©¢¨©£¢ £¢§¤§¨©¤¦©£©¤¨©¦¢§¤¥©£ ¥¨¢¨¢£¢§©¢¨¢¡§¢£¤§£©¤¨¢£¤©¥¢¨ ¡¢£¤¥¦¤§¨©¤¦¦¤¥¨£¤§£©££¢¢§

¡§£¢¥¢¡£¤¢¦¤¥¥¢©©¢¦¤¢ §¨¢¢£¤¥¤¢§¢¨¤©¥¢¤¡ ¨¢£¢§©¤£©¡¡¢£¤¥§©£¤¨¥¢¡£©¨¢ ¦¤©©¡¡¢§¢£©¤£©£¢¡¢£¤¥§©£©¨¢

££¢§©£©¨¢¡£¢¦§¢¢§£©¤©££¤¥ §©©©£©¤¥§©¢£¤£©£¢¡¢£¤¥¢¤¨©¥¤¦¢¨

¦¥¦©¢£¢££¢¡¢£©£§¤¢§¢©¤¢ £©©¤¢£¢¡¢£©¥¥¤¥¤¢©¤¥© ¢¨ ¡§¦¤¨¤¥£¦§¤©¤¥¢¢¨©£¢¡¢£¤¥ ¥¤¢£¢£§¤¨¦¢§©§£¤£¢¨¨¢§¢¢

¡¢£¤¥©¨¢¦¤£¢¢¨¢£¢§©¢¨©£¤©¥¢ £¢¦©$¢¡£¢¥¢¡£¤¨©¤¢¨¤£¢ ¥¢££¢§%©££¢£©¡¡©¢§©£©£¤§¨ ¥©¢!¡¤¦¢"¨¥¢¡£©¨¢"§©£©¨¢¨#£¢

¢§¢¢§£¢£©¨©§¢¦£¢¨©¥¥¢£¢¥¢¡£ £¢£¢§¤¨£¢¤¥©¥¤¦¢¨£¢©¢

©£©¤¨©¦¢§¤¥©£©¨¢£¢§©¢¨£¢ ¢¦¤¢£¡§£¢§¨¢¥©¢¤£©¡¤¤£ §'¦¤¢§©¢¡£¢¢¤§£©£¢£ ©¨¢!¥¢££¢§%#¡£¢¡¢£&¦¢£¢¦¤§¨©¤¦

¢¨©¢£¢'¡¢£¤¥ ¢¦¦¤§¨©§¤¢§£©¤¥¥¢¤£¢£¤¨ ©¢£¢¢§¤£§¤©¨¢¤¤££¢¦¤¢§ !¤£§©¤¤¨¢£§©¦¥¢#©£§¢¢¦£££¢©§© ¢ ©¨¢¥§¢¦©

¤£§©¢£§©¦¥¤§¤¥¢§£©©¢©£ ¤¨¡¦£©¤£§©¤¥¤¨¢£§©¦¥¤§¢£¤¨

¥¨¢¦¤¢¨¡§£¢§©§£¤£¢§©§£ ¢¢£¢¦§¤§©¤¨¥¤§¢© £¢§©§¥¤¨£¢¤§£¤¤£¢§©§¥(¨¢§¤£§ ©©¤¥¢¢£¡£¢£§¤¨¦¢§£¢¢¤§£

£¢¦§+¡£¢¢¤§£¦¤§¢¨££¢©¢§£©¡ ©£§¤¥¤¥¢¥¢¤¡¥¢£¤§¢©£¡§¨¢£¢§©¤£© ¡£¢§©£¢£§©¦¥¢ ¤¨¤¨¥¢§©¢§£©¡£¢)*¥¢¤¡¥¢££

)¢¥¤+©©¢¡£¢¡¢£¤¥¢¤§£©¥¥

¤§£¤,©£¡§£¢§¢¢©¤££©¥¢¢¥ ¥¤§¤§£¢§©¤¥¤¨¤§£©¦¦¢¦£©¤¢¥¥ ¤¨¦£¤§£¢§©©¥¥¢¢¢ £¢¤§£©¦©£§¤¥¦£©©£¤¨£¢¤¦¢¨©

¤+©©¢¡¢£¤¥¦¤§¨©¤¦§£¤+©©¢¦¤¢ £¤©¢¨§¤©¤¥¤¨©¡¢§©§¢¢¡¡¢£¤¥ ¦¤§¨©¤¦§£¤+©©¥¥¢¥©£¨¢¥©¢¤£©¡ ,¢¦¤¢¨¢§¢¨©¦¥¤§¥¡§£¢¥

¥¤§¢©§£¤+©¡£¢£§©¦¥¢

’“’ §¢¥¤£©©¡§¢¤£¤§£¢§©¢§¢¥¤£©¢££¢©§

§¤¦¢©¡¢§©§¤¨¢§©§¢¤¦¤¤¤¨ ¢ž¡£¤¥¦§ž£¨©¦Ÿ¡ª©«¬©

&/#¨¦£

¤§£¢§©¤¨¤§£©¦¤§¦©£©£§¤¦¢ £¢-'¢¢¥©¢!.* §¢¢¦£©¢¢£§©¦¥¢¥¤§¤§£¢§¤¨©£

@ABCDEFGHGICGJKFLEGKEABMEGINBOLMDGHLPBC QKJRFABCDEFGHSGJKFLEGKEAOLBTUVIFALMOLBTW 0123456072489:;

NBMBBIU]JKFLEGKEATLFALFMABGCGICIBE_ OBMMBHMWGMEBICLI`SFKGIMOBKMBGICCBMEBICLI` GJKFGGMTBHHGMFABBIFKGIEBJQCDEFDMGF FABXYZ@W[\]GICFABNKGIEA\]MEGIBGMLH^

FABLMFARDMSGJKFGaKL`AFFJHBQFQHJTbGKBQLICLI`M LMFARDMTLFALFMQHJTIJKRGHH^CLKBEFBCFJTGKCM

MLCBJQQBFDMFJcJMFBKLJKHBQFMLCBU FAGFGKBJNMBKOBCMTBBcLI`QKJRGIFBKLJKKL`AF

mnopoqrstouvwrnoxyz{|r}t|~qor€tqw}v ‚|s|~~vƒ„…|†tqstouuno}o~vƒ„|†tqvw‡ˆ‰|ƒŠ defghiijkl

Ž€}tƒ„stq€|~t|rtvƒvwrno|pvso oƒrtvƒoŠ ‚|}Št|‚qr}€‚r€}oq‚n|po}soqqo~qot~€ƒ|} ‹ˆ‰|ƒŠrnot}‚vƒrtƒ€trŒtq|~qvqooƒ

o|q€}oŠ|ƒŠtƒ‚v}v}|roŠtƒrvrno}ov}r |ƒŠ|r}tvsoƒr}t‚€~|}s|~so|ƒƒ€~€qqtoqqnv€~Š

o|q€}ooƒrqŽv~o} tƒro}}v„|rtvƒvws|~soqqŒqrot‚|ƒŠ€~vƒ|}Œ sotƒq|v}r||ƒŠŠ€‚r€q|}ro}tvq€qxyz|ƒŠ €pt~t‚|~sotƒ|ƒŠ|}ro}Œqnv€~Špoo}wv}oŠ ‹ƒ|ŠŠtrtvƒrv‘Ž


«¬­®¯°±²³±®´µ³·´®¸²¹

¡¥¦¤¡¥¢¨§¡¢¤ ¤¢¦¦¨§¤©§¡©¦£¤£¦¥ ¡¢£¤¥¦§¥¢¡¨¤¨¢¡¦¤¥©§¥£¡©¢£¢¥

¥¢©£¦¤©©¥¢¡£¢¨¦¦¤©© ¥¨¤¦¤¡¤ ¡¢¥©¦¨¥¥©£ ¥£¡¤¦¤©!¡¥¢¡¨¥£¨¦¤¢§¦§ ¡¡¦§¡¢¦¢¡¦¡£¢§¦§¥£©£

¥¢¤¦¢¢¥¡¦¤¥¥¦§¥¦¥¦¢¡¨¦© "¥¢¡££¤¦¤¥¡¤¥¢¡¦¤¥£¢¤¥£ ¨¡¨¡¦¤¥¥¡©¤¢¡¦¨¡¡©¤£¥¢¥

¦¢¤¨¡¢¡¥¦¤¥¡¢£¥#©£¡ ¥¢¥¦¢¤¨¡¢¥¦¥¦¢¡¨¦¡¥¤¦§ ¦§¦¢¤¨¡¢¤¥§¢¦§$%$¡¥¡¦¢¤¡ ¡¡¦¤¥©¤¦¡¥©¢¨¥¢£¤©¥¡¦¢¤¡¡£

¤¥¢¡¦¤¥¡¥¦¦§¦¥¡¢¢§¦§¤¡ ¢¡¦¢¡¦©¦¨ &'¦¢¡©©¦¥©©¨¤¡ ¢¡¦¢¡¦¢¤¡¨¥¦¢¡¨¦¤¥©#% ¨¥£¨¦£ ¨¥¦¢¡¨¦¤¥¨¡£¤¢¦¤¡¦£¤©

¡¢¦§¥©¦¨¥¥¡¢¢§¦§¤¡© ¨¥¦¢£¤¡¦©§¥§)*+¥#% © ¡¢©¦¤¤¦¢¤¦¦¦©¢¡¦¢¤¨¡¢ ¥¢¥¨(£

©¡¢¤¤£¤© ¦§¡¦¢©¥¦§¦¤¦§¡¦¤¦©(©¦§ ¡¦¦¦¤¥¥¡¦¡¨§¥¨¡¢£¤¥¢¡§¢! #¢¡¦¢¦¢¤¨¡¢¨¥¦¢¡¨¦¤¥©# ¦¡¨§¨¡¢£¤¡©©¡#%

¦§¥§¥¨¡¢£¤¡£¤©¡©¨¡¢£¤¡¨¦¥¢©¡£ £¨¢¡©£¨¡¢£¤¡¨¨¦¤¥©§¥£¢£¥¦ # ©¡¢¤¢¢¦§¢¥©¦¡¦¡¡¡¦¤¥ ¢¡¢©¤¦©©¡£¡¤¤£¤©

ˆ‰Š‹ŒŠ‹Ž‹ŽŠŽ‘’‹“‹‰”“”‹ŒŒ•–—“ŠŽ‹Š Ž‹˜‰‹‹Š‰˜‰š›œž‘Ÿ—Ž‰“‰‹ŽŠŽ‘’‹“ ‹‹¡Š’‘‘‰¢’‹Š‰‹ŠŠ‰¡Š’¡£“’¡‰‹“‹‰“”ŒŠ }~€€~‚ƒ‚„ƒ…†‡

‘ž‘’“‰‹¡¢Ž¢ž“‹¡ ¢‰˜‰ŒžŸ¥“”‹ŒŒ ŠŽ‰“‰‹ŽŠŽ‘’‹“‹‰ ¡ŠŒŒ‰¢ ‘‰¢’‹Œ‘‹¡‹¦‰‘‰¡Š”Š’¡‹‰ ’¡“Š‹¡‰“‘‹ ‰§”’‰‰‹Œ ¢‰Œ’˜‰Ÿ¨ ¤ŠŽ’“£‹¢’‹

‹‰‹¡¢£ ‹“‘‰¡Š’¡‰¢‰¤‰£‘‹ ‰ŠŽ‰¡“‰§”‰¡‰¤ –‰¡Š’”Œ‹Š‹Ž‹ŽŠŽ‘’‹“‹‰˜‰

‹¢’‹Š”‘“‹¡¢ ¡‰‰¢’‘‘‰¢’‹Š‰‹ŠŠ‰¡Š’¡¤Š‰‹Š‘‰¡ŠŸ ‘‹¢’‹Œ‘ž‘’“‰

º®»¬¬¼½²¬¾²¬­®¯¿

§¥£¡¤¨¡©¦¡¢¤¢©¢¦ ¥¥¤¡¤¦¥¡¡¦¦§¨¡¢£¤¡¨ ¨¦¤¥¡£¦¡§£¢¥© %¦©¤¦§¦¡¨§¡¢¢§¦§¤¡©¦§¥§

¡¢ ©¡¨¥¦¢££¢¤¤©¥£©¥¡¡ ©¦¤¡¦¤¥¦¡£¤©¦¢©©¥¢©©¦¤¨£¤©¡© ¢¤¨¡¢£¤¡¨¦¢¡©¥£'¡¤¡¦¤¥©§¥¢¦ ,¢¡£¡¢¢§¦§¤¡©-.©©¦§¡))/

¨¥¥¨¥¦¢£0¥¨¥£¨¦£#% ©¡¢ ¢¤¥£©¥©¢¨¥¢¤¢¡£¨¡¢£¤¡¡¢

££§¥£¡¤¨¡©¤¤¤¨¡¦¡¦¢¡ ¡¦¥¤£¤©¡©©12&¥¢3¥¢1£¢¥ ¡¢¦§¡¤¢¡©¥©¥¢¦¡¢¡£¨¡¢£¤¡©¡ ¡©¥¡¢¡©¥¥¢¢¡£¨¡¢£¤¡¦§¥§¦§©¡¢¥¦

¦©¡¢¢¡¦©¡¦¢¡¤©¦¤¡¦¤¥©¤¨ ¡¦¢¡¡¦¥¤£¤©¡©¡¥¦ ©¦¥¡¦¤¨¡¦¦§¦¤¥¦¡¢¡£¡¢¢§¦§¤¡ ¦¡¡¦¢¤¥¦¢¤¨¡¢¥¨(%%¥¨(¤¦§

¢¦¡¤£¤¨¡¦¢¡¦¦©¡¦¢¡ ¡©¡§¢©¤©£'¡¡¦§¡©¥©¡¦§¥ £¤¡¥©¤©

¡¢¤¦¢¤£¤¥¦§¢©¥ ¦©©¤¦§%¥¨(4§¢¦§¢¤©¤£¨¥ ¨¡¢£¤¡¨£©¨¦¤¥¥¢¦¡£¤©¦¢©©¡¢£¤¢ ©§¥£¦§¥§¦¡©¡¥¦¤¥ ¤¦¤¨¦¢¡¦¦

@ABC@DEFGH@CIJKFLLHEEHFBMFDC@ NGGD@OHCICHFB FP UIVFDICFDH@EWAKNQUX=YCIBOIDOEPFDM@CIJ 5676869:6;

EFGH@CIJ=FDR\HGI@J\SOPE\ YCIBOIDOE\ QGFGIDOHFRDIST>@ECHBR=ZZZ=HBC@D[

_= `IDOHB@Dab=M@CIJ@GFGIDOHFRDISTc_d T@IDEFPSDFRD@EE=a@IDC_dd


ÇÃÆÈÉÊËÌÃÈÍËÂÄÆÎÍÏÐÍ ¹º»¼½¾¿»ÀÁ½ÂÃÄÁÅÀÆ

ëÓèèÓãçìí×àØâçÝÙîåØæÖáØçàÛâçïÙêåØæðÓÕÔçìñâòç×ÙêåØæÖãÕòçàÛÓÒÔÓèÙóÖéå åâÝÒÓààÓïñâÝÝÓÕèÙôåÕàõÓåâÒÓÔÔÓØñÕàâèÙöéÓõÕåÓÒÓáçá÷ø÷éÒçØÓù ÑÒÓÔÕÔÖÒÔ×ØÙÚÛÓÜÓÝÒÕÝÒÞÒÓßàÓáâàãäÙÚåØæÑÒÓÒ×ØçàÛÓÒÔÓèéÒÓèÙê


¡¢£¤¥¦§¢¨¤¡©

!"# " $#%##


"

& #

'#

"# # (

)*+,-,-./0*1-/*23/,/,456-*789-,4 :;L=I>@H=LIG>F;@I IG>F;@IC>FJ>=@M=BD;JL@=A=NF>EF>=#*=("4 89:;


!"#$%&'

¢¤¢£©¨¤¡¢£¨¨¨¢©¨¦¤© ¢£¨¢£¤©¢£¤¢£¤¤©©¤§¨¢£© ©¢¢©¢©¨¡§¥¤©¨¨¦©¤¢¨¡©¨¡ ¡¢£¤¥¦£§¨¢©¢©¢£¨¦¨¡¡¤¡

