3 ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

exekutorhodonin.cz

3 ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

.SPISU: EX 863/05

ZNALECKÝ POSUDEK

íslo: 3007-105/10

OCENNÍ NEMOVITOSTI V EXEKUNÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ ÚAD HODONÍN

ve smyslu §2, odst. 1 zákona . 151/1997 Sb. o oceování majetku

NEMOVITOST :

Zemlský pozemky - PK k.ú. Lanžhot LV . 1211

okr. eclav obec: Lanžhot

VLASTNICTVÍ:

Zdenk Ciprys, Loukov 153, 768 75 Loukov u Kromíže

EL OCENNÍ:

Exekuní ízení Exekutorského úadu Hodonín, ve vci oprávnného

Jaroslav Blažek, Tvrdonská 3, Kostice

proti povinnému Zdenk Ciprys, Loukov 153, 768 75 Loukov u Kromíže

na základ usnesení ze dne 1.7.2010

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Exekutorský úad Hodonín, Mgr. Kamil Braník ing. František Dobiáš tel: 602 550 698

Sadová 15, 695 01 Hodonín Perunská 46, 695 04 Hodonín e-mail:rassta@centrum.cz

Datum místního šetení:

11.10.2010 Datum zpracování: 26.10.2010

Poet stran celkem: 14 Poet vyhotovení: 3 Poet píloh: 3

Vyhotovení .

3


OBSAH POSUDKU:

NÁLEZ

POSUDEK

A) Popis objekt, výmra, hodnocení a ocenní administrativní cenou

B) Výpoet ceny porovnávacím zpsobem

C) Výpoet ceny výnosovým zpsobem

D) Zjištní obvyklé ceny

E) Rekapitulace

Nález

Znalecký úkol

Ocenní nemovitosti:

Zemlské pozemky - PK

LV . 1211

pro k.ú. Lanžhot, obec Lanžhot, okr. Beclav.

parc.. 1581/1 - PK o výme 238m 2

parc.. 1581/3 - PK o výme 1515m 2

parc.. 2080/4 - PK o výme 1796m 2

parc.. 2730 - PK o výme 220m 2

parc.. 2731 - PK o výme 4661m 2

Zjistí se

Obvyklá cena nemovitosti

vše podle stavu ke dni 11.10.2010.

Informace o nemovitosti

Název nemovitosti: Zemlské pozemky

Adresa nemovitosti: 691 51 Lanžhot

Kraj:Jihomoravský, Okres:Beclav, Obec:Lanžhot, Katastrální území:Lanžhot, Poet obyvatel:3 764

Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 55,4923 K/m 2

kde a je poet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000)

Základní cena podle §28 odst. 1 písm. j) : ZC = Cp * 2,0 = 110,98 K/m 2

Prohlídka a zamení nemovitosti

Prohlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne 11.10.2010.

Podklady pro vypracování posudku

- výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úadu pro Jihomoravský kraj, eský úad zemický a katastrální

- SCD pro LV . 1211 k.ú. Lanžhot ze dne 17.06.2010

- kopie katastrální mapy ze dne 5.8.2010

- zjištní na míst samém pi prohlídce pozemku dne 11.10.2010.

2


Vlastnické a evidenní údaje

Doklad: LV . 1211, k.ú.Lanžhot, obec Lanžhot, okr. Beclav

Druh vlastnictví: Výluné

Vlastník:

Zdenk Ciprys, Loukov 153, 768 75 Loukov u Kromíže

Jiná práva: bez zápisu

Omezení vlastnického práva: Exekuní píkaz k prodeji.

Jiná omezení nebyla zjištna.

Celkový popis nemovitosti

Zemlské pozemky na LV . 1211, k.ú.Lanžhot, obec Lanžhot, okr. Beclav

Pozemek parc.. 1581/1- PK

Pozemek je situován do zastavného území obce Lanžhot, v prostoru mezi nemovitostmi - domy .p.

965 (pístup z ul. Na Peci) a .p. 532 (pístup z ul. Hrnská). Vzdálenost pozemku od centra obce je cca 0,5km.

Pozemek je užíván pevážn zemlským úelm, skutený souasný uživatel není znám. ást pozemku je

pravdpodobn zastavná stavbou, která plní funkci vedlejší stavby k hlavní stavb - domu .p. 532. Pístup na

pozemek je pouze z plochy sousedních parcel, není návaznost na veejnou komunikaci. Na ásti pozemku se

nachází porosty trvalého charakteru.

