08.01.2015 Views

IM Logamax plus GB022-24(K) - CZ(DE) - Buderus

IM Logamax plus GB022-24(K) - CZ(DE) - Buderus

IM Logamax plus GB022-24(K) - CZ(DE) - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Návod k montáži a údržbě

Nástěnný plynový

kondenzační kotel

Logamax plus GB022-24(K)

Pro odbornou firmu

Před zahájením montáže

a údržby pozorně pročtěte

7214 6900 - 2009/03 CZ


1

2

3

13

14

15

4

16

17

5

18

19

20

21

6

7

22

23

24

8

25

9

10

26

11

12

27

28

29

Obr. 1

Přehledné vyobrazení kotle Logamax plus GB022

2

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Legenda k přehlednému znázornění kotle Logamax plus GB022 (kombinované přístroje):

1 sada s hořákovou hlavicí

2 ionizační elektroda

3 termostat hořáku

4 žhavicí zapalovačí elektroda

5 automatický odvzdušňovač

6 bezpečnostní čidlo

7 rychlouzávěr krytu výměníku tepla

8 deskový výměník tepla

9 sifon

10 čidlo teploty na výstupu

11 omezovač množství vody

12 tlakoměr (u kombinovaných přístrojů)

13 přípojka přívodu spalovacího vzduchu / odvodu spalin

14 ventilátor

15 rám

16 jednotka plyn/vzduch

17 průzor

18 plynová armatura

19 výměník tepla,

20 plynové potrubí

21 typový štítek přístroje

22 sací hrdlo ventilátoru

23 potrubí odvodu spalin

24 bezpečnostní omezovač teploty spalin (STB)

25 oběhové čerpadlo

26 vedení odtoku pojistného ventilu

27 typový štítek kategorie plynu

28 svorkovnice

29 DBA ("Dedicated" Brenner Automat – jednoúčelový hořákový automat)

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 3


Obsah

1 Předpisy a směrnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1 Norma CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1 Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Všeobecné informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5 Rozměry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5.1 Rozměry Logamax plus GB022 . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.1 Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.2 Zavěšení topného zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.3 Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

7 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7.1 Nastavení na DBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

8 Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

8.1 Uvedení do provozu všeobecně . . . . . . . . . . . . . . 24

8.2 Ostatní práce v souvislosti s uvedením

do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

9 Přestavba na jiný druh plynu. . . . . . . . . . . . . . . . 34

10 Inspekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

10.1 Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

10.2 Příprava kotle na čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

11 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

11.1 Čistění výměníku tepla a hořáku . . . . . . . . . . . . . . 37

11.2 Čištění sifonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

11.3 Kontrola protékajícího množství teplé vody . . . . . . 42

12 Diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

12.1 Ikony displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

12.2 Zobrazené hodnoty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

12.3 Nastavení na displeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

12.4 Kódy poruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

13 Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

13.1 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

13.2 Zbytková dopravní výška topného systému . . . . . 48

14 Protokoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

14.1 Protokol o uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . 49

14.2 Protokol o prohlídce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

14.3 Protokol o údržbě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

15 Rejstřík hesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Úvodem

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

tento návod k montáži a údržbě byl vytvořen pro nástěnné

plynové kondenzační kotle

Logamax plus GB022-24;

Logamax plus GB022-24K.

Hlavním účelem tohoto návodu k montáži a údržbě je

poskytnout odborníkovi informace o instalaci kotle Logamax

plus GB022-24/24K a o příslušných předpisech. Kromě toho v

tomto návodu k montáži a údržbě najdete též všeobecné

informace o přístroji, revizích a údržbě, o odstraňování

případných poruch a o technických parametrech přístroje.

K tomuto přístroji je kromě návodu k montáži a údržbě

dodáván rovněž návod k obsluze. Návod k obsluze najdete na

spodní straně přístroje.

Označení přístroje se skládá z následujících částí:

– GB: nástěnný plynový kondenzační kotel (bez

zásobování teplou vodou)

– K: kombinovaný přístroj (s integrovaným

zásobováním teplou vodou)

24: maximální tepelný výkon činí 24 kW

V tomto návodu k montáži jsou používána tato specifická

označení výrobku:

DBA:

"Dedicated" Brenner Automat - (jednoúčelový

hořákový automat)

Bosch Termotechnika s.r.o. pracuje nepřetržitě na inovaci

svých výrobků. Proto jsou možné změny technických údajů.

Máte-li návrhy na zlepšení nebo jste zjistili nějaké

nesrovnalosti, obraťte se prosím na nás.

Bosch Termotechnika s.r.o.

Obchodní divize Buderus

Průmyslová 371/1

108 00 Praha 10

Tel : (+420) 272 191 111

Fax : (+420) 272 700 618

info@buderus.cz

www.buderus.cz

4

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Předpisy a směrnice 1

1 Předpisy a směrnice

1.1 Norma CE

1.2 Předpisy

1.2.1 Normy

Jako odborný řemeslník a/nebo vlastník jste povinen zajistit,

aby celé zařízení vyhovovalo platným (bezpečnostním)

předpisům, které jsou zahrnuty v dále uvedených

dokumentech.

– Místně platné protipožární předpisy, předpisy dodavatelů

plynu a obcí.

– Směrnice o plynových přístrojích č. 90/396/EHS.

– Směrnice o účinnosti 92/42/EHS.

– Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EHS.

– Směrnice pro nízká napětí 73/23/EHS.

– EN 437: Testovací plyny, zkušební tlaky, kategorie

přístrojů.

– EN 483: Kotle na plynná paliva – Kotle typu C s jmenovitým

tepelným zatížením 70 kW nebo nižším.

– EN 625: Kotle na plynná paliva – Zvláštní požadavky na

kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem

nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé

vody.

– EN 677: Kotle na plynná paliva, zvláštní požadavky na

kondenzační kotle s jmenovitým příkonem maximálně

70 kW.

1.2.2 Prostor umístění

Tento výrobek odpovídá svojí konstrukcí a

způsobem provozu příslušným evropským

směrnicím i doplňujícím specificky národním

požadavkům. Shoda byla prokázána

udělením značky CE. Prohlášení o shodě

výrobku je zájemcům k dispozici na internetové

adrese www.buderus.de/konfo nebo si je lze

vyžádat u příslušné pobočky Buderus.

Info: Údaje uvedené na typovém štítku kotle

jsou směrodatné a je třeba je respektovat!

Vznětlivé materiály nebo kapaliny nesmějí být skladovány

nebo používány v blízkosti přístroje.

Prostor umístění kotle musí chráněn před mrazem a být vždy

dobře větraný.

Kotel nesmí být instalován nebo používán v prašném či

chemicky agresivním prostředí, jako jsou lakovny, kadeřnické

salony, v blízkosti smetišt’ nebo v místech, v nichž jsou

skladovány nebo používány látky, jako je trichloretylen nebo

halogenové uhlovodíky (např. ve sprejích, určitých druzích

klihu, určitých rozpouštědlech a čisticích prostředcích,

barvách) nebo jiné agresivní chemické prostředky.

Bezporuchový provoz a dlouhá životnost kotle jsou tím

ohroženy i v případě jeho umístění v uzavřeném prostoru. Za

této situace je nejlepší uzavřít prostor umístění hermeticky od

okolního prostředí a intenzivně jej větrat čerstvým venkovním

vzduchem.

Kotel se smí instalovat výhradně v zavěšené poloze na stěnu

nebo na upevňovací profil. Aby se zabránilo přístupu ke kotli

z jeho zadní strany, musí být stěna, na kterou má být kotel

zavěšen, uzavřená. Je-li konstrukce stěny nebo podlahy

prostoru umístění kotle tenká, je z důvodu rezonance možná

zvýšená hlučnost. V tom případě doporučujeme použít

upevňovací konstrukci.

1.2.3 Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin

Budete-li kotel instalovat jako otevřený přístroj, musíte prostor

umístění vybavit potřebnými otvory pro přívod spalovacího

vzduchu.

1.2.4 Kvalita otopné vody

Potrubí před plněním systému důkladně propláchněte.

Jako plnicí a doplňovací vodu pro topný systém používejte

výhradně neupravenou vodu z vodovodu. Nevhodná otopná

voda podporuje tvorbu kalu a koroze. To může vést k

poruchám kotle a k poškození výměníku tepla.

Není dovoleno upravovat vodu chemickými prostředky, jako

například prostředky pro zvýšení resp. snížení pH

(chemickými přísadami a/nebo inhibitory), nemrznoucími

prostředky nebo změkčovači vody.

Naměřená hodnota pH otopné vody by se měla pohybovat

mezi 7 a 8,5. Není-li tomu tak, obrat’te se prosím na

zákaznický servis značky Buderus.

1.2.5 Materiály pro potrubí systému vytápění

Pokud jsou v topném systému, např. u podlahového vytápění,

použita plastová potrubí, pak tato potrubí musejí mít

kyslíkovou bariéru. Není-li tomu tak, je nutné kotlový okruh od

zbývajícího topného systému oddělit deskovým výměníkem

tepla.

1.2.6 Provádění prací na kotli

Provádění instalačních, údržbových prací, prací spojených

s uvedením kotle do provozu i všech případných oprav je

dovoleno pouze autorizovaným odborníkům. K tomu je nutné

používat výhradně originální příslušenství a díly předepsané

firmou značky Buderus.

1.2.7 Frekvence údržby

Jedenkrát za dva roky je nutné pověřit autorizovanou

instalatérskou nebo servisní firmu provedením údržby.

1.2.8 Rozsah použití

Kotel slouží výhradně k ohřevu otopné vody centrálních

otopných systémů a/nebo zařízení k ohřevu teplé vody.

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5


2

Použité symboly

2 Použité symboly

2.1 Použité symboly

Výstražné pokyny

Výstražné pokyny jsou v textu označeny

výstražným trojúhelníkem podloženým šedou

barvou a opatřeny rámečkem.

Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem,

je vykřičník ve výstražném trojúhelníku

nahrazen symbolem blesku.

Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují

druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li

dodržena opatření k odvrácení nebezpečí.

• UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k materiálním

škodám.

• POZOR znamená, že může dojít k lehkým nebo středně

těžkým poraněním osob.

• VÝSTRAHA signalizuje nebezpečí vzniku těžkého

poranění osob.

• NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k poranění osob

ohrožující život.

Důležité informace

Důležité informace neobsahující ohrožení

člověka nebo materiálních hodnot jsou

označeny vedle uvedeným symbolem. Od

ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny

čárami.

6

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Všeobecné informace 3

3 Všeobecné informace

Zabezpečení proti mrazu

U kotlů není nutné umíst’ovat žádné zabezpečení vůči mrazu.

Tato pojistka je zabudována společně s čidlem teploty na

výstupu. Pojistka proti mrazu zapíná kotel při teplotě vody

vněm 7 °C a při teplotě vody 17 °C jej vypíná.

Topný systém vůči mrazu chráněn není.

Doby doběhu čerpadla přes topný systém je 5 minut.

Regulace typu ZAP/VYP

Kotel pracuje v zásadě v kombinaci se všemi obvyklými

beznapět’ovými regulacemi typu ZAP/VYP bez tepelně

urychlujícího prvku (anticipační odpor). Zvolíte-li takovouto

regulaci, nevyužijete zvláštní výhodu tohoto kotle, spočívající

v modulovaném provozu na základě teploty prostoru nebo na

základě ohniskové čáry. To se negativně projeví na komfortu

a spotřebě energie.

