28.01.2015 Views

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Karboxylové <strong>kyseliny</strong><br />

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie,<br />

státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje<br />

Březen 2011<br />

Mgr. Alena Jirčáková


Karboxylové <strong>kyseliny</strong><br />

• Dělení karboxylových kyselin:<br />

• Obsahují karboxylovou skupinu (- COOH)<br />

• Podle alkylu vázaného na karboxylovou skupinu<br />

• Alifatické – nasycené a nenasycené<br />

• Např. CH 3 CH 2 COOH - kyselina propanová,<br />

CH 2 =CHCOOH – kyselina propenová<br />

• Aromatické – s benzenovým jádrem<br />

• Např. C 6 H 5 COOH – kyselina benzenkarboxylová<br />

• Podle počtu karboxylových skupin<br />

• Monokarboxylové - CH 3 CH 2 COOH - kyselina propanová<br />

• Dikarboxylové – (COOH) 2 – kyselina ethandiová, …


Karboxylové <strong>kyseliny</strong><br />

Názvosloví karboxylových kyselin:<br />

• Systematické – název příslušného uhlovodíku (uhlík<br />

karboxylové skupiny je součástí základního řetězce) + ová<br />

Např. HCOOH – kyselina methanová, CH 3 COOH – kyselina<br />

ethanová<br />

• nebo název příslušného uhlovodíku (uhlík karboxylové<br />

skupiny není součástí základního řetězce) + karboxylová<br />

(pro cyklické a aromatické karboxylové <strong>kyseliny</strong>)<br />

Např. C 6 H 5 COOH – kyselina benzenkarboxylová<br />

• Triviální – historické, souvisí s výskytem <strong>kyseliny</strong><br />

Např. HCOOH – kyselina mravenčí,<br />

CH 3 COOH – kyselina octová


Karboxylové <strong>kyseliny</strong><br />

Příprava karboxylových kyselin:<br />

• Oxidace alkanů nebo alkylarenů<br />

CH 3 CH 3 + O 2 → CH 3 COOH + H 2<br />

C 6 H 5 CH 3 + O 2 → C 6 H 5 COOH + H 2<br />

• Oxidace aldehydů<br />

CH 3 CHO → CH 3 COOH


Karboxylové <strong>kyseliny</strong><br />

Vlastnosti a výskyt karboxylových kyselin:<br />

• Nejnižší <strong>kyseliny</strong> s jednou – COOH skupinou jsou<br />

kapalné, štiplavé, vyšší karboxylové <strong>kyseliny</strong> jsou<br />

olejovité, nepříjemně páchnoucí, omezeně mísitelné s<br />

vodou, nejvyšší jsou pevné látky<br />

• Dikarboxylové a polykarboxylové <strong>kyseliny</strong> jsou pevné<br />

krystalické, ve vodě dobře rozpustné<br />

• Vodíkové můstky mezi molekulami nižších<br />

karboxylových kyselin zvyšují teploty varu a způsobují<br />

dobrou mísitelnost kyselin s vodou<br />

(propojují se vždy dvojice molekul kyselin – vznikají<br />

diméry)


Karboxylové <strong>kyseliny</strong><br />

Reaktivita karboxylových kyselin:<br />

• Vodík karboxylové skupiny (-COOH) má kyselý charakter<br />

(snadno se odštěpuje) a vzniká karboxylátový anion<br />

• Ve vodě dochází k disociaci karboxylových kyselin<br />

CH 3 COOH + H 2 O → CH 3 COO - + H 3 O +<br />

• Neutralizací vznikají soli karboxylových kyselin<br />

CH 3 COOH + NaOH → CH 3 COONa + H 2 O<br />

octan sodný<br />

• Esterifikace je reakce karboxylových kyselin s alkoholy<br />

CH 3 COOH + CH 3 OH→ CH 3 COOCH 3 + H 2 O<br />

Vzniká methylester <strong>kyseliny</strong> octové


Karboxylové <strong>kyseliny</strong><br />

Významné karboxylové <strong>kyseliny</strong>:<br />

• Kyselina methanová – HCOOH (mravenčí), bezbarvá leptavá<br />

kapalina, konzervační účinky, ve včelím jedu a kopřivách<br />

• Kyselina ethanová – CH 3 COOH (octová), bezbarvá páchnoucí<br />

kapalina, rozpustná ve vodě (8% vodný roztok potravinářské<br />

účely „ocet“, výroba léčiv, barviv, syntetických vláken<br />

• Kyselina benzenkarboxylová – C 6 H 5 COOH (benzoová), pevná<br />

krystalická látka málo rozpustná ve vodě, konzervace<br />

potravin, výroba barviv<br />

• Kyselina ethandiová – (COOH) 2 (šťavelová), dikarboxylová<br />

kyselina, jedovatá krystalická látka


• Chemie pro střední školy<br />

Jiří Banýr,Pavel Beneš a kolektiv<br />

SPN Praha,1997<br />

• Chemie II v kostce pro střední školy<br />

Bohumír Kotlík , Květoslava Růžičková<br />

nakladatelství Fragment,1997<br />

• www.wikipedie.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!