Přístrojová technika na sledování kvality vody - ECM ECO Monitoring

ecomonitoring.com

Přístrojová technika na sledování kvality vody - ECM ECO Monitoring

ECM ECO Monitoring

Ekologické a procesní monitorovací systémy a přístrojová technika

PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA NA SLEDOVÁNÍ

KVALITY VODY

ECM ECO Monitoring dodává přístroje a systémová řešení pro všechny druhy kontinuálního

monitorování složení vody. Na rozdíl od laboratorních metod, které přesně sledují

standardizované postupy, kontinuální metody musí při zachování dobré korelace

s laboratorními metodami umožnit dlouhodobý spolehlivý provoz při nízkých nárocích na

údržbu, jakož i možnost realizace

s minimálními komplikacemi.

Kontinuální přístrojové metody musí v mnohých oblastech zabezpečit s rychlou časovou

odezvou informaci o tom, že cosi není v pořádku, bez ohledu na to, že určení konkrétní

znečišťující látky si může ještě vyžadovat dlouhotrvající laboratorní analýzy. Do této kategorie

spadá například kontaminace pitné vody toxickými látkami, úniky průmyslových škodlivin

nebo škodliviny, které by znehodnotily bakterie v biologických čistírnách odpadních vod.

CHSK BSK TOC uhlovodíky

pH teplota redox vodivost

rozpustný O částice železo mangan

2

těžké kovy fosfáty nitráty amoniak

fenoly sulfáty nitridy AOX

kyanidy sirovodík křemičitany hydrazín

chlór

sodík výška hladiny toxicita

tvrdost alkalita dávkování koagulantů průtok

Uživatelé přístrojové techniky často vyžadují,

aby analyzátor umožnil řízení procesu, který je

optimalizován složitými analytickými postupy, jako například dávkování koagulantů nebo

anaerobní čištění odpadních vod. Monitorovací systém musí poskytnout signál podle přání

zákazníka.

Rozhodčí metodou zůstává laboratoř. Pro laboratoř je však potřeba zabezpečit

reprezentativní odběr vzorku systémem odpovídajícím platným přísným normám EU, který

umí rozeznat, že „se něco děje“ , a proto je potřeba odebrat vzorek za účelem přesného určení

složení vody v laboratoři. Voda musí být uchována v přístroji tak, aby její složení zůstalo

reprezentativní. Odběr vzorku pro analýzu je náročnou záležitostí. Elektromagnetické ventily

způsobují technické problémy, proto je lépe se jim vyhnout. Odběr vzorku je často potřeba

realizovat z tlakových potrubí či v jinak náročných podmínkách.

Typický analytický systém se skládá z analyzátoru, ke kterému je potřeba vzorek dopravit

a obvykle i filtrovat. Systémy přepravy a úpravy vzorku jsou často stejně náročné jako analýza

samotná. V procesních aplikacích se často setkáváme s extrémní korozívností média, nezřídka

je potřeba řešit i problematiku prostředí s nebezpečím výbuchu.

Technický pokrok umožňuje realizaci přístrojových řešení tak, aby analytická část byla

bezprostředně vnořena do monitorovaného média, čímž odpadá potřeba systému přepravy

a úpravy vzorku.

Aplikačnířešení:

povrchové vody

výroba pitné vody

čistírny odpadních vod

kanalizační systémy

voda v technologických procesech

podzemní voda

monitorování skládek odpadů

průmyslové odpadní vody


ECM ECO Monitoring

Ekologické a procesní monitorovací systémy a přístrojová technika

Ponorný spektrometrický analyzátor je určen na přímé měření ve

sledované vodě nebo je též možno použít průtočný článek.

Při průměru jen 40 mm je přístroj možno použít pro prakticky jakoukoli

aplikaci. Na analýzu postačuje hladinu jen 2 cm!

Přístrojposkytujeuživatelipodstatnévýhody:

realizace

dlouhodobých on-line měření bez vzorkovacího systému

trvalý provoz bez jakýchkoli nároků na obsluhu, chemikálie,

čištění a podobně

široký rozsah měřících hodnot od zlomků miligramů až po desítky

gramů na litr

sledování jednotlivých rozpustných složek a zákalu, ale též

souborných parametrů jako CHSK, TOC, DOC, BSK, NEL apod.

ve výborné shodě se standardizovanými laboratorními postupy

Nejčastějšími aplikacemi jsou:Monitorování procesů v ČOV (nejčastěji požadovanými

složkami jsou dusičnany, dusitany,

zákal).

CHSK, TOC, NEL,

Rozvody pitné vody výstražné systémy na náhodné nebo

záměrné toxické znečištění vody s rychlou odezvou.

Přístroje jsou alternativou biomonitoringu.

Monitorování povrchových vod, nejčastěji CHSK, TOC, dusitany a zákal

Sledování průmyslových

odpadních vod. Nejčastěji sledovanými složkami jsou CHSK, TOC,

dusičnany a únik ropných látek.

Sledování procesních vod, nejčastěji obsahu organických látek, farmaceutický průmysl,

potravinářství, petrochemie.

