Výroční zpráva 2009 - Grundfos

cz.grundfos.com

Výroční zpráva 2009 - Grundfos

GRUNDFOS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 25

1.8. Finanční výkazy

ROZVAHA

v plném rozsahu

k datu

31. 12. 2009

(v tisících Kč)

Grundfos s.r.o.

IČO 61975265

Čajkovského 21

779 00 Olomouc

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 313 169 -68 353 244 816 319 125

B. Dlouhodobý majetek 158 586 -65 087 93 499 86 785

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 811 -4 746 15 065 241

B.I.3. Software 18 629 - 3617 15 012 224

B.I.4. Ocenitelná práva 1 129 -1 129

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 53 53 17

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 138 775 -60 341 78 434 86 544

B.II.1. Pozemky 7 417 7 417 7 417

B.II.2. Stavby 99 191 -34 530 64 661 68 658

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 31 415 -25 609 5 806 9 344

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 350 350 350

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 200 200 768

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 7

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 202 -202

C. Oběžná aktiva 153 351 -3 266 150 085 230 784

C.I. Zásoby 12 771 -1 800 10 971 41 695

C.I.5. Zboží 12 771 -1 800 10 971 41 695

C.II. Dlouhodobé pohledávky 270 270 288

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv

C.II.4. Pohledávky za společ., členy druž. a za účast. sdružení

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.6. Dohadné účty aktivní

C.II.7. Jiné pohledávky 270 270 288

C.II.8. Odložená daňová pohledávka

C.III. Krátkodobé pohledávky 110 008 -1 466 108 542 156 119

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 99 685 -1 466 98 219 154 843

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 10 073 10 073 975

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 177 177

C.III.9. Jiné pohledávky 73 73 301

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 30 302 30 302 32 682

C.IV.1. Peníze 196 196 296

C.IV.2. Účty v bankách 30 106 30 106 32 386

D. I. Časové rozlišení 1 232 1 232 1 556

D.I.1. Náklady příštích období 1 232 1 232 1 556

More magazines by this user
Similar magazines