داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راﻣﺴﺮ Page 1 of 3 http://www.mriu.

mazums.ac.ir

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راﻣﺴﺮ Page 1 of 3 http://www.mriu.

Page 1 of 3

دانشگاه علوم پزشکی واحد بین المللی رامسر

http://www.mriu.ir/default.aspCId=281

2011/10/22

Home

Site

Downloads RSS Archive Search

Page

Map

قابل توجه معرفی شدگان واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - رامسر جهت انجام مصا‏

قابل توجه معرفی شدگان واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - رامسر جھت انجام مصاحبه

تاریخ:‏‎24/07/1390-12:30‎

بنام خدا

ضمن آرزوی موفقیت برای شما و با امید اینکه ‏"در معماری آینده ای تابناک خشتھا

داوطلبین گرامی را به نکات زیر معطوف می داریم

راست و استوار بر نھید"،‏ توجه

:

.


تنھا داوطلبانی می توانند در مصاحبه رشته ھای پزشکی و داروسازی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی

مازندران رامسر شرکت نمایند که اسامی آنھا توسط سازمان سنجش جھت مصاحبه در واحد بین الملل رامسر در

سایت سازمان سنجش اعلام و تراز کنکور سراسری آنان در لیست اسامی ارسال شده سازمان سنجش به

دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام شده باشد

.

.

.

پذیرش دانشجو در دوره ھای واحد بین الملل بصورت نیمه متمرکز می باشد در این روش اسامی داوطلبانی که این

رشته ھا را انتخاب نموده اند و در اولویت انتخابی قبل از این کد ھا در رشته متمرکز پذیرفته نشده اند بصورت چند

برابر ظرفیت جھت انجام مراحل مصاحبه و معاینه و آزمون ھای علمی یاعملی اعلام می گردد و در گزینش نھایی

‏،نتایج مراحل فوق ملاک قرار داده می شود وپس از رتبه بندی اسامی به سازمان سنجش اعلام و پذیرفته

شدگان نھایی توسط سازمان سنجش اعلام می گردند

معرفی چند برابر رشته ھای نیمه متمرکز به عنوان قبولی نھایی محسوب نمی گردد ، لیکن داوطلبانی که مراحل

مختلف مصاحبه را با موفقیت طی نمایند و در ردیف پذیرفته شدگان نھائی به عنوان قبولی توسط این سازمان اعلام

نتایج شوند پذیرفته شده رشته نیمه متمرکز می باشند

2-3

4-5

25

1

جدول زمانی مراحل پذیرش

اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دوره ھای بین الملل توسط

سازمان سنجش

انجام مصاحبه واحد بین واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رامسر

اعلام اسامی بر اساس رتبه ی حاصل از مصاحبه به سازمان سنجش

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نھایی توسط سازمان سنجش

ثبت نام پذیرفته شدگان

انتخاب واحد پذیرفته شدگان

شروع کلاس ھا

مھر

پزشکی

داروسازی

آبان

آبان

آبان

18

1-7

8-22

23

بھمن

بھمن

بھمن


2

3

4

5

6

7

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو

شرایط عمومی


:

‎1‎‏-دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راھنمای انتخاب رشته تحصیلی

شرایط اختصاصی

رامسر

) شماره ( 2

90 آزمون

:

دارا بودن مدرک پیش دانشگاھی نظام جدید یا دیپلم متوسطه نظام قدیم یا معادل آن از سایر کشور ھای

جھان به تائید مراجع ذیربط

.1

)

دارا بودن حداقل معدل کتبی

16

در کارنامه دیپلم

نظام جدید یا قدیم

(

کسب حداقل تراز نمره کنکور سراسری

7200

.2

.3

.

زبان رسمی دانشگاه بین المللی زبان فارسی می باشد ، معیار تسلط به زبان انگلیسی توسط دانشگاه

تعیین خواھد شد

داوطلبان بایستی قادر به پرداخت شھریه باشند

امناء دانشگاه ھر ساله تعیین و اعلام می گردد

)

(

جزئیات و نحوه پرداخت شھریه بر اساس مصوبات ھیئت

.4

.5


Page 2 of 3

دانشگاه علوم پزشکی واحد بین المللی رامسر

http://www.mriu.ir/default.aspCId=281

2011/10/22

.

.6

ھر گونه انتقال و مھمان شدن از شعب بین الملل به سایر دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور ممنوع می

باشد

ویژگیھای دوره

:

مدرک فارغ التحصیلی ، مدرک رسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

-

واحد بین الملل می باشد

.

.1

برنامه آموزشی و تعداد واحد ھا در ھر رشته و مقطع مطابق با چارچوبھا و ضوابط

آموزش پزشکی می باشد

وزارت بھداشت

درمان و –

.

.2
)

(

.


(

محل تحصیل در تمام دوره ھای تحصیل علوم پایه کار آموزی کارورزی انجام تحقیقات برای گذراندن

پایان نامه در رامسر می باشد و دانشجویان در ھیچ دوره ای مجاز به حضور در کلاس ھای دانشگاه علوم

پزشکی مازندران نمی باشند

ھزینه ھای آموزشی دوره اعم از شھریه ثابت و متغیر ، دروس پیش نیاز و دوره زبان انگلیسی ، ھزینه ھای

تغذیه ایاب و ذھاب بر عھده دانشجویان می باشد

رفاھی

.