Pozemek parc.. 1581/3- PK

Pozemek je situován na okraji zastavného území obce Lanžhot, zásti na parc.. 1600/3, užívané k

zemlským úelm obany a zásti na parc.. 1600/1, která je spoleným hone a je užívána k zemlským

elm zemlskou organizací. Pozemek navazuje z jihovýchodní strany na parc.. 1581/2 - zahrada, která je

souást funkního celku, náležejícího k domu .p. 942, na parc.. st. 1037, s pístupem z ul. Sokolská.

Vzdálenost pozemku od centra obce je cca 1km. Pístup na pozemek je z nezpevnné, polní cesty, která

protíná pozemek nebo z plochy sousedních pozemkNa pozemku se nenachází stavby, pouze porosty trvalého

charakteru.

Pozemek parc.. 2080/4- PK

Pozemek je situován mimo zastavné území, východním smrem od obce Lanžhot a je v parc. KN

2080/2, využívané zásti jako louka. Lokalizece pozemku je v blízkosti kižovatky dálnice D2 a železniní trat

Bratislava - Beclav. Od zastavného území obce je pozemek vzdálen cca 0,7km. Pozemek je užíván k

zemlským úelm. Severovýchodní hranice parcely je tvoena vodním tokem. Pístup na pozemek je z

nezpevnné, polní cesty. Na pozemku se nenachází stavby, pouze ojedinlé (vesms náletové) porosty

trvalého charakteru.

Pozemek parc.. 2730 a 2731 - PK

Pozemek je situován mimo zastavné území, východním smrem od obce Lanžhot. Parc.. 2730 je v

parc. KN 2717/1 a parc.. 2731 podstatnou výmrou v parc.. 2736/1. Ob parcely jsou využívané jako orná

da k zemlským úelm. Pozemek, který ob parcely oddluje, parc.. 2627/6 je zamokenou plochou v

majetku obce Lanžhot. Lokalizace pozemku je v míst mezi dvma svodnicemi do Kyjovky. Od zastavného

území obce je pozemek vzdálen cca 1,5km jihozápadním smrem. Pozemek je užíván k zemlským úelm.

ístup na pozemek je z nezpevnných ploch okolních pozemk. Na pozemku se nenachází stavby ani porosty

trvalého charakteru.

3


Posudek

A) Popis objekt, výmra, hodnocení a ocenní administrativní cenou

Ocenní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky . 3/2008 Sb. ve znní

vyhlášek . 456/2008 Sb. a . 460/2009 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 151/1997 Sb., o

oceování majetku.

a) Pozemky

a1) Pozemek, parc..1581/1 - PK - § 27 - § 32

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce ocenný dle § 32 odst. 1.

Základní cena = 110,98 K/m 2 .

Název Parcelní íslo Výmra

[m 2 ]

Jedn. cena

[K/m 2 ]

Cena

[K]

vod PK 1581/1 238,00 110,98 26 413,24

Souet 26 413,24

Úprava ceny – íloha . 21:

2.1. pístup po nezpevnné komunikaci -10 %

2.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 %

Úprava ceny celkem 0 % - 0,-

Mezisouet 26 413,24

Úprava ceny dle § 32 odst. 1: × 0,3000

Koeficient prodejnosti Kp (píl. . 39 - dle obce a úelu užití): × 0,9270

Koeficient zmny cen staveb Ki (píl. . 38 - dle hlavní stavby): × 2,1730

Stavební pozemek ocenný dle § 32 odst. 1 - celkem 15 961,82

Pozemek, parc..1581/1 - PK - zjištná cena = 15 961,82 K

a2) Pozemek, parc..1581/3 - PK - § 27 - § 32

Zemlský pozemek ocenný dle § 29.

Výpoet úpravy základní ceny – íloha . 23:

Obce s 10-25 tisíci obyv. - území sousedních obcí 60,00 %

Celková úprava ceny: 60,00 %

Ocenní:

Název Parcelní íslo BPEJ Výmra

[m 2 ]

JC

[K/m 2 ]

Úprava

[%]

UC

[K/m 2 ]

Cena

[K]

PK 1581/3 00501 1515 8,00 60,00 12,80 19 392,00

Výmra celkem 1515 Mezisouet 19 392,00

Koeficient prodejnosti K p (píl. . 39): × 1,0000

Zemlský pozemek ocenný dle § 29 - celkem 19 392,00

Pozemek, parc..1581/3 - PK - zjištná cena = 19 392,- K

4


a3) Pozemek, parc..2080/4 - PK - § 27 - § 32

Zemlský pozemek ocenný dle § 29.

