Prezentace o provádění školení BOZP a PO ve VFN - Všeobecná ...

vfn.cz
  • No tags were found...

Prezentace o provádění školení BOZP a PO ve VFN - Všeobecná ...

Využit

ití e-learningu

při školeních BOZP a PO

zaměstnanc

stnanců a žáků

Všeobecná fakultní nemocnice

v Praze

Tomáš

Neugebauer

vedoucí Útvaru BOZP a PO

ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ

DOBRÉ PRO VÁS.

DOBRÉ PRO PODNIKÁNÍ.

EVROPSKÁ KAMPAŇ O HODNOCENÍ RIZIK

Listopad 2009

ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ

DOBRÉ PRO VÁS.

DOBRÉ PRO PODNIKÁNÍ.

EVROPSKÁ KAMPAŇ O HODNOCENÍ RIZIK


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

jedna z největší

ších nemocnic v České republice

cca 5 200 zaměstnanc

stnanců

56 organizačních jednotek

24 areálů s 83 objekty

na odbornou praxi dochází

žáci z 5 středn

edních a vyšší

šších

zdravotnických škol a studenti ze 2 vysokých škol

k řízení plně využívá možnosti ICT (intranet, portál

řízené dokumentace VFN a portály

řízené

dokumentace jednotlivých OJ, hláš

ášení nežádouc

doucích ch

událost

lostí, žádanky na údržbu, objednávání prostředk

edků,

pomůcek, prádla a obědů, , síťs

WiFi atd.)


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

k řízení BOZP a PO nevyužívá žádnou externí

firmu (činnost(

odborně způsobil

sobilé osoby k pre-

venci rizik a činnost technika PO si VFN

zajišťuje zcela sama)

má ustanoven Útvar BOZP a PO, který čítá pět

zaměstnanc

stnanců

dále ve VFN působp

sobí více než 170 preventistů

BOZP a preventistů PO (léka

kaři, sestry,

hospodářky, sekretářky ky atd., kteří plní úkoly

BOZP a PO na jednotlivých pracovištích)

ch)


Školení BOZP není výuka BOZP

V roce 2005 se VFN rozhodla využít t ke školení

BOZP a PO zaměstnanc

stnanců e-learning. Projekty, které

byly na trhu, neměly VFN požadovan

adované parametry.

VFN od nich požadovala:

– možnost

úprav na vlastní podmínky,

– větší

rozsah zpracované problematiky,

– přijatelnou cenu,

– respektování, že e se nejedná o výuku BOZP, ale

o instruktáž o právn

vních a ostatních předpisech p

k zajištění BOZP,

– rozší

šíření i na jiné skupiny, než jsou zaměstnanci.


Požadavky na školení e-learningem

Komplexní školení BOZP a PO nelze provádět

pouze formou e-learningu!

e

Školení BOZP a PO nejsou výukové projekty.

Je nutné integrovat požadavky:

– legislativy, včetnv

etně požadavku

úspěšného

absolvování při i nástupu n

do zaměstn

stnání

a požadavku seznámen

mení s konkrétn

tními

podmínkami na pracovišti,

– na e-learningový e

projekt – nesmí se jednat

o pouhý tzv. obraceč stránek.


Požadavky na školení e-learningem

výukový text části

školení prováděné e-learningem

nesmí být přílip

liš rozvláčný, avšak ak ani ne

heslovitý

výukový text musí být doplněn n obrázky,

grafy, hypertextovými odkazy, případnp

padně

animacemi

musí umožň

žňovat snadnou aktualizaci

Při vyhledávání rizik

nesmí žádné uniknout

může e obsahovat pouze obecné informace, a to

z pohledu firmy (rozsah je závislý z

na úrovni

řízení

firmy)


Využit

ití e-learningu ve VFN

VFN si vytvořila vlastní projekt, který:

zajišťuje komplexní a systémový přístup p

(systémový

prostředek využívaj

vající e-learning),

se snaží e-learning využít t v maximáln

lně možné míře,

školení provádí kombinovanou formou výuky

(e-learning a přednp

ednáška),

není využíván n pouze ke školení, , ale jako zdroj

informací o BOZP a PO,

je možné využít t i pro jiné oblasti (v současnosti 7

projektů),

mohou využít t i žáci docházej

zející na odbornou praxi

přímo ve svých školách (nejedná se o odtržený

systém).


