Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

kr.kralovehradecky.cz

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj

Rada Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

pro volební období 2008 - 2012

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

tel.: 495 817 222 | fax: 495 817 221

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz


Lubomír Franc - hejtman kraje

zodpovědný za oblast investic, krizového řízení, integrovaného záchranného

systému a zahraničních vztahů

politická příslušnost: ČSSD

bydliště: Broumov

rok narození: 1953

telefon: +420 495 817 222

e-mail: franc@kr-kralovehradecky.cz

Preambule – úvodní slovo

Kroky členů Rady Královéhradeckého kraje tvořené levo-středovou koalicí ČSSD, KDU-ČSL a SNK-

ED povedou ve třetím volebním období krajské samosprávy především k praktickým, efektivním a

transparentním rozhodnutím a cílům. Vedení Královéhradeckého kraje s převahou sociální demokracie

chce svým rozhodováním sloužit veřejnosti a být obyvatelům kraje partnerem s přirozenou autoritou.

Lidem žijícím v tomto regionu chceme přinášet užitečnou podporu, která bude vycházet vstříc jejich

každodenním potřebám. Praktickými, přímočarými a transparentními kroky chceme lidem žijícím v

našem kraji vytvářet jistoty pro jejich spokojený život. Uvědomujeme si, že startovní čáru, ze které

vyrážíme do boje o zlepšení života v kraji, již určovala rozhodnutí našich předchůdců: síť krajských

silnic dnes přebíráme s několikamiliardovým dluhem, který v posledních letech rostl, zanedbané

budovy většiny krajských škol nezbytně potřebují opravy, struktura některých obchodních společností

kraje je značně neprůhledná. Budeme se však snažit navázat na to dobré, co se v našem kraji již

podařilo a dopady omylů našich předchůdců zmírnit.

V tomto úsilí se budeme maximálně snažit udržet prosperující a zdravou krajskou ekonomiku.

Současně chceme proměnit všechny neopakovatelné možnosti související s podporou evropských

institucí a nastartovat významné rozvojové projekty ve všech oblastech kraje. V této souvislosti

budeme hájit zájmy Královéhradeckého kraje v rámci regionu NUTS II Severovýchod.

Společně s veřejností chceme do roku 2012 přispět k tomu, aby se Královéhradecký kraj proměnil v

příjemný domov, kde se lidem bude dobře žít.

Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 2


Josef Táborský - 1. náměstek hejtmana

zodpovědný za oblast ekonomiky a evropských záležitostí

politická příslušnost: ČSSD

bydliště: Kopidlno

rok narození: 1951

telefon: +420 495 817 430

e-mail: taborsky@kr-kralovehradecky.cz

ozdravení krajské ekonomiky

- chceme nastartovat ozdravný proces krajské ekonomiky; krajský rozpočet chceme nasměrovat

k vyrovnanému hospodaření, které v případě potřeby podepřeme efektivní úvěrovou politikou;

- ta bude sloužit k zajištění spoluúčasti kraje při čerpání finančních zdrojů Evropské unie a státu

spravedlivější rozdělení daní

- chceme usilovat o systémové a spravedlivé rozpočtové určení daní státu ve prospěch kraje,

měst a obcí počínaje rokem 2010

čtvrtina krajského rozpočtu do investic

- chceme perspektivně zajistit, aby krajský rozpočet byl prorůstový a pod veřejnou kontrolou,

investice by měly výhledově dosahovat 25% podílu z krajského rozpočtu

podpora projektům s evropskou a státní účastí

- podporujeme přípravu a realizaci projektů financovaných z evropských fondů a státního

rozpočtu

krajské peníze pro veřejné služby

- chceme zajistit hospodárné využití zdrojů kraje s důrazem na podporu zajištění veřejných

služeb v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a dopravy, rozvoj regionu, měst a

obcí

průhledné financování krajských organizací

- provedeme revizi krajského hospodaření s důrazem na účelné rozpočtování a průhledné