Výpoet úpravy základní ceny – íloha . 23:

Obce s 10-25 tisíci obyv. - území sousedních obcí 60,00 %

Celková úprava ceny: 60,00 %

Ocenní:

Název Parcelní íslo BPEJ Výmra

[m 2 ]

JC

[K/m 2 ]

Úprava

[%]

UC

[K/m 2 ]

Cena

[K]

PK 2080/4 05900 1796 8,48 60,00 13,57 24 371,72

Výmra celkem 1796 Mezisouet 24 371,72

Koeficient prodejnosti K p (píl. . 39): × 1,0000

Zemlský pozemek ocenný dle § 29 - celkem 24 371,72

Pozemek, parc..2080/4 - PK - zjištná cena = 24 371,72 K

a4) Pozemek, parc..2730 - PK - § 27 - § 32

Zemlský pozemek ocenný dle § 29.

Výpoet úpravy základní ceny – íloha . 23:

Obce s 10-25 tisíci obyv. - území sousedních obcí 60,00 %

Celková úprava ceny: 60,00 %

Ocenní:

Název Parcelní íslo BPEJ Výmra

[m 2 ]

JC

[K/m 2 ]

Úprava

[%]

UC

[K/m 2 ]

Cena

[K]

PK 2730 05900 220 8,48 60,00 13,57 2 985,40

Výmra celkem 220 Mezisouet 2 985,40

Koeficient prodejnosti K p (píl. . 39): × 1,0000

Zemlský pozemek ocenný dle § 29 - celkem 2 985,40

Pozemek, parc..2730 - PK - zjištná cena = 2 985,40 K

a5) Pozemek, parc..2731 - PK - § 27 - § 32

Zemlský pozemek ocenný dle § 29.

Výpoet úpravy základní ceny – íloha . 23:

Obce s 10-25 tisíci obyv. - území sousedních obcí 60,00 %

Celková úprava ceny: 60,00 %

Ocenní:

Název Parcelní íslo BPEJ Výmra

[m 2 ]

JC

[K/m 2 ]

Úprava

[%]

UC

[K/m 2 ]

Cena

[K]

PK 2731 05900 4661 8,48 60,00 13,57 63 249,77

Výmra celkem 4661 Mezisouet 63 249,77

Koeficient prodejnosti K p (píl. . 39): × 1,0000

Zemlský pozemek ocenný dle § 29 - celkem 63 249,77

Pozemek, parc..2731 - PK - zjištná cena = 63 249,77 K

5


Výsledné ceny:

a) Pozemky

a1) Pozemek, parc..1581/1 - PK = 15 961,82 K

a2) Pozemek, parc..1581/3 - PK = 19 392,- K

a3) Pozemek, parc..2080/4 - PK = 24 371,72 K

a4) Pozemek, parc..2730 - PK = 2 985,40 K

a5) Pozemek, parc..2731 - PK = 63 249,77 K

Výsledná cena nemovitosti iní celkem

125 960,71 K

Použit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO – OLT Paíkova 9, Praha 9. Licence na jméno.

6


B) Výpoet ceny porovnávacím zpsobem

PRAMEN ZJIŠTNÍ POROVNATELNÝCH NEMOVITOSTÍ:

Vlastní databáze nabídek prodejnemovitostí a realizace prodej, získaná a tídná z nabídek na internetových stránkách renomovaných

realitních kanceláí a na servrech nemovitostí www.reality.cz, www.sreality.cz, www.ceskéreality.cz a dalších. Uvedené nemovitosti k

porovnávání jsou reáln nabízené nebo byl uskuten jejich prodej nejpozdji ke dni aktualizace nebo termín prodeje nebyl díve než ped

dvma lety od aktualizace. Ceny nabízených nemovitostí jsou presentované v období aktualizace, situace nemovitostí je podle možností v

nejbližším možném okolí porovnávané stavby. Aktualizace: íjen 2010.