Využit

ití e-learningu ve VFN

Pilotním m projektem se stala školení zaměstnanc

stnanců PO,

která obsahovala školení pro vedoucí zaměstnance,

ostatní zaměstnance a preventisty PO.

Navázat měla m

školení zaměstnanc

stnanců BOZP, jež měla

obsahovat školení vedoucích ch zaměstnanc

stnanců v jedno-

tlivých kategoriích (zdravotničtí, , administrativní),

ostatních zaměstnanc

stnanců (zdravotničtí, , administrativní,

dělničtí) ) a preventistů BOZP. AžA

po těchto t

školeních

měla následovat n

školení pro žáky středn

edních

škol, kteří

do VFN docházej

zejí na odbornou praxi.


Správn

vná praxe 2006

V důsledku vyhláš

ášení téma

projektu Správn

vné

praxe pro rok 2006, BOZ(P) na start, bylo

zpracování e-learningových projektů Školení

BOZP a Školení PO žáků, , kteří do VFN přichp

icházejí

na odbornou praxi urychleno cca o 2 aža

3

měsíce.

VFN tyto projekty přihlp

ihlásila do Správn

vné praxe.

V krajském m a národnn

rodním m kole zvítězila.

zila.

Na evropské úrovni získala z

pro projekty označen

ení

Doporučený příkladp

klad.


Ocenění

1. místo m

v národnn

rodním m kole


Ocenění od Evropské agentury

pro BOZP


Využit

ití e-learningu v BOZP a PO

ve VFN

Systém m mám

dvě základní části

– organizačně řídící a

jednotlivé vzdělávac

vací projekty. Organizačně řídící část

umožň

žňuje aktualizace osnov, textů a testů, , nastave

obtížnosti testů, , obsahuje evidenci úspěšných

a

neúsp

spěšných absolvování testů, , umožň

žňuje vytvářen

ení

seznamů podle různých r

kritéri

rií atd.

Jednotlivá školení BOZP a PO, která jsou součást

stí

připojených vzdělávac

vacích ch projektů, , jsou prováděna

podle tematických plánů, , které dělí obsah jednotlivých

školení do dvou základnz

kladních

částí. Část A – prováděnou

e-learningem a část B – prováděnou přednp

ednáškou.


Informační CD

Pro provádění části B

školení jsou poskytová-

ny pomocné informace

na CD.

Tato CD obsahují i další

potřebn

ebné informace pro

práci preventistů BOZP

nebo PO.

Na konci a začátkem

příštího roku mají navíc c vzniknout videozáznamy

znamy

provedených částí B školení vedoucích ch zaměstnanc

stnanců

a preventistů, , které budou přístupnp

stupné na intranetu.


Využit

ití e-learningu

v BOZP a PO

ve VFN

Jednotlivé části A školení BOZP zaměstnanc

stnanců

jsou

vytvořen

eny pro určitou skupinu zaměstnanc

stnanců:

– zdravotnický personál,

– techniky

ky, zaměstnance

IT a administrativu,

– dělníky.

V každé skupině je školení rozděleno na výukový

text a zkušebn

ební test.

Texty obsahují vlastní text, obrázky a hypertextové

odkazy na právn

vní a interní předpisy, na text jiného

e-learningového

projektu VFN (např. . o chemic-

kých látkách) a na jiné zdroje informací (interní

webové stránky

útvaru BOZP a PO, animace,

složka DetailnD

etailnější

informace atd.).


Využit

ití e-learningu v BOZP a PO

ve VFN

U testů je možné nastavit:

– počet otázek, které tvoří jeden test,

– povolený počet chybných odpovědí.