financování organizací zřizovaných krajem

veřejné peníze efektivně pro samosprávy a veřejnost

- zajistíme, aby veřejné prostředky sloužily k uspokojování potřeb měst, obcí a občanů kraje

efektivně a hospodárně

stop privatizaci krajského majetku

- zajistit efektivní správu majetku kraje, jeho hospodárného využívání, nepřipustit rozprodávaní

majetku kraje

aktuální finanční strategie

- aktualizovat finanční strategii Královéhradeckého kraje ve vazbě na dlouhodobé koncepce

rozvoje jednotlivých oblastí v působnosti kraje, rozvoj měst a obcí

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 3


podpoříme Evropu regionů

- aktivně využívat členství kraje v Asociaci evropských regionů k podpoře myšlenky „Evropa

regionů“;

- rozvíjet zahraniční spolupráci v oblastech zájmů kraje

Evropa pro obce v našem kraji

- efektivně prosazovat zájmy a priority kraje, jeho měst a obcí v rámci ROP NUTS II

Severovýchod a ostatních operačních programech;

- zajištění efektivní implementace operačních programů na úrovni kraje

více informací a podpory pro žadatele

- rozšiřovat informovanost a podporu žadatelů o přidělení dotačních titulů z evropských fondů v

souladu se strategickými dokumenty kraje;

- rovněž chceme aktivně zajišťovat konzultační a poradenské činnosti pro žadatele o podporu z

evropských fondů

CEP se rozšíří

- dále rozšiřovat činnost Centra evropského projektování při přípravě a zpracování projektů k

čerpání finančních zdrojů z evropských fondů

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 4


Vladimír Derner – 2. náměstek hejtmana

zodpovědný za oblast sociální

politická příslušnost: KDU-ČSL

bydliště: Třebechovice pod Orebem

rok narození: 1956

telefon: +420 495 817 275

e-mail: derner@kr-kralovehradecky.cz

Oblast sociálních věcí a služeb a zaměstnanosti je velmi rozmanitá. Královéhradecký kraj se bude

snažit aktivně vyrovnávat s nepříznivými životními situacemi jeho občanů, aktivně čelit sociálním

hrozbám, které by mohly mít negativní dopad na kvalitu života všech jeho občanů. Systém sociálních

věcí a služeb organizovaný Královéhradeckým krajem bude vycházet z úzké spolupráce s městy a

obcemi kraje, bude pružný a adresný. Mezi základní oblasti podpory bude patřit:

pomoc člověku v jeho přirozeném prostředí

- podpoříme setrvání člověka vyžadujícího pomoc jiné osoby v jeho přirozeném prostředí (v

domácnosti);

- zajistíme každoroční růst dotační podpory terénních a ambulantních sociálních služeb; budeme

podporovat další způsoby podpory člověka v jeho přirozeném prostředí

zlepšení podmínek poskytování sociálních služeb

- zvýšíme spoluúčast kraje při financování sociálních služeb v kraji; v přerozdělování dotačních

prostředků pro sociální služby uplatníme shodná pravidla pro všechny typy poskytovatelů;

- podnikneme kroky k zavedení víceletého financování sociálních služeb;

- snížíme administrativní náročnost dotačního řízení v oblasti sociálních a navazujících služeb

integrace vyloučených lokalit

- podpoříme vzdělávání dětí a mládeže ve vyloučených lokalitách;

- zvýšíme počet a kvalifikaci terénních sociálních pracovníků ve vyloučených lokalitách;

- budeme podporovat integrační a celostní přístup k integraci obyvatel vyloučených lokalit: ve

spolupráci s obcemi, s obyvateli vyloučených lokalit a s partnerskými organizacemi

vypracujeme analýzu vyloučených lokalit v kraji a strategii jejich začleňování

rovné příležitosti

- podpoříme rozvoj rodinné politiky kraje; zajistíme pro občany kraje tzv. rodinné pasy; učiníme

kroky k podpoře slaďování rodinného a profesního života;

