Rozpočet rok 2013 - Jevíčko

jevicko.cz

Rozpočet rok 2013 - Jevíčko

Město Jevíčko

Rozpočet 2013

příjmy paragraf v Kč

daň z příjmů FO ze záv. čin. a fčních požitků 1111 6 300 000,00

daň z přímů FO ze sam. výděl. čin. 1112 700 000,00

daň z příjmů FO z kap. výnosů 1113 650 000,00

daň z příjmů právnických osob 1121 6 000 000,00

daň z příjmů právnických osob za obce 1122 1 600 000,00

DPH 1211 13 000 000,00

popl. za znečišťtování ovzduší 1332 500,00

popl. za likvidaci kom. odpadu 1340 1 350 000,00

popl. ze psů 1341 42 000,00

popl. za užívání veř. prostranství,stánky, PNS 1343 65 000,00

popl. z výherních hracích automatů 1347,1355 450 000,00

odvod výtěžku z provozování loterií 1351 140 000,00

správní poplatky 1361 90 000,00

daň z nemovitosti 1511 2 800 000,00

poplatek ze vstupného 1344 1 900,00

daňové příjmy 33 189 400,00

zemědělská a potravinářská činnost 1012 255 000,00

lesní hospodářství 1032 1 450 000,00

zemědělství, lesní hospodářství 1 705 000,00

sběr a zpracování druhotných surovin 2122 0,00

vnitřní obchod, služby, infocentra 2141 12 000,00

ostatní služby-reklamní služby 2144 42 000,00

ost. zál. pozemních komunikací (pronájem, parkovné) 2219 87 700,00

odvádění a čištění odpadních vod 2321 580 000,00

vodní díla v zem. krajině 2341 23 000,00

průmysl a ostatní odvětví hospod. 744 700,00

kino 3313 64 100,00

knihovna 3314 105 940,00

muzeum 3315 0,00

ostatní záležitosti kultury 3319 5 000,00

zachování a obnova památek 3322 197 500,00

rozhlas a televize 3341 180 000,00

ostatní zál. sděl. prostředků-zpravodaj 3349 125 100,00

ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 3399 38 000,00

sport. zařízení v majetku obce-chata 3412 37 000,00

ostatní tělovýchovná činnost 3419 0,00

všeobecná ambulantní péče 3511 240 000,00

bytové hospodářství 3612 1 700 000,00

nebytové hospodářství 3613 466 190,00

veřejné osvětlení 3631 13 330,00

pohřebnictví 3632 15 000,00

komunální služby a územní rozvoj 3639 1 018 950,00

sběr a svoz komunálních odpadů 3722 1 000,00

využívání a zneškod. nebezp.. odpadu 3724 8 700,00

využívání a zneškod. komun. odpadu 3725 240 000,00

ostatní nakládání s odpady 3729 0,00

ostatní ochr. půdy a spod. vody 3739 30 000,00

veřejná zeleň 3745 13 000,00

služby pro obyvatelstvo 4 498 810,00

1/4


Město Jevíčko

Rozpočet 2013

peč. služba 4351 160 000,00

sociální věci a politika zaměstnanosti 160 000,00

bezpečnost a veřejný pořádek 5311 0,00

hasiči 5512 8 000,00

bezpečnost státu a právní ochrana 8 000,00

míst. správa 6171 5 200,00

činnost místní správy 5 200,00

obecné příjmy z finančních operací 6310 159 870,00

obecné příjmy z finančních operací 159 870,00

příjmy celkem 40 470 980,00

2/4


Město Jevíčko

Rozpočet 2013

výdaje paragraf v Kč

hosp. zvířata 1014 10 000,00

lesy 1032,1036 1039,1031 729 510,00

sběr a zprac. druhotných surovin 2122 156 330,00

vnitřní obchod, služby,infocentra 2141 630 530,00

cestovní ruch 2143 2 000,00

silnice 2212 630 000,00

chodníky 2219 681 800,00