CHARAKTERISTIKA OBCE:

Lanžhot je nejjižnjší moravské msto má rozlehlý katastr, jehož vtší ást se rozkládá v niv pi soutoku ek Dyje a Moravy. Zde najdeme

rozsáhlý celek zaplavovaných lužních lesa nivních luk. Jde o jedinené, mimoádn zachovalé biotopy stedoevropského významu, jejichž

rozloha nemá v eské republice obdoby. Jejich souástí jsou i národní pírodní rezervace Ranšpurk a Cahnov-Soutok, které chrání ásti

lesa pralesovitého charakteru. Zajímavým jevem v niv jsou vyvýšeniny, tzv. hrúdy, které pedstavují vršky písených dun. Pokud jsou

odlesnné, najdeme na nich ukázky suchomilné stepní vegetace. Z pírodovdného hlediska zasluhují pozornost i ta mrtvá ní

ramena. Celá oblast vyniká jako mimoádn významné nalezištady druhživoich, rostlin a hub a je podle Ramsarské úmluvy

registrována jako mokad mezinárodního významu. Znanou ást nivy zabírá obora pro chov jelení a daí zve. Zbytek katastru na

vysokých terasách a vtšina nelesních ploch mimo oboru jsou využity jako orná pda. Msto dnes žije velmi bohatou tradicí lidových zvyk

a obyej.

Statistické údaje: Statut msta: Ano Poet ástí: 1 Katastrální výmra: 5500 ha Poet obyvatel: 3770 Z toho v produkt. vku:

2307 Prrný vk: 39 Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické zaízení: Ano Policie: Ano Kanalizace (OV): Ano Vodovod:

Ano Plynofikace: Ano V obci dochází postupn ke zkvalitování trhu s nemovitostmi. Výhodná je poloha v blízkosti dálnice D2. Nejbližší

sto je Beclav. Je tu zvýšený sezonní cestovní ruch. V obci jsou dobe upravené komunikace a rozvíjí se nabídka služeb. V okolí i ve

vlastní obci je obvyklá nabídka pracovních míst. Trh s nemovitostmi nezaznamenává mírný vzrst v této lokalit. V oblasti je prrná

nezamstnanost.

EHLED POROVNÁVANÝCH POZEMK:

Stavební pozemek:

1. Místo: Lanžhot Výmra: 2024 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: 991 760 K

Popis: stavební pozemek vhodný k výstavb rodinného domu s velkou zahradou, který se nachází v klidné ásti msta, veškeré inženýrské

sít jsou na hranici pozemku. V souasné dob je pozemek osázen vinohradem a ovocnými stromy. Vlakové nádraží a obanská

vybavenost jsou vzdáleny pár minut pšky.

2. Místo: Lanžhot Výmra: 1209 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: 689 130 K

Popis: Prodej pozemku v klidné ásti obce s výhledem na Beclav. CP 1209 m2. Šíe pozemku 14 m. Inženýrské sít se nachází 50 m od

pozemku. Dle aktuálního územního plánu msta byl spuštn odkup ástí pozemkna vytvoení sítí a komunikací.

3. Místo: Tvrdonice Výmra: 700 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: 276 000 K

Popis: Stavební parcela o šíce 20m délce 30 na jedné a 40 na stran druhé. Veškeré IS na hranici pozemku. Pozemek je situován v

mírném svahu. Leží v klidné a hezké lokalit v obci Tvrdonice

ZJIŠTNÍ CENY POROVNÁNÍM:

Cena ped a

po redukci na

pramen ceny

Redukce porovnávané ceny ve vztahu k oceovanému pozemku:

K 1

lokalita

K 2 dopravní

dostupnost

K 3 tvar

pozemku

K 4 velikost

pozemku

K 4 zastavitelnost

K 5

dosrtupnost

IS

K 6

nezbytnost

demolic

Koef red.

(K/m 2 )

(K/m 2 )

Porovnávaný pozemek

1. Pozemek v Lanžhot

2. Pozemek v Lanžhot

3. Pozemek v Tvrdonicích

490 0,90 1,00 0,80 1,00 1,00 0,60 0,70 1,00

441,00 Obdobné Lepší Obdobné Obdobné Lepší Lepší Obdobné

570 0,90 1,00 0,80 1,00 1,00 0,60 0,70 1,00

513,00 Obdobné Lepší Obdobné Obdobné Lepší Lepší Obdobné

394 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 0,60 0,70 1,00

394,29 Obdobné Lepší Obdobné Obdobné Lepší Lepší Obdobné

148,20

172,40

132,50

Maximální porovnávaná cena: 172,40 /m 2

Minimální porovnávaná cena: 132,50 /m 2

Jednotková cena nemovitosti, zjištná porovnáním: 145,05 /m 2

Výmra porovnávaného pozemku: 238 m 2 Porovnávací cena po zaokrouhlení:

34 500 K

Cena porovnávaná

7


zemedlský pozemek:

1. Místo: Kostice, okr. Beclav

Výmra: 37942 m 2 Transakce: nabídka Cena: 531 188 K

Popis: Soubor 15-ti zemlských pozemkv k.ú. Kostice o celkové výme 37 942 m2. Mimo jednoho pozemku o výme 300 m2, který

je veden jako orná pda a je umístn v intravilánu obce se ostatní pozemnky nacházejí v extravilánu a jsou vedeny ve

zjednodušené evidenci - parcely pvod Pozemkový katastr (PK).