Modulovaná regulace

Nejlepší regulace je dosahováno pomocí modulovaných

regulátorů teploty Logamatic RC, vyvinutých firmou Bosch

Termotechnika s.r.o., speciálně pro tento přístroj.

Zde dochází digitální cestou k nepřetržité výměně dat mezi

kotlem (DBA = Dedicated Brenner Automat) a modulovaným

regulátorem teploty RC. Kotel je tak schopen přizpůsobit svůj

generovaný výkon optimálně výkonu požadovanému

modulovaným regulátorem teploty RC. Tak je třeba rozumět

pojmu "modulace". Modulovaný princip zvyšuje komfort tím, že

udržuje rovnoměrnou teplotu prostoru a snižuje spotřebu

plynu.

Modulované regulátory teploty RC jsou napájeny

prostřednictvím kotle elektricky.

Další informace o montáži, nastaveních a obsluze různých

modulovaných regulací najdete v dokumentaci příslušných

modulovaných regulací.

Metoda testování čerpadla

Jestliže kotel nebyl po delší dobu v provozu, uskuteční se

každých 24 hodin automaticky protočení čerpadla na dobu

10 sekund.

Okamžik, kdy má být tato aktivace provedena je určen

momentem, v němž se kotel připojí k sít’ovému napětí. Po

přerušení sít’ového napětí krátkým vytažením zástrčky ze

zásuvky, nebo když se po delší době (>24 hodin) uskuteční

požadavek na vytápění, dojde k provedení kompletního testu.

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7


4

Rozsah dodávky

4 Rozsah dodávky

Rozsah dodávky topných zařízení ( obr. 2).

Obr. 2 Rozsah dodávky

Vysvětlení:

1 plynový kondenzační kotel

v horní části obalu:

- 1 sít’ová zástrčka

- 2 šrouby k upevnění nástěnného držáku

- 2 hmoždinky

- 2 podložky

- nálepka o ovedení do provozu

- druhý typový štítek

- 1 klíč na otopná tělesa

2 nástěnný držák

3 přiložená dokumentace:

1 návod k montáži a údržbě

1 návod k obsluze (nalepen pod kotlem)

1 schéma zapojení

1 montážní šablona

Spolu s kotlem Logamax plus GB022-24 se dodává:

- tlakoměr s plnicím a vypouštěcím kohoutem

- přechodový souosý konektor externího čidla teploty zásobníku

- ohebná hadice pro odvod kondenzátu

Spolu s kotlem Logamax plus GB022-24K se dodává:

- tlakoměr s připojovacím potrubím

- ohebná hadice pro odvod kondenzátu

8

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Rozměry 5

5 Rozměry

5.1 Rozměry Logamax plus GB022

Koncentrické připojení

Přívod spalovacího vzduchu/odvod spalin

Míry v mm

>5

>5

460

330

230 150

>165 mm

pro demontáž

hořáku

7

(Ø60/100mm)

376

328

376

328

6 58

1-2-5

50

3-4

35

721

784

769

120-130

1 3 5 4 2 6

100

165

230

295

360

412

Montážní rám

Nástěnný držák

200

1 3 5 4 2

1. (VK) výstup kotle G¾"

2. (RK) zpátečka kotle G¾"

3. (AW) výstup teplé vody G½" (kombinované přístroje)

(VS) výstup zásobníkového ohřívače TV G½"

(samostatné přístroje)

4. (EK) vstup studené vody G½" (kombinované přístroje)

(RS) zpátečka zásobníkového ohřívače TV G½"

(samostatné přístroje)

5. (GAS) připojení plynu G1" (příslušenství G½")

6. vedení odtoku pojistného ventilu a výstup kondenzátu Ø 30 mm

7. odvod spalin Ø 60 mm / přívod spalovacího vzduchu Ø 100 mm

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9


6

Montáž

6 Montáž

6.1 Vybalení

POZOR!

Styroporové dno chránící připojovací hrdla

odstraňte až před montáží kotle.

POZOR!

Během instalačních prací doporučujeme

chránit kotel a přípojky před znečištěním

stavebním prachem např. tím, že jej zakryjete

fólií a přelepíte lepicí páskou

POZOR!

Obalový materiál zlikvidujte ve spolupráci

s recyklační firmou.

6.2 Zavěšení topného zařízení

Ke kotli je standardně dodáván nástěnný držák.

Postupujte přitom takto:

• Nástěnný držák namontujte na stěnu ( obr. 3).

• Pro (de)montáž hořáku během (servisních) prací je

zapotřebí minimální volný prostor nad kotlem 165 mm.

Obr. 3

Nástěnný držák

10

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Montáž 6

• Klíčem k odvzdušnění otopného tělesa povolte pojistný

šroub a sejměte opláštění ( obr. 4).

• Zavěste kotel do nástěnného držáku ( obr. 3).

Obr. 4

Odstranění opláštění

Montážní připojovací lišta (příslušenství)

Za účelem omezení rizika krádeže kotle v neobydlených

budovách lze připevnit montážní připojovací lištu.

Montážní připojovací lišta umožňuje předběžnou instalaci

přípojek a pozdější montáž kotle.

Tuto montážní připojovací lištu je možné předem objednat ve

vašem velkoobchodě nebo u zastoupení značky Buderus.

Při použití montážní připojovací lišty postupujte takto:

• Na stěnu namontujte nástěnný držák ( obr. 3).

• Spodní stranu montážní připojovací lišty namontujte

pomocí montážní šablony (viz rozsah dodávky).

• Na kotel ( obr. 5) namontujte spojky

(1 a 2: G¾", 3 a 4: G½" a 5 (plyn): G1" vnější rozměr).

• Výstup a zpátečku vytápění, teplo a studenou vodu a

plynové přípojky připojte na montážní připojovací lištu.

(při přejímce budovy nebo přímo)

• Odstraňte styroporové dno kotle.

• Kotel připojte na spodní stranu montážní připojovací lišty

( obr. 5). Při sešroubování použijte dodaná těsnění.

• Klíčem k odvzdušnění otopného tělesa povolte pojistný

šroub a sejměte opláštění ( obr. 4).

• Zavěste kotel do nástěnného držáku ( obr. 3).

1 3 5 4 2 6

721 mm

1 3 5 4 2

Obr. 5 Montážní připojovací lišta a přípojky

1 (VK) výstup kotle

2 (RK) zpátečka kotle

3 (AW) výstup teplé vody (kombinované přístroje) /

(VS) výstup zásobníkového ohřívače TV (samostatné přístroje)

4 (EK) vstup studené vody (kombinované přístroje) /

(RS) zpátečka zásobníkového ohřívače TV (samostatné

přístroje)

5 (GAS) připojení plynu

6 výstup kondenzátu a vedení odtoku pojistného ventilu

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 11


6

Montáž

6.3 Připojení

6.3.1 Připojení na přívod vody

Připojení potrubí vytápění

Tyto přípojky pro potrubí výstupu a zpátečky topného systému

se nacházejí na spodní straně kotle ( obr. 5). Připojovací

rozměry jsou obsahuje kapitola 5.

Pod kotel doporučujeme do výstupu a zpátečky namontovat

servisní kohouty.

UPOZORNĚNÍ!

Před připojením kotle na topný systém je nutné

potrubí a otopná tělesa důkladně

propláchnout!

Celý obsah soustavy nechejte alespoň třikrát

protéct topným systémem.

• Potrubí připojte bez pnutí. Do zpátečky nainstalujte filtr

nečistot.

Připojení přepouštěcího ventilu

Topná zařízení jsou vybavena přepouštěcím ventilem.

Přepouštěcí ventil zaručuje průtok kotlem, pokud nebude

průtok topným systémem. Proto je instalace přepouštěcího

ventilu v topném systému zbytečná.

Připojení externího, nepřímo vyhřívaného zásobníku

vytápění

Topné zařízení je standardně vybaveno zabudovaným

třícestným ventilem. Motor třícestného ventilu je na přání.

Topné zařízení lze připojit na nepřímo vyhřívaný zásobník TV

( obr. 5, [3] a [4]).

Nebude-li se ke kotli připojovat žádný zásobník TV, mělo by se

na přípojku VS a RS ( obr. 5, [3] a [4]) namontovat

zkratovací potrubí (na přání).

Třícestný ventil je na straně vytápění připojen takto ( obr. 6):

– AB : výstup topné zařízení

– A : výstup zásobník

– B : výstup k topnému systému

Topné zařízení je standardně vybaveno zabudovanou regulací

přednostního spínání zásobníku. Nepřímo vyhřívaný zásobník

TV musí být vybaven čidlem teploty zásobníku (příslušenství).

Elektrické připojení třícestného ventilu a čidla teploty

zásobníku viz odstavec "Připojení externích elektrických

komponent" na str. 19 a viz též dodané "schéma zapojení".

Připojení expanzní nádoby

Velikost expanzní nádoby zvolte na základě teploty otopné

vody, celkového obsahu vody v topném systému a statického

tlaku otopné vody.

Topné zařízení je vybaveno zabudovanou expanzní nádobou.

Tato expanzní nádoba má obsah 7,5 litrů a přetlak 0,75 barů.

Pokud se expanzní nádoba umíst’uje mimo kotel, musí být

připojena do vratného toku.

Pokud se pod kotle umíst’ují uzavírací ventily, je nutné

expanzní nádobu připojit mezi uzavírací ventil a kotel. Otopná

voda se tak může rozpínat i při zavřeném uzavíracím ventilu.

B

AB

A

Obr. 6

Montáž třícestného ventilu

12

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Montáž 6

Připojení pojistného ventilu

Aby se zabránilo přílišnému stoupání tlaku v topném systému,

je do něj nutné nainstalovat pojistný ventil.

Topné zařízení s vedením odtoku o Ø30 mm je na straně

otopného okruhu vybaveno zabudovaným pojistným ventilem

( obr. 5, [6]). Vedení odtoku pojistného ventilu se nachází na

pravé spodní straně kotle.

Připojení vedení odtoku viz str. 15, obr. 12.

Při použití v topném systému není tedy zapotřebí žádný

pojistný ventil.

Připojení tlakoměru (kombinované přístroje)

Topné zařízení je dodáváno s tlakoměrem s plnicím

a vypouštěcím kohoutem. Ten lze namontovat místo

zaslepovací zátky ( obr. 7, [1]).

1

Obr. 7

Poloha zaslepovací zátky u kombinovaných přístrojů

Postupujte přitom takto:

• Odstraňte pojistný kolíček.

• Odstraňte prostřední zaslepovací zátku.

• Namontujte tlakoměr s plnicím a vypouštěcím kohoutem

( obr. 8).

• Opět nasaďte pojistný kolíček.

Obr. 8

Montáž plnicího kohoutu

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 13


6

Montáž

Připojení tlakoměru s plnicím a vypouštěcím kohoutem

(samostatné přístroje)

Samostatná topná zařízení se dodávají s tlakoměrem s

plnicím a vypouštěcím kohoutem. Ten lze namontovat místo

zaslepovací zátky ( obr. 9, [1]).

1

Obr. 9

Poloha zaslepovací zátky u samostatných přístrojů

Postupujte přitom takto:

• Odstraňte pojistný kolíček.

• Odstraňte pravou zaslepovací zátku.

• Namontujte tlakoměr s plnicím a vypouštěcím kohoutem

( obr. 10, [1]).

• Opět nasaďte pojistný kolíček.

1

Obr. 10

Montáž plnicího kohoutu na pravé spodní straně

Připojení potrubí teplé vody u kombinovaných přístrojů

Připojení potrubí studené vody je nutné provést podle platných

předpisů ( kapitola 1).

