Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor Exekutorský úřad ... - Úřední deska

e.aukce.com

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor Exekutorský úřad ... - Úřední deska

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

Exekutorský úřad Šumperk

se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě

tel: 583 550 263

ID Datové schránky 9ikgf4b

fax: 583 411 350

e-mail: urad@exekucesumperk.cz

úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod., 13 - 16 hod, Pá 8 - 12 hod

www.exekucesumperk.cz

IČ: 72043202, DIČ: CZ7803135681

Usnesení

č.j. 139 EX 07834/12-071

zn. opr. ČS-01657

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám.

44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce

Okresního soudu v Olomouci ze dne 29.5.2012, č.j. 48EXE4978/2012-13, které nabylo právní moci dne

11.7.2012, ve znění opravného usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 22.6.2012, č. j.

48EXE4978/2012-18, které nabylo právní moci dne 20.7.2012, kterým byla nařízena exekuce podle

vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Olomouci č. j. 28EC65/2012-7 ze dne 8.3.2012, který

nabyl právní moci dne 11.4.2012, vykonatelného dne 11.4.2012 v exekuční věci

oprávněného: JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., Mlýnská čp.326 / čo.13, 602 00 Brno - Trnitá , IČ:

29216842, práv. zast. JUDr. Jan Rudolf, advokát se sídlem Jungmannova čp.750 / čo.34, 110 00 Praha 1 - Nové

Město

proti

povinnému: Miloslav Blaha, bytem Zákostelí čp.79, Náměšť na Hané 783 44, IČ: 48013951, RČ:

49-06-29/039

takto:

I. Dražební jednání, odročené usnesením ze dne 8.4. 2013 č.j. 139 EX 07834/12-058, se stanovuje na

den 15. 8. 2013.

II. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

www.okdrazby.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 15. 8. 2013 v 13:30 hod.

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 15. 8. 2013 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud

dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do

31.12.2012(dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem

ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby

se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle

předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo

učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí (§ 336 odst. 2 písm. c)

o.s.ř.).

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 15.3. 2013 č.j. 139 EX 07834/12-054 soudní exekutor vydal dražební vyhlášku,

kterou nařídil provedení elektronické dražby nemovitostí povinného, a to:

- Pozemek ve výlučném vlastnictví povinného, parcela 69/1 o výměře 1560m², zahrada


- Pozemek ve výlučném vlastnictví povinného, parcela 70 o výměře 319m², zahrada

- Pozemek ve výlučném vlastnictví povinného, parcela St. 50 o výměře 1008m², zastavěná plocha a

nádvoří

- Stavba ve výlučném vlastnictví povinného, část obce Náměšť na Hané čp. 79, rod. dům na parcele č.

St. 50

nacházející se na katastrálním území Náměšť na Hané, v obci Náměšť na Hané, zapsané v katastru

nemovitostí, který vede Katastrální pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví č. 578.

na den 25.4.2013 v 13:00 hod.

Následně dne 28.3.2013 povinný do dražební vyhlášky podal odvolání. Dne 8.4. 2013 rozhodl soudní

exekutor o odkladu dražebního jednání, a to