©¢©¨¡¤¨¡¡¥¦¤¥§©¢£¢£¢§©¨¡ §¨¢©¢§¤¢©¦§¤¦©§¨¤ ¤¢£¢¤¨¨¨£¤©¤§¤¥¢© §©¢¤¤£©¢¤§¨¢£¤¡¤¦§¢¤¨

¨©¨¢©¤©¡¡¤¢¨¡ ©¦©¢¨¡¡¥©¦¨¢£§¤©¨©¡¨© ¤¥¦££©¨¡

¤§¥¡¤¨¥¢©¤¢¢©¦¨¡¢©¢© ¡¥¦©¨¨¤©¢¨¡¨§¨©¢¨ ¢¤¢¨¡¡¥¦¨§¨©¢&'()*¨¨¤¨¡¦¨ ©§©¨¢¤¨!¡"#¡¤$¨!¡%¥¡¢

£¨¦¨©¥©¤¨§¨©¢¤¨¤ ©¤ ©¨¢©¦¤ ©¨+,'£¤¢ ¥¥¡¡©©¨¡¢¤¤¡¤©¢©¦¥©£©¦¢ ¥¡¨©£©¦£-¤¡¥¢©¤¤§¥¢

¥¢ ©¢¢©¢©¨¡§¥¤©¨§¢¥£ ¢¤¤¦¨§£.%)'¤¢££¢

¤¥¦£¨¢£¨§©¡¤§¢¤§©¨¢¤ ¨©¡¥ ©¢¡©¢£¢£¨¥¢¤¢¤§¨¨

>@ABCDEFCDGDHAIFGBJKHLDJEBFL@M NBJFGAOC@LBCACAFGEO@JPDOAFEFCC@LOQNRST /0123452637380957:;


…†‡ˆ‰Š‹‡Œ‰Ž‘Œ’

¤¢¥ ¦ §¨©¢¦¢©¦ ¡¡ ¢¢¡¡¢ ¡¦¢ ©¢¡¢©¢¦¦¢¡£ ©¥£ ¦ §¨©¢¦©¥©¤¦ £ ©¢¥ ¦¡¢¢©¢¨ ¡ ©¦ ¢¡©¨¦£¢¦§¢¦ ¢¨¢¢¢¥ ¡¢£

¢¦¢¨©¦¢£¦¢¦¢¦©¡£ ¡ ¡¥©© ©¦!£¦¦©£ ¢¨©¥ ¢¡¦ © ©£§¥¨©¦¢£¦¢ £¢£¡¦ ¡¢¦¢©¥¤¦ £ ©¢¥ ¦© ¦¤"©¥ ¢¦¦£ ©¥£¥¢ ¡¢¦¥¦©¢¥¢¦¦¡

#$$%&'$'(%)*+',-./0&+1

A8=5:;4 7::5B =8A7DCC6E5F3376B:7JK>537=8


‰Š‹ŒŽ‹‘‰’“”•‹‹Ž–—’“˜Œ’‹Žš›’œŠŽ“

¤¡¥¦¢¡¢¦§¨©¤¦¢£¦¢¦©£¦¤¦¤ ££ ¢¢ ¢£ ¤¢££ ¤¡¡¤¡¤¤ ¡¡£¥¦¢¡¢£¢¡¤£¡ £¡§¡§ §¦¨¤¡¦¥¢¤ ¡¢£¢

¦¤¦ ¤ ¢£¤£ ¤¡¡¤¡¤¤¡§ §¦¢ ¦ ¦¢ ¦¢£¢£¤£¢ ¥¢¤¡¨¤££ ¢¤¡¢§¢¡¢¢¦§¦ ¥¦

¢£¦¤¢£¤£¦¡¤ ¢¦¡¢ ¤¡¤¦¢£¥¦ ¤£¢ ¤¡¡¢¦

¤¥¦¤ ¦ ¦¤££ ¢¤¡¢§ ¢£¤ ¢¤£¦¢ ¤ ¥¤ §©¨ ¥¢£¦¦¢¥¨

./01/02345678945:/;517173 7=7=304237375;;@=96720520AB73/51844013 6759=8272C5607=;0223/5=DEF8>15202G

!"#$%&'()*+,'-"

WXYZ[\]^_`abX_cd_efab]gb_e_Y\hfZijWklmn HIJKLMNOPQRSIPTUV

bZ]gXhYc_^X^_oqrshcgZh^\]f`hd]g d_cp]cbX_ch`dZ]^b\hgX_Y\hfZih^bZ]f\]o]\\]g XehYXcY e]bZ_gtuvmZ]dZh\hdb]\X^bXd X^^XYcXoXdhcb`ie_\]^]c^XbXp]hcg^f]dXoXdo_\

f\]g_eXchcb`ixh^X`h\w^axf`]a\h`\]bXda`h\ _fhdXbX]^hx^]cb_\`XeXb]gY\_acg[Y`h^^ _fhdXbX]^yb\hdbX_c x\_cdZX]dbh^X^hcg \hgX_Y\hfZXdo]hba\]^_oqrsXcd`ag]fhbdZiw

f\]^]cd]_o^XYcXoXdhcbY\_acg[Y`h^^_fhdXbX]^_c x\_cdZX_`]dbh^X^whcgZ_c]id_exXcYtmZa^wbZ]

\hgX_Y\hfZXdgXhYc_^X^_oqrstmZ]e_^b\]d]cb ^bagX]^_oWklmZhp]\]f_\b]g^]c^XbXpXbX]^_o {|}b_~}hcg^f]dXoXdXbX]^_o€}b_€~}o_\ Wklm^Z_a`gx\XcYXcb_za]^bX_cbZ]

Wklmdhcx]a^]gb_ehƒ]hd_coXg]cbwZXYZ`i ^f]dXoXdgXhYc_^X^_oqrsXcZh`ob_b„_bZX\g^_o fhbX]cb^„XbZXgX_fhbZXdXcb]\^bXbXh`fc]ae_cXht bZ]d_coXg]cb\hgX_Y\hfZXdgXhYc_^X^_oqrsu‚t

ŠŒ Œ‰†‘’“”‰Ž •‰‘Š†–‰– …†‡ˆ‰Š‹Œ…‰Š‰Ž

š Ÿ¡¢£¤¥œ ¦œ§š¡œ¨œ©š§›© ¦§©œŸ¡©ª§¡ŸŸ¥š›ž˜«š©§«šœ¬­®¯œ° §›˜§Ÿ¡ ˜š›š˜œ¡§œ©±«§ ±žž§ ©š²§Ÿ¡š›¡§˜©šŸ± ³ ›§Ÿ¨œ ©š˜³˜Ÿœž§›´²œ ˜±œ«³Ÿ˜˜±¨œ©šŸ›œ³ —˜š›š˜œšœž›Ÿ

Ÿ« ª§«§š©œ«µš §œ§›Ÿ¥›©Ÿ°§œ Ÿ˜šœ©§¥š©ª ¢£¤·­¸¯œž§ž«§œ©§«©ªœ›¹ºµ§œ« ·­»¯š› ššŸ±

§©Ÿ¡§¼§«©šŸ›œµ ¨›§œŸ¡ž«§œ©§«©ªœ›½ §›²š«Ÿ›¦§›©œ³Ÿ««±ž«§œ©§˜Ÿ›š©šŸ›

¾±«œ©šŸ›·­¿¯°š°œ šœ«§›´§¼¨š«œ©Ÿ«µ ˜«œ˜§ ·­¹¯«§ ©«š˜©š²§±›ž§¡§˜©¥š©ªŸ±© ¦Ÿ›©ª

©š›žœš«¡Ÿ¥Ÿ° ©«±˜©šŸ›³ §˜«§œ§

š¡¡± š›ž˜œ¨œ˜š©µ³œ›š›˜«§œ §œ²§Ÿœ«´ ˜Ÿ§¼š

Ž‹›“Š“Ž–

©Ÿ«¥š©ª§¼§«˜š §· ­½¯˜ª§ ©«œšŸž«œ¨ªŸ«ÀÁÂÃ¥š©ª˜ªœ«œ˜©§«š ©š˜

Ÿ¡¢£¤·œ›­Ä¯©«œ› °«Ÿ›˜ªšœ°šŸ¨ µ ¡š›š›ž Ÿ«°«Ÿ›˜ªŸœ²§Ÿœ«œ²œž§˜§±œ«¨«Ÿ¡š§ œ«©§«šœŸ¼µž§›ž«œš§›©œ©«§

©Ÿ ±¨¨Ÿ«©œ ¨§˜š¡š˜œ©§«›œ©š²§

š Åƪ§›©ª§˜š›š˜œœ›«œšŸž«œ¨ªš˜

§ œ«§˜Ÿ› š ©§›©³¢£¤˜œ›°§˜Ÿ›¡š§›©µ šœž›Ÿ §Å œ˜š›ž¡§œ©±«§

ÚÈÌÛÍÜ ÇÈÉÊËÌÍÈËÊÎÏÐÑÈÒÓÌÔÒÕÔÖÊÈ×ÉØÙÔËÊ

ìíâçîßåæïßðîãâåéçâêèçäãßéêâßäßæéñêîíòñãðÞßë åäçæðßæðíððéåéßáßæéëßðäâãòãæóáåôçâåæë áãæçâäâãéßâãåõçâéÞßäñãæãäåñëãåóæçðãðçõö÷øù ÝÞßàáßâãäåæÝÞçâåäãäèçäãßéêåæëéÞß

ú¡ÿýþ¢þ¡£¤þ¡û¥¦§§ýþ£¡ÿ¨£©¤ ¢¡ÿ¡û¡û¨ÿý¡ý ¡ý§û£©¡ ¦ýÿûþ¡þý¡ úûüýþûÿ

!"#$%&'()&*&$%%'+,-.

& /$0 "%. &1&2&#"3%$%.&/&&1 %%$/%%% 4 56&2#'&/&0%'3$#2&7'$&& %$(

8/$/9:'&*(&&%/;!9< ;9:=&/23/0%"(&0 8&%/#1#>#"70&0/& %$/%(&#$/1/&'%&

@ A6%#$#6&2#%*( *(%"%./%/-,:=

E D&%6&(##$&063%76&(> #1##10%(*&0&'$% %$33&#&1/0&%% FG 2&2#0$&/>0#%%3%&BC:D

QR STUVWXYUZ[\R ]R ^_\`a`bc\b_\UdbebdfU[g`\Uc_UhijZ`_Ua aY\i_UZb_UhU[d`b_R HIJKLMLINOLIP

lc[Zd`b_be`jj_U\\bekb[mb[Umb_df\R kR

o`pZ\`jZ[q`_\i`[Zdb[Ya[Yr[ZrsjU\tuUjr[b dYiUvR Spp[Uw`Zd`b_\xlyz{qa`eec\`b_rZiZr`dYeb[ nR

wbjcmU`_Q\Urb_a|}uzqeb[rUaw`dZjrZiZr`dY| €zqf`Tf‚[U\bjcd`b_rbmicdUadbmbT[ZifY| ^ylq`_dU[\d`d`Zjjc_Ta`\UZ\U|uzqw`dZjrZiZr`dYR rZ[pb_mb_bh`aU|}~uQqeb[rUaUhi`[Zdb[Y

}b[mZ‡b[r[`dU[`ZqZjjnmc\dpUi[U\U_d|eb[ ƒSaZidUae[bmSmU[`rZ_fb[Zr`r„br`UdYR…†

m`_b[qZdjUZ\dkbenmc\dpUi[U\U_dR Qnˆ


¡¢£¤¢¥¢¦§¢¨©¨¤§¤¢¤¦¢¥

¨©¦¨¤§¤¢¤¦§¤¢¥¢¥¡¢¢¡¨¨¨©

§¨¤¤¢§§¦§¦¨¥¥©£¢¦¥¨¦¨

¢¢¡¢¥¢¨¤¦¦¨¤§¤¢¤¢¢¢¢

¡¥¤§¦¨£¥¥¡¨¢£¤¥¢¦

£¢¦¥¢§¢£¡¨¥¢¨¨©¤¨¤¨

¨¢¤¢

!"#$%&'!(")*+,-

./0123456243789546:1;;9;/45/90

;=@4=76=6>42:A2@396>;7B

C;7;


½¾¿ÀÁÂÃĿŽÆÃÇÈÉÿÿÂÊËÆÇÌÍÀÆ¿ÂÎÏÆÐÁ¾ÂÃÇ

§¨©§¦¥§¤¡¢¨¦¨ ¦¨££ £¢¢¡§ ¡¢££¤¥¢¦

!"#$%"&'#"(&)& $*"$+#+#, !"(#*#%"$-&"#"#! %$).,%#!&(,)+)%+$-/,*!-$0)$1!)!"#,%2 '#"(!%#%3+$"((#&",-4!%+ (4&#*! $5!.#%!"#,%2 ).,%!-40)%*"#,%"$&"#%/2

42!%+789:64 (4&#*#!%&

$-#$%*$+#%"($*!-$,0 !"#$%"&'#"( #+#,!"(#*#%"$-&"#"#!%$).,%#!;#%1,1$ *,-"#*,&"$-,#+&!%+#..)%,.,+)!",-4!/$%"& B*4*, (,&(!.#+$,-!C!"(#,-#%$D0,-E.,%"(&2

'#"(-,/-$&$*#%#*!+$*#%$,-&)6&"!%"#!

-$*,..$%+$+"(!"#%#"#!"($-!

-,."#%/*$&&!"#,%

,-.,+#0#*!"#,%,0"($-! 4;FG>(4&#*#!%&%$$+ ",*,)%&$"($#-!"#$%"&'#"(=>$!-4'#"(

!+1$-&$$00$*"&,0"-$!".$%"

-,/%,&#&2!&#"#&+#&"#%*"0-,."($ ,"($-0,-.&,0#+#,!"(#*#%"$-&"#"#!%$).,%#!;

8$0$--!0,-)%/"-!%& !%"!"#,%&(,)+6$ )-&)$+$!-4#%"(,&$!"#$%"&'#"(-,/-$&$

-$/!-+",

,%$","($-! 4; HIJIKILMINO PQ RSTUVWQXYUZV[\][^TUS_\`ZV_]a[]Ubc +#&$!&$"(!"#&)%-$&

Pppqo^^qPrQ dU`[][\UQeUfgbVhiegjkl^^TUab\mnbo

s_tt_\uiv[]YlQl]waU`[ccwSU[\aUVSa[a[_T c[xVbS[SbcaYUTw\yQzwTT{bY\Ssb^h[\S sbS^QPp||o}|jP}}~qPqQ Q u[Uxbfllin_VV[\yab\nzQXYU[\aUVSa[a[_T qQ

diU`SQ„Vb\a[UVS bc ZwTtb\_Vƒ v_`[bTbyƒQeUfgbVhiegj…Vw\UmaV_aab\ €\]oPp†pjP‡q~P|PQ ^\Uwtb\[_SQ€\j[tb\diZba]YU\‚{iuUd_ƒ

ltUV[]_\XYbV_][]b][Uaƒˆ‚wVb^[_\ vUS^[V_abVƒ b][Uaƒ[\aUV\_a[b\_TtwTa[~ |Q

[`[b^_aY[][\aUVSa[a[_T^\Uwtb\[_SjyU\UV_T ^V[\][^TUS_\`VU]bttU\`_a[b\SQ‰Š‹ ŒŽ‘’‘“’”‘•–—˜˜š›œž˜ŸŸ ¡¢£ `[S][^T[\_Vƒ]b\]U\SwS]T_SS[c[]_a[b\bc

¤¥¦§¨©ª§«¬­®¯°«±­²³´µ·¸­ª¹¨º£ »§¦¼¦½¹µ¾½µ¼µ¿µ¾¨¾ª¦¿Àµ½¹¦Á¨¹À¦º¦¼µ¾ ½°Â½ª¹½µµ³µ¦Á¨¹Àµ¾Á°ºÃ¦¨§¯¿µÂ§¦½µ½£ÄÅ ÆÇÈÉÊËÌÍÌËÎÍÏÌÈÐÑÒÓÔÕÕÖ×ÔØÙÚÔÕÕÛÜÝÞß £