• Přetlakovou pojistku ( obr. 11) se zabudovaným

zpětným ventilem namontujte do potrubí studené vody.

Tím je potrubí teplé vody zabezpečeno před vysokými tlaky

expandované vody.

K odvodu vodního kondenzátu a vody vyteklé v důsledku

reakce pojistného ventilu je třeba instalovat odtok do

kanalizační sítě.

POZOR!

Rozteč mezi přípojkami teplé a studené vody je

proměnlivá a pootočením excentrických

přípojek ji lze měnit v rozmezí 120 až 130 mm.

Při dodání je tato vzdálenost 130 mm.

POZOR!

Nepoužívejte pozinkované trubky, pomůcky ani

příslušenství. Výměník tepla je vyroben z mědi,

u které hrozí nebezpečí napadení

elektrolytickou korozí.

Obr. 11

Přetlaková pojistka se zabudovaným zpětným ventilem

14

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Montáž 6

UPOZORNĚNÍ!

V případě použití plastových trubek věnujte

pozornost informacím výrobce; dbejte zejména

na použití správných spojovacích prostředků.

• Potrubí teplé vody připojte bez pnutí.

Připojení odtoku kondenzátu

Připojení odtoku kondenzátu se nachází na spodní straně

kotle. Odtok kondenzátu musí mít plastovou trubku o Ø30 mm

nebo větší, kterou je třeba připojit se sklonem na kanalizační

sít’. Maximální horizontální délka je 5 metrů. Odtok okapovým

žlabem není z důvodu nebezpečí zamrznutí možný. Aby byl

zaručen správný provoz kotle, musí být odtok kondenzátu

vyúst’ovat nepřerušeně a být vybaven dodatečnou

zápachovou uzávěrou nebo sifonem ( obr. 12).

POZOR!

Odvod kondenzátu kotle se nesmí utěsňovat.

1

2

5

3

4

Obr. 12 Odvod kondenzátu

1 zabudovaný sifon

2 otevřené spojení > 2 cm podle platných předpisů

3 zápachová uzávěra nebo sifon

4 do kanalizační sítě

5 vedení odtoku kondenzátu a pojistného ventilu

Naplnění sifonu vodou

Byl-li připevněn odtok kondenzátu, je nutné naplnit sifon kotle

vodou. Tím se zabraňuje tomu, aby se spaliny dostávaly do

prostoru.

2

• Sifon společně s břitovým těsněním stáhněte z pouzdra

směrem dolů a vytáhněte jej z odvodu ( obr. 13).

1

• Sifon naplňte vodou a všechny součásti v obráceném

pořadí opět namontujte.

3

Obr. 13

Plnění sifonu vodou

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 15


6

Montáž

6.3.2 Připojení plynu

Připojení přívodu plynu

• Přívod plynu připojte podle platných předpisů.

• Do připojovacího potrubí je nutné přímo pod kotlem

instalovat uzavírací ventil.

• Plynové potrubí připojte bez pnutí.

POZOR!

Připojení přívodu plynu se provádí na vnitřní

průměr plynové přípojky.

6.3.3 Připojení přívodu spalovacího vzduchu a odvodu

spalin

Topné zařízení je standardně vybaveno koncentrickým

připojovacím adaptérem (Ø60/100 mm). Pomocí paralelního

připojovacího adaptéru, který lze dodat na přání, je možné

přestavět kotel na připojení dvojitou trubkou Ø80 mm.

Maximální délka potrubí přívodu spalovacího vzduchu

a odvodu spalin se u topných zařízení určuje podle celkového

odporu všech komponent systému odvodu spalin a přívodu

spalovacího vzduchu. Přitom nesmí být překročen maximálně

přípustný pokles tlaku p w max ( tab. 1).

Obr. 14 Připojovací adaptér koncentrický 60/100 na paralení 80/80

16

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Montáž 6

Plynový kondenzační kotel

Ø

[mm]

Logamax plus GB022-24(K)

[Pa]

p w max 75

Přívod spalovacího vzduchu paralelní

80 0,9

45° koleno

k

100 0,3

80 2,9

90° kolenoí

l

100 1,2

80 0,7

trubka 1 m

j

100 0,3

Odvod spalin paralelní

80 1,6

45° koleno

k

100 0,5

80 5,2

90° koleno

l

100 1,7

80 1,0

trubka 1 m

j

100 0,4

Přívod spalovacího vzduchu/odvod spalin koncentricky

60/100 3,5

45° koleno

n

80/125 1,8

60/100 7,5

90° koleno

o

80/125 2,9

60/100 5,3

trubka 1 m

m

80/125 2,0

Připojovací koncentrický adaptér 60/100

na paralení 80/80

60/100 80/80 rovno nule

Přechodový kus

u

60/100 80/125 rovno nule

Sada pro průchod

Střešní průchodka (koncentrická)

60/100 24,2

80/125 14,4

Průchodka stěnou (koncentrická)

60/100 16,7

80/125 8,5

Střešní průchodka pro spaliny 80 1,3

Průchod zdí (stěnou) pro spalovací vzduch 80 0,5

Tab. 1

Pokles tlaku, který způsobují komponenty [Pa]

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 17


6

Montáž

Montáž svislého potrubí odtahu spalin

• Svislé potrubí odtahu spalin namontujte na spalinový

adaptér ( obr. 15).

Další informace o instalaci potrubí odtahu spalin najdete

v dokumentaci systému vedení odtahu spalin.

Obr. 15

Vertikální připojení potrubí odtahu spalin

• Spalinové koleno namontujte na spalinový adaptér

( obr. 16).

1

Obr. 16 Měřicí místa na spalinovém kolenu

1 měřicí místa spalin

6.3.4 Centrální systém přívodu spalovacího vzduchu

a odvodu spalin

Kotel Logamax plus GB022-24/24K je vhodný pro většinu

centrálních systémů přívodu spalovacího vzduchu a odvodu

spalin (systémy CLV) a jejich příslušných variant. Ohledně

odborného poradenství a souhlasu výrobce se obrat’te na

zastoupení značky Buderus.

Materiál pro odtah spalin

Pro odvod spalin z kotle lze použít hliníkové, nerezové

a plastové materiály.

Při použití plastů pro odvod spalin respektujte jejich teplotní

klasifikaci a příslušné předpisy.

Součásti určené pro odvod spalin připojte na střešní nebo

stěnovou průchodku od značky Buderus.

18

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Montáž 6

6.3.5 Připojení k elektrické síti

• Sít’ovou zástrčku namontujte na sít’ovou šňůru

( obr. 17).

UPOZORNĚNÍ!

Elektrické připojení je patrné rovněž ze

schématu zapojení, které je součástí sady

dokumentace dodané s kotlem.

1 3

POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ

zkratem.

K zabránění zkratu na elektrických součástech

používejte pouze:

– původní kabeláž výrobce,

– kabeláž s jednožilovým drátem,

– pokud použijete pramencové (pružné)

vodiče, opatřete jejich konce dutinkami,

použijte přitom kabely o průřezu

min. 0,75 mm 2 ,

– musí-li být sít’ový kabel vyměněn, smí se

použít pouze původní kabel výrobce.

Obr. 17 Montáž sít’ové zástrčky

Legenda k sít’ové zástrčce:

1 nulový vodič (modrý)

2 fáze (hnědá)

3 zem (zelená/žlutá)

2

Připojení sít’ového napájení

Připojení k sít’ovému napájení provedete tak, že sít’ovou

zástrčku zasunete do zásuvky na stěně (230 VAC/50 Hz)

( obr. 18).

POZOR!

Elektrická zástrčka kotle musí být vždy

dosažitelná!

POZOR!

Je-li nutné vyměnit sít’ovou šňůru, musí být

vyměněna za typ, který je pro tento přístroj

zhotoven.

Obr. 18

Připojení sít’ového napájení

Připojení externích elektrických komponent

• Klíčem k odvzdušnění otopného tělesa povolte pojistný

šroub a sejměte opláštění ( obr. 19).

Obr. 19

Odstranění opláštění

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 19


6

Montáž

• Povolte šroub s hlavou na DBA a DBA sklopte dopředu

( obr. 20).

Připojovací proužek v kotli je vybaven různými přípojkami pro

připojení (externích) elektrických komponent. V níže

uvedeném seznamu je uvedeno, která komponenta se má na

kterém místě připojit.

1

Připojení regulace

Viz též kapitola 3 na str. 7.

POZOR!

Není možné připojit přímo ke kotli současně více

než jednu regulaci!

2

POZOR!

Regulaci pracující v systému ZAP/VYP a obsahující

článek, který urychluje růst tepla (regulace s

anticipačním odporem) nelze na kotel připojit.

Obr. 20

Odklopení DBA dopředu

POZOR!

Na kontakty svorkovnice 1–2 ( obr. 21) nesmí

být připojen žádný vodivý můstek, ale pouze

vhodná regulace řízená podle teploty prostoru

nebo podle atmosférických podmínek.

Na kontakty svorkovnice 1-2 ( obr. 21) lze připojit následující

regulace:

– regulaci ZAP/VYP;

– modulovaný rádiem řízený prostorový regulátor teploty

Logamatic 250 RF;

– modulovanou regulaci Logamatic RC.

Maximálně přípustný odpor tohoto obvodu činí 100 Ω.

Čidlo teploty zásobníku

(samostatný přístroj – příslušenství)

Na přípojku 3-4 ( obr. 21) lze pro regulaci teploty v externím,

nepřímo ohřívaném zásobníku TV připojit čidlo teploty

zásobníku. Odstraňte můstek ( obr. 21, [A]). U topných

zařízení bez interního deskového výměníku tepla je

standardně dodáván přechodový konektor pro externí čidlo

teploty zásobníku.

Externí třícestný ventil (použití výhradně u samostatných

přístrojů)

Na kontakty svorkovnice 5-6-7 ( obr. 21) lze připojit externí

třícestný ventil pro nepřímo ohřívaný zásobník TV. Tuto

přípojku lze použít pouze v tom případě, nemá-li kotel sám

žádný třícestný ventil, nebo pokud byl interní třícestný ventil

vyřazen z provozu (odstraňte těleso motoru interního

třícestného ventilu)! Maximální elektrický příkon je 6 VA při 24

VAC. Dvoudrátový třícestný ventil lze připojit na kontakty

svorkovnice 5-7 ( obr. 21).

Třídrátový třícestný ventil lze připojit na kontakty svorkovnice

5-6-7 ( obr. 21).

Čidlo venkovní teploty

Na kontakty svorkovnice 8-9 ( obr. 21) lze připojit čidlo

venkovní teploty pro regulaci podle venkovních podmínek.

A)

1

Raumtemp. Regler

2

Speicherfühler

3

4

24 VAC 5

6

Dreiwegeventil

7

Raumtemp. Regler

Speicherfühler

24 VAC

Dreiwegeventil

Obr. 21 Přípojky na zadní straně DBA

A: pouze u samostatných přístrojů bez čidla teploty

zásobníku

1, 2: prostorový regulátor teploty

3, 4: čidlo teploty zásobníku

5: 24 VAC

6, 7: třícestný ventil

8, 9: čidlo venkovní teploty

8

9

20

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Obsluha 7

7 Obsluha

7.1 Nastavení na DBA

Topné zařízení je vybaveno jednotkou DBA. Jednotka DBA je

spínací centrála topného zařízení.

Umožňuje obsluhu kotle a veškerá nastavení, např.

nastavování teploty teplé vody.