Přístroje umožňují stacionární i mobilní

použití.

Přístroje na odběr vzorků pro laboratorní analýzu

Jde o modulární systém stacionárních a přenosných vzorkovačů,

které oproti klasickým přístrojům poskytují výrazné výhody:Nasávání vzorku je realizováno výkonným vakuovým čerpadlem.

Narozdíl od běžných peristaltických čerpadel tímto odpadá

potřeba kalibrace a výměny trubiček.

Řízení rychlosti vzorku v nasávacím potrubí na optimální

hodnotu ( kolem 0.6 m/s ) .

Přesnost dávkování vzorku umožňuje realizaci algoritmů

v úplné shodě s normami EU. Pomocné čerpadlo realizuje

proporcionální dávkování úměrné množství protečené vody.

Žádné elektromagnetické ventily, jejichž koroze a poruchy jsou

notorickým problémem vzorkovacích systémů. Patentované

rozvodové systémy umožňují dlouhodobý spolehlivý provoz

bez potřeby servisních zásahů.

Nucený oběh chladícího vzduchu na zabezpečení rovnoměrného

chlazení vzorků.

Vysoce kvalitní nekorodující materiály.


Monitoring pH,

vodivosti a

rozpuštěného kyslíku

pro ČOV.

On-line refraktoměry na

sledování koncentrace

libovolných látek ve

vodních roztocích

(kyseliny, cukr, výluhy

atd.)

ECM ECO Monitoring

Ekologické a procesní monitorovací systémy a přístrojová technika

Ponorné miniaturní

analyzátory pH, ORP,

DO, vodivosti, zákalu,

chlorofylu, průniku

fotosyntetizujícího

záření, dusičnanů,

čpavku a chlóru.

Kolorimetrické,

titrační a potenciomet-

rické analyzátory na

sledování znečištění

metodami shodnými se

standardizovanými

laboratorními postupy.

Kombinovaný analyzátor

na současné on-line

sledování celkového

dusíku, dusičnanů,

dusitanů, celkového

fosforu a fosforečnanů.

Ultrazvukové snímače

průtoku vody, které při

jednoduché montáži na

vnější část potrubí umožňují

vysokou přesnost měření

pro průměry od 5 mm až o

několik metrů. Vedle průtoku

udávají i rychlost šíření

ultrazvuku v médiu na

vyhodnocování koncentrace

příměsí.

Analyzátory toxicity a

obsahu řas v pitných

vodách s využitím

metod shodných se

standardními

vodárenskými

metodami. Všechny

přístroje využívají

digitální technologii

rozeznávání obrazů.

Analyzátory toxicity

a BSK s použitím

respirometrických metod.

Přístroje využívají buď

vlastní kultivaci bakterií

nebo biomasu čističky

odpadních vod.

Analyzátory těžkých kovů

od stopových koncentrací

na úrovni ppb až po

vysoké koncentrace v

technologických kalech.


Sídlo společnosti:

ECM ECO Monitoring, spol. s r.o.

Dobrá 240, 739 51 Dobrá

Tel . /Fax: +420 558 601 727

Telefon: +420 558 601 717

E-mail: ecmdobra@vuhz.cz

ECM ECO Monitoring

Ekologické a procesní monitorovací systémy a přístrojová technika

Přístroje na řízení automatického

dávkování koagulantů. Přístroje

na optimalizaci úpravy vod pro

pitné a technologické účely.

ClO2

úprava pitné a užitkové

teplé vody. Zařízení umožňuje

významnou energetickou

úsporu, protože není potřeba

ohřívat vodu na teplotu nad

70°C, aby se zabránilo

rozmnožení legionelových

bakterií. Umožňují též úpravu

vody pro bazény bez

nepříjemného chlórového

zápachu, jakož i úpravu vody

z běžných studní na pitné

účely.

Snímače a převodníky hladiny

průtoku, tlaku, teploty jsou

přístroji, které jsou optima-

lizované pro rozličné provozní

podmínky a široký sortiment

aplikací.

Analyzátory CHSK, NEL,

AOX, TOC, TN metodami,

které umožňují korelaci s

normalizovanými

laboratorními postupy.

http://www.ecomonitoring.com

Analyzátory plynů používané při

úpravě odpadních vod

Analyzátory výhřevnosti bioplynu

umožňují smícháváním se

zemním plynem nastavit složení

plynu tak, aby přesně vyhovovalo

parametrům použitých hořáků

příslušných energetických

zařízení.

Analyzátory CH 4,

CO,

aO2

v bioplynech ve

vyhotovení na přesnou

a bezpečnou analýzu

výbušného vzorku.

Přenosné přístroje na

sledování koncentrace

výbušných a toxických

plynů, které umožňují

bezpečnou realizaci

servisních zásahů a provoz

zařízení, při kterých hrozí

únik nebezpečných

plynných látek.

Obchodní oddělení:

ECM ECO Monitoring, spol. s r.o.

Na pískách 22, 160 00 Praha 6

Tel . /Fax: +420 233 322 251

Telefon: +420 233 323 093

E-mail: ecmpraha@vol.cz

More magazines by this user
Similar magazines