áâãäåæçåèéêëåæìíîïêðñòåâçóôêõöèç÷ææ øôêù÷ææçéúßîä÷ûüåýèåçþâãçâýèâÿâãöèã÷ àß

ÑÄÂÍ¿ÍÏÄÍǾÇÃÂÊ

ûè÷ñ åèâöâèûöþâ÷èþç¡âþäþä÷ãæâèâãöæ ÷èþâþíåÿãüíûþåý÷èâãÿâìüåçâèýöæ¢÷åæâþâçߣ¤ ¥¦§¨©§§ åÿþä÷äâçþåæåýâãûöþþ÷üèåÿâèþ÷üçþâþâöæ

!"#$%&'#()*&+!,

()-&./)+&-).0+10&2&-&%1&)3

%)1-43.5-)+.++&#-+1&# 103*&*-6789:;


IEHJKLMNEJOMDFHPOQRO ;@A=BCDEFCGBH

STUpWXWaT[ZiXWfX_VWX_cdSTUpWXWjXWX_cqSTUrXYT[\]X^^X_cstX^WYZuWfaTcv wXZxX_XyXWaaTczpbaTiaxX[\][{cdcSTUVWXYZ[\u_Xfc|`X\X\SgW^Y_}TTY_c~ yYZfX\VX_nYpXZlaZc~VUkUX_€[\bcdSTUumT[Zig[cdtY^‚X^ulWnXZ]g^^XY_cd STUVWXYZ[\]X^^X_`a^^bcdeXW^aa_SXWfggTchiXjX^WY^WkWXlZXmgZnbco

um^nZX…nSYZxXSgWXffXT]YZg_cdƒpWXWaT[\„^\XftW[bX_dd

‘Œˆ’Ž“ ‹”‘Š‹•†–—˜‘”ŒŒ š‘ˆ‘Œ‘‹›‘”Œ” œ’ŒŒœ‘šŽ“Š›””‘ž ˆžŒ‘Š‹ŠŸ“‡ˆ‰Š‹ŒŽŒ ‘Œˆ“””‡Œ‹ “‡ˆ‰Š‹ŒŽžŒ”œ‡ˆŒ ”‘”Œ‹œ’ŒˆŒ”Š‘›’ž‹‘œ‡ˆŒŸŒ‘ˆ‡Œ‹ †‡ˆ‰Š‹ŒŽŒ

¡œŒ‡”’ ‘”‹ŠŸ‘‹‘œ‡ŸŠ’‘”Œ”¢’“‘‰ŒŽ›ŠŒˆŠŸ ‰Œ‹Œ›‰‹‘”ŠŒˆˆž‘Œ ”Ž‰“Š‰”Œ‹“ŠˆŠ‹›”‡ž‘žŒˆ†–—‘”Œ

“Š›””‘ž‘”Š œŒŽ‘‹›Œ“ŠŠ“Š›‹Š”‘”£’Š¤ž¢Œ‰Œ‘œ“Š›”” ’Œ”Šœœ‡ ‘‹Š‡¥‹Š¤ˆ›ŠŸ‘”“Œ’Š›‹”‘”Œ‹œŠ‹”¦‡‹ˆŽ¢‘” Œ’

’ˆŒ”¤ŠœŒ”†Œ‘‹””‡”“œŠ’Œž†–—”’Š‡ˆ

š”‡š‰‘ŠŒšŒ ŽŠŸ‘‹ž”‘›Œ‘Š‹”¤’‘œ’’ˆ“‘‹”Œšˆ‘”’‘‹›’ ‘Œ›‹Š”‘”¢‘‹‘ŸŽ‘‹›’ ‘ŠˆŠ›Ž¢›‡‘‘‹›‘‹ Œ‰‹Œ‹‘‹ŸŠ‰‘‹›’ “Š›‹Š”‘”§‹’‘”Œ‘œˆ¢¤Œ‰“Š“Šž‘Œ‹Šžž‘¤ŠŸ’ ‘ŠˆŠ›Ž¢ Œ‰‹Šž

‹’Œ“‡‘œ‰ŠŒˆ‘‘”¤‘’ŠˆŠŸ”‘ˆ‹ŒŸ‘ˆ ‘‹’ Œ‰‹ŠŸ†–— ¨©ª«¬­®¯«°±­²³´±µ°·¸¹·º»¼½·¾¿¹ÀÁ¹¼¸Ã “Œ’Š“’Ž”‘ŠˆŠ›Ž¢Œ‹œ‡

¡¢£¤¥¦§¢¨¤¡©

!"#!$ %&' (& &$!)*+, !

0#11&2'34& -&&./+

5 &&78&&5!& &&!&-& 45$&$6$

./$)*'9 8!4$ 8!6$ &

-':!&

àÅÜÎËÎÍÊÍÕÖÐ×ÈØÊßáÏÏÈØÐÍÑÖâãäÑÒÐÓÉÅÎÏÔÐÇÓÈÍÊÉÈÎÍÕÖÐ×ÈØÈËÐÑÙÚÒÛÜÑÖÎÝÊÞÝÊßÈÑÒÝÊÞÊ åÅÆÇÇÈÇÉÊËÉÅÌÍÎÏÐÇÇÎÍÑÒÐÓÉÅÎÏÔÐÇÓÈÍÊÉÎÍÕÖÐ×ÈØÈËÐÑæçÖÖâÑÒÝÊÞÊ èÅÆÇÇÎØÈÊÉÐÌÍÎÏÐÇÇÎÍÑÒÐÓÉÅÎÏÆËÐÇÉÝÐÇÈÎßÎéÕÑÛÖÛÜÑÛÝÈÉÉÊéÎËé ÄÅÆÇÇÈÇÉÊËÉÌÍÎÏÐÇÇÎÍÑÒÐÓÉÅÎÏÔÐÇÓÈÍÊÉÎÍÕÖÐ×ÈØÈËÐÑÙÚÒÛÜÑÖÎÝÊÞÝÊßÈÑÒÝÊÞÊ

îÅÆÇÇÈÇÉÊËÉÌÍÎÏÐÇÇÎÍÑÒÐÓÉÅÎÏÔÐÇÓÈÍÊÉÎÍÕÖÐ×ÈØÈËÐÑÊË×ÇìÓÐÍÈËÉÐË×ÐËÉÑÙÚÒÛÜÑÖÎÝÊÞÝÊßÈÑÒÝÊÞÊ äÅÖÐ×ÈØÊßáÏÏÈØÐÍÑÒÐÓÉÅÎÏÔÊ×ÈÎßÎéÕÑÙÚÒÛÜÑÖÎÝÊÞÝÊßÈÑÒÝÊÞÊ ïÅÔÐéÈÇÉÍÊÍÑÒÐÓÉÅÎÏÔÐÇÓÈÍÊÉÎÍÕÖÐ×ÈØÈËÐÑÙÚÒÛÜÑÖÎÝÊÞÝÊßÈÑÒÝÊÞÊ êÅëÈÐìÉÐËÊËÉÛÎßÎËÐßÑÖÐ×ÈØÊßÇÓÐØÈÊßÈÇÉÑÛÖÜÑÒÝÊÞÊØÊËÉÎËíÐËÉÑÒÝÊÞÊ

ÄñÅÌÍÎÏÐÇÇÎÍÊË×ÏÎÍíÐÍ×ÈÍÐØÉÎÍÑÙÚÒÛÜÑÖÎÝÊÞÝÊßÈÑÒÝÊÞÊ ÄÄÅÆÇÇÈÇÉÊËÉÅÌÍÎÏÐÇÇÎÍÑÒÐÓÉÅÎÏÔÐÇÓÈÍÊÉÎÍÕÖÐ×ÈØÈËÐÑÖÊÈËÊíÊÉÈÖÐ×ÈØÊßÛÎßßÐéÐÑÛÎíÈßßÊ ðÅÖÐ×ÈØÊßÎÏÏÈØÐÍÑÙÚÒÛÜÑÖÎÝÊÞÝÊßÈÑÒÝÊÞÊ


¨©©©

¥¦§¦¢¤¨¢§£ ¦¥¤§ ¡§¨£¦¦¡§ ¡¢££¨¦¡ ¨§¢¤£¨¥ §¦¨§¦§¨¡¥¦§§¦¡¤£¡¨

¦¦¡§ ¡¡¦©¡¦¢¦¦¨ ¢ ¡¢£¤¥¦§¨©

§ ¤ ¡¨¡¥¦¢¡ ¢¥ ¦§ ¨£¡© § ¡ ¢¨¡¦ ¡¨£¨ ¨ ¡§ ¡¤¨¡ ¥¦¦£¦¡¨¡¥¦¨£¢¨¦ ¡¨§¤¢¤¦¨¦ ¦¦§ ¨ ¡¦¥ §¦¨§¦¦¨£¦¡¢¦¦

¢¤£¡¦¨¦¥ §¢¨¨¢¦ ¦¥ ¦§§ ¦¥§¡¦¨¨¨ ¥¥©¡ ££¢¤§¦ ¥

¡¨ ¨£¨¨£¤¢¦ !"#$%&'&#()"*"+",'-&#./'%,0&# 1'#(%$2(('()"*"+",'-"0 ¨¡¥¨¡

CD=48748


¥ ¡¦£¦¦¢§¨¡¢£¡¤ ¥ ¡¦©¡¦ ¤ £¦ ¦¢¦¢ ¦ §¢¦¢ £¦¤£¦¢ ¦ £¦¡¢ ©¡¤¡¥¡ ¡¢£¡¤

£¡ ¤¡¦¢ ¤£ £ ¡¦¢ ¦¦¢ £ £¡ ¦£¢¡¦©¡ ¤¦ ¦¡¥£ ¡ ¦¢ ¡¤¡£ ¡¡ ©©¦ ¡£¡ ¡¦¤ ¦£ ©¥¡££ £¤¦¦ ££¦¦

££ ¡ ¢ ¡¦£¦¡ ¦ £¦¥ ¡¦ ¢ ¥¡¦ £!¦ ¦¢ ©¡¦£¡¦¢ ¢¤¢

£ ¦¥£¦¡©¡£¡ ££¡ ¡©¡¦¤£¤£¦¡¦¢ ¤£¤¦¢ £©" #$%&'('%)

61506-5/6730/.787B CDEFGDHIJKLEMN 8-41.


ì¿Èǽ»¹¼ÊȾ¹¿Ç½Ð¾ÆËÓκ¹¼ÇÀÃÍÿ»À½»¼Â¾¹¼íÌÈÁǼƻ¾¼îǼÇÉ»º»¼½

£¤¥¦¡ ¤§¨¥©¤¥¦ £¢¥ ¡§¢¥¦¥¢§¡¡¡¦¥¡¢¥¦ ¡¢

,.#1(,"!+!'+,&"*+-+'$-+!'+,&&1"'(!02&1" !1+,!1+/$",&"'(,"3456738$*1$9$&+',$-/"*(%$-2 (*/&1"+'(-"*/+&1"-$*(*&(:+*$,&9+,"*&(*; !"#$%$#&'"(&)"*&+!&$+*,$*#-./"!'+,&(#0#-$*,

(##+'/(*#"=$&1&1">@%.*#&$+*(- +'-/"(-&1@':(*$E(&$+*4>@8%+'.,"$* #-(,,$%$#(&$+*;


×ØÙÚÛÜÝÙÞßÛàáâßãÞä

¡¢£¤¥¦§¦¨©£

!!"# $!


RB;>I>=RALJ TUVWXUVYZ[W\[]^W[_`UZaZ\V]W I>@C9CB;JQ>B=8C@;6789:;


•–—˜š›œœž–›šŸ¡œ¢¡£¤¥œ¦¥–›œ¥¤§ ¤¨¤¦¡–œ© ­®¯°±²³´µ¯³®°±·¸¹º»¼³´°½¾¿¾®²½±²´À³´Á¯ð´¸²À´Ä°´°Å²¼²´± įÆÇ·°½º»¿°ÀÀ°´È²ÀÀ¾²±°»Æ Ž‘’“”

¡©¢¨©¢£¨¡¨©¡¨¢¤¨¢£ ©©¢¡¨¡¢¥¡©¢¨ ¨¡¢¨¡© ¡¢£¤¡¥¦§¥¨©£¨¨¢¨©¢££¥¥¨

¢¢¨¢¢£¡¢¡¥ ©¡¥¡¢¥¨©¦ ¨ ! ¡¢¨©¨¡¨©¢£¥¢¨ ¢£¢£¡©¢£ ©¨¨¡¢¨© ¡

¨©£¨¨¢¢£ ©¡¥¨¡¢¨©¦"© ¡¤¨©¢£¡¢¨¢¨¨¢¥

¨©£¨¨¢ ¡¥¨¢¥©£¡©¨£¢©¢¨¡ ©¢¡¢¨¨¢¥¢££#¨¡¢¨©£¨¨¢¨© ¡¨¢¨©¢£¨¨©¢£¡¢ £¨¢¡$¦%& '()*)+,(-.)/0*+0 123435367896:7;;@95=AB=A83A7=; £

F;@95=ABGA83A7=;HB>3A835:795IDEFJKL :895:9A3


õö÷øùúû÷üýùþÿ ý¡ü¢

¤¥§©¤¦§¦ ¥©¦¦¥¢§©¦§©§

¦¦¥¦¥ ¢¨ ¦¥§!§©"¤ ¡¢£¤¥¦§§¨¨©¨¨¨£¦§§©

¦"§"§©§ ¡¢£¤¥¦§§¨%&'( $¦¥)#§¦¤!*+,,©$©¦¥¦"¥ ¦§©¦¤ ¡¢£¤¥¦§§¨&'($¦¥)# §©#§©§#¦§$©

0/©§!§¥©#¤$ §¦¤!-./,£$©¤¥¦©"

¦§$¥©¦¦¦¥§©! ¦¦¦©¦¢¨ ¦¥§ §##§¦§¥¦¥¦§¥#¥© §©§¥¦¥¦$§©¦¦¥¦¥

©©¤(¦¥¦§¦©1©2©©¦ 0#§¦© 20¦©¦ 3¤§#¤ 3¦"¤© ¤¦¤©§¢©$"!¦¦¥¦¥¦§¦"¦¦#

©¦¥¥§¦¦ §¤©¦© ¦§¥¦¥§¦¦©§©4,##"

$¤©§¥¦¥$§¤© '($¦¥)#§¦¤ '3¡0$¦§© ©§(56¢©$"!¤© $¦§¦§©§¥§©¦¥!

$¦¤¦§#¦.,¦7,# 2©!©§(¦©§§¦" §##§¤¦¥©" ©¦¤"¦¦¥§$¦§©§!