Na DBA jsou tyto obslužné prvky:

3 4 5 6

Provozní vypínač

Stisknutím provozního vypínače ( obr. 22, [1]) lze zapnout

a vypnout elektrické napájení kotle.

Tlačítko reset B

2 1 7

Zobrazuje-li se na displeji blikající poruchový kód, lze stiskem

tlačítka reset ( obr. 22, [2]) kotel znovu spustit.

UPOZORNĚNÍ!

Topné zařízení lze resetovat jen tehdy, zobrazíli

se na displeji blikající poruchový kód.

Obr. 22 DBA

1 provozní spínač

2 tlačítko reset

3 tlačítko servis

4 displej

5 tlačítko menu

6 tlačítko šipka nahoru

7 tlačítko šipka dolů

Tlačítko servis A

Po stisknutí tačítka servis A ( obr. 22, [3]) se topné zařízení

přepne do servisního provozu ( obr. 23).

Viz menu 2: "Servisní provoz" na str. 22.

Obr. 23

DBA s montážním klíčem v servisním provozu

Displej

Na displeji ( obr. 22, [4]) se zobrazují všechna nastavení

a poruchové kódy ( obr. 24).

Tlačítko menu E

Nastavení kotle lze na DBA prolistovat pomocí tlačítka menu

E, tlačítka C a tlačítka D ( obr. 22, [5], [6] a [7]) displeje.

Viz menu 3: "Nastavení" na str. 23.

Obr. 24

DBA – Menu Nastavení

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 21


7

Obsluha

Menu Normální provoz

1 [24] Okamžitá teplota naměřená na výstupu vytápění ve °C. Viz též tab. 12.

2 Tlačítko D podržte stisknuté.

3 [00] Okamžitý průtok teplé vody v litrech za minutu.

4 Pokračovat v menu normálního provozu Ano → krok 6

Ne → krok 5

5 Tlačítko D uvolněte. → krok 1

6 Tlačítko C podržte stisknuté.

7 [0h] Provozní kód. Viz též tab. 12.

V tomto případě: Kotel je připraven k provozu. Není žádná potřeba tepla.

→ krok 4

Menu 1

Normální provoz

Menu servisní provoz (během servisního provozu není k dispozici teplá voda)

1 [24] Okamžitá teplota naměřená na výstupu vytápění ve °C. Viz též tab. 12.

2 Aktivovat servisní provoz Ano → krok 3

3 Tlačítko A 1x stiskněte.

4 ,24] Pokud se na levé straně displeje objeví montážní klíč a plamen, pracuje kotel v průběhu

30 min. v servisním provozu. Zde platí nastavená maximální teplota na výstupu podle menu

"Nastavení".

5 Tlačítko C podržte krátce stisknuté.

Ne → krok 1

6 Servisní provoz při částečném zatížení [l0] je aktivován. Zkontrolujte poměr plyn/vzduch

a ionizační proud.

V případě potřeby nastavte poměr plyn/vzduch odstavec 8.2.7 "Kontrola a nastavení poměru

plyn/vzduch" a odstavec 8.2.11 "Měření ionizačního proudu (‡ obr. 40)".

7 Deaktivovat servisní provoz při částečném zatížení Ano → krok 8

Ne → krok 6

8 Tlačítko A 1x stiskněte.

9 Tlačítko C podržte krátce stisknuté.

10 Servisní provoz při plném zatížení ,hi] je aktivován. Zkontrolujte dynamický přetlak plynu nebo

proveďte analýzu plynu podle odstavec 8.2.6 "Měření přetlaku plynu" a odstavec 8.2.9

"Snímání naměřených hodnot".

11 Servisní provoz při plném zatížení ukončit Ano → krok 12

12 Tlačítko A 1x stiskněte nebo vyčkejte, až uplyne 30 minut servisního provozu.

Ne → krok 10

13 Servisní provoz bude deaktivován. → krok 1

Menu 2

Servisní provoz

22

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Obsluha 7

Menu Nastavení

1 [24] Okamžitá teplota naměřená na výstupu vytápění ve °C. Viz též tab. 12.

2 Otevřít menu Nastavení Ano → krok 3

Ne → krok 1

3 Tlačítko E 1x stiskněte. → krok 4

4 Je kotel kombinovaný přístroj Ano → krok 5

Ne → krok 9

5 [pr#( H / I ) Nastavený provoz teplé vody. Jakmile je na displeji indikováno [pr#, může být

aktuální způsob provozu teplé vody odečten nebo podle potřeby nastaven. Viz též tab. 11.

6 Nastavit provoz teplé vody Ano → krok 7

7 Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítek D a C může být provoz teplé vody

zapnut nebo vypnut.

[pr# ( H ): Provoz teplé vody na ECO, [pr#( I ): Provoz teplé vody na teplý start.

8 Tlačítko E 1x stiskněte.

Ne → krok 8

9 [60) Nastavená teplota teplé vody ve °C. Jakmile se na displeji zobrazí [60), lze odečíst nebo

vpřípadě potřeby nastavit aktuální teplotu teplé vody.

Viz též tab. 10.

10 Nastavit teplotu teplé vody Ano → krok 11

Ne → krok 12

11 Nižší: Tlačítkem D nastavte nižší teplotu teplé vody.

Vyšší: Tlačítkem C nastavte vyšší teplotu teplé vody.

12 Tlačítko E 1x stiskněte.

13 [pr' ( K / L ) Nastavený provoz vytápění. Jakmile se na displeji objeví [pr', je možné.

odečíst aktuální provoz vytápění nebo jej podle potřeby nastavit. Viz též tab. 12.

14 Nastavený provoz vytápění nastavit Ano → krok 15

15 Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítek D a C může být provoz vytápění zapnut nebo.

vypnut. [pr. ( K ): Provoz vytápění zapnutý, [pr; ( L ): Provoz vytápění vypnutý.

16 Tlačítko E 1x stiskněte.

Ne → krok 16

17 [80. Nastavená teplota na výstupu ve °C. Viz též tab. 12. Jakmile se na displeji

zobrazí [80., může být odečtena aktuální teplota na výstupu nebo podle potřeby nastavena.

18 Nastavit teplotu na výstupu Ano → krok 19

Ne → krok 20

19 Nižší: Tlačítkem D nastavte nižší teplotu na výstupu.

Vyšší: Tlačítkem C nastavte vyšší teplotu na výstupu.

20 Minimálně po dobu 10 sekund nebylo stisknuto žádné tlačítko nebo byla přerušena dodávka

elektrického proudu

21 Tlačítko E 1x stiskněte.

Ano → krok 22

Ne → krok 21

22 Eventuální změny nastavení jsou nyní potvrzeny. → krok 1

Menu 3

Nastavení

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 23


8

Uvedení do provozu

8 Uvedení do provozu

8.1 Uvedení do provozu všeobecně

Během procesu vyplňte protokol o uvedení zařízení do

provozu odstavec 14.1.

Projděte všechny kroky uvedené v této kapitole, vyplňte

protokol a potvrďte uvedení do provozu podpisem a firemním

razítkem.

8.1.1 Plnění a odvzdušňování topného systému

Kotel je vybaven automatickým odvzdušňovačem (obr. 25),

který slouží k odvzdušnění kotle. V mnoha situacích se může

ukázat jako nutnost vybavit topný systém kromě možností

odvzdušnění na různých otopných tělesech také zvláštními

možnostmi odvzdušnění.

Při plnění topného systému vodou postupujte takto:

• Odstraňte opláštění kotle (obr. 19, str. 19).

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz ( obr. 34, [1]).

1

Obr. 25

Automatický odvzdušňovač

• O jednu otáčku povolte víčko automatického

odvzdušňovače vlevo nahoře na kotli ( obr. 25, [1]).

• Otevřete servisní kohouty na přípojce výstupu a zpátečky.

U samostatných přístrojů:

• Na vodovodní kohout připojte hadici a naplňte ji vodou tak,

aby již neobsahovala žádný vzduch.

• Zavřete vodovodní kohoutek.

• Hadici připojte na plnicí kohout kotle ( obr. 26).

POZOR!

Odvzdušnění topného systému je důležité.

Pokud systém plníme vodou pomalu,

soustředí se veškerý vzduch topného systému

v nejvyšším bodě.

• Vodovodní kohout otevřete úplně a plnicí kohout jen

částečně. Tímto způsobem se topný systém naplní

správně.

• Topný systém naplňte na tlak asi 1,5 baru a poté zavřete

plnicí kohout.

• Všechny odvzdušňovací ventily v topném systému

postupně od spodu směrem nahoru otevřete a zavřete,

aby ze systému mohl uniknout všechen vzduch.

Obr. 26

Plnění jednoho přístroje

24

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Uvedení do provozu 8

• Odvzdušňovací šroub ( obr. 27, [1]) na přední straně

oběhového čerpadla povolte o 2 otáčky.

POZOR!

Vytéká voda!

1

• Oběhové čerpadlo odvzdušněte.

POZOR!

Odvzdušnění oběhového čerpadla má velký

význam pro životnost čerpadla. Kluzné ložisko,

jež se nachází za odvzdušňovacím šroubem,

je mazáno otopnou vodou.

• Je-li topný systém zcela odvzdušněn, zkontrolujte tlak na

analogovém tlakoměru. Je-li tlak nižší než 1,0 baru, je

třeba topné zařízení doplnit tak, jak to je výše popsáno.

• Zavřete vodovodní kohoutek.

• Uzavřete plnicí a vypouštěcí kohout kotle.

• Odpojte hadici.

• Na plnicí a vypouštěcí kohout namontujte uzavírací

čepičku.

• Namontujte opět opláštění.

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte

zařízení do provozu ( obr. 34, [1]).

U kombinovaných přístrojů

• Otevřete oba kohouty oddělovače ( obr. 28) a naplňte

systém na tlak 1,0 – 1,5 baru.

• Oba kohouty oddělovače uzavřete.

• Všechny odvzdušňovací ventily v topném systému

postupně od spodu směrem nahoru otevřete a zavřete,

aby ze systému mohl uniknout všechen vzduch.

• Je-li topný systém zcela odvzdušněn, zkontrolujte tlak na

analogovém tlakoměru. Je-li tlak nižší než 1,0 baru, je

třeba topné zařízení doplnit tak, jak to je výše popsáno.

Obr. 27

Povolení odvzdušňovacího šroubu oběhového čerpadla

Obr. 28

Kohouty odpojovače (k dispozici pouze u kombinovaných

přístrojů Logamax plus GB022-24K)

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 25


8

Uvedení do provozu

• Namontujte opět opláštění ( obr. 29).

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte

zařízení do provozu ( obr. 34, [1]).

Pokud byl kotel v provozu přibližně jeden týden a displej

ukazuje hodnotu menší než 1,0 bar, je potřeba doplnit do

topné soustavy vodu. Pokles tlaku v topném systému je

způsoben únikem vzduchu přes šroubení a (automatický)

odvzdušňovač. Rovněž kyslík, který je obsažen v čerstvé

otopné vodě, se bude po určité době uvolňovat, čímž dojde ke

snížení tlaku v topném systému.

Pokud je ale nutné topný systém doplňovat častěji, pak jde s

velkou pravděpodobností o ztrátu vody. V takovém případě je

důležité příčinu co nejrychleji odstranit.

Obr. 29

Nasazení opláštění

8.2 Ostatní práce v souvislosti s uvedením

do provozu

Před uvedením kotle do provozu je nutné provést či

zkontrolovat řadu nastavení.