kanalizace 2321 17 100,00

vodní díla v zemědělské krajině 2341 50 000,00

předškolní zařízení MŠ 3111 1 220 000,00

ZŠ 3113 3 872 000,00

ZUŠ 3231 70 000,00

kino 3313 394 700,00

knihovna 3314 1 303 000,00

muzeum 3315 81 680,00

ost. zál.kultury-např. kronika, pouť… 3319 1 025 460,00

obnova kult. památek-zámeček, věž, synagoga 3322 795 080,00

péče o kult. dědictví 3329 9 310,00

rozhlas a televize-kabelová televize 3341 136 600,00

ost. zál. sdělovacích prostředků-zpravodaj 3349 377 100,00

ost. zál kultury, církví a sděl. prostř. -SPOZ 3399 286 570,00

sport. zařízení v majetku obce-chata 3412 23 200,00

ost. tělových. činnost-příspěvky 3419 300 000,00

využití volného času-dotace občanským sdr. 3421 277 710,00

ost. zájmová činnost-dotace obč. sdružením 3429 156 780,00

všeobecná ambulantní péče 3511 87 000,00

bytové hospodářství 3612 532 960,00

nebytové hospodářství 3613 24 910,00

veřejné osvětlení 3631 617 500,00

pohřebnictví 3632 18 700,00

územní plán, I., II. etapa 3635 257 000,00

územní rozvoj 3636 2 900,00

náměstí, úroky 3699 595 060,00

komunální služby a územní rozvoj-plošina, VPP 3639 1 993 960,00

sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 48 000,00

sběr a svoz komunálních odpadů 3722 1 650 000,00

ostatní odpady 3723 23 200,00

využívání a zneškod. kom. odpadů 3725 380 800,00

monitoring nakládání s odpady 3728 26 020,00

ostatní ochr. půdy a spod. vody 3739 0,00

péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745 2 698 850,00

centra sociálně rehabilitačních služeb 4345 4 000,00

pečovatelská služba 4351 1 321 080,00

ostatní služby v soc. oblasti 4359 2 000,00

bezpečnost a veřejný pořádek-pokuty 5311 61 120,00

ochrana obyvatelstva 5212 171 000,00

požární ochrana 5512 961 270,00

zastupitelstvo 6112 1 826 200,00

místní správa 6171 8 070 810,00

služby peněžních ústavů 6310 58 480,00

pojištění 6320 185 000,00

platba daní a poplatků-daň z nemovitosti,daň za obec 6399 1 946 700,00

3/4


Město Jevíčko

Rozpočet 2013

výdaje celkem 36 800 980,00

financování-splátky půjček, úvěrů

v Kč

ČS a.s.-ordinace 240 000,00

ČS a.s.-náměstí 2 880 000,00

financování celkem 3 120 000,00

sumář:

příjmy: 40 470 980,00

výdaje: 36 800 980,00

splátky půjček: 3 120 000,00

celkem 39 920 980,00

rezerva 550 000,00

Výdaje podrobněji:

investice a opravy vyšší než 150 000,00 Kč

revitalizace zeleně sídliště K. Čapka 816 000,00

Kulturní dům Zadní Arnoštov 685 000,00

oprava fasády-úřad 250 000,00

oprava oken-základní škola 1 000 000,00

oprava chodníků-sídliště 500 000,00

regenerace MPZ 500 000,00

územní plán 257 000,00

výstražný systém 171 000,00

investice do kultury 160 000,00

server MěÚ 400 000,00

fasáda MěÚ 250 000,00

výkupy pozemků 500 000,00

celkem 5 489 000,00

vypracovala: Ing. Jana Bartuňková ve spolupráci s Radou města

Návrh rozpočtu na rok 2013 bude schvalován v zastupitelstvu dne: 12.12.2012

vyvěšeno: 26.11.2012

sňato:

4/4

More magazines by this user
Similar magazines