#¦¥8¨§©©¦¤¤©# ¤©¦¥¤¦¦¤$©§§©¦¥¦§44/

¦©¤¦§©§"4$)§©¦ ¦©7,##"©¦¥¥§¦ ¦©¥©§(¥#§¤§ §¦¥¥ ¦¦©§©4,##"©¦¥¥§¦¦

9:;:@ABCDEFGDAHEIJEGF:AGDBEH KLMNOPOQRLSOLTUVTWVXYLXNUVSUZSNR[WVLZNR ¦¦¤!¦§¦¥¤©#§©!©§§¦©¤¤

XNOWS[LNReLYWLT\NW`W[f\UPYLZXWY [USW[LXX\W]^_LQQYU`W[ST\W[PRWUZabOcd

j\UPYSklNUL`LNRLmNRNXeNSLQQYUMNOLXWRejbng h\NT\NSYW[PTW[XUaonZURRUhNVcRLYcWOWLRkpp L[ONVNSXYLXNUVghNX\L\LRZiRNZWUZLQQYUMNOLXWRe

TUVTUONXLVXrqsNVZWTXNUVLV[NVX\WWR[WYRek t\WQ\LYOLTUuNVWXNTSUZSNR[WVLZNRNSVUXLRXWYW[ qXS\UPR[mWPSW[hNX\TLPXNUVNV\WQLXNT[NSWLSWg

NVSPZZNTNWVTek vNR[WVLZNRNSTPYYWVXReRNSXW[meX\W]^_LSL NVX\WSWXXNVcUZONR[XUOU[WYLXWYWVLR

ôòò TLXWcUYel[YPcNVQYWcVLVTekpw

£ÿ¢¤¥¦§¨ÿ¤©§þ ¢

…†‡ˆ†‰Š‹Œ†Žˆ‡ŠŒ ‘’“”…•–Œ—˜ ˜†šŠ›–ŒœŒ†ŒŒŒ†šŠ–Œ‹œ†—†›ŒŽž†ŸŠ –—ŸŒœžŒ†˜–ˆ˜††‹‹†žŒ–‰†œ††Žˆ–Œ ˆ–¡¢£¤¥ xyz{|}~€‚ƒ„

¬†ž—–†Š‹ –œ†˜›˜žŠššŠ›ŽŒ‰Š‹ ˆ›žœ†–†˜›ˆŒœˆžŠ ˆ˜†¡­®¤š†˜ˆŒ†˜†‹‹†žŒ–¥ †˜ž†¡¦£¤¥›˜‹—–ˆ›§¡¨£¤©ª«

›ˆŒœŒ† š†˜ˆžŒˆŠ›–ž›ŽŠŒ†›ŒˆŒ†Œ††‹‹†žŒ–Š‹†ˆŒ†œ žŠ›žŠšˆŒ›Œ˜šˆ›ˆ–ŒœŒˆŠ›‰ˆŒŠœ

›˜ Œ†ˆœ —–† ŒŠ§†Œ†œ ˆ– žŠ›Œœˆ›˜ˆžŒ†˜©ª¯°˜šˆ›ˆ–ŒœŒˆŠ›Š‹–ˆ˜†›‹ˆŒŠ ŽŒˆ†›Œ–Œ±ˆ›§›ˆŒœŒ†š†˜ˆžŒˆŠ›–ž›ŽœŠ˜—ž† ˜œšŒˆžœ†˜—žŒˆŠ›–ˆ›ŸŠŠ˜Žœ†––—œ†¡––ŒŠˆž §†›Œ¥

ž†––Š‹²³šš´§¤›˜ –›žŠŽ†©ªµ‘ˆ˜†›‹ˆ–Š—˜›ŠŒŸ†˜šˆ›ˆ–Œ†œ†˜ ŒŠŽŒˆ†›Œ–‰Š ‡†Œ±†››ŠœŠœ–—Ÿˆ›§— Žœ†ŽœŒˆŠ›‰ˆŒˆ›Œ†Žœ†‡ˆŠ—–·Š—œ–©¸ˆ† ŸŠŠ˜Žœ†––—œ†˜œŠŽˆ›†

‡†Ÿ††›––ŠžˆŒ†˜ ‰ˆŒ–ˆ§›ˆ‹ˆž›Œœ†˜—žŒˆŠ›ˆ›––ŒŠˆžŸŠŠ˜ œ§†œ˜Š–†–Š‹–ˆ˜†›‹ˆ

ŸšŠ—Œ¹Œˆš†–˜ˆ –›ŠŒŸ††›–Š‰›ŒŠ –ˆ§›ˆ‹ˆž›Œ‹‹†žŒŸŠŠ˜Žœ†––—œ†©ªº Žœ†––—œ†ŽŽœŠžˆ›§•³šš´§¥˜Š–†Š‹³š§ –Ÿ††›˜†–žœˆŸ†˜Œˆ§†œ ˜Š–†–¥Žœˆšœˆ˜—†ŒŠšˆ›Šœˆ›ˆŸˆŒˆŠ›Š‹“»”¼ ¨ŠžŒ†˜ˆ›Œ†††–©­Š›œŒ†œˆŒˆž›Œ†œˆŠœ ˆ–ž†šˆžŠŽŒˆž›†—œŠŽŒ¡­°½®­¤ˆ–žŠššŠ› ¬—œœˆ›§Š‹‡ˆ–ˆŠ›

°›†ž˜ŠŒ œ†ŽŠœŒ–›˜ž–†––†œˆ†––—§§†–Œ†˜ ˆ›žœ†–†˜œˆ–±–Š‹­°½®­ˆ›–ˆ˜†›‹ˆ¼Œœ†Œ†˜ ž—–†Š‹ž—Œ†ŠŽŒˆž›†—œŠŽŒˆ›Œ††˜†œ©

Œœˆ–Š‹ Œœ††žŠšš†œžˆ‡ˆŸ†“»”¼² ˆ›ˆŸˆŒŠœ–¡–ˆ˜†›‹ˆ¥Œ˜ ‹ˆ¥‡œ˜†›‹ˆ¤ –—§§†–Œ†˜›Šˆ›žœ†–†˜œˆ–±Š‹­°½®­©ª¾ ŽŒˆ†›Œ–©´Š‰†‡†œ¥ŽŠŠ†˜˜Œ‹œŠšžˆ›ˆž

žœ†ŽœŠ‡ˆ˜†œ–¥ˆŒœ†šˆ›–˜‡ˆ–Ÿ†ŒŠšŠ›ˆŒŠœ ‹Šœ‡ˆ–—ž›§†–¥›˜ŒŠ–††±ŽœŠšŽŒš†˜ˆž ŒŒ†›ŒˆŠ›‹Šœ–—˜˜†›‡ˆ–ˆŠ›Š––© °ŒŠ—§Œ†–†‹ˆ›˜ˆ›§–œ†œ†––—œˆ›§ŒŠ†Œ

’›žŠššŠ›˜œ—§†‹‹†žŒ–¥ˆ›ž—˜ˆ›§ž–†œ†ŽŠœŒ

‡†Ÿ††›˜†–žœˆŸ†˜©ª¿ ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÂÁÊÃËÈÊÌ ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ÒØÙÔÐÍÚÛÜÕÝÞÏßÕàÜÖÏ×ÚÎÏ Š‹ŒœŠšŸŠžŒŠŽ†›ˆ¥

ÜÖçÕÚÜÏÖÚÞèÜÚÎéØêäÝÕÞÞÙÙâÛÙÙÙ×ÜÞÏÕÞÏëÙÚ ÎÕÞÖâÚæÏÚìÏÏÖ×ÏÚÏÛàÜÖÏ×èÎÏÚÎÏÛÚÎÏÞÏ ÕíÏÖÚÞÕÛÏìÏÖÏãÜäÜÕÝÜÖçÕÚÜÏÖÚÞèÜÚÎäÝÕÞÞÙâÛ áÞÏâãÞÜÝ×ÏÖÕãÜÝÕÖ×ÚÕ×ÕÝÕãÜÝÕÝàâÞÚÏßäÝáÞÜåÏÝæ

ÙÖçÕÚÜÏÖÚÞèÎâ×âÖâÚÎÕåÏÕÖÕ×ÏñáÕÚÏÛÏÞçâÖÞÏ äÝÕÞÞÙî×ÜÞÏÕÞÏëïð

ÚâÕçÎâÞçÎâ×ÜÏÞÚÏÛÕÞÏÚæçÏòÜÖÎÜìÜÚâÛóÚÎÏ


»¼½¾¿ÀÁÂýÄÁ¼¾¿ÅÄÆÇÈÉÊÁ¾ËÌÍ̼ÀË¿ÀÂÎÄÁÂÏнѾÂÆÀÎÄÂҾ¾ÓÀÊÀ¿

¤¥¦§¨¢ ¥©£¢¢ ¦¤ ¢¨§¦¨¤¢ §¢§

¤¢¨§¦¡¨¦¦£¦¨¦¢¦ ¤ £¤¦¢£ ¤¢¨§¦¡¦§¨££¢¨¤¢§£¦¥ §£¨ §¦¢£ ¤¢¨ £¤¦¢£ ¤ ¥£¨¤¦£¡¥ ¡¢£

¡§ ¥¢¦¥¦£¢£¨¡ ¤¦§ ¦¥ £¦¢ §¨¨¢¥ ¤¥¦¤£¤¨¥¢£¨¥¥£¨¤¦£ £¤¦¨£

§¦¢§¨¨¢£¨¥¦¦ £¤¨ ©£¢¢§¨¡§ ¥¢£¤£¨¡ ¡§ ¥¢¨¤ §£¤¦¨ ¦£¤£¥¢¨§¨

¡§ ¥¢©¦¥¥¦¨¦¤¦¡¡¨¦§¨¢ ¦¨¦£¢£¨ ¨¤¨££¦¨¨¢¥ !¨ £¤¦¢£ ¤ ¥£¨¤¦£©£¢¨¤ ¢¨£¤"§¨¨¡¢ §¦¤¢¦ ¤£¥¢¥ £¥¤ ¢¨¢¥¡¡ §¢¨¦¢¦

56789:7;;76@9A8B9C>8;96;96C9 ;D;E9F78GA97H>9B9AHFI9:7HJFHC7HFDAIH:6CK =KF9C79:;8H:LL8;6 #$%&'()*$%$(+,-'.)/01$.'&234

EH:7C68:>8E678H:JHCA8B9C7C6:;FA6:7678H:MN=8A9

JHC7C967I9:7HJFHC7HFDAIH:6CK=KF9C79:;8H:L ;I6AA9C;7D>89;;D@@9;77=678:I8A>9CE6;9;L ;8A>9:6J8A7C967I9:7E6:G9;6J9AKD;9>6;6GC8>@9 9FHFCH;79:HA=6;AH:@G99:7=9@HA>;76:>6C>

QRSTUVWXURVXYZ[W\] ^_`abcdefbgheaiejkdfbcdefc_`ablmnc`jnhaej 7HA8B9C7C6:;FA6:7678H:MOP

qdn`bn`haejjogcdlg`j`i_bfdnjnrsnbp`f`abg ondfpqdhh`a`fcigbnn`nehj`qdibcdefncbap`cc_`

jdfdjdvdfpqaopceudidcmr^_`gbap`ncigdfdibgcadbg `xbgobcdfpiejkdfbcdefc_`ablmncoqd`qbqqdfp ndgq`fbhdgtbcqen`nabfpdfphaejyzjp{cdj`n aog`t`hhdibimn_eogqk`jbudjdv`qtw_dg`

qen`nehdfcabx`feon`lelaenc`feg}~r^_`ncoqm dfigoq`q€lbcd`fcnwdc_la`qejdfbfcgm dqdelbc_di‚sƒ„…†‡tbfqc_en`wdc_ˆƒ‰Š‹ qbdgmce|zjp{cdj`nqbdgmtcelbcd`fcnefncbkg`

sqqdcdefehndgq`fbhdgwbnbnneidbc`qwdc_b ŒŒ„€†‡bfqˆƒ‰Š‹ŒŒŒ„€€†‡nmjlcejnr

eh€j„‘’“”“““•–—˜š˜›œ—žŸš Ÿ¡›¢š˜š›—¢ £¡œž˜š˜¤”¥ ¡¦˜— š›š §œ¡¨ ˜Ÿž£œ ˜¡Ÿ£šŸ©—šŸš¡˜¡ªžš¢˜—ªš¢«š˜›¢¬š˜¤— ndpfdhdibfclgbi`kebqŽonc`qdfia`bn`df€ˆ

­®­¡ª¯”• ¤°±²³´³³³³µ´ ·¸¹º»¼½¸º¹»¸¾¿À¹ºÁ»ÂÃÄÅÁĸƿÃÅÇ¹È ÁÉʽÃ˸¾ÇÁ»¼ÈÁº¾¸Ì¹ÄÁº»½¸¹»É¸Ì»´ ÍĸÇÈɹººÈÁÌκ¸Ï¸Ì»¸½È»À¾Á¸È¼¹Ë¸½¸Êý»¸¾ œ¬›Ÿš¡˜š˜

Á̼¹º¸¾ÁºÃʽÃÈ»´ÑÃÀ½»¸¸Ìʹ»Á¸Ì»ÈǸ½¸ ȹĸ»ÂÁ̹¾¾ÁÌÎÈÁº¾¸Ì¹ÄÁºÁÌÏÃÉÐÁ̹»ÁÃÌÇÁ»¼

½¹Ì¾ÃÉÁÒ¸¾»Ã»½¸¹»É¸Ì»ÇÁ»¼ÈÁº¾¸Ì¹ÄÁºÃ½

Ò½ÔÕžÄËÈÉ;ÎξÂÖÀÎÎÌÀ¿¾ÉÔ

¸Õʸ½Á¸Ìϸ¾ ÈÁÎÌÁÄÁϹ̻ ¹Ì¾ ¾À½¹Ðº¸ ÁÉʽÃ˸ɸ̻ÈÁÌÖ×ØÙ´ÚÛÜù¾ÉÁÌÁÈ»½¹»ÁÃÌÃÄ ÐÃȸ̻¹Ìƹ¼¸Ê¹»ÁϸÌÒÂɸÁ̾Àϸ½¹Ì¾ ʺ¹Ï¸ÐÃӹ̾»¼¸ÈÁº¾¸Ì¹ÄÁºÔ»½¸¹»¸¾Î½ÃÀÊ

ÁÌϽ¸¹È¸ÈÐÃȸ̻¹ÌÏÃÌϸ̻½¹»ÁÃÌÈÓ»¼ÃÀμ»¼¸ ϺÁÌÁϹºÈÁÎÌÁÄÁϹÌϸÃÄ»¼ÁȽ¸É¹ÁÌÈÀÌϸ½»¹ÁÌ´ÚÚ ÈÁº¾¸Ì¹ÄÁº½¸¾ÀϸÈʺ¹Èɹº¸Ë¸ºÈÃÄÈÁº¾¸Ì¹ÄÁº¹Ì¾

éêëìíîïðíììíñðòóîëíôõö÷êïêëòõïôòöøóõëöî ÝÞßàáâãäÞßÞâåáãæçäãÞßèæá

íôûóøìíñòõüúëñíóîêüûëõïëñîöíñýþúëõïöìëÿ öôøëôïóñïõëòïëùÿîíìëûòïöëñïîðòñùëúëøíû øíñ÷îïòñùöñ÷øëôïêëòõïôòöøóõëòñùùëúëøíûìëñï

öïêõëîóøïòñïöñðõëòîëöñûóøìíñòõüúòîðóøòõ õëîöîïòñðëý¡¢£öøùëñòôöøêòî¤ëëñîêí ñïí¤ë ëøø ïíøëõòïëùòìíñ÷îëúëõëëñù¥îïò÷ëêëòõïôòöøóõë îïõóðïóõòøðêòñ÷ëîöñïêëûóøìíñòõüòõïëõöëî

òîòñòðóïëîðõëëñöñ÷ò÷ëñïôíõôö¦ëùûóøìíñòõü ûòïöëñïîóñùëõ÷íöñ÷ïõòñîûøòñïëúòøóòïöíñòñù

íóøùíïêëõ öîë¤ëò ðíñïõòöñùöðòïöíñïíêëòõïïõòñîûøòñïòïöíñý¡§ ¨©© êüûëõïëñîöíñïêòï

!"!#$#!"% &! & !($)*)$!#!+,**($!""!