- vypracujeme krajskou strategii rodinné politiky; budeme podporovat a podílet se na

odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji;

- vytvoříme aktivní politiku podpory seniorů a proseniorských aktivit v Královéhradeckém kraji

prevence kriminality a protidrogová politika

- budeme podporovat aktivní a celostní přístup k prevenci kriminality v kraji a podporovat

ochranu obyvatel před nežádoucími jevy způsobenými zneužíváním drog, např. formou

programů snižování rizik

spolupráce a zapojení veřejnosti

- budeme s obcemi a dalšími partnery v kraji spolupracovat na zabezpečení potřebných

sociálních služeb a dalších způsobů pomoci a budeme podporovat účast veřejnosti, obcí a

dalších partnerů v rozhodovacích procesech sociální oblasti;

- zvýšíme úlohu obcí v rozdělování dotačních prostředků pro sociální a navazující služby;

- budeme bránit centralizaci sociální správy a jejímu odtržení od občanů obcí

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 5


Helmut Dohnálek – 3. náměstek hejtmana

zodpovědný za oblast region. rozvoje, územ. plánování, stav. řádu ,cest.

ruchu a informatiky

politická příslušnost: SNK-ED

bydliště: Rychnov nad Kněžnou

rok narození: 1966

telefon: +420 495 817 333

e-mail: dohnalek@kr-kralovehradecky.cz

růst kvality a produkce v kraji

- prosadíme realizaci uceleného programu podpory růstu kvality produkce vyráběné v našem

kraji a zvýšení jejich odbytových možností doma i v zahraničí jako předpoklad celkového

růstu ekonomiky kraje a tím i růstu výše mezd našich občanů;

- zvláštní pozornost přitom zaměříme na naše malé a střední podnikatele

podpora rozvoje venkova

- podpoříme navýšení finančních prostředků na rozvoj venkova, zejména ucelených projektů

řešících rozvoj venkova jako komplexní soubor všech oblastí života na venkově;

- ako podstatné vidíme navýšení prostředků kraje do Programu obnovy venkova (POV) jako

osvědčeného a účinného nástroje podpory venkova;

- důležité je budování a rozvoj infrastruktury v malých obcích a zapojování jejich obyvatel do

spolkové činnosti jako jeden ze základních předpokladů rozvoje venkova

spolupráce se zahraničními sousedy

- budeme usilovat o prohloubení spolupráce se zahraničními regiony s praktickými přínosy pro

rozvoj všech oblastí života kraje;

- zejména velký důraz klademe na spolupráci se sousedním polským Dolnoslezským

vojvodstvím;

- podpoříme stávající partnerskou spolupráci měst a obcí se zahraničními partnery, zejména v

rámci Euroregionu Glacensis

příliv nových investic

- budeme podporovat příliv nových investic a dokončení realizace projektů již zahájených

(Kvasiny, Vrchlabí)

územní plánování podle pravidel

- kraj bude garantem dodržování pravidel při územním plánování

podpora cestovního ruchu

- budeme podporovat konkrétní projekty zaměřené na rozvoj služeb v cestovním ruchu,

budování infrastruktury a zlepšení spolupráce mezi podnikatelskou sférou a veřejnou správou

v cestovním ruchu

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 6


Josef Ješina – člen rady

zodpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství

politická příslušnost: ČSSD

bydliště: Rychnov nad Kněžnou

rok narození: 1944

telefon: +420 495 817 548

e-mail: jesina@kr-kralovehradecky.cz

lepší krajské silnice

- chceme v maximální možné míře využít historickou možnost získat pro modernizaci krajské

silniční sítě – silnice II. a III. třídy - finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie

dostavba dálnice D11

- budeme podporovat jednání směřující k dostavbě dálnice D11 na území Královéhradeckého

kraje od jeho jižních hranic až k Polsku; k tomu chceme využít zákonodárné iniciativy krajské

samosprávy

zahájení stavby rychlostní silnice R 35

- budeme prosazovat urychlení přípravy výstavby silnice R 35, která by měla po svém

dokončení výrazně ulehčit krajské silniční síti

kraj jako křižovatka nadregionálních dopravních systémů

- zkvalitnit celkové propojení regionálních dopravních sítí na území kraje s nadregionálními

dopravními systémy

obchvaty měst a obcí

- výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy ve správě kraje má naši maximální

podporu

rozvoj cyklodopravy

- podpoříme rozvoj celostátní sítě cyklostezek a cyklotras na území kraje;