8.2.1 Kontrola těsnosti přívodu plynu až ke kotli

Při různých měřeních tlaku používejte vhodný tlakoměr. Tento

tlakoměr by měl být schopen měřit tlaky od nejnižších až po

50 mbarů. Přesnost má být minimálně 0,01 mbar.

Při kontrole plynotěsnosti přívodu plynu postupujte takto:

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz ( obr. 30, [1]).

• Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte těsnost

nového dílu potrubí až k těsnění na plynové armatuře

podle platných předpisů (odstavec 1.2). Zkušební tlak na

vstupu přívodu plynu zde při otevřeném plynovém ventilu

na kotli smí činit maximálně 150 mbar. Zjistíte-li při kontrole

těsnosti únik plynu, musíte provést kontrolu u všech spojů.

Prostředek, který pro kontrolu netěsností použijete, musí

být pro testování plynotěsnosti schválen.

Prostředek nenanášejte na elektrické vedení.

1

POZOR!

Zkontrolujte těsnost použitého měřicího

nátrubku/ů!

Obr. 30

DBA – provozní vypínač

26

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Uvedení do provozu 8

8.2.2 Odvzdušnění přívodu plynu

• Uzavřete plynový ventil ( obr. 31, [1]).

• Pootevřete těsnicí šroub v měřicím nátrubku přetlaku

anasaďte na něj hadici ( obr. 33).

• Otevřete plynový ventil ( obr. 31, [2]).

• Unikající plyn odvádějte hadicí do venkovního prostoru tak

dlouho, až bude unikat pouze jen plyn.

• Uzavřete plynový ventil ( obr. 31, [1]).

• Odpojte hadici a těsnicí šroub v měřicím nátrubku přetlaku

utáhněte.

POZOR!

Zkontrolujte těsnost měřicího nátrubku přetlaku

plynu.

1

Obr. 31 Plynový ventil

1 plynový ventil zavřený

2 plynový ventil otevřený

2

8.2.3 Kontrola přívodu spalovacího vzduchu/odvodu

spalin

• Zkontrolujte, zda je používán předepsaný systém přívodu

spalovacího vzduchu a odvodu spalin ( odstavec 6.3.3

"Připojení přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin",

str. 16).

• Zkontrolujte, zda systém přívodu spalovacího vzduchu

a odvodu spalin byl namontován podle příslušného

instalačního návodu.

8.2.4 Kontrola druhu plynu

Je velmi důležité, aby druh plynu, jež je připojen do kotle,

odpovídal druhu plynu, pro který byl kotel ve výrobním závodě

určen. Není-li tomu tak, nesmí být kotel uveden do provozu!

Při kontrole postupujte takto:

• U dodavatele plynu se informujte o specifikaci dodávaného

druhu plynu.

• Zkontrolujte, zda dodávaný druh plynu souhlasí s druhem

plynu, který je uvedený na nálepce na rámu nebo na

typovém štítku ( tab. 2).

Přejete-li si, lze kotel přestavět na jiný druh plynu

( tab. 3 a kapitola 9, Přestavba na jiný druh plynu).

Dodávaný

druh plynu

Zemní plyn H

Zkapalněný

plyn P

Tab. 2

Druh plynu

Druh plynu

Údaj na nálepce kotle

Kotel má z výroby nastaven wobbe

index 14,1 kWh/m 3 (vztaženo k 15 °C,

1013 mbar), použitelné pro rozsah wobbe

indexu 11,3 až 15,2 kWh/m 3 .

Nápis na informačním štítku o druhu plynu:

Nastavená kategorie plynu: G 20 - 2H

Po úpravě (viz návod k montáži

"Přestavba na jiný druh plynu")

nastaveno na propan.

Nápis na informačním štítku o druhu plynu:

Nastavená kategorie plynu: G 31 - 3P

Průměr trysky plynu v [mm]

Logamax plus GB022

24 24 K

Zemní plyn H 4,45 4,45

Zkapalněný plyn P 3,45 3,45

Tab. 3

Průměr plynové trysky

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 27


8

Uvedení do provozu

8.2.5 Nastavení omezovače množství vody pro teplou

vodu (pouze u kombinovaných přístrojů)

POZOR!

Je velmi důležité, aby průtok teplé vody v kotli

byl pečlivě nastaven, protože tlak studené vody

a odpor potrubí v sanitárním zařízení se může

měnit podle okamžité provozní situace.

Nastavení průtoku teplé vody omezovačem průtoku

( obr. 32):

– Zvýšení množství teplé vody:

Otočte ventil směrem "+"

– Snížení množství teplé vody:

Otočte ventil směrem "-"

Množství protékající teplé vody nastavte pro to odběrné místo,

ve kterém jsou požadavky uživatele na komfort teplé vody

nejvyšší.

Nastavení z výrobního závodu u kotle:

Logamax plus GB022-24/24K: 10 l/min. je 48 °C.

Vychází se z předpokladu, že vstupní teplota studené vody

činí 10 °C.

Obr. 32

Omezovač množství teplé vody

8.2.6 Měření přetlaku plynu

Jsou dvě možnosti, jak měřit přetlak plynu v kotli:

– Měření statického přetlaku plynu (kotel mimo provoz).

– Měření dynamického přetlaku plynu (kotel v provozu při

plném zatížení).

UPOZORNĚNÍ!

Rozdíl mezi statickým a dynamickým přetlakem

plynu nesmí být větší než 5 mbar. Je-li rozdíl

větší, pak jde s velkou pravděpodobností o příliš

vysoký odpor v přívodu plynu. Je-li vnitřní

potrubí v pořádku, obrat’te se na dodavatele

plynu.

28

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Uvedení do provozu 8

Měření statického přetlaku plynu

• Přepnutím provozního vypínače na DBA ( obr. 34, [1])

do polohy "0" uveďte přístroj mimo provoz.

• Zavřete plynový ventil pod kotlem ( obr. 31, [1]).

• Tlakoměr nastavte na nulu.

• Povolte šroub v nejníže položeném měřicím nátrubku

( obr. 33, [1]).

• Hadičku tlakoměru nasuňte na měřicí nátrubek přetlaku

( obr. 33, [2]).

• Pomalu otevřete plynový ventil.

• Změřte statický tlak.

• Naměřený přetlak plynu porovnejte se jmenovitým

vstupním tlakem plynu uvedeným v tab. 2 na str. 27.

• Poté změřte dynamický přetlak plynu.

Měření dynamického přetlaku plynu

• Projděte výše popsané úkony ("Měření statického přetlaku

plynu").

• Otevřete nejméně dva termostatické nebo mechanicky

uzavírané ventily otopných těles.

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte

zařízení do provozu ( obr. 34, [1]).

• Stiskněte dvakrát tlačítka Servis ( obr. 34, [2]), dokud se

na displeji nezobrazí symbol montážního klíče

( obr. 34, [3]), uveďte kotel do režimu "Hi" ( menu 2:

"Servisní provoz" na str. 22).

• Změřte dynamický přetlak plynu a naměřené hodnoty

poznamenejte do protokolu.

• Dynamický přetlak plynu musí činit:

U zemního plynu min. 14, max. 22 mbarů

(nominální připojovací přetlak 18 mbarů).

U zkapalněného plynu min. 25, max. 45 mbarů

(nominální připojovací přetlak 37 mbarů).

• Odpojte hadičku tlakoměru od měřicího nátrubku pro

měření přetlaku plynu.

• Dotáhněte šroub v měřicím nátrubku přetlaku plynu.

Obr. 33

Obr. 34

1

Měření přetlaku plynu

DBA – režim Hi

2

3

POZOR!

Zkontrolujte plynotěsnost použitého měřicího

nátrubku/ů!

Při příliš vysokém přetlaku plynu je nutné před kotel instalovat

regulátor tlaku.

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 29


8

Uvedení do provozu

8.2.7 Kontrola a nastavení poměru plyn/vzduch

POŠKOZENÍ HOŘÁKU

v důsledku nastavení nesprávného poměru

plyn-vzduch!

• Poměr plyn-vzduch nastavujte výhradně

při částečném zatížení (malé zatížení)!

• Poměr plyn-vzduch nastavujte pouze na

základě rozdílu tlaku plynu a vzduchu, nikdy

ne na základě naměřených hodnot spalin,

jako jsou CO/CO 2 /NO x !

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz. ( obr. 34, [1]).

• Klíčem k odvzdušnění otopného tělesa povolte pojistný

šroub a sejměte opláštění (obr. 4, str. 11).

• Zavřete plynový ventil pod kotlem ( obr. 31, [1]).

• Otevřete nejméně dva uzavírací ventily otopných těles.

• O dvě otáčky povolte šroub v horním měřicím nátrubku

(měřicí nátrubek hořáku) ( obr. 35, [1]).

• Tlakoměr nastavte na nulu.

• Plusovou přípojku tlakoměru propojte hadičkou s měřicím

nátrubkem hořáku ( obr. 35, [2]).

• Otevřete plynový ventil ( obr. 31, [2]).

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte

zařízení do provozu ( obr. 34, [1]).

• Jedním stiskem tlačítka Servis A ( obr. 36, [1]) uveďte

kotel do režimu "Lo".

Viz menu 3: "Nastavení" na str. 23.

Obr. 35

1

Měření a nastavení poměru plyn-vzduch

Obr. 36

DBA – režim Lo

30

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Uvedení do provozu 8

• Odečtěte rozdíl tlaku (poměr plyn/vzduch).

Optimální rozdíl tlaků je –5 Pa (–0,05 mbar).

Rozdíl tlaků se musí pohybovat v rozmezí –10 až 0 Pa

( obr. 37). Není-li tomu tak, proveďte nastavení tak, jak je

uvedeno:

1

2

1

-15 -10 -5 0 5 (Pa)

-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 (mbar)

3 4

Obr. 37 Rozdíl tlaků plyn/vzduch pří částečném zatížení

1 chybně

2 správně

3 otáčení doleva

4 otáčení doprava

• Pomocí plochého šroubováku sejměte uzavírací hlavici

( obr. 38, [1]).

• Klíčem s vnitřním šestihranem (4 mm) nastavte stavěcí

šroub tlaku hořáku ( obr. 38, [1]) na správný rozdíl tlaků

(poměr plyn/vzduch), obr. 37).

• Nasaďte uzavírací hlavici ( obr. 38, [1]).

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz ( obr. 34, [1]).

• Zavřete plynový ventil pod kotlem ( obr. 31, [1]).

• Odpojte měřicí hadičku od měřicího nátrubku hořáku.

• Dotáhněte šroub v měřicím nátrubku hořáku.

• Otevřete plynový ventil ( obr. 31, [2]).

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte

zařízení do provozu ( obr. 34, [1]).

POZOR!

Zkontrolujte těsnost na únik plynu u použitého

měřicího nátrubku/ů!

• Namontujte opláštění.

8.2.8 Kontrola těsnosti na únik plynu u kotle během

provozu

Obr. 38

Nastavení poměru plyn-vzduch

UPOZORNĚNÍ!

Při zapnutém kotli zkontrolujte těsnost všech

jeho plynových těsnění.

Použitý detekční prostředek netěsností musí

vyhovovat předpisům a nesmí přijít do styku

s elektrickými vodiči.

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 31


8

Uvedení do provozu

8.2.9 Snímání naměřených hodnot

• Odšroubujte příslušný uzavírací šroub ( obr. 39) na

připojovacím dílu systému pro přívod spalovacího vzduchu

a odvod spalin a po provedeném měření jej opět

našroubujte. Uveďte kotel do režimu "Hi". Viz menu 3:

"Nastavení" na str. 23.