2. Místo: Charvátská Nová Ves, okr. Beclav Výmra: 7663 m 2 Transakce: nabídka Cena: 258 500 K

Popis: Okres Beclav, k.ú.Charvátská Nová Ves,orná pda o výme 7663 m2 na více parcelách.Netvoí celek, nejvtší pozemek má

výmru 4563 m2. Pozemky jsou v pronájmu s jednoroní výpovdní lhtou. Druh pozemku zemlská

Umístní nemovitosti samota.

3. Místo: eclav Výmra: 6000 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: 99 000 K

Popis: Pozemek v Beclavi, pole, stavt se nm nedá, nedaleko dálnice, 6.000m2. Druh pozemku zemlská Umístní nemovitosti okraj

obce Doprava dálnice.

ZJIŠTNÍ CENY POROVNÁNÍM:

Porovnávaný pozemek

1.

Zemlský pozemek v

Kosticích

2.

Zemlský pozemek v

Charvátské N Vsi

3.

Zemlský pozemek v

eclavi

Cena ped a

po redukci na

pramen ceny

(K/m 2 )

Koef red.

Redukce porovnávané ceny ve vztahu k oceovanému pozemku:

K 1

lokalita

K 2 dopravní

dostupnost

K 3

tvar a

velikost

pozemku

K 4 bonita K 4 využitelnost

K 5 poloha,

orientace,

sklon

K 6

stavby,

úpravy,

demolice

14 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00

11,20 Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Obdobné

34 0,80 0,80 1,00 1,00 0,70 0,70 0,90 1,00

26,99 Lepší Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší Obdobné

14 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00

14,00 Lepší Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Obdobné Obdobné

Maximální porovnávaná cena: 9,50 /m 2

Minimální porovnávaná cena: 9,00 /m 2

Jednotková cena nemovitosti, zjištná porovnáním: 9,13 /m 2

Cena porovnávaná

(K/m 2 )

9,10

9,50

9,00

Výmra porovnávaného pozemku: 8192 m 2 Porovnávací cena po zaokrouhlení:

74 800 K

8


C) Výpoet ceny výnosovým zpsobem

Zemlský pozemky k.ú. Lanžhot LV . 1211

I) POZEMKY A POROSTY:

PK parc. . 1581/1 o výme 238 m 2

Výmra celkem: 238 m 2

PK parc. . 1581/3 o výme 1515 m 2

PK parc. . 2080/4 o výme 1796 m 2

PK parc. . 2730 o výme 220 m 2

PK parc. . 2731 o výme 4661 m 2

II) ANALÝZA HRUBÝCH PÍJMZ PRONÁJMPOZEMK:

Porovnání údaj:

Výmra celkem: 8192 m 2

Redukce hrubých píjmdle jejich zpsobilosti k pronájmu:

Základní výše nájmu:

ehled ploch k pronájmu:

Druh využití:

plochy

vhodné k

pronájmu

plochy podmíne

vhodné k pronájmu

plochy

nevhodné k

pronájmu

Prrná

výše nájmu

/m 2 /rok

Snížení

v %

orná pda 0 0,0

0,0 0,90 0%

zemlský pozemek (PK) 8192 0,0

0,0 1,10 0%

ostatní plocha 238 0,0 0,0 3,00 0%

710 K

lesní pozemek 0 0,0 0,0 0,70 0%

0 K

vinice 0 0,0

0,0 1,50 0%

Výmry celkem: 8430 0,0

0,0 Celkem:

Využitelná plocha pozemku celkem : 8430 m 2 Prrný výnos z 1m 2 využitelné plochy: 1,20 /m 2 /rok

Úprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek:

Index

a) Vliv polohy negativní 0,95 c) Využitelnost

b) Vliv vybavení bez vlivu 1,00 d) Vliv závad a rizik bez vlivu

Celkový koeficient:

0,81

1,00

snižující

Prrná zjištná výše nájemného: 1,00 /m 2 /rok

VN = 8 430 ,- K/rok

Náklady (odhad): 15% N = 1 265 ,- K/rok

Odhad pedpokládaného výnosu ze staveb a venkovních úprav:

0 K

Míra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9% c) rizika: r 3 = 4,0%

b) odhad budoucí inflace: r 2 = 2,5% d) vliv životnosti: r 4 = 0,0%

r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 11,4%

Hodnota pozemk, zjištná výnosovým zpsobem:

Výnosová hodnota pozemku celkem:

62 900 K

Základní roní výše

nájmu

9 010 K

0 K

9 720 K

Index

0,85

0 K

62 855 K

9


D) Zjištní obvyklé ceny

I) ADMINISTRATIVNÍ CENA POZEMK:

Ceny pozemkvetn souástí:

Dílí administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk:

I) Pozemky a porosty

II) Stavby píslušenství

Souet:

Administrativní cena nemovitosti

podle cenového pedpisu, platného v den podání posudku

II) PEHLED ZJIŠTNÝCH HODNOT:

Výnosová hodnota:

Cena dle platných cenových pedpis:

Porovnávací cena:

po zaokrouhlení iní:

z toho:

stavební pozemek

zemlský pozemek

125 960,71 K

0,00 K

125 960,71 K

125 960 K

62 900 K

125 960 K

109 300 K

34 500 K

74 800 K

OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI ZÁKLADNÍ:

C opt. =

109 300 K

III) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMOÁDNÝM MOŽNÝM VLIVM NA USKUTENÍ PRODEJE:

STAVEBNÍ POZEMEK

1) Vlivy užívání nemovitosti

bez vlivu Hodnocení:

2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah bez vlivu Hodnocení:

3) Jiné vlivy prodej pouze majitelm sousedních nemovitostí negativní Hodnocení:

Index vyjadující možné vlivy na uskutení prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 =

Výsledná cena (C opt . x i s ) :

24 150 K

1,00

1,00

0,70

0,70

Obvyklá cena pozemku celkem:

24 000 K

ZEMLSKÝ POZEMEK

1) Vlivy užívání nemovitosti zalenní pozemku do spoleného honu

obtížný pístup na pozemek negativní Hodnocení:

2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah bez vlivu Hodnocení:

3) Jiné vlivy bez vlivu Hodnocení:

Index vyjadující možné vlivy na uskutení prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 =

Výsledná cena (C opt . x i s ) :

44 880 K

0,60

1,00

1,00

0,60

Obvyklá cena pozemkcelkem:

45 000 K

10


E) REKAPITULACE

EHLED OCENNÍ NEMOVITOSTI:

Zemlský pozemky k.ú. Lanžhot LV . 1211

PK parc. . 1581/1 PK parc. . 2730

PK parc. . 1581/3 PK parc. . 2731

PK parc. . 2080/4

Obvyklá cena nemovitosti :

slovy: šedesátdevttisíc K

69 000 K

z toho: parc.. 1581/1

parc.. 1581/3

parc.. 2080/4

parc.. 2730

parc.. 2731

24 000 K

7 900 K

10 000 K

1 200 K

25 900 K

Obvyklá cena práv, spojených s nemovitostí nebo závad, váznoucích na nemovitosti :

Závady váznoucí na nemovitosti (vcná bemena), které by uroval zvláštní pedpis, a které by pro svj charakter z hlediska celospoleenských zájm

ly být nadále zajištny, nebyly zjištny.

Nebylo zjištno žádné další právo, odpovídající vcnému bemenu, ani jiné právo, nap. nájemní, které by se vztahovalo na oceovanou nemovitost,

evidované v Katastru nemovitostí písl. Katastrálního úadu.

Jiné závazky a práce, váznoucí na nemovitosti nebyly zjištny.

ing. František Dobiáš

Perunská 46

695 04 Hodonín

V Hodonín: 26.10.2010

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne 4. 10. 1983, j. ZT 1340/83 pro

Znalecký posudek byl zapsán pod po. . 3007 znaleckého deníku.

Znalené a náhradu nákladútuji dokladem . 105/10

ing. František Dobiáš

Perunská 46

695 04 Hodonín

V Hodonín: 26.10.2010

ílohy:

íloha . 1 - Kopie katastrální mapy

3 strany

11

More magazines by this user
Similar magazines