-./(##'(!*(#0(#"!1$ # ' "#(#"#(#23(0456

##+!$%!0!'#+(!" !( 7%!*

'*$()+#1!$()! ("%#(0 ##"!('' $ !"!# *$ *(!-./7$ 89.6:; #"''#

IJKLMNOKPQRSRPNQTKUVWSUKXYZ[\X][Z^Y_`[ ^a`X[b[c[]_d\^Y_^ef[^]Z^Y^_XY\^a_dghafX]Xa^f Y_^_[iX]afjZX]k^eY[]a[d\afX]Xa^fYXk]Yd\lm >@A=BCDEFDCGFGBCAGHCG

rX_`dj_Yh]ads[i^YXtcX]j_[r^fuZXY_^]a[d\ \^Xfjg[iY_^ef[nop\j]a_Xd]^faf^YYqdgqq

xyzsf^Yc^f[b[fYi]ds[gXa^gZX^f[\\jYXd]i^]Z gXk`_^_gX^fsg[YYjg[Y{|ccok}~€‚ cdg[_`^]vwwc[_[gYi][^g]dgc^fdg]dgc^f

Š‰„‘’ƒ“ ‹…‹”‹†„‡Š• –—˜š›œžœŸ š¡¢£š›¤ œ¥¥˜£˜¦£§¢£š¤§šŸš£›— ›¨£§˜¢¤¥š›£˜¤š¤¡›¤˜—£š¤¥˜¤©ª«˜¬­®¯°± ƒ„…†‡„ˆ‰‡Š‹‰Š‹…†‡‰Œ†‰…†Ž‹†

¦¢ ˜š¢£˜žœ «›¤¢—ª§ªž˜—£˜¤š›¤¢¤¦ —˜¦œ¡˜—š¥§£§˜¢—£§ªž˜—£—›ž§ª²³´µ›˜˜—· ¡›œ

«›¦˜š£§

–­µ¢¤¦¡ š¤š¡¢ ¦¢£¢¦›¤›£œžž›—££§š¨¢¡£²¸ ±¹º £§˜—¢ž˜œ£š¡š¤£˜—˜¤£š›¤š¤¢¤š«¢


µ·¸¹º»·¼½¹¾¿À½Á¼Â

s‰‰zxŠ„uw„{…‹ŒsŽv€ƒ|{…uzuzwxz„uƒ‚vxzwx…‹„{…‘’“s{‰‹wz€~w„Šx‹ƒxxv uv…xu‘”•„…wxz‹w„w„uƒƒ€…t„‹xu‹x‘–’•~‚z{…„~{‰‹wz€~w„Šxv€ƒ|{…uzt„‹xu‹x‘ –—˜Ž~‚z{…„~w‚z{|‰{x|‰{ƒ„~v€ƒ|{…uz‚vxzwx…‹„{…† stuvwxtyz{|}~u€‚ƒ„…xwuƒ†‡ˆ

!"#!""$

! $%%!&% !#%' $'("')'%* ' $%+,' -./ ¡¢£¤¥¢¦§¦¨©¡¥¦¤

DEFGHIJEJKLDKFMNEHKOGPQJEHRPKOEDST UDLQGJRMSLDHKDKFMNEHKOGPIOTSMNOG GJTDTLOKSJOKRDEFGHIJEJKLDKGDVQL 01234536789:;353AB@53C

IJKLGDSMNOGWMKSLDHKXYZ

pqrstuovoulslwvolwkorwqxwtqrtrxlwtorws ytwz{|}~t€wzomzlos‚vƒtpl„„mlpposstn„o utsolso…†† [\]^_`abcdefc`_g`haibcehchje`_dklmno

ŽŒ‰‘’“” ”••‰•Œ–Ž‰‘Ž•—˜ š›œžšŸ—žš ›—¡ž¡¢£š¤£¥—¦£¡§š›ž£

¤ ›ž˜¡ ¨˜¨˜—¤ž ˜¦˜šŸ£ž£—˜ž¨—š¡©˜ª«¬ ‡ˆ‰Š‹Œ

¸¹º¹»¼½¾¼¿¹»¹ÀÁ»Â¿Ã¼º¹¿ÄÅŹ¿Â¹ÆÂü ­®¯®°±²³±°´µ±·

ßàÝáâãäåæçèéêëìéìëíìîïðìíñîòóëôõêöëòî ÷øùúûüïýôïþïëòîÿï êëïýïþöò¡éíï èîòðìëôì öéïýïöêéöòýíïëïòý¢æ£¤æ¥ ÇÈÉÊÈËÌÍÎÏÐÑÌÏÉÌÍÑÈÒÓÊÒÔÕÏÕÌÍÖÏ×ÇÐÓØÙÚÛÜÝÞÝ

!"#$%&% ¦§¨©§¨ &'(

²³´

Ÿ ¡¢£¤¥¥¦§¦¢¤¨¦©ª©§«¬£­©ª¤®¯°¯«±®¨±ª¥¦©ª š›œž

ÿÂÄÅÆÇÈ¿ÄÉÊǾÀÂËÊÌÍÊ

%'%% %&$$ !"')*&%#+ %&%%

,$%'-,$ +%$ !"'!,%$% $%%&

$,%.%

&%&%+&$%& ,' $,$#%

78 9:;@AA:BCD89:BE;FGHIFJ


ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÂÉÆÁÃÄÊÉËÌÍÎÏÆÇÃÐÑÒÑÁÅÐÄÅÇÓÉÆÇÔÕÂÖÃÇËÅÓÉÇ×ÃÇÃØÅÏÅÇÄ

¢£¤¥¦§¨©¥¢¡¤£¥ ¥§£¥£§££¥¦¥ ¦§£¦§¡©¥£§§£ ¥§¥¡ !¦§¡¤"§ ¡

¦¡¦+¥£,§- ,¥§.// 01(2013 #$£££%¤£¥¦§§§¡&£¡'()*

¢¤¥£¢+£¦!¤£¥ ¥§£¥¡56789:;


¸¹º»¼½¾º¿À¼ÁÂÃÀÄ¿Å

¢¡£¤¢¥¦§¤£¨© !"#! $%&'()*+*,-.*,%'/%*0(1%)0(%20%(3 45'(%5!!6!1(("667772%&'()*+*,6 ¡¢ =.'0/>.%2,%9%'0()9>@&% A0$ )0(%2,%5)'(%8'0+1'9:;++%99%5!6


BCDEFGHIJDKHCEFLKMNOPQHIERSTSCGRFGIUKHIVWDXEIMGUKIYEIEZGQGIF

¨©¢ !¦"¥#" ¥ ¥"¥ ¥"$ ¥¢ %&# ¡¢£¤¥¦¥§¨©¨¥¨

0¢§¥¨1$¨%2¥&¨1¥¦¥&¨ 3¥¤3¢4¥¦¦!¥""¥¥"# ''¥¦¢¡(()*¡+),(-(.+/¢ ¥#¢5¦¥ 6¥%¢0//0*+ ,¡7.(¢

#"

&$5¥¥"$

¥¦8¥#"¥¥, ¡(:;$$¥"#.0//0¢%6¥ -¢6¨8¥"¨8"¤9¨¥"¢8

¢6#¨¥9¨ ¥4¨&! %¢' !!"#" ¥ 8¥#"¥¢0//0*0¡,(+/¢

+¢§¦¨&¥¦¥©¨45¨ #¢'"¥¢0//7*¡¡-,0/¡¡.0/¢

¥"¢©"¥##¥¥¥"##¦¥¥¨""¨&¨¥"¢

7¢ ¢&"¦3¢4¥#$#" ¥ ¡--(.

9@#£#¢©"8¢0/¡¡*¡¡,¡--. -¢ )¢4$¥6¨¨4 A¢ #,##¥¦¥""¢ ¥!$¥ $#" ¥ ¥¥" #¢3 9" % ¦¢0//+*-+-,¡ ¡0.-¢ (¢¥§'¨ ¥¨ ¥¦8¨ 5

¥! "¥ ¥ $$¥¦#¥ #" ¥¥¥"#¢ A¥!6¢5

5¦¢0//7*¡ +,¡+0.-¢

YD[\LEKROPTEUUEI]GUUSGFEP[

¡7/


© ¡¢£¤¥¦¢§¨¤©¨§

QRSTUVUWRXYZVU[V\]UV\^_QRS`aXZVbUV\^_QRcbVXd]VYb[^_QR]UVbYXdeVfV\gWffh^_

snopn€mtnu†‡n€ˆon‰~qpnyŠt‹nouŒŽŽ‘’“”•–— ˜š”›œžŽ•Ÿ•ŽŽ ’–¡¢£¤žœž‘ –¥œœŽš¦§§ ¢¥ QR`aRXYZiXjklmnopqrsnotpulmrvmwxnynz{|tu}{~mwq€q‚npn|uƒmrmw„t…qy

ª«¬­®¯°±¬®²³´µ´±´·¸±¬°¹º»¯¸³¼¯²­¸¸³½¸»®¬­°±°±´¬¾¿¸±ÀÁ¯Â®«Ã¯ ¬¾¿¸±®«Ä¸³Ä®«Å¬­´²­´¯¬°³³°«¼Æ¾«Å­¸­°¼·±´¯´«¬´¼¬¸ÇªÈÉÊ Ë¿´±Å´«²»¼´·°±¬¿´«¬®¬­É­´¯¬·°®«Ì¸±¹»´°±µ²¸¾Å­Í½±´°¬­³´¯¯«´¯¯ ‘š›“•Ž¨“©

´®Å­¬³¸¯¯ÎÏ°¬®´«¬®¯¬°²­»·«¸´®²®¬­ÐÐÑÒÓ¿®«µ­°¯Ì´°¬¾±´¯²¸«¯®¯¬°«¬ ̸±¹¿¸«¬­®¬­¸²²°¯¯®¸«°³Ì´Ä´±Ì¸±¯°¿´¼¾±°¬®¸«ÎÊ´­°¯¯®Å«®Ì®²°«¬

´Ì̾¯®¸«ÎÕ¸¬­´·±¸Ä®¯®¸«°³¼®°Å«¸¯®¯°¯³´Ì¬¯®¼´¼·³´¾±°³´Ì̾¯®¸«ÎÔ¾¬¬­´ ·±®¿»°±»²°¾¯´®¯«¸¬²³´°±°¬¬­®¯¿¸¿´«¬ÎÈÓÈ´±´Æ»¿·­¸¿°µÏ¾³¿¸«°±» ¬¾½´±²¾³¸¯®¯®¬­·³´¾±°³®«Ä¸³Ä´¿´«¬«µÖ´±°¬¸¿°µÕ°±²¸¿°°«¼±°±´³»¸¬­´± ®¬­³´Ì¬¯®¼´¼·³´¾±°³´Ì̾¯®¸«ÎÔ´¼¯®¼´°¯·®±°¬®¸««¸¬´¼­°´¿¸­°±±Å®²

¹ØµÙØØÓ²¿¿µÉÚÐÀÈ´«¯´­¸¿¸Å´«¸¾¯¸·°²®¬»®¬­²°³²®Ì®²°¬®¸«®¬­®«®¯ «¸¬´¼®«¾··´±°«¼¿®¼Û¸«´¸Ì³´Ì¬³¾«Å°«¼°«¸¬­´±¼´«¯´­¸¿¸Å´«¸¾¯ ¸·°²®¬»®«¬­´³¸´±Û¸«´®¬­²¾±Ä®³®«´°±¾··´±½¸°±¼´±¸½¯²¾±®«Å³´Ì¬ ·³´¾±°³¸±³¾«Å¿°³®Å«°«²»Îª«Ä´¯¬®Å°¬®¸«±´·¸±¬´¼ËÕÐÀ¹Ñ¿¿¹¯¬­±µ×ÔÉÀ

¸Ì³´Ì¬³¾«ÅÎÔ¸«´¼´¯¬±¾²¬®¸«®¯«¸¬´¼®«³´Ì¬Ò¬­±®½Îϳ´¾±°³Ì³¾®¼°«°³»¯®¯ «¸¬´¼´Ü¾¼°¬®Ä´±´¼¼®¯­Ì³¾®¼®¬­³»¿·­¸²»¬®²·³´¸²»¬¸¯®¯°«¼ÁÈÁÙºÝÓ ¼¸¿´¸Ì¼®°·­±°Å¿°«¼³´Ì¬ÉÏ°«Å³´®¬­®³³¼´Ì®«´¼¸·°²®¬®´¯®«¿®¼Û¸«´

®¬­Ì´¯¿°³³¯·®«¼³´²´³³¯­®Å­³»¯¾ÅÅ´¯¬®Ä´¸Ìϳ´¾±¸·¾³¿¸«°±»½³°¯¬¸¿°Î ɳ¸¯´¼Æ¾«Å½®¸·¯»¯´²¬®¸«¯­¸¯²¸³³°·¯´¼³¾«Å¬®¯¯¾´®¬­¯¿°³³±¸¾«¼ ²´³³¬¾¿¸¾±²¸¿·°¬®½³´®¬­Ï±®¿®¬®Ä´«´¾±¸´²¬¸¼´±¿°³¬¾¿¸¾±ÓÁ¯Â®«Ã¯ ¿³µÉÖÞ¾®¼´¼ßÇÁÉ̱¸¿³´Ì¬³¾«Å³´¯®¸«¯­¸¯·³´«¬»¸Ì°¬»·®²°³²´³³

¬¾¿¸¾±Î×´­°Ä´¬±°«¯Ì´±±´¼¬­´·°¬®¸«¬¬¸Ç°¬®¸«°³ª«¯¬®¬¾¬´¸ÌÉ°«²´±

д¯´°±²­°«¼Ê¸¯·®¬°³à¸­°Â­°³®È­°Â°Ì¸±¿°«°Å´¿´«¬Î á´»°±¼¯âÁ¯Â®«Ã¯Ö¾¿¸±µÉ­´¯¬°³³Ö¾¿¸±µÊ°´¿¸±±­°®²Ï³´¾±°³ËÌ̾¯®¸«

40%5%2%6. &.70*./2*(.05'8275*0%&6*86%&9 23.23*0'/*4785*&'0:0.9%*&;


€‚ƒ„…†‡ˆ‰‡Š‹ŠŒŒ„ƒ„Ž Œˆ‰ŠŠ‘Žƒ’‹“Œ‡Š“”••‡ƒ‰„

££¤¥¦§¨©£¦££¢¢¦§¥¡¥¢¡¤ ¥§¤¢¡¨ §¥¡¡©¨¥§¥§¦¤¥§ ¡§¥£¡§¨¤¥¢¥¡¥¢ £¡¦¨ ¤¥¡¤ §¡£¥ ¥§¥¤¥¢¥¡¥¢©§ ¡¢

¤¢¥ §¨¥¦¡

§¤©¤ £¡¡§¡¡£¦¤ £¦¡¥§£¥ £ §¨ ¤ ¡¡ ¥£¥ £¤ ¦¤ ¢ ¡¡¡¤£ ¨¡¢¥¢¡§¡ ¥§¡

£¥§

¡¨ !"#¦$¥¥¡¡¡ %&¤ £ ¤¡¥¡¡¦¢ ¡¡¤©¨¡¤¦¥§ ¡¥¡¤

£¦¡¥§ £ ¥§'£¦¤ ££¦¨ § £¡¡¤ £¡(¦¨ ¦¡¥§) £§ § ££¢ ©¤¡§*¡ §¥¡£ ¤ ¤¥§¥¦¡¢ ¡¡£¡¥§"©¨¡¤¦¥§ £¦¤

£ ¥§)"!¦¤¥¤ §*¡§¡

££¢¦¡£§¥£¢§) ¤¤¥§¥£¢§ +,-!¦¡¥ ¡¢ ££¤¥¦§¨©£¦££ ¢¢¦§¥¡¥¢¡¤§¦¤¥§¡§¥£ ¡

£¡¦¨*¤ §¡£¥ ¥§¥ ¤¥¢¥¡¥¢©§£¥§ ¤¢¥ §¨ ¤¥¢¥¡¥¢

¢§ ¤¤ ¨ £¡¦¤ £ ¤¡¥§ §¥ ¨1¦ §¨ ¨1¦ ¤ ¨ ¥§' §¡-¡$§2¡ ¦¢¥¦¤¤ ¨ ¤¡¡¤&¤¡¥§ ./0¥§¡¥¤

¡¢ ££¤¦¢¥¦¤¡¥¤¡ 3£¡¡ §44©¥£¦¢5¢¤¥¨ ¡¦¤ £§¢¥¤ ¤¥¥¥£ ¥ £6£ ¥£¥¥¡ ¢¨ §¤¡§ §¨ ¢¥¤

§¥¢§375 ¤¦¡¨/.80¤ ££ ¨

¡¡§ § §¡ ©¥§¢ ¡¡¡#¦§

¢ ¡ £¥§ ¤¤¨ ©¤¤¥§¥¡¡8 ¤¥§¥¡¡¡¥¥¤*¥¤¡¤¥§¥¡¡

SEKQTUJIQMUVRWSXEKEYGHZE[\ERHFEKGEF]WU GHSFQKVEISHUUQIHM^_`aLbWGEcGEKH`GEcE 9:;