Obsah oxidu uhelnatého

1

2

POZOR!

Hodnoty CO měřené bez přístupu vzduchu se

musejí pohybovat pod hranicí 400 ppm nebo

0,04 obj. %. Hodnoty kolem nebo přes 400 ppm

signalizují nesprávné nastavení hořáku,

znečištění plynového hořáku nebo výměníku

tepla nebo poruchu hořáku. Je nezbytné zjistit

příčinu a odstranit ji.

Obr. 39 Měřicí místa na potrubí odtahu spalin

1 teplota spalin, CO 2 , CO, NO X

2 teplota spalovacího vzduchu

8.2.10 Kontrola regulačního zařízení a bezpečnostních

opatření

Během uvedení do provozu a při roční údržbě je nutné

zkontrolovat správný provoz všech regulačních zařízení,

bezpečnostní opatření a správné nastavení.

8.2.11 Měření ionizačního proudu ( obr. 40)

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz. ( obr. 34, [1]).

• Odstraňte opláštění kotle (obr. 19, str. 19).

• Demontujte kryt hořáku.

• Rozpojte konektorové spojení ionizační elektrody a zapojte

do série měřicí přístroj ( obr. 40).

• Na měřicím přístroji zvolte rozsah "µA stejnosměrný

proud". Měřicí přístroj musí zobrazovat rozsah stupnice

min. 1 µA.

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte

zařízení do provozu ( obr. 34, [1]).

• Jedním stiskem tlačítka Servis A ( obr. 36, [1]) uveďte

kotel do režimu "Lo".

Viz menu 3: "Nastavení" na str. 23.

• Změřte ionizační proud. Velikost naměřeného ionizačního

proudu musí být >2 µA (stejnosm.).

• Naměřené hodnoty poznamenejte do protokolu.

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz. ( obr. 34, [1]).

• Sejměte měřidlo a opět zapojte konektory.

• Namontujte kryt hořáku.

Obr. 40

Měření ionizačního proudu

32

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Uvedení do provozu 8

• Nasaďte kryt a klíčkem k odvzdušnění otopného tělesa

otočte šroub, který zajišťuje kryt do polohy zavřeno

( obr. 41).

• Uveďte kotel do provozu.

Obr. 41

Nasazení opláštění

8.2.12 Provedení nastavení

• Zadání provozu teplé vody:

Tlačítkem menu "E" ( obr. 22, [5]) zadejte na kotli

požadavek na teplou vodu ( tab. 4 a menu 3:

"Nastavení" na str. 23).

Nastavení

H - ECO / studený start

I - Komfort / teplý start

Význam

Minimální komfort – spotřeba

energie a snížená tvorba

vápených usazenin.

Kotel v provozu pouze při potřebě

teplé vody.

Maximální komfort zásluhou

krátké čekací doby na teplou

vodu.

Tab. 4

Zadání provozu teplé vody

• Zadání požadované teploty teplé vody:

Tlačítkem menu "E" ( obr. 22, [5]) zadejte požadavek

na teplotu teplé vody ( tab. 5 a menu 3: "Nastavení" na

str. 23).

Nastavení Jednotka Význam

40 ... 60 °C

Požadovaná výtoková teplota

teplé vody.

Tab. 5

Zadání požadované teploty teplé vody

• Zadání provozu vytápění:

Tlačítkem menu "E" ( obr. 22, [5]) zadejte požadavek

na provoz kotel pro vytápění ( tab. 6 a menu 3:

"Nastavení" na str. 23).

Nastavení

K

L

Význam

provoz vytápění zapnutý

provoz vytápění vypnutý

(letní provoz)

Provoz teplé vody zůstává

k dispozici.

Tab. 6

Zadání provozu vytápění

• Zadání teploty na výstupu:

Tlačítkem menu "E" ( obr. 22, [5]) nastavte požadavek

na teplotu kotlové vody pro provoz vytápění ( tab. 7 a

menu 3: "Nastavení" na str. 23).

Nastavení Jednotka Význam

30 ... 90 °C

Požadovaná teplota na výstupu

otopné vody.

8.2.13 Typový štítek

• Na druhý dodaný typový štítek (nálepka) zapište sériové

číslo. Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku na zadní

straně kotle.

• Druhý typový štítek nalepte na přední nebo boční stranu

krytu kotle ( obr. 41).

Tab. 7

Zadání požadavku na teplotu výstupní otopné vody

8.2.14 Poučení uživatele, předání dokumentace

• Informujte uživatele podrobně o obsluze a provozu

topného systému.

• Předejte uživateli veškerou dokumentaci.

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 33


9

Přestavba na jiný druh plynu

9 Přestavba na jiný druh plynu

POZOR!

Práce na částech plynového vedení smí

provádět pouze odborná, autorizovaná firma.

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz. ( obr. 34, [1]).

• Uzavřete uzavírací kohout plynu ( obr. 31, [1]).

• Sejměte opláštění ( obr. 19) a kryt hořáku.

• Z jednotky plyn-vzduch odpojte konektory ( obr. 42, [1],

[2] a [3]).

• Z jednotky plyn-vzduch demontujte potrubí nasávaného

vzduchu ( obr. 42, [4]).

• Odpojte konektory od ionizační elektrody ( obr. 42, [6])

a žhavicí zapalovací elektrodu ( obr. 42, [5]).

6

5

1

2

Jednotku plyn/vzduch lze nyní demontovat tak, že ji pootočíte

o čtvrt otáčky dopředu (bajonetový uzávěr) ( obr. 43, [A])

a poté vyzvednete nahoru z výměníku.

Obr. 42

3

4

Odpojení konektorů z ventilátoru a plynové armatury

2

POZOR!

Při demontáži hořáku z jednotky plyn/vzduch

vyměňte keramické těsnění hořáku.

A

UPOZORNĚNÍ!

Přestavba na jiný druh plynu spočívá ve

výměně plynové trysky ( obr. 44, [3]) podle

tab. 8.

B

1

• Povolte šrouby ( obr. 44, [2]) a z Venturiho trubice

( obr. 44, [1]) stáhněte plynovou armaturu.

• Z plynové armatury vyjměte plynovou trysku.

• Na obě strany plynové trysky přiložte nové O-kroužky

( obr. 44, [3]).

Obr. 43

2

Sejmutí jednotky plyn-vzduch a hořáku

5.00

1

3

Obr. 44

Výměna plynové trysky

34

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Přestavba na jiný druh plynu 9

• Do plynové armatury vložte podle tab. 8 novou plynovou

trysku.

• Namontujte plynovou armaturu.

• Všechny součásti namontujte v obráceném pořadí.

Druh plynu

Průměr plynové trysky v [mm]

Logamax plus GB022

24 24 K

Zemní plyn H 4,45 4,45

Zkapalněný plyn P 3,45 3,45

Tab. 8 Průměr plynové trysky

• Na topné zařízení přilepte dvě dodané nálepky

( obr. 45).

• Otevřete uzavírací kohout plynu ( obr. 31, [2]).

• Zkontrolujte těsnost připojení s novými pryžovými

těsněními mezi přívodem plynu a plynovou armaturou.

• Uveďte kotel podle odstavec 8.2.7 "Kontrola a

nastavení poměru plyn/vzduch" do provozu.

• Zkontrolujte těsnost připojení mezi plynovou armaturou

a Venturiho trubicí.

• Zkontrolujte těsnost připojení mezi ventilátorem a hořákem

( obr. 43, [A]).

• Nastavte poměr plyn/vzduch dle návodu k montáži

aúdržbě kotle.

• Namontujte kryt hořáku.

• Nasaďte kryt kotle a klíčkem k odvzdušnění otopného

tělesa otočte pojistný šroub do polohy zavřeno ( obr. 41).

Obr. 45

Nálepka

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 35


10

Inspekce

10 Inspekce

10.1 Všeobecné pokyny

Nabídněte vašemu zákazníkovi inspekci a smlouvu o údržbě

podle potřeby. Co taková smlouva o inspekcích a údržbě podle

potřeby musí obsahovat, najdete v odstavec 14.2: "Protokol o

prohlídce" na str. 50 a odstavec 14.3: "Protokol o údržbě" na

str. 52.

10.1.1 Kontrola celkového stavu topného systému

• Zkontrolujte celkový stav topného systému.

• Při 2leté prohlídce je nutné preventivně vyměnit tato

těsnění za nová:

– ploché těsnění mezi plynovým potrubím a jednotkou

plyn-vzduch ( obr. 48),

–těsnění vany kondenzátu ( obr. 53),

–těsnění hořáku ( obr. 54),

–těsnění žhavicí zapalovací elektrody ( obr. 50),

–těsnění ionizačního kolíčku ( obr. 50).

10.1.2 Vizuální a funkční kontrola topného systému

• Proveďte vizuální a funkční kontrolu topného systému.

10.2.1 Vnitřní kontrola těsnosti

• Odstavte topný systém z provozu.

• Zkušebním tlakem min. 100 mbar a max. 150 mbar

zkontrolujte vnitřní těsnost uzavíracího ventilu hořáku na

vstupní straně.

Po jedné minutě smí pokles tlaku činit max. 10 mbar. Při

velkém poklesu tlaku je u všech těsnicích míst uzavíracího

ventilu nutné provést kontrolu netěsností pomocí

pěnotvorného prostředku. Pokud neobjevíte žádné netěsnosti,

tlakovou zkoušku zopakujte. Při opětovném poklesu tlaku

větším než 10 mbar, vyměňte uzavírací ventil.

10.2.2 Kontrola znečištění prostoru hořáku a výměníku

tepla

10.2.3 Kontrola hořáku

10.2.4 Kontrola spolehlivosti provozu a bezpečnosti při

odvodu spalin

10.2.5 Kontrola expanzní nádoby

10.2 Příprava kotle na čištění

• Odstavte kotel z provozu.

OHROŽENÍ ŽIVOTA

elektrickým proudem při otevřeném zařízení.

• Dříve než otevřete kotel:

Odpojte topný systém pomocí nouzového

vypínače vytápění nebo příslušným

domovním jističem od elektrické sítě.

• Zabezpečte topný systém proti

neúmyslnému zapnutí.

• Odstraňte z kotle kryt hořáku popř. víko hořáku.

UPOZORNĚNÍ!

V případě nutnosti oddělení přívodu plynu od

hořáku smí kryt hořáku otevřít výlučně odborný

technik-řemeslník s oprávněním pro plynová

zařízení.

10.2.6 U kombinovaných přístrojů: Kontrola netěsností

a zanesení deskového výměníku tepla vápenatými

usazeninami

10.2.7 U externího zásobníku: Kontrola netěsností

a kontrola anody

10.2.8 Kontrola správného nastavení regulace

10.2.9 Závěrečná kontrola funkcí, která je spojená

sprohlídkou

Zde zapište výsledky měření a testů do inspekčního protokolu

na str. 50.

10.2.10 Potvrzení o provedení odborné inspekce

• Protokol o prohlídce, který je na straně 49, podepište.

• Zkontrolujte správný provoz kotle.

• Hodnoty a výsledky zkoušek zapiště do protokolu o

prohlídce odstavec 14.2 a připojte jméno a datum.

36

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Údržba 11

11 Údržba

( odstavec 14.3 "Protokol o údržbě")

UPOZORNĚNÍ!