- cyklodoprava jako bezpečné cestování do zaměstnání i významná oblast turistiky

efektivní veřejná doprava

- budeme racionálně využívat finančních prostředků určených k zajištění dopravní obslužnosti

dialog s místními samosprávami o dopravní obslužnosti

- bude pokračovat spolupráce s místními samosprávami při optimalizaci dopravní obslužnosti

moderní silnice mezi kraji

- záměry modernizace silniční sítě budeme realizovat ve spolupráci s Pardubickým a

Libereckým krajem v rámci NUTS II Severovýchod

moderní SUS Královéhradeckého kraje

- chceme kvalitnější práci transformované SUS Královéhradeckého kraje v oblasti údržby

komunikací II. a III. třídy

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 7


nad plánem oprav krajských silnic s městy a obcemi

- stanovování jednotlivých priorit při plánování oprav silnic II. a III. třídy bude probíhat po

dohodě s místními samosprávami

bezpečnější silnice

- budeme podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, zejména při výchově

mládeže

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 8


Jiří Nosek – člen rady

zodpovědný za oblast školství a kultury

politická příslušnost: ČSSD

bydliště: Hradec Králové

rok narození: 1945

telefon: +420 495 817 351

e-mail: nosek@kr-kralovehradecky.cz

perspektivní vzdělávání

- podpoříme školy, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce

podpora učňovského školství

- budeme pomáhat získávat nové zájemce o učňovské školství, jejichž absolventů je na trhu

práce nedostatek prostřednictvím stipendií

podporujeme centra odborného vzdělávání

- podpoříme činnost center odborného vzdělávání v kraji, která zajistí vysokou odbornou úroveň

poskytovaných vzdělávacích programů i celoživotního vzdělávání

dostupné školy

- případná optimalizace sítě škol musí být řešena s ohledem na jejich dostupnost

nechceme rušit malé školy

- rušení malých škol se budeme snažit zabránit především ve spolupráci s místními

samosprávami

podpora talentovaných žáků

- uvědomujeme si nutnost podpory a zvláštní péče o talentované žáky, oceňování těchto žáků a

učitelů chceme podporovat prostřednictvím grantu a přímých finančních podpor

Evropa pro školství

- budeme se snažit získat maximální podporu ze zdrojů Evropské unie, zejména z operačního

programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

podpora celoživotního vzdělávání

- vytvoříme podmínky pro celoživotní učení a vzdělávání;

- ve spolupráci s obcemi, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery budeme

přizpůsobovat nabídky celoživotního učení potřebám trhu práce

kulturní rodinné stříbro kraje

- významné tradiční regionální kulturní či sportovní akce (Divadlo evropských regionů, Jiráskův

Hronov, volejbalový turnaj v Dřevěnicích a další) považujeme za kulturní rodinné stříbro

Královéhradeckého kraje a budeme je podporovat prostřednictvím každoročních grantových

příspěvků z krajského rozpočtu

podpora obnovy památek

- koncepční podpora obnovy a oprav památek, bez ohledu na to kdo je majitelem jako součást

turistických a ekonomických aktivit kraje

kraj podporuje sport

- podpora sportu a volnočasových aktivit v kraji formou krajských grantů, podporujeme také

výstavbu sportovních zařízení na území kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 9