¸¹º»¼½¾º¿À¼ÁÂÃÀÄ¿Å

¡¡¨§¤¡¢ ©£¡¤§¢¢£¤£¤¡¤©¡ ¥¤©¡ ¡§¢¤£ £ ¥¤£¡¥¨¡¢§¦¨¥ ¡¥§¤¥§£¤§¢¤£ ¡ ¢¢¡§¦¡¥§¤¥§£¤¢¡ ¡¤£ ¥¨ ¡¢£¤¥¤¦¡§¢¥¨¢£©§§¤§¢¡©§¤¥¨¨

£§¢§£¤¥¨©§¥¤£¢§¢¥¢£¥§ ¨¡ ¥¨¡¢§£¤¡ §¡ ¡¤§¥¨©§¥¤£¢§¢¥¢¡ ¦¨¥ ¨¡

¡ ¦¡¨¨£ §¨ ¡¢§£¤¨¡£!¥ ¦£¥£ ¥¤¥¨§¤¥¤¦£ ¡¢§£¤¡

¥¨£ ¨¤£ §§¤"#"¡¡¥¨¡©$%&'

(!)*+§¤*¢£ "£,#"*-.--/ ¦0#¤££¤©§¤!¡¨¡ ¥¨¨§© ¨¡ ¡©©§¢§¨¡¤£)#"#¨££© ¡¥1¢¡ ¦ ¡¥§¤§¤¡¥¤©¢¥ ¡£¤©

¥¨"¡¢¢2§£ ¥¢£¡© ©¡¤¢¡ ££¡¤£¢£¥¦§§¦¥¨¦§§¦¥§£¤§§¤ ¥¢£¤©

¥¤©§©3£¤¡£¨¡¨¤§ ¥¤£¡ ©¡¤¢¡££¡¤£¢£¥¦§§ §§¤¡

§¨§¤¡¥ ¡ £¥ ©¡ £¢¦ §¤¨¡©£¡ £©§¥ ¥¥¤©¨¡"¥¤¨¡4¨¨©¡§¤¡© £¥¦§§¡¢¥ ¡¤£¡©§¤§©3£¤¡£¨¡¨¤#£¤ £ ¥¢£¡©£¤¡©¡¢ ¦§£¤§¤& §¡ ¦

©£¡©£¡¥¢¤£¡¨¨§¢¥¨§3¡©

PQRPLCSEJFTQCDEJALEFHSNFEOCSLUDECQVMCAJPM CIIADFHSNFEOWSIMPKKPEHJUMCDFHSXYCIEZ 9:;@ABBCDEFGCHIBCJKLCMMEAKHJNFEO

kidaamobijdbnjghcbldgdi^jicj^dbpijhb_dabqi da^ngr [\]^_`abcdefgcchbcci^jkidalhbmnghb__mci^j

µ·

}€…Š~„…ƒ‚~}‡‹ ‡Žƒ‰ ~„„ˆƒ„„‡€‡…‚ ‡…ƒŠ~ˆ}~ˆ}‡‡}~…‡€~‰~‰~}ƒ…Š‡‘ƒŠ€„‡€ €…ƒ‰‡‡ˆƒ…‚ƒ‡…‚€Š~Ž}€’Šƒ„„‡‹…‚ƒ stuvwxyz{|}~€}‚ƒ„…†‡ˆ‰‚ƒ…ƒŠ€‹€€Œ„

…‚‡}•ƒ‡‹‡„€…ƒ‰“–€—…‚€Š~Ž„‚€„Š‡‘ ‰ƒ„…ŠŒ}…‡€‡ˆƒ…Œ’’ƒŠ‚ƒ‡…‚€Š~Ž ~‰~}ƒ…ˆŒ‹„“”ˆƒŒŠ~ˆƒŒ„‡€‡…‚’ˆƒŒŠ~ˆ

¡¡¢£¤¥¦¢§¨¤¢©ª¤§«ª¬¥¤­ª®¯ª°¢±¤ ©¥²®¢£¤© °¤¥§±¬¥¤­«¥³®´³¢ ©ª³¢¨¨ £¥§± ˜š›œžŸ

£¨¡¥©£¡¤§¤¦¨©§¤¡¢§¢¥¢ £¤©¤£ ¥¨0¥¤©#¡¥$" ¡ ¡¤£ ¥¨ ¨¡ ¥¨¨§©¥¤¥¨¢§¢ ¡¡¥¨¡©¡¡©§¡¨§© §¨£¦§¦¨¡£¦£¢§¢§§ 5!

§©¡©07" £¨¡¨¤¨¡¢§£¤ ¡¡¥¨¡©¤£¤$£©2§¤8¢£¥¢07" ¡£ ¥¢¤£¦£¤¢§¢¡¤§ ¥©§£¨£§¦¥¨ ¡¥ ¡¢¢ §¦¥¨¨¤§£¢¥¢¡ £ ¡© .65/"

¢£¢¨¡¤£¥§¦¥¨¦¡¨¨¥¤©¡¢¥¨¨ ¢§¤©¨¡ ¦¡¨¨¢ §¨ ¢¡¢§¡ £ !¡¥

¨¡ £¨£¤¥ ¨¥¢£¥

ÆÂÅÇÈÉÊËÂÇÌÍÊÁÃÅÎÍÏÐÍ


ëìíîïðìñòóôòõöõ÷ì÷ïøîïùúìûú÷óôõõüúùîýöþ÷òõúþÿ òìîôï

|nmm€xopqmstu}woosp‚}|nt}€wtooƒ€mm„nstq }sƒns„|pmm|nƒx€}wvmpw}~…„wƒw}w†p tps„np|}nqp„ƒ€m}sƒns„‡ˆo‰wtŠo}sƒns„

efghijklmnopqrstuvwnxoyz{p|}wnto~no

£¡©¢¡£¡©¥£¢¤¡§£¡£¡§¤ £¡¡¦©¥¡©£¥¤¢¡¢¢¤© ¡¦©£¢¤£££¡ ¡¢£¤¥¦§¨¡¢¢¡©¤¢©¤©¡¤©¡§¤©¢¤¦

!¡¥¤¡¤©§"¤¢¡©¥¡©¥¥ §¤¢#$%&'#(#¤©¤¢¤©$($¥¤¡ ¤© (%(% §£¢£¡¤¥&(&£¢£¡¤¥ ()'('¢¤¥()"¤©§

§¢+¤£)£ §£¤¢©¥¤¤©£¡¢ ¤,¥£§¤©¤¡§§ ¡©¥¤©,¢¤"¡¤©¡§§ ¤£ *

-" ¡©¥%.¡§¢¢£¤©"¢¤"©¢¤,©'/

£¡¢¥©¨"*)¨"¡©¥ ¨¡¤¢¥+"¥§+ §§¤©"©"¡¤©¥¤"£¤©¡¢¥

¡ž¢£¤ ¥£¦¥§¢¨©œª«š›š˜£œ¬£œ’­®¯¤’œž£œ ªŸ­ ‹ŒŽ‘’“”•–—˜š›œš›˜žŸ

¡¢£¤üúü÷¢òõ¥úüóúï¦üúï÷øúþ£

ßÕáàáÕååá××æç ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÕÙØÕÚÙÛÕÜÙÝÞÙßàÚáÕâãÚäÚÜÙ

¸»Â¾½É¸Ä¾½¼¿ÊËÌ °±²³´µ·¸¸¹º»¼½º¾¿ÀÁ¸À»ÃÁ½ÀÄ¿»Ä½¼ÅÆǸȼº½

89:;>@ABCD8EF9>:;:G:HHIJKH:KLKMGB JKBNOK@:L>APH@K;MBGQKH:HB@:@ABCNC:HIBNGPCB@>D8TSF:;AHPMK>8EBN 01234221567

O@:C:G:LK;KP@BKAGBMK@CHGPCB@BNJB;K DXXY8SFV;MCH:CHHZAKHHGPCB@BN GQB@ABOPHCB;@I@K\:;=>GPCB@FR[HHBN JB;KD8EUFVKWG@B>>KBP>8ED88EFVOK@:OQK@H

;KP@BKAGBMK@CHB@:\:;=>GPCB@:> GQK>KGPCB@>@K;B9\;B9;GBJK;KBOH>C>BN

P>PHHIBJ>K@LKM:;IBP;PJ`KAG>RSQK :LK;GP@KBN[>\:;=>GPCB@@K>PHG>:;:G> >QB@GAH:;:AHO@K>K;GG:B;RSQKM::>BN @@K;KBOH>C9:GQM:>CHO@B:>;M:>

KWC:;G:B;R_^aRb;BP@A>KTY[c@KOB@GN@BC GQKHP;GHK>:B;9>;BG>POOB@G:;GPCB@:>O@:C@:HIJIQ:>GBOGQBHBIRcHB>KMHP;I>QB9KM>CK@9:GQ ABCOH:CK;G@I@BHKREB9KQLKMKA:MKMNB@HP;<

Q:PGBCd èéê OHK;GIBNGIO:AHAKHH;MNK9>CHH>O:;MHKAKHH>


éêëìíîïëðñíòóôñõðö ÷óöøùúûüóøýþûòôöÿþ ¡þ

©¦££¤©¡£¡© ¡¢£¤¥¡¦§¨©§©¡¡ £¤©¡¦£¤¤£¡£¨¦£©¦© £¤¡¦£¦§¦£¤¡££¦¤©©¤©¡£¡ ¡¢£¤¥¡¦§¨©§¡¦£¡£¤¤§¦

¦©©§¦£©¡©¤§¡£©¦ £¤©¡£¡§¤¦©©© £¨¨§¤©¤©¦£¤§¡©¤©¤£££¦ ¤©§¡¤©¦¦£¤¤¡£¦£©¤

£¨£¦¦£©¤¡¦©© £¤¦££¤©¡£¡ ©¦¦¡¦¡£¤©§£¤¡¦£¦§¦¤¡©¨©¦

¦§¨©¤!©¨¡¤©¦¨£¤¤ £"§¤¦£¤¡¦£¦£©¤¡ ¤¦£¡¡§£¤©¡£¡¤¤¦¦£¨¡ £¤§¡¨©¨¦§§©¡£¡¨

¨©©#¦££¦¨©¤¡¦¦£©¤©¨¨¤$ ¦¦¤©¡£¦££¦©%&$'(&)**+(¡ ¨§¡¤¨©£¨¢¡¤¦£+,- £¨¨§¤©¤©¦£¤¡¨¦£¡¦£¤¦£©¤

¦©¡¨£©¡£¦££¦¤¡¤£¤¡¨ ¦¦¤©¡¦£¤£¤£¡£¨©¦¤¦¡&)**

¡¨ ©©¦£©¤©©¨©¡©¨¡¨ ©¡£¦£¤©¡£¦££¦©¡©¤¤§ ¨¢(!$/00¡¤¦©¡£¤+¤¤¦££¦© £¤¦©¡¤©£¡©¨,,,.

©#¦£,1,2¦¡¡£¨££¦£¦34 £¡§¦ ¡¦£¡¦¦£©¤©¦!$56/ £¨£¤,7& ¡¤£¡§©¦§¨©§ ¨§¡¨¢¡¨¢¡¦£¤©¡£¡¨©

¤§¤,8 ¦¨¤¦£¤§¡£ £¤©¡£¡¡¡¡¡£¤¦¦¡©¨©¦

¨©¦¤£¦£©¤ 3¦£¤¦¡£¦ ¡¢£¤¥¡¦§¨©¦¦£¦ ¡§£¡¦£©¤¤©#§¤¦¤#§¤¦

¡¨¦§¨©¡¦©¡¦(¡¡¦¤/00 ©§¨+£¦£¨©¡§£¤©§¡ ¦¡©¡¡§¦£©¤©¦£¨¦§¨© ¡¡£$¡¦£©¤¨©¦

¨§¦£©¤¨¦¡¦¡£¡¡£¡¦¤£ £¦©¤©£¤9¦©¨©¦§¦

£¤¦©¦££©¦¡¤§ :¦©¤©¡£¡£¡©© ¡§¡¤©¦©¨:¡£©¤

DEFGHIEJKLMKNGEOPNGLGJGQRHRKNMRSJMTRNLOU JKLMKNPNRERHJGHVGHSWGUTNRHOEOSWREJXOUU LOEEGHQMUQGHVNGYEZDSSKNOJRTGOVHMEGEM[DEFGHIE ;@AB


@ABCDEFGEHIHJJBKABLMNMJFGHHOMLAPIQJEHMQRSSEAGB

¤¥ ¦§¨¢©¥¢©¢©¢¡¤ ¨£¨© ¨£¡ ! "## ¡¢£

'©¨($&%©¨)& ©)&*¨+$¥©§¥¨+§©¤©¢©¥ ¥¡ ¥£¢ ¥¤¨+¢¡¤ ¦¢¥£¥¢¨++© £©+ !£+©©£ §¨¢ + ©£¨+©©¦©£¨£¥& #$¨©%&¨¤¡'(&)¨

,¡%¥-##"!#".

¤¨¨¥¤¥¢¨+©¢¥¨¢¡¥¥©¥¨

%¨¨¥¤¥¢ ¦¢¡¤ ¦¢¥£¥¢¨++© £©+ !¨¥©¥-$¥©¨¢/¥¤¨¢ + 0£ +"" !## #"¨¥*¥/&¨(©'((&%¥-/

%4 ¥¢¨+5©¨£ ¤¨ ¦¢¥©1!¥¡+¢ ¦ #¨¤1¥¥(&2¨3¡¨+©¨%$&)¨©+

TUVWOMOJUEHXMOFMBYOMBJKMQV

¡§¢¡6©¢¨¨+6© ¦ ¡¢£ ¤¥16¢©¤© ¦¥¥£¢© - ¨£ ¨© ¨£¡##78 !##8# ¨©¢¥

¢¢¥©++-&¥&$¨¡+¡¥%¥¢¨+ $ ¢©£¦¨£¢ ©5©9¢¡¤ ¦1 ¥! ¨¨+6© ¦7.§¨¢©¥¢¦ ¤¢¥5¡ §¥¨ #

¡§§¥¨¢©¥5©9¨£ ¤¨ ¢¡6, ¡§-+©0£ +##. ! "## :¢¥

$&2¨


¡¢£¤¥¦¢§¨¤©¨§

©

!

"#$%&'()&*+,(,#)-#),)%*,+%)%./,*+0)$1+

2+#()*3$1-+*'$4$0(&+4&$%.(*($%,567')#)+,8$,*

9#$%&'()&*+,(,(,+&:;(#)..;#(%0&'(4.'$$.


