Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje

brodec.cz

Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje

· Královéhradecký kraj

V Hradci Králové dne 12. září 201 I

Č.j.15561/UP/2011/Hof

VEŘEJ Á VYHLÁŠKA

o vydání

ZÁSAD ÚZEM ÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 7

odst. 2 písmene a) zákona Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), za použití ustanovení § 36 odst. 4

stavebního zákona, v ouladu s ustanovením § 171 až 174 zákona Č. 50012004 Sb., právní

řád, ve znění pozdějších předpi ů, (dále jen "správní řád"), ustanovení § 6 a § 23 a přílohy Č. 4

k vyhlášce Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Zastupitelstvo Královéhradeck 'ho kraje rozhodlo na svém 22. zasedání dne 8. září 2011,

u nesením Č. 22/1564/2011 vydat Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly pořízeny v souladu

ustanovením § 36 odst. 4 stavebního zákona pro celé území Královéhradeckého kraje.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje zejména stanovují v souladu

s u tanovením 36 odst. 1 tavebního zákona základní požadavky na účelné a ho podárné

uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví

požadavky na jejich využití, zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby

a veřejně prospěšná opatření, a dále vymezují plochy územních rezerv. Součástí Zá ad

územního rozvoje Královéhradeckého kraje je i jejich vyhodnocení na udržitelný rozvoj

území.

Pivovarské náměstí 1245 I 500 03 I Hradec Králové

tel. 495 817 111 fax 495 817 336

e-mail.posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz


V souladu s li tanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývají Zásady územního rozvoje

Královéhradeckého kraje účinno ti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Tato

veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední de ce Kraj kého úřadu Královéhradeckého kraje se

sídlem v Hradci Králové, včetně elektronické úřední desky, a na úředních deskách všech

obecních úřadů Královéhradeckého kraje. rovněž včetně elektronických. V ouladu

s ustanovením § 20 odst. 1 tavebního zákona se za derí vyvěšení považuje den, ve kterém

byla písemnost vyvěšena nejpozději.

Do obsahu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého

a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje:

http://www.kr-kralo

b) nebo v listinné podobě:

ehradecky.czlscripts/detail.phpid=46187

kraje je možné nahlédnout:

na odboru územního plánování a stavebniho řádu, oddělení územního plánování,

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové kancelář Č. 2.416 (2.NP), v rámci úředních

hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje ne

po předchozí telefonické dohodě. __.

I:.~.

;; ~hrade('.f ~o 1 rp-

I *

->- I - _ ~.

'F' -.1'''-'

'1

More magazines by this user
Similar magazines