Jan Tippner – člen rady

zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství

politická příslušnost: ČSSD

bydliště: Klamoš - Štít

rok narození: 1952

telefon: +420 495 817 327

e-mail: tippner@kr-kralovehradecky.cz

podpoříme ekologickou dopravu

- budeme podporovat ekologicky šetrné druhy dopravy a výstavbu silničních obchvatů měst a

obcí

ekologická likvidace odpadů a využití obnovitelných zdrojů energie

- budeme pokračovat v systému přímých dotací a grantových pobídek při podpoře provozů

ekologické recyklace a likvidace odpadů, využívání obnovitelných zdrojů energie a při

výstavbě vodovodů, kanalizací a čističek malých obcí;

- chceme snižovat investiční náročnost těchto projektů

voda jako přírodní bohatství kraje

- voda je společným bohatstvím obyvatel kraje, a proto nebudeme podporovat privatizaci

vodárenským společnostem

zlepšíme podmínky krajských zemědělců

- budeme podporovat odbyt kvalitních potravin domácí produkce a regionálních specialit,

abychom zvýšili konkurenceschopnost malých zemědělských farem a zpracovatelů v regionu

využití obnovitelných zdrojů

- budeme podporovat projekty, které pomohou zvýšit energetické využití obnovitelných zdrojů,

například z lesního odpadu

stop privatizaci lesů

- privatizaci státních lesů nepodpoříme

harmonie mezi člověkem a přírodou

- chceme usilovat o vytvoření trvale udržitelného vztahu mezi člověkem a krajinou, ve které

žije;

- tato zásada musí být prioritou při využívání přírodního bohatství

bezpečí před povodněmi

- budeme zvyšovat opatření, která obyvatele kraje ochrání před ničivými následky povodní;

- tyto kroky budou navazovat na zvyšování retenční schopnosti krajiny včetně vrcholových

partií hor a orné půdy

šetřit volnou krajinu

- budeme se snažit směřovat masivní výstavbu do nevyužívaných či zdevastovaných ploch

uvnitř zastavěných území;

- volná krajina by měla být v tomto ohledu co nejvíce ušetřena

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 10


Jana Třešňáková – členka rady

zodpovědná za oblast zdravotnictví

politická příslušnost: ČSSD

bydliště: Hronov

rok narození: 1960

telefon: +420 495 817 313

e-mail: tresnakova@kr-kralovehradecky.cz

Zdravotnictví je nejcitlivější veřejnou službou a jeho dostupnost a kvalita jsou základem efektivní

politiky. Zdraví člověka nemůže být předmětem nekontrolovatelného zisku a ani předmětem úspor za

každou cenu. Prvořadým úkolem je vytvářet dobré podmínky pro poskytování zdravotnických služeb.

Královéhradecký kraj se zaměří v tomto volebním období na následující oblasti:

dotování regulačních poplatků

- od 1. 2. 2009 budou dotovány takzvané regulační zdravotní poplatky ve všech zdravotnických

zařízeních kraje, a to i včetně poplatků za položku v nemocničních lékárnách pod správou

kraje;

- předběžně odhadnutou částku ve výši 40 milionů korun kraj pokryje úsporami při zefektivnění

práce Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje

převod nemocnic zřizovaných krajem

- bude pokračovat převod nemocnic pod jedinou Krajskou nemocnici, kterou převedeme na

veřejnoprávní nemocnici s termínem nejdéle do 31. 12. 2009

odměňování zdravotnických pracovníků

- v souladu s uzavřenou Koaliční smlouvou navýšíme během roku 2009 průměrné platy

zdravotním sestrám o 5 %;

- navyšování dalších platů je závislé na hospodářské situaci České republiky a narůstající

celosvětové finanční krizi

modernizace nemocničních a dalších zdravotnických zařízení

- budeme pokračovat v modernizaci krajských nemocnic s cílem dosáhnout co nejvíce

jednolůžkových nebo dvojlůžkových nemocničních pokojů s vlastním sociálním zařízením;

- nadále bude pokračovat podle možností, nejlépe z finančních prostředků EU, vybavování

krajských nemocnic moderní lékařskou technikou;