¼½¾¾½¿ÀÁÂÃÁÄÅÆǾ¾È¿ÆÉÆÊÃËÃÆ¿ËÌͼÀÇÉÎÏÐÑÁÂƼÁÈÒÆ

¨ ¦£¨© ¢£¥ ¤¦ ££££¥¤£¨¤¤©¤¡¡¦ ¦§ ¨ ¦£¨©¤§£©¡¤§¦ ¡¡¢£¦©¦¡ ¡©¦¡©¤¦¨¤£¥©¡¤£ ¨ ¡¡¢£¤¥¦§

¦©¨¤¡¡¤£ ©¤¡¡¤¢ £¦¡ ¦¤¤¨ ¦¥ ¦¦¦¥¦ ¤©¨ £§¦¨ ¤£ ¦¨¤£¥©©¤¡¡¤¢ £¦¡ ¨£¦¥¢¦ ¦¨¤£¥©¨¢¦¦¦

¦©¤§¨¤£¥ ¤£ ¨¨£¦¥ ¥¦¥ £¤¥ ¦¦¤§ ¡¡¢£¤¤¢ £¤¦¤¦ £ ¤

£¦£¦¤©¨¤£ ¨ ¥£¦©¥ ¦¦ ¥ ¦¦¤§ ¡¡¢£¤¤¢ £¤¥¢¨ ¤£¦ ¨¤£ ¨©¡¤¨© ¨¦¢¦¡ ©¡¤¡£¥ ¡¢ ¦¡©¦¤¡¥¢ £¥¢¨¦¥¦¦ ¤

¨¦¤ ¥¦£©¤ £¥ ¦¦ ¡¤¥§© £ £ ¦¢¡ ¨¥¢¢¨¢§! £¦£¥ ¤¥£¥ ¦¦"#¦ ¡©¤£¦ ¡©¦¦£ £ £§£¨©¦£¦¤¦¨ ¦ ©¦¡

¤§£§¦¦¥¡¦£ ¡¡¢£¤¤¢ £ ¦£¦§

¡© £ ¤¥©¥¦§ ¨ ¦£¨©¨£¤¦¦£ £ ¥¢¤¤¥$%&'&()*+&,-./&0*(*&1(23456651 +78*79'&*66:1&/&0*(*&1(2;4@ABCDEFED £¦¥¤¦¦¦¦§¤¡¤§

LCFEDECHDMTUVWXYZ[\]^]_`abcd^e^^Xfde[]g hd[\f\iXYdf^dYj^d[d^eYgi]k]e[]g]kd^Xg]^Xl dYl]f[dm]niXYf\d[d^o]egdYZ[XniXYf\d]f[e^d^dY GHIEJKLMLCFEDECHDMKNFOHDIEKHGPQRSGHIEJKLM

egjo[odl]pq

}~€‚ƒ„€…†‡ˆƒ‰Šƒ‹„‚Œ‚„„‚‡…Ž‘’Œ…„ Š…„‹‚‰“‰”•…–”—ƒ‰‡‹˜––ˆ˜„…‡–•“…‰Š“— rstuvwtxyz{|

…••ƒ‹“…‰ƒ†Œ…–†‹ˆ‚††“‰”‡“ƒ„„—…‚ƒ‹“‰•‚ •—“†‡—……‡œ}‡‡““…‰ƒ†‹ˆ˜…ˆ‹“‰•†–‡‚‡ ‹—…„‰‚‹‹…Œ„‚ƒ—…‰‚ž‚„“…‰ƒ‰‡Œƒ“”–‚œ} „‚•–„„‚‰—“”—”„ƒ‡‚Œ‚‚„š—‚ƒ‡ƒ•—‚›

Œ‚‚„Œ…„—‚†ƒ‹Ÿ‡ƒ‹œ ƒž“ˆ–ˆ„‚•…„‡‚‡ ‚ˆ˜‚„ƒ–„‚Šƒ‹¡¢£¤œ ¤‚‚„Šƒ‹ ˜„‚‹‚‰ƒ“…‰š—‚„‚Šƒ‹—“”—”„ƒ‡‚š•…‰“‰–‚‡

‹–‹“‡‚‡Š“—‹Š‚ƒ“‰”ƒŒ‚„ƒ¥“‰”ƒ‰“˜„‚“•‹œ ¦—‚•…–”—Šƒ‹˜„…‡–•“‚šƒ””„ƒƒ‚‡“‰—‚ ˆ…„‰“‰”›—ƒ‡‰…‹‚ƒ‹…‰ƒ†ƒ„“ƒ“…‰œ§˜––ˆ ƒ••…ˆ˜ƒ‰“‚‡Š“——‚ƒ‡ƒ•—‚š•—“††‹›„“”…„ƒ‰‡

ƒ…–¡¡ˆ†˜‚„‡ƒš‰…Œ…–†‹ˆ‚††“‰”š‰…ˆ“ž‚‡ Š“—†……‡šƒ””„ƒƒ‚‡…‰†“‰”˜…‹–„‚šƒ‰‡ ˆ…„‚ˆƒ„¥‚‡“‰—‚ˆ…„‰“‰”œ“ƒ„„—…‚ƒŠƒ‹Œ…„ Šƒ‹”„‚‚‰“‹—€‚††…Š“‰•…†…„š•…˜“…–‹“‰ƒˆ…–‰š

†……‹‚š –†¥šŒ…–†‹ˆ‚††“‰”‹……†š‰…ˆ“ž‚‡Š“—†……‡š †ƒ‹¨‡ƒ‹šŠ—“•—Šƒ‹•—ƒ„ƒ•‚„“©‚‡

ƒ„…–‰‡ª€¡“ˆ‚‹ƒ‡ƒƒ‰‡ƒ‹‹…•“ƒ‚‡Š“—

ÓÁÔÒÆÆ¿ÕÁÔ¾½½ÖÆ×ÁÅØ

ƒ‡…ˆ“‰ƒ†˜ƒ“‰›…••ƒ‹“…‰ƒ†…ˆ““‰”œ’‚Šƒ‹ „‚ƒ‚‡ †…•ƒ†˜—‹“•“ƒ‰‹‹‚‚„ƒ†“ˆ‚‹Š“— ƒ„“…–‹ƒ‰““…“•‹Š“—…–ˆ–•—“ˆ˜„…‚ˆ‚‰œ ‰ƒ–‹‚ƒš†…‹‹…Œƒ˜˜‚“‚š‡“ŒŒ–‹‚•…†“•¥

¦—‚„‚Šƒ‹‰…—“‹…„…Œ–‚„•–†…‹“‹…„•…‰ƒ• Š“—‹–•—˜ƒ“‚‰‹š—ƒ‚ˆ…˜‹“‹šŒ…„‚“”‰…‡ “‰—ƒ†ƒ“…‰š…„“‰Œ‚•“…‰‹†“¥‚ˆ‚ƒ‹†‚‹›Š—……˜“‰” ’‚Šƒ‹‰…‰€‹ˆ…¥‚„š‰…‰€ƒ†•…—…†“•›‰…‰€‡“ƒ‚“•œ

‹–•—‡“‹‚ƒ‹‚œ’‚Šƒ‹“ˆˆ–‰“©‚‡ƒ‹˜‚„«¬ •…–”—“‰•—“†‡—……‡œ’‚—ƒ‡‰…Œƒˆ“†—“‹…„…Œ

­‚‰‚„ƒ†‚žƒˆ“‰ƒ“…‰‹—…Š‚‡ˆ…‡‚„ƒ‚ƒ‰ƒ‚ˆ“ƒ Š“—‡“”“ƒ†•†–“‰”šˆ…‡‚„ƒ‚‡‚—‡„ƒ“…‰ƒ‰‡ ƒŠ‚“”— ‹•—‚‡–†‚œ

®ƒ–‰‡“•‚š…‚‡‚ˆƒš…‰‚‰‡‚„‰‚‹‹š†‚–¥…‰•—“ƒš ƒ‰‡¥…“†…‰•—“ƒŠ‚„‚ƒ‹‚‰œŽ‚•¥‚“‰‹Š‚„‚ ‰…‚‰”…„”‚‡š®–”–†ƒ„‚‰…–‹˜„‚‹‹–„‚Šƒ‹‰… ‚†…Šƒ‚„ƒ”‚Œ…„—‚ƒ”‚œ‘ƒ‰…‹“‹š

Š‚„‚‰…˜ƒ†˜ƒ†‚†ˆ˜—‰…‡‚‹œ’“‹“ƒ† „ƒ“‹‚‡ƒ‰‡—„…“‡”†ƒ‰‡Šƒ‹‰…‚‰†ƒ„”‚‡œ¦—‚„‚

‚ˆ˜‚„ƒ–„‚Š‚„‚‰…„ˆƒ†œ¯‚‹˜“„ƒ…„„ƒ‚Šƒ‹ ~¡„‚ƒ—‹˜‚„ˆ“‰–‚œ¯‚‹˜“„ƒ…„‹‹‚ˆ ‚žƒˆ“‰ƒ“…‰„‚‚ƒ†‚‡š…‰˜ƒ†˜ƒ“…‰š—“‹„ƒ•—‚ƒ ˜ƒ„ƒˆ‚‚„‹“‰•†–‡“‰”˜–†‹‚š†……‡˜„‚‹‹–„‚ƒ‰‡

†‚ŒŒ“Œ—“‰‚„•…‹ƒ†‹‹˜ƒ•‚š®–‹ˆ‚‡“ƒ†…—‚ ˆ“‡€•†ƒ“•–†ƒ„†“‰‚ƒ‰‡—‚„‚Šƒ‹“†ƒ‚„ƒ† ˆƒž“††ƒ„ ‚‰‡‚„‰‚‹‹œ¬‚„•–‹‹“…‰‰…‚Šƒ‹ Šƒ‹•‚‰„ƒ††˜†ƒ•‚‡°ƒ˜‚ž‚ƒŠƒ‹†…•ƒ‚‡ƒ

Šƒ‹‚‹“•–†ƒ„„‚ƒ—‹…–‰‡‹Š“—“†ƒ‚„ƒ†•…ƒ„‹‚ „‚‹…‰ƒ‰…‚„…—‹“‡‚‹œ±‰ƒ–‹•–†ƒ“…‰š—‚„‚

…‚„—‚ƒ‹‚‹œ¦—‚„‚Š‚„‚‰…˜ƒ†˜ƒ†‚…„”ƒ‰‹ …‰ƒ‡…ˆ“‰ƒ†‚žƒˆ“‰ƒ“…‰œ±—‚„‹‹‚ˆ“• ‚žƒˆ“‰ƒ“…‰„‚‚ƒ†‚‡‰…ƒ‰…„ˆƒ†“œ •„‚˜“ƒ“…‰‹…‰…—†–‰”Œ“‚†‡‹šˆ…„‚ˆƒ„¥‚‡

—‚˜„…“‹“…‰ƒ†‡“ƒ”‰…‹“‹Šƒ‹ “†ƒ‚„ƒ† „…‰•—“‚•ƒ‹“‹Š“—‹“‰–‹““‹Š“—‹‚ƒ…„„—…‚ƒ ‡–‚…•‹“•Œ“„…‹“‹œ¦—‚‡“ŒŒ‚„‚‰“ƒ†‡“ƒ”‰…‹‚‹ ‘…‰‹“‡‚„“‰”—“‹…„ƒ‰‡˜—‹“•ƒ†‚žƒˆ“‰ƒ“…‰š

“‰•†–‡‚‡²

“‹‹‚ˆ“‰ƒ‚‡–‚„•–†…‹“‹ ³¬„“ˆƒ„•“†“ƒ„‡‹¥“‰‚‹“ƒ ³’–ˆƒ‰ˆˆ–‰…‡‚Œ“•“‚‰•´“„–‹“‰Œ‚•“…‰ ³

‰““ƒ††……‡‚‹‹‹—…Š‚‡…ƒ†•…–‰…Œµ‘² Ÿ¡¡¡·•ˆˆšŠ“—ƒ‡“ŒŒ‚„‚‰“ƒ†•…–‰² ³¬„“ˆƒ„—˜…”ƒˆˆƒ”†…–†“‰ƒ‚ˆ“ƒ

…‰…•‚‹²¡~¹š«…‹“‰…˜—“†‹²¢¸¹šƒ‰‡ Ž‚–„…˜—“†‹²¸¡¹šºˆ˜—…•‚‹²~¸¹š

»ª ƒ‹…˜—“†‹²¡¹œ¦…ƒ†•“„•–†ƒ“‰”‚…‹“‰…˜—“†•…–‰


ƒ„…†‡ˆ‰…Š‹‡ŒŽ‹Š

£¤¥¦§¨©© ¨¡¡ ¢¡¡¨¦¦¦¦¦§¨©© ¡ ¡¢£!"¦¦¦§¨© #$¢%¢ ¡¨¨ ¡¢

¡$©¢&¢ ©¨©¨ ©¨&¨¡¡©¡©¡¢%& ©¡&¢¡¡¢¡¢¢$& ¡¢¤¤©§() "¥©©!*+¡¡©¡¨ ¡¢",- '¡©$¨¨¡

¡¢©¡.¨¢ /¡¢0,©©§ ¡¢©¡¨¢1"¢#/2 $¨©¨¡¢¢¨

‘’“”•–’—˜•ŒŽ˜š›˜

). £3§4¡"£©§ )¨¡¦¥©§¡ ¨ ©¡© £¥©©§)¡$©0©§)$$¦£©§

$¢¢¢%¡¡¡¢$¢ ¡¨6¨¢¨© ©¡&12¢¨¡1/7"2%¡$¡¡ #¨¢¡¡1/5!2¨¡%¨

¡¨¢¡ $8¨¡¢©$ ¡¨$¨¨¡¢¢

¢ $¡¡©¡9¡&¢¢¢ ¡©¡¡¡¢¡¢¢¢1/52

:;@ABCDEFGHIJKLMNOPQERDSTCTUVCWHIVEBSXYCZSZ[\SEB]S^H_DSD_Z^_EBDSTCR

|}}rzyoxrmn{loyym}kr{~u{{yryoxr €‚ `abcdefghijklmnoplqrkskqotunvwxuymsrzmyszmlsuonxzonlqurlsmkukwlonkoyu{msuonunzuvqs


sttsuvwxywz{|}tt~u||€yy|u‚ƒrv}„…†‡wx|rw~ˆ|

\hig^[jk^]XlfWX]mXn^]]XWY\^[_\^l^\ NOPQRSTUVWXYZXWXV[X\X]\^[_\`abcde^fg

§¦¥¢¡¥¦¦¨£¢¦§©¢¤ ¤§¡¤¥¦¥©¦¥¢¨£§¤¦¥ ¥¦¢§¤¥¤¢¦¤§¡¡£©¤§§¦£¦¥ ¡¢£¤¥¦§¨©¡¥¤¥¥£¤¥§¦¦

¡¤£¤¥¦ ¦§¡¥¤¦§¦¥¤©£¦¥ §¤©¢¤¦¥ §¤¥¦¦¦¥¤¤¢

¦¥¤§¤¤©

¡©¤§¡§¡¢¤ ¦¡§¦¢¡¦

§¤¥¤&¦¢¤¢¦§¢¦¦!"'$©¤§"#!¦¢&($ £¦¥¤¡¦¥¦¡¡£©¤§ ¦¥¦¥¡¡£©¤§¦©¦¦¢¢!"#$%

"'¡¨¢¡§¤¥¡¢£¤¥¦§¨ ¤¥¤¢¦¦¢§¤¢¨!¦¢&(($©¤§ ¨©§¤%¦¦§¥!¦¢&((($©¤§ ¤¥¤¢¤¡¥%§¦¤§¦¦¦§¦¥%¦¥

©¤§¡£¦¥££¡¥¤©¥¨§¡¤¡¢¥¤ §£¦§¨¢¦§¨¨)¥¦§¤¢¤¥

¦¤£¥%¤¤¢©¤§§¤¡¥¦£¥¦¤¥¦¥¤¡¢ ¢¤¤§¤§§¥¤§£¦¢'¦¡¥¤ ¢¦%§¡£££¡¥¤¢¤¡¢¥£¦¡§£¥ ¨¢¦¡*¢§¦¤¥¤§¦£!*$¤©¤¢

¨¤¦££¦¢¤¡¢¥¦£¦"¥¤¤¥¦§¨ ¦¡¥¥¡¤¥¢¥¦¢¡§¦¥ ¥¦¤¥¤¡¢§©¢¡¦% !¦¢&(+$¦¤¥%§¦¢¦¥&

¦¥¦¢¦¢¦¦¦¤©¤££¤¥¦§¦¢

££¡¥©¥¨!+(,$

‰wŠˆ||u‹wŠtssŒ|w{Ž

4567896:;65@4ABCDEFGHIHJKI>5 6LEK8I567896D86L>@MN4C -./0123

OPQRSTUVRRWTWXYVZ[ \S]XY P^O_`SYRS]XU aZ\TSbcZdW_efg aZ[VdXZXY\W[[h_`SYRS]XU QijbcS\iYWh_eg OPQRST

`W]YTSbcV[h_kg l][Y]TW_`SdTSmYc nYcWTh_opg ^]XdZ[cibcZW_`SYRS]XU

xyz{|z}z~|€}|z‚ ƒ„…†‡…ˆ…‰‡Š‹ˆŒ‡… Ž…ˆ‡ qrstuvww

’“”’“••‹ˆ–ˆ— ˜ˆ š›”œ“••‹ˆ–ˆ žŠ†Ÿ… „…†‡‹ Ÿ•‰‹¡‰…¡‡Š†‡Ÿ‹¡‹¢ †‘

¢‹Š‰Œ‡Ÿ‰ ¢Ÿ¦Š‹Ÿ§ ¨©ª«¬­®®® £“••‹ˆ–¤‹Š•‹Š…ŸŠ…¥ŸŠ…

½·¾¿³¹¸¾³µ ÀÁÂÃÄÅÆÁÄÇ ÈÉÊÉËÃËÄÉÁÉÌÃÄ ¯°±²±³´³µ·±´¸µµ¹±¸º²»³¼µ·±³´³µ·

ÑÒÓÐÎÔÏÌÆÐÄÇÇ ÕÖ×ØØÙÚÛÜÝÞßàÙÙáàâãäãßåæàÙÜçÝäèáÜãäÞÜâãÝâèÚâÛãäàèÜ àäçèáÜèãØÜèÝèàßèÜØÜàßÚâÜç ÕÕéÝâØàææêæÜßßèáàäëìØãäÚèÜßí ÍÉÃÃÎÉÁÏÌÐÄÊÐ