Projekty Školení BOZP a Školení PO neslouží jen

ke školení, , ale i k získz

skávání informací mimo tyto

termíny, a to v rozsahu většív

ším, než je pro školení

požadov

adováno. Obsahují složku

„Detailnější

informace“, , která obsahuje informace nad rámec r

požadovaný pro školení. . V budoucnu bude téžt

obsahovat interaktivní výuku BOZP a PO (stanove

OOPP, , použit

ití hasicího ho přístrojep

stroje).


Využit

ití e-learningu ve VFN

Nyní je zajišťov

ováno

školení BOZP:

– zaměstnanc

stnanců,

vedoucích ch zaměstnanc

stnanců,

– preventistů BOZP,

– žáků zdravotnických škol

a školení PO:

– zaměstnanc

stnanců,

vedoucích ch zaměstnanc

stnanců,

– školení vrátných a strážných,

– preventistů PO,

– členů preventivních požárn

rních hlídek,

– žáků zdravotnických škol.


Vyhledání a vyhodnocení rizik ve VFN


Vyhledání a vyhodnocení rizik ve VFN

Ve VFN je vyhledání a vyhodnocení rizik prováděno

komisionelně po jednotlivých organizačních

jednotkách.

Vyhledání se provádí pomocí:

prohlídky pracovišť, včetně rozhovorů s vedoucími,

dotazníku, který vyplní zaměstnanci pracoviště,

záznamů o úrazech, nemocech z povolání a

skoronehodách.

Hodnocení rizik se provádí metodou JBM.

O celém procesu vyhledání a vyhodnocení rizik

na příslušné organizační jednotce je zpracován

protokol, jehož součástí je i přehled rizik a opatření.


Využit

ití e-learningu v BOZP a PO

ve VFN

Provedená školení BOZP a PO jsou v důsledku d

využit

ití e-learningu efektivnější

ší. . Je umožněn

asynchronní a individuáln

lní přístup. Kvalita výuky je

vyrovnaná a díky d

tomu vyšší

šší.

Provádění školení formou e-learningu e

bylo zaměst

st-

nanci v drtivé většině přijato kladně.

V současn

asné době je ve VFN e-learninge

využíván

nejen pro školení BOZP a PO, ale téžt

i pro školení

manipulace s technickými a medicináln

lními plyny,

poskytování první pomoci, nakládání s nebezpeč-

nými chemickými látkami, l

bezpečnosti informací a

testování znalostí práce s PC.


Využit

ití projektů mimo VFN

I když projekty byly vytvořeny pro VFN a žáky dochá-

zejí do VFN na odbornou praxi, byly díky d

označen

ení

„Doporučení příklad“, , propagovány:

v publikací European Week for Safety and Health at

Work 2006,

v 7 článcích ch Tomáš

áše e Neugebauera v přednp

edních odbor-

ných časopisech a na internetu (Sestra, Česká škola),

na 2. mezinárodn

rodní konferenci pořádan

dané Komorou

BOZP a PO.

To vedlo k zájmu z

o ně n (více než 20 subjektů). VFN

umožnila jejich využit

ití 6 nemocnicím, m, 2 zdravotnickým

školám m a 1 vysoké škole. Další

vysoké škole poskytla

texty a testy pro zapracování do jejich projektu.


E-learning je náron

ročný, ale…

Školení prováděné za pomoci e-learningu e

je

pro zpracovatele náron

ročné nejen při p i zavádění,

ale neustále. Je nutné počítat s trvalými

aktualizacemi výukového textu. . Také s rozšiřováním

m informací v další

ších oblastech – interak-

tivní výuka, Detailnější

informace.

Přesto je to velmi vhodný prostředek pro

zajišťov

ování školení BOZP a PO nejen zaměst

st-

nanců, , ale téžt

i žáků na středn

edních

školách.

More magazines by this user
Similar magazines