) خوابگاه –

.3

.4

شیوه

پذیرش واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران

: رامسر –

7

پذیرش دانشجو بصورت نیمه متمرکز است که به میزان برابر ظرفیت اعلام شده از میان داوطلبانی که به این

واحد معرفی شده اند پس از انجام مصاحبه و تامین شرایط اعلام می گردد

گزینش نھایی در ھر رشته

.

)

پزشکی یا داروسازی

(

واحد بین الملل بر اساس معیار ھای زیر انجام می گیرد

:

50

تراز نمره خام

کنکور سراسری

امتیاز

.1

معدل کتبی سال سوم دبیرستان 25

امتیاز

.2

دارا بودن مدرک زبان معتبر 10

امتیاز

.3

5

افتخارات علمی

فرھنگی –

– ھنری امتیاز

.4

5

توانایی پرداخت شھریه تحصیلی امتیاز ‏(برای استفاده از امتیاز تمکن مالی برابر سنوات قابل پرداخت از

والدین چک دریافت می شود و در صورت پذیرفته نشدن دانشجو چک عودت داده می شود

(

.5

کاراکتر و انگیزه ھای فرد 5

امتیاز

.6

:

تبصره پذیرفته شدن داوطلب پس از موفقیت در مصاحبه و گزینش نھایی در ھر یک از رشته ھای تحصیلی نیمه

متمرکز روزانه به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی برای وی محسوب می شود

داوطالبان لازم است در تاریخ مقرر در رشته قبولی ثبت نام و تحصیل نمایند

.

.

))

در صورتی که داوطلب برای مراحل گزینش رشته یا رشته ھای نیمه متمرکز معرفی شده اقدام نماید و پس از طی

این مراحل در رشته ھای مذکور پذیرفته شود و نام ایشان در فھرست اسامی پذیرفته شدگان نھایی نیمه متمرکز

تلقی می گردد و با آنان ھمانند دانشجویان انتقالی

کان لم یکن اعلام گردد قبولی قبلی آنان در رشته متمرکز رفتار خواھد شد

((

.

:

توجه داوطلبان عزیز شرکت کننده در مصاحبه واحد بین الملل رامسر ** زمان انجام مصاحبه رشته پزشكي ‏(كد

3686) دوشنبه مورخ 90/8/2 و سه شنبه مورخ 90/8/3 و رشته داروسازي(كد 3687) چھارشنبه مورخ 8/4/

90 و پنج شنبه مورخ 90/8/5 مي باشد - مكان مصاحبه : رامسر-بلوار طالقاني-نبش شرقي بیستم-واحد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران – واحد بین الملل رامسر تلفن تماس : 9 - ‎01925226108‎‏(داخلی

لازم است که مدارک زیر را از سایت واحد بین الملل دریافت نموده و در روز مصاحبه ھمراه داشته باشند

مدارک لازم جھت شرکت در مصاحبه

** (107

.

:

2178435006009

132.000.000

o

یک برگ چک تضمینی به مبلغ

پزشکی مازندران

ریال

به حساب شماره

بانک ملی در وجه دانشگاه علوم

فرم اطلاعات عمومی و سابقه تحصیلی ‏(فرم شماره

فرم سلامت(فرم شماره

(1

(3

فرم تعھد اخلاقی(فرم شماره

تکمیل شده

(2

2

قطعه عکس

3×4

2

1

تکمیل شده

پشت نویسی شده

2 سری کپی شناسنامه از تمام صفحات

برگ کپی کارت ملی

تکمیل شده

برگ اصل و کپی گواھی دیپلم و کارنامه سال سوم حاوی ریز نمرات ومعدل کتبی نھایی

o

o

o

o

o

o

o


Page 3 of 3

دانشگاه علوم پزشکی واحد بین المللی رامسر

http://www.mriu.ir/default.aspCId=281

2011/10/22

1 o

برگ اصل و کپی گواھی پیش دانشگاھی

اصل کارنامه کنکور سراسری متقاضی

اصل فیش پرداخت

جھت انجام مصاحبه

500/000

ریال به حساب

2178435006009

2 سری کپی مدارک استفاده ازسھمیه خاص در دانشگاه ‏(ھیئت علمی،‏ ایثارگر و

2 سری کپی مدارک زبان انگلیسی

2 سری کپی مدارک کامپیوتر

2 سری از سایر مدارک معتبر(موفقیت علمی،فرھنگی و ھنری

در وجه دانشگاه علوم پزشکی مازندران بانک ملی سیبا

( ...

(.....

o

o

o

o

o

o

مدارک نشان دھنده وضعیت نظام وظیفه

برای آقایان

o

دریافت فرم شماره 1

دریافت فرم شماره 2

دریافت فرم شماره 3

نقشه سایت

کتابخانه الکترونیک

کتابخانه دیجیتال پیام

انتخاب واحد الکترونیکی

ارزشیابی اساتید

More magazines by this user
Similar magazines