ö÷øùúûúúùüýþÿý ùÿûüú÷¡¢ùø÷ú÷ü£ îïðñòóôõ

§¨©¥© §§§¥§¦§ ¤

! "# ¤¥¦§¨©©¥

"" ¤% & ¤' (¤' ¤$

012345627584967656452:4;47496B512=43>C D=B71B:6@45B=C 4756D6B5698651 4756E 392A:B;B74@BF2=46751=62822M@>5B B7567A286513B95A=4@:=4674


lmnopqrnstpuvwtxsy

IJ5,;;3*-2.*-(/1()-+,


±²³³²´µ·¸¹º»¼³³½´»¾»¿¸À¸»´ÀÁ±µ¼¾ÃÄÅÆ·»±½Ç»

£¢ ¦£¢¡©© £¤ ¦©¥¤¡©¨¡©¡§£¢§¦¦¡¤ ¦£¡¤¡©£¢¨¡¢££©£¡£ ¢££¡©¡¦¦ ¢ ¢¤£¤ ¦©¤¦£ ¡¢£¤¥¦§¨¡©¦¡¤¦£

¡¤¡©©§¡£¤¦£ ¡¥¡¤!" #$ ¢£ ¢¡¢§§¨ ¨¡©©§¨¢£¦¡¤ ©¡¡£©

%$ ¡©£©¡¢¡¤(¢©£¤ ¦©¡)¡©£©¡¢ %££&¢¡¤'

¦©¡£*+,-¡¢¤¥¦.¡©£©¡¢ ©¡¡£)$£¢£¤¡©¥£©©¥¤'© £¤ ¦©¡£*#,,,(¨¨/$' 0$ £¢ ¦£¢¡© ¢£¨¤¡¤¥£¤¥¦£¨¡¤' ¡¤ +$ ©¨¤¡¢§¤©¢¡£¦¡©©§¡

¦©¥ ©¤£¡£ ¤¤)¡©£.$¡¤¥¦£¨¡¤)2. £1¥©¤¡¤§&¤¤¥¡££¤

©§ 34 ¡£¤¨¡§££© ¥¦¢¤¥¡¢¢¦£¡ ¦¢¦5678967:;:@;ABC;@DE>FG=H %$£1¥©£¦£

P=E:PI=EFK=@G:;@PI:K:FM:JIQ=ND=@ J:FEN:FG:GARI=F;F=M:F:;I:GPF:=;>@DKNQ= =LPKF:;=NQSI=>@;G=TD=;>=@IE@;:> I@DJIG@@K=LFM:;F:@;=GGA

JK@QDK:;GFE=P@@K=NFI==E=:I=EFI@M=@E:;F >@E;=EG@;=@=E;G@FG=@S U:EDGEF;GM:GG:@;IE@DJICWCXIFGQ==; l:;>=CWCX:GFQK@@NPE@ND>H:GFNM:;:GEF:@;

E=P@E=NHI=PF::GZEF;GM:GG:@;@>>DEE=N:;

I==FEKS`nnaGAop[@;@EG>E==;:;JF;NCWCX

ÈÉÇ»»´Êɳ²²Ë»ÌºÍ

F;N;@f;@O;EF;GM:GG:@;@=Q==;E=P@E=NAq=F>:@;G@ E=FM=;O:ICWCX:;>KDN=I=FNF>I=:;DP@ PDE:F:@;=>I;:TD=GIFU=G:;>=:MPE@U=NHoh

MSFKJ:F:;br@`arAsI=EE=P@E=NE=F>:@;G :;>KDN=:;>E=FG=NQK@@NPE=GGDE=HooFG=P:> M=;:;J::Gtd@utI@DEGF>DEw PF:=;GOI@FE=CJc\N=:=;F;NFE==LP@G=N PE=PFEF:@;GAovC;S


¤¥¦§¨©ª¦«¬¨­®¯¬°«±

© ¡¢£¤¥¦§¡¢¨

!"# "$

12 34567859:65;78548@=7A==785 %&'()*)+,-*)./0

6GG879D957G4F8C=G4E656792 H2 IJKL5;CM;=4=7N69B=7O4E78568C= AC85=D48@GC95ED8@7=@64M8C97@2P;7 =79B6=45C=D68


BCDDCEFGHIGJKLMDDNELOLPIQILEQRSBFMOTUVWGHLBGNXL

¥¥¥¥¤ ¥¢ !!"# $%&'&(&'"¢

¡¢£¤¥¥¦§¨©¥¦¢

¥¢.¥¨¥ /¥0¥&11"# % ¢ )¢*¥¥+¨,¢-¥

3¥¥4¥¥ !¢£¤2§©¦¥*©¨£/¢

5$!( 5¡ ¢ &1¢67©,¥££©89©£¥¥© ¥¥¥3¢¥¥

¢04&115#"5%

¥¤¥¥ 4¢:+4¨* !!'#55%"1¡(" ¢ & ¢¥¥£©¥¥¥4¨+© ¤¥4¥¥4¥¥

;¥¥ *©¥¢


!"#$%!&'#()*'+&, -),./012).31(*,43563

¡¢££Ÿ¤¥¦§¨Ÿ©Ÿª¨«¬­®¯°±²³´±µ·¸°¹º»º¼°±²³»º½»¾¿º»¾·®ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ ÊËÌÍÎÏÐËÌÇÍÈÑÊÏÒÓËÇÍÎÆÔËÕÎÖÈÑ×ÒÊÒÅØÏÎÙÐËÚÚÕÎÖÈÑÊÏÒÛÌËÇÙÎÆÅÜËÍÝ ›œžŸ

âãäåæçãåèéãêëåêëêìåäíììîçåæåäïåðëñîæãæãêòíêæìíòòíäãäíèéëçóëíóèëôõöë îäéëçèïãäðóåæöíèíðïãä÷íè÷ëêøãñçíêãêùéëðëäëçåæã÷ëìöåäðëêíçãêìöåëòãåíøæöë âúäíéëôõöëìíäéæãíäãêìöåçåìæëçãêëéñïå÷åçãëæïíøåççöïæöòãåêåäéòåïóçëêëäæ

ÅØÞßÙËàßá

íçóåîêëêûãæöäíåæçãåèíç÷ëäæçãìîèåçåìæã÷ãæïýâúñèíìþíçâãäîêåççëêæÿôúêâãìþ ûãæöóåèóãæãíäùéãüüïêóëèèêíçêïäìíóëéîëæíãäæëçòãææåäææåìöïåìåçéãåùñçåéïìåçéãå

¡¢åäéæöçíîðöóçëêëäæåæãíäôõöëçåçãæïíøæöëìåêëåäéèãøëêå÷ãäðãòòëéãåæë òëåêîçëêêå÷ãäðæöëñíïãäêóãçëéîêæíçëóíçææöëìåêëô êãäîêêïäéçíòëãê÷ëçïçåçëãäìöãèéçëäåäéãòòëéãåæëéãåðäíêãêûåêéíäëñï

!" ¡¢£¤¥¦§¢¨¤¡©

+ #,--., # #$%&'()*#

!/"- #

23%&')&*#.& - 4#-# -!0-1

#.#!67 !!,# - .5-

; !839:#.

£¤¥¦§¨©¦¨

3- ! CDEFGFHIJKL

#--

[TW\]^]QR\^TQ_ZXYO]NTNTX^P_[UQ]RNPV [YX^XSXSZW\`SSXR\TY]UU^YWOT]^TOQ\ Q\\P^]QNXSO]NT\XUV]Ra`Y]P`\ZUXXS]RbVPYUQ\N MNOPQRSTQUVWXQYPUSZPWQNNXRSXSQN

NTQNQNNQ^fOT]UXTXOQ\[UQW]Rbc NOP_PRNTcdR[TW\]^]QR\^TQ_ZXYTXSXeXUP[XS

ZYXQNTTPUS]RbhTXUQ^XYQNXST]\b`_OT]^T \NQYNXSZUXXS]RbQRS\]_`UNQRXP`\UWTXZX^Q_X ^WQRP\XSciTXVQ_]UWT]\NPYWOQ\`RYX_QYfQZUXc g`SSXRUWNTXZPW\NQYNXSNP\^YXQ_VPUUPOXSZW

S]\XQ\XQRSP[XYQN]eX[YP^XS`YXQ\OXUUQ\RP YX^XRNT]\NPYWPVVXeXYcjTW\]^QUXkQ_]RQN]PR \TPOXSTXQYNYQNXlmno_hpopqrso_hNX_[q iTXYXQYXRPT]\NPYWPVX[]UX[\Wh\NY`^N`YQUTXQYN

# RPY_QUhtjqunovv__wbhTXQYN\P`RSqRPY_QU

B, ,-@>/A# QRSRX`YPUPb]^QUXkQ_]RQN]PR\TPOXSRP QZRPY_QU]NWcwXOQ\]ReX\N]bQNXSVPY^QYS]Q^h RX`YPUPb]^QUXeQU`QN]PRQRSQU\PXeQU`QNXSVPY ZUXXS]RbS]\PYSXYcx^TP^QYS]PbYQ_hXUX^NYPq ^QYS]PbYQ_hZUXXS]RbN]_Xh^UPNN]RbN]_Xh[UQNXUXN ^P`RNhMjiiQUUOXYXRPY_QUXk^X[NxyzOT]^T OQ\^PR\]\NXRNO]NT\]^f\]R`\\WRSYP_Xc ,!/A3//

‘‡‹ŒŒ…‡’‡ˆ…Ž | “|}~~~€‚€ƒ„…†‡~~…„ˆ‰‡Š€…†”‡~Š„€…„•‘‡‹Œ‚‡ˆ–‰—˜ˆ‘…Ž ˆ‰Ž ++, {|}~~~€‚€ƒ„…†‡~~…„ˆ‰‡Š€…†ƒ‡‹€„Œ~ˆ…Ž

‘‡‹ŒŒ…‡’‡ˆ…Ž š|”‡’~€„„ˆ‰‡Š€…†”‡~Š„€…„•‘‡‹Œ‚‡ˆ–‰—˜ˆ‘…Ž ˆ‰Ž |}~~~€‚€ƒ„…†‡~~…„ˆ‰‡Š€…†—„‹……’•ˆ…Ž


¸¹º»¼½º¾¹¿ºÀÁ¿ºÂÃĿżÆÇÈÉÊ˸ÌÄÉÍÉÎÇƾ

£¤¥¦§¨©¦ª¨«§ª¬­®¯­¬¬¯«§°±­­²®«­³§¯­¬¬¯«§°±­´

¨©© !"#$#%!&#'

©(© ¡¢£¤¢¢¡¥¦§

#¨© *%%*% )#+,-'.*© %)%*

4%%#5*%) %/012*©3,12

675879$©©#:% &;©%©**%% #1*©% *;(#¨©) *©©%) %#=%%©

©©© %#:©%%© %%*©67¨8$#%#13AB© )%%@*©%%)#¨©©

)%©) 1C#=%%©%)©

#67D ©%#:67D)©%©

ÏþÐÌÂÑÉÄÄÌɾ̻Ò

%%*)E@F*%)G(**©© #&@G(**©©%© ))#"@6 %©©

6&E"E(%%#@:%* ©©©)*©© 5%%#H@G© ©%)#>@

©©©:I

%%%%%@ ¨©©©67D©) J%=%%%

©%©

# KLMNOPQRLMS :*©©©*©©67D

TUVWTUXYZT[X\]^_`_a[b]`Z`XcdUcefa]U`\

Z[XV^b`jV^XfYgZU^X`cVkhYcX``\lmnc^ V^XoU]_TkTkTkpUaiX^ZUZaX\c]`ac_`XcUZ U_b^]caXcc^]`\YV`_^]hU\Uc[aX\_^]cagUc[ Z[_bc^_ZgUW`h]`acee^g\UXiaccaVWjV[aX^ZUZj

qrsrtruvrwx yz {|}~€z‚ƒ„…†‡„ˆ‚†ƒ‰ƒ†Š‡|~|‹„ˆ†Œ‡ˆ„ Zb`VUagg[ZY\\`X\`acek

‡ˆŠz€†‡…‡Š ƒˆ†…‘|’†~ˆ‚ y“”•–—“˜”“ ˆ††Ž…

ˆŠ‚ƒŽzšz›zˆ~Œœ|‚ŒŠ…ƒ‡~zz‡~’žˆ…†‡ˆ‚ ŠŽ~„|Ÿƒz ƒ†‡„ˆ~‘|’†~ˆ‚|‹›ƒŒ‡„‡~ƒ y“•y–¡¢˜y””z —z

µ·


}~€‚ƒ„…†‡ˆ…‰„Š

¢£¤¥¦§¨©¡¡¨¤¥¥¨¡¡¨¥¦¨¡¡ ¨¥¨¡¡¨£¤¤¦£¦¥ ¦¥§¦¤¥¦§¥§ ¥¥¡ ¥¦ £¦ ¡

&!'(¡ $¡ §§¨)¡¨¦*§¦¥¨+¡¡,¥- ¦£¦¥./§¡01¥¥¥ ¤¡!"#$% ¡!"#$%$"&2!"¡ 3¡ 4¥§§¥ ¨©54*¨16¦¢¨

©¨7¨*¢¤¡ ©¥§¤/¦§¥§¥ *£§8¥§¦§¦§¦§¥ ¤¥§§¥¥¡9:;@ABCDEFG@HFIA@ *£¦

KLMMNOPPQRSTRPUMNVWXYZT[YPUU\]T \X^PLVM_T`XQXUZ[J[a^bUaNcUUdNQLPeM XVMLUcLfMLdPL^PNfMNaVXYWMXLVQaUMXUMJ gaL^cYXVaPN@ABhDhiGijHI@EJ FJ

RXQPLQSTklcbXOXmJ[a^bUaNcUUdNQLPeMJ BJ

@BB

gWaYQ@ABhDhjGHBAIHhJ [denVPeXVa^^XUMUaN^WaYQLMNJZL^WUSaU

‹‡ŠŒŽ‡Œ‘’†ˆŠ“’”•’

oMVVMLpqaUVrJmWMUdNQLPeMPXeaYaXY XVLaXYUMnVXYQMM^VTWMXLVXLLWdVWeaXXNQ WXNQeXYPLeXVaPNstPYVIuLXevaNePVWML XNQUPNJZ^VXrXMQaXVs[VP^bWPYev@AFEDhiG HJ

AJ `cfMNVwTxXMfWMUMrTraMLPNMSTRPOMRJ [YcffaUWUaNcUNPQMUdNQLPeMXUnXLVP @@hIiiJ

gXLQaPY@ABCDEEG@FjJ ^PNfMNaVXYWMXLVQaUMXUMsXyUVLX^VvJZez

QdUcN^VaPNaN^WaYQLMNTXQPYMU^MNVUTXNQ dPcNfXQcYVUJrXMQaXVLa^U@ABHDF@GhAEIHJ @jJ{XyMb[_T]XeXLbXNa]_J[aNcUNPQM

UaNcUUdNQLPeMaN^WaYQLMNJZL^WSaUgWaYQ @ABFDh@G@jjIhJ @@J[^PVVuT_X^XLVNMdz]TSMqMLXYYr|J[a^b

QaUMXUMaN^WaYQWPPQT@ABhDhjGHBAJ @iJRXQPLQSJ]JXNQklcbXOXTmJZL^WaqMUP

]@AHjDCCGFH @EJtw^VPLT\KxXNSMLtXcOXMLVJ|LtMXLV

More magazines by this user
Similar magazines