- zmodernizujeme Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, především

dostane nová vozidla, rozšíří se také počet jejích výjezdových středisek

zajištění lékařské pohotovosti

- v krajských nemocnicích bude podle možností zabezpečena nepřetržitá služba lékařské

pohotovosti včetně stomatologické péče

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 11


zefektivnění systému řízení ve zdravotnictví

- v celé síti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje i všech zdravotnických

zařízeních se v lednu 2009 uskuteční finanční a právní audity vedení a hospodaření vedení

těchto organizací;

- tyto audity se budou týkat nejen nemocnic, ale i Zdravotnické záchranné služby

Královéhradeckého kraje a SOAL Trutnov, Protialkoholní záchytné stanice

Královéhradeckého kraje a Léčeben dlouhodobě nemocných;

- ředitelé mají do 1. 2. 2009 možnost zlepšit výsledky hospodaření a zkvalitnit poskytované

služby;

- pokud tyto úkoly nezvládnou, budou odvoláni a na jejich místa vypíšeme konkurzy; ve

spolupráci se zdravotními pojišťovnami zvýšíme počet kontrol registračních podmínek včetně

věcného a personálního vybavení ve všech zdravotnických zařízeních v kraji;

- za tímto účelem bude posílen kontrolní úsek odboru zdravotnictví

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 12


Miroslav Uchytil – člen rady

zodpovědný za oblast majetkoprávní

politická příslušnost: KDU-ČSL

bydliště: Chlumec nad Cidlinou

rok narození: 1958

telefon: +420 495 817 290

e-mail: uchytil@kr-kralovehradecky.cz

průhledné nakládání s krajským majetkem

- dokončíme pasportizaci krajského majetku a pořídíme jeho komplexní evidenci, tím chceme

zajistit hospodárné a transparentní nakládání s majetkem kraje

samospráva v rukou samosprávy

- navrátíme samosprávné činnosti vykonávané při správě majetku kraje obchodními

společnostmi zpět do rukou volených orgánů

dostatek informací o životě krajských obchodních společností

- chceme zajistit, aby orgány kraje měly k dispozici dostatečné informace o hospodaření

obchodních společností či právnických osob založených krajem pro odpovědné rozhodování

jasná pravidla pro nakládání s majetkem

- stanovení jednoznačných pravidel pro nakládání s majetkem kraje;

- zajistíme transparentnost v obchodních vztazích a při uzavírání smluvních vztahů mezi krajem

a třetími subjekty

veřejné zakázky v rukou samosprávy

- zajistíme, aby vypisování veřejných zakázek a jejich vyhodnocování bylo plně v rukou a

rozhodování krajské samosprávy a volených orgánů kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 13


Oblast veřejná správa

úřad jako služba veřejnosti

- veřejnou správu považujeme za službu svým majitelům – daňovým poplatníkům: občanům

České republiky či obyvatelům Královéhradeckého kraje; na základě této myšlenky chceme,

aby krajský úřad poskytoval levné, kvalitní a profesionální služby svým klientům;

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje bude otevřenou, vstřícnou a důvěryhodnou institucí s

přirozenou autoritou

základními nástroji k dosažení těchto cílů bude sloužit:

- implementace strategického řízení do orgánů kraje, resp. krajského úřadu ( dle projektu

SMART kraj) pro zefektivnění jeho činnosti ( měřítko: dosažení vyšší kvality/ohodnocení

kritérií 1 a 2 dle modelu CAF)

- benchmarking mezi krajskými úřady (měřítko: dosahované výsledky realizovaných BMK

sledovaných oblastí, přebírané nejlepší praxe, dosažení vyšší kvality hodnocení dotčených

kritérií dle modelu CAF)

- elektronizace veřejné správy - procesů realizovaných orgány kraje (měřítko: procesy

převedené do elektronické podoby)

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2008 – 2012 14

More magazines by this user
Similar magazines