Při velkém znečistění topného zařízení je nutné

provést zde popsané vyčistění hořáku

a výměníku tepla. Při pravidelné údržbě je to

dostatečné. Hořák a výměník tepla čistěte bez

rozebrání měkkým kartáčem (nebo tlakovým

vzduchem).

K tomuto účelu je nuitné provést demontáž krytu, odstranit

elektrody na plynové armatuře a sundat jednotku s hořákem.

Příprava na údržbu

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz. ( obr. 34, [1]).

• Uzavřete uzavírací kohout plynu pod kotlem

( obr. 31, [1]).

• Odstraňte kryt kotle ( obr. 46).

• Demontujte kryt hořáku.

• Uzavřete potrubí otopné a teplé vody na kotli.

11.1 Čistění výměníku tepla a hořáku

• Odstavte kotel z provozu.

• Uzavřete uzavírací kohout plynu pod kotlem

( obr. 31, [1]).

• Ze zásuvky na zdi vytáhněte sít’ovou zástrčku.

• Odstraňte opláštění kotle ( obr. 46).

Obr. 46

Odstranění krytu kotle

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 37


11

Údržba

• Demontujte plynový spoj mezi přívodem plynu a jednotkou

plyn/vzduch ( obr. 47, [1]).

1

Obr. 47

Demontáž plynového spoje

• Vyměňte ploché těsnění mezi plynovým potrubím

a jednotkou plyn-vzduch ( obr. 48).

Obr. 48

Výměna plochého těsnění přívodu plynu

• Z jednotky plyn-vzduch odpojte konektory

( obr. 49, [1], [2] a [3]).

• Z jednotky plyn-vzduch demontujte potrubí nasávaného

vzduchu ( obr. 49, [4]).

• Odpojte konektory od ionizační elektrody ( obr. 49, [6])

a žhavicí zapalovací elektrody ( obr. 49, [5]).

6

5

1

2

Obr. 49

4

Odpojení konektorů z ventilátoru a plynové armatury

3

38

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Údržba 11

• Demontujte žhavicí zapalovací elektrodu ( obr. 50, [1]) a

ionizační kolíček ( obr. 50, [2]).

• Namontujte novou žhavicí zapalovací elektrodu s kulisou a

maticí.

• Namontujte ionizační kolíček s novou kulisou, těsněním

amaticí.

2

1

Jednotku plyn/vzduch lze nyní demontovat tak, že ji pootočíte

o čtvrt otáčky dopředu (bajonetový uzávěr) ( obr. 51, [A])

a poté vyzvednete nahoru z výměníku.

Hořák rovněž vyčistěte. S krytem hořáku zacházejte velmi

opatrně. Hořák čistěte pouze stlačeným vzduchem nebo

měkkým kartáčem.

Obr. 50

A

Demontáž žhavicí zapalovací elektrody a ionizačního

kolíčku

2

POZOR!

Při demontáži hořáku z jednotky plyn/vzduch

vyměňte keramické těsnění hořáku.

• Přední část výměníku tepla lze nyní demontovat povolením

rychlouzávěrů ( obr. 51, [B]).

B

1

• Z výměníku tepla odstraňte vratnou hlavu spalin

( obr. 52, [1]).

• Prohlédněte výměník tepla. Je-li výměník tepla znečištěn,

lze jej vyčistit kartáčem (nebo tlakovým vzduchem).

Obr. 51

1

Sejmutí jednotky plyn-vzduch a hořáku

POZNÁMKA!

Pouze při velmi silném znečištění výměníku

tepla je možné kotel vypustit a pak výměník

tepla demontovat, aby jej bylo možné vyčistit.

Obr. 52

Vyjmutí vratné hlavy spalin

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 39


11

Údržba

• Vyměňte těsnění u vany na kondenzát ( obr. 53, [1]).

Těsnění musí být namontováno bez pnutí a na konci

zastřiženo na správnou délku.

• Vyměňte čtyři O-kroužky ( obr. 53, [2]), dva na každé

straně.

1

2

Obr. 53

Výměna těsnění u vany na kondenzát

• Odstraňte staré těsnění hořáku ( obr. 54).

• Vložte nové těsnění hořáku.

Obr. 54

Výměna těsnění hořáku

40

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Údržba 11

• Mezi přívod plynu a plynovou armaturu vložte nové ploché

pryžové těsnění ( obr. 55).

• Vše opět namontujte v opačném pořadí.

Obr. 55

Vložení nového plochého pryžového těsnění

11.2 Čištění sifonu

• Odstraňte nádrž na kondenzát (obr. 56 a obr. 57).

1

Obr. 56

Odstranění potrubí odvodu kondenzátu

• V případě potřeby břitové těsnění vyměňte.

• Nádrž na kondenzát vymyjte teplou vodou a kartáčem.

• Nádrž na kondenzát naplňte vodou a všechny součásti

v obráceném pořadí opět namontujte.

• Odstraňte potrubí pro odtok kondenzátu ( obr. 56, [1])

a sifon.

• Sifon propláchněte a znovu jej nasaďte.

Obr. 57

Odstranění nádrže kondenzátu

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 41


11

Údržba

11.3 Kontrola protékajícího množství teplé

vody

• Zkontrolujte protékající množství teplé vody

( odstavec 8.2.5).

Není-li voda dostatečně teplá, vyměňte deskový výměník

tepla, odstavec 11.3.1.

11.3.1 Výměna deskového výměníku tepla

• Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte

zařízení mimo provoz ( obr. 34, [1]).

• Zavřete přívod studené vody.

• Vypust’te topný systém.

• Otevřete kohout teplé vody.

• Odstraňte nádrž kondenzátu a sifon ( obr. 56 a obr. 57).

• Odšroubujte oba šrouby deskového výměníku tepla

( obr. 58).

Obr. 58

Odstranění šroubů z deskového výměníku tepla

• Vyměňte deskový výměník tepla ( obr. 59).

• Připojte deskový výměník tepla k odvápňovacímu zařízení

a vyčistěte jej.

• Deskový výměník tepla důkladně propláchněte a znovu

nasaďte.

• V případě potřeby vyměňte 4 O-kroužky.

• Deskový výměník tepla oběma šrouby opět usaďte a

dotáhněte je.

• Otevřete přívod studené vody.

• Otevřením kohoutu teplé vody topný systém propláchněte.

• Zavřete kohout teplé vody a připojte topné zařízení zpět

k topnému systému.

• Naplňte topný systém podle odstavec 8.1.1.

Obr. 59

Výměna deskového výměníku tepla

42

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Diagnostika 12

12 Diagnostika

12.1 Ikony displeje

Zobrazení na displeji

F

G

H

I

J

K

L

Význam zobrazení na displeji

servisní provoz

ionizační signál (hlídač plamene)

provoz teplé vody nastavení "ECO" nebo požadavek teplé vody

provoz teplé vody nastavení "teplý start" nebo požadavek teplé vody

pohotovostní provoz, provoz teplé vody na "teplý start"

provoz vytápění nebo požadavek na vytápění

provoz vytápění vypnutý

Tab. 9

Ikony displeje

12.2 Zobrazené hodnoty

Zobrazené hodnoty

Zobrazená

hodnota

Význam hodnoty na displeji Jednotka Rozsah

[24] aktuální teplota na výstupu °C [/0] – [99] , [__]

Tab. 10 Hodnoty zobrazované na displeji

12.3 Nastavení na displeji

Tlačítko

Nastavení

na displeji

Nastavení na displeji

Význam nastavení na displeji Jednotka Rozsah

1x A


12

Diagnostika

12.4 Kódy poruch

z

Zobrazený

kód

Význam zobrazeného kódu

Zobrazení na displeji

Nutno

resetovat

C [/0]

Fáze provozu

Přístroj je připraven k provozu.


C

[0a]

Fáze provozu

Optimalizace spínání, 10 min. od startu hořáku.


C

[0c]

Fáze provozu

Prodleva, dokud nedojde k aktivaci třícestného ventilu (je-li přítomen) nebo čerpadla.


C

[0e]

Fáze provozu

Hořák je během časově prodlevy, vypnutý z provozu.


C

[0h]

Fáze provozu

Přístroj je v provozní pohotovosti, není požadavek na teplo.


C

[0l]

Fáze provozu

Fáze zapalování: Vlastní test jednotky DBA během startu hořáku.


C

[0u]

Fáze provozu

Přístroj bude připraven k provozu.


C

[0y]

Fáze provozu

Teplota na výstupu je vyšší než je teplota žádaná.


1c]

Porucha

Kontrola spalin (Pojistný termostat teploty spalin) nebo termostat hořáku naměřily vysokou teplotu a

jsou proto rozepnuté.

Ano 1)

C

[2f]

Porucha

Čidlo teploty na výstupu a pojišťovací čidlo teploty nenaměřily po startu hořáku nárůst teploty otopné

vody, nebo je rozdíl teplot mezi čidlem na výstupu a pojišťovacím čidlem příliš velký.

Ne

C

[2p]

Porucha

Pojišťovací čidlo, které měří teploty, naměřilo vyšší nárůst teplot otopné vody, než je 5 K/sec.

Ne

C

[3a]

Porucha

Plamen během provozu zhasíná. Ventilátor pravděpodobně nepracuje řádně.

Ne

3l]

Porucha

Během přípravné fáze není k dispozici signál tachogenerátoru.

Ano 1)

3y]

Porucha

Ventilátor nepracuje správně.

Ano 1)

4a]

Porucha

Čidlo teploty na výstupu nebo bezpečnostní čidlo teploty naměřilo teplotu vyšší než 105 °C.

Ano 1)

4e]

Porucha

Zkrat mezi čidlem teploty na výstupu nebo bezpečnostním čidlem teploty.

Ano 1)

4l]

Porucha

Kontakty pojišťovacího čidla teploty jsou zkratované, nebo pojišťovací čidlo teploty naměřilo teplotu na

výstupu vyšší než 130 °C, nebo jde o zkrat.

Ano 1)

4p]

Porucha

Kontakty čidla teploty na výstupu nebo pojišťovacího čidla teploty jsou přerušeny nebo jsou vadné.

Ano 1)

C

[6a]

Porucha

Vprůběhu fáze zapalování byl zaznamenám nedostatečný ionizační proud.

Ne

6a]

Porucha

Vprůběhu fáze zapalování byl zaznamenám nedostatečný ionizační proud. Na prvním místě se objeví

neblikající kód. Topné zařízení se nyní 3x pokusí o spuštění. Poté se zobrazí blikající kód 6A.

Ano 1)

6c]

Porucha

Po zhasnutí hořáku byl naměřena ionizace.

Ano 1)

Tab. 12

Zobrazení na displeji

44

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Diagnostika 12

z

Zobrazený

kód

Význam zobrazeného kódu

Zobrazení na displeji

Nutno

resetovat

C

[6l]

Porucha

Vprůběhu fáze provozu zhasne plamen.

Ne

7c]

Porucha

Sít’ové napětí bylo v průběhu uzamknuté poruchy přerušené.

Ano 1)

!88|

Fáze rozběhu

Displejový test během fáze rozběhu. Displejový kód se na displeji zobrazí maximálně

na dobu 1 sekundy.

Ne

9a]

Porucha

Systémová chyba.

Ano 1)

9f]

Porucha

Kontakty plynové armatury jsou přerušeny.

Ano 1)

9h]

Porucha

Systémová chyba.

Ano 1)

9l]

Porucha

Systémová chyba.

Ano 1)

9p]

Porucha

Systémová chyba.

Ano 1)

9y]

Porucha

Zkrat v plynové armatuře.

Ano 1)

e1]

Porucha

Jednotka DBA je vadná.

Ano 1)

e2]

Porucha

Jednotka DBA je vadná.

Ano 1)

e3]

Porucha

Jednotka DBA je vadná.

Ano 1)

e4]

Porucha

Jednotka DBA je vadná.

Ano 1)

ea]

Porucha

Jednotka DBA je vadná.

Ano 1)

ec]

Porucha

Jednotka DBA je vadná.

Ano 1)

ef]

Porucha

Kontakty identifikačního modulu KIM jsou uvolněné nebo zkratované.

Ano 1)

[-h]

Fáze provozu

Kotel vytápí topný systém.


[=h]

Fáze provozu

Provoz teplé vody.


[hi]

Fáze provozu

Topné zařízení pracuje s plným zatížením pro servisní účely.


[lo]

Fáze provozu

Topné zařízení pracuje s částečným zatížením pro servisní účely.


C

[re]

Fáze provozu

Reset (po stisknutí tlačítka Reset na jednotce DBA se kotel znovu uvede do provozu)


Tab. 12

Zobrazení na displeji

1) [//] + libovolné číslo. Při této poruše bude cirkulační čerpadlo spuštěno a zůstane v trvalém provozu, aby se minimalizovala možnost nebezpečí zamrznutí

topného systému.

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 45


13

Specifikace

13 Specifikace

13.1 Technické údaje

Logamax plus Jednotka GB022-24 GB022-24K

Všeobecně

Kategorie druhu plynu podle ČSN EN 437 (CZ)

II 2H3P 18 mbar, 37 mbar

(zemní plyn H a zkapalněný plyn P)

Výkon ohřevu TV (kombinované přístroje) kW 5,7–28,5

(s externím zásobníkem)

5,7 – 28,5

Jmenovité zatížení (spodní hodnota) vytápění kW 5,7 – 23,0 5,7 – 23,0

Jmenovité zatížení (horní hodnota) vytápění kW 6,3 – 25,3 6,3 – 25,3

Maximální spotřeba plynu (teplá voda/zásobník) m 3 /h 3,02 3,02

Maximální spotřeba plynu (vytápění) m 3 /h 2,43 2,43

Normovaný stupeň využití (40/30 °C) % 108,5 108,5

Normovaný stupeň využití (75/60 °C) % 95,7 95,7

Hladina akustického výkonu, vytápění dB(A) 43,4 43,4

Hladina akustického výkonu, teplá voda dB(A) 47,1 47,1

Komínové ztráty při vypnutém hořáku (tepelné ztráty při provozní

připravenosti) na jmenovitém zatížení

% 1,2 1,2

Průměr trysky plynu

zemní plyn H

zkapalněný plyn P

mm

mm

4,45

3,45

4,45

3,45

Otopný okruh

Jmenovitý tepelný výkon (75/60 °C) kW 5,3–22,0 5,3 – 22,0

Jmenovitý tepelný výkon (40/30 °C) kW 6,0 – 24,0 6,0 – 24,0

Nejvyšší teplota na výstupu °C 90 90

Povolený provozní tlak bar 1,0–3,0 1,0 – 3,0

Čerpadlo UP 15-50 UP 15-50

Okruh teplé vody

Odebrané množství teplé vody při ΔT = 50 °C l/min - 8,0

Odebrané množství teplé vody při ΔT = 35 K l/min - 11,5

Připojovací přetlak teplé vody bar - 0,9 – 10

Teplota teplé vody °C - 30 – 60

Připojení odtahu spalin

Způsob připojení odtahu spalin (druh konstrukce) B 23 , B 33 , C 13 , C 33 , C 53 , C 63 , C 73 , C 83

Odvod spalin / přívod spalovacího vzduchu Ø mm 60 / 100

Přípojky potrubí

Potrubí odvádějící kondenzát Ø mm 30 30

Výstup/zpátečka vytápění (s montážním rámem) Ø palců G¾" G¾"

Studená voda/teplá voda (s montážním rámem) Ø palců G½" G½"

Plyn (montážní rám) (vnější rozměr) Ø palců G1" G1"

Hodnoty spalin

Normovaný emisní faktor NO x ppm (mg/kWh)


Specifikace 13

Logamax plus Jednotka GB022-24 GB022-24K

Rozměry a hmotnosti

Výška mm 780 780

Šířka mm 460 460

Hloubka mm 330 330

Hmotnost bez opláštění (s opláštěním) kg 30 (33) 31 (34)

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 47


13

Specifikace

13.2 Zbytková dopravní výška topného systému

400

[mbar]

350

300

250

1.

200

150

100

50

0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

[l/h]

Obr. 60 Zbytková dopravní výška u kotle

Logamax plus GB022-24/24K

[mbar] = zbytková dopravní výška

[l/h] = hmotnostní průtok

1. = 275 mbar při 900 l/h

48

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Protokoly 14

14 Protokoly

14.1 Protokol o uvedení do provozu

Provedené práce

Datum:

1. Plnění a odvzdušňování topného systému

2. Kontrola těsnosti přívodu plynu až ke kotli

( odstavec 8.2.1, str. 26)

3. Odvzdušnění přívodu plynu

( odstavec 8.2.2, str. 27)

4. Kontrola přívodu spalovacího vzduchu/odvodu spalin

( odstavec 8.2.3, str. 27)

5. Kontrola druhu plynu (v případě potřeby přechod na jiný druh plynu)

( odstavec 8.2.4, str. 27)

Průměr trysky plynu:

6. Nastavení omezovače množství vody pro teplou vodu (pouze u kombinovaných přístrojů)

( odstavec 8.2.5, str. 28)

7. Měření statického přetlaku plynu

( odstavec 8.2.6, str. 28)

8. Měření dynamického přetlaku plynu

( odstavec 8.2.6, str. 28)

9. Kontrola a nastavení poměru plyn/vzduch

( odstavec 8.2.7, str. 30)

10. Kontrola těsnosti v provozu

( odstavec 8.2.8, str. 31)

________________

___________ mm

___________ l/min.

___________ mbar

___________ mbar

________________

________________

11. Kontrola regulačního zařízení a bezpečnostních opatření

( odstavec 8.2.10, str. 32)

12. Měření ionizačního proudu [µA]

( odstavec 8.2.11, str. 32)

________________

13. Umístění typového štítku

( odstavec 8.2.13, str. 33)

14. Nasazení krytu kotle

( odstavec 8.2.13, str. 33)

15. Poučení uživatele, předání dokumentace

( odstavec 8.2.14, str. 33)

16. Potvrzení o uvedení do provozu

Potvrzení o provedení odborného uvedení do provozu

(razítko firmy, podpis)

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 49


14

Protokoly

14.2 Protokol o prohlídce

Pomocí protokolu o prohlídce získáte přehled o potřebných

prohlídkách.

Tento protokol vyplňte při vykonávání prohlídky.

• Pod práce provedené při prohlídkách se podepište

apřipojte datum.

Práce v rámci prohlídky

Poznámky

(podpis)

1. Kontrola všeobecného stavu zařízení

2. Vizuální kontrola a zkouška provozu zařízení

3. Kontrola součástí systému vedoucích plyn a vodu z hlediska:

- těsnosti ( odstavec 10.2.1, str. 36)

- zjevné koroze

- známek stárnutí

4. Kontrola znečištění prostoru hořáku a výměníku tepla

( odstavec 10.2.2, str. 36)

5. Kontrola hořáku

( odstavec 10.2.3, str. 36)

6. Kontrola spolehlivosti provozu a bezpečnosti při odvodu spalin

( odstavec 10.2.4, str. 36)

7. Kontrola přetlaku expanzní nádoby

( odstavec 10.2.5, str. 36)

8. U kombinovaných přístrojů: Kontrola netěsností a zanesení deskového výměníku tepla

vápenatými usazeninami

( odstavec 10.2.6, str. 36).

U externího zásobníku: Kontrola netěsností a kontrola anody

( odstavec 10.2.7, str. 36)

9. Kontrola správného nastavení regulace

( odstavec 10.2.8, str. 36)

10. Závěrečná kontrola funkcí, která je spojená s prohlídkou, měření a dokumentace výsledků měření

a testů ( odstavec 10.2.9, str. 36)

11. Potvrzení o provedení odborné inspekce

( odstavec 10.2.10, str. 36)

(Razítko firmy / datum / podpis)

50

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Protokoly 14

Poznámky

(podpis)

Poznámky

(podpis)

Poznámky

(podpis)

Poznámky

(podpis)

Poznámky

(podpis)

Poznámky

(podpis)

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 51


14

Protokoly

14.3 Protokol o údržbě

Údržbové práce Datum: Datum: Datum:

1. Čistění výměníku tepla a hořáku

( odstavec 11.1, str. 37)

2. Kontrola těsnosti přívodu plynu až ke kotli

( odstavec 8.2.1, str. 26)

3. Měření přetlaku plynu

( odstavec 8.2.6, str. 28) ________________ ________________ ________________

4. Kontrola a nastavení poměru plyn/vzduch [Pa]

( odstavec 8.2.7, str. 30) ________________ ________________ ________________

5. Kontrola těsnosti v provozním stavu

( odstavec 8.2.8, str. 31)

6. Záznam naměřených hodnot

Podtlak [Pa] ________________ ________________ ________________

Teplota spalin brutto t A [°C] ________________ ________________ ________________

Teplota vzduchu t L [°C] ________________ ________________ ________________

Teplota spalin netto t A - t L [°C] ________________ ________________ ________________

Obsah oxidu uhelnatého (CO 2 )

nebo obsah kyslíku (O 2 ) [%] ________________ ________________ ________________

Ztráty ve spalinách q A [%] ________________ ________________ ________________

Obsah oxidu uhelnatého (CO),

měřit bez přístupu vzduchu [ppm] ________________ ________________ ________________

7. Kontrola regulačního zařízení a

bezpečnostních opatření

( odstavec 8.2.10, str. 32)

8. Měření ionizačního proudu [µA]

( odstavec 8.2.11, str. 32) ________________ ________________ ________________

9. Nasazení krytu kotle

( odstavec 8.2.13, str. 33)

10. Potvrzení údržby

Potvrzení o provedení odborné údržby

(razítko firmy, podpis)

52

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Protokoly 14

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 53


15

Rejstřík hesel

15 Rejstřík hesel

A

Automatický odvzdušňovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Č

Čistění hořáku a výměníku tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Čištění hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

D

Deskový výměník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Doba doběhu čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Dodávaný druh plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Druh plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 35

E

Expanzní nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

H

Hořák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

I

Inspekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Ionizační elektroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ionizační proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

J

Jednotka plyn/vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 38

K

Kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

M

Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

O

Obslužný panel (DBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Odvzdušnění přívodu plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Odvzdušnění topného systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

P

Plnicí a vypouštěcí kohout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Plnění topného systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Plynotěsnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 31

Plynový ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Plynová armatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Plynové potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Poměr plyn/vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Protokoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Provoz teplé vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Provoz vytápění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Připojení k elektrické síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Připojení na přívod vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

R

Regulátor tlaku plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

S

Sifon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

T

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Teplota na výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33, 46

Teplota teplé vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tryska plnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Třícestný ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

U

Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ú

Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

V

Výměník tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 37, 39

Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

54

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Poznámky

Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 55


Bosch Termotechnika s.r.o.

Obchodní divize Buderus

Prùmyslová 372/1

108 00 Praha 10

721.469A 0005

Tel.: (+420) 272 191 111

Fax: (+420) 272 700 618

info@buderus.cz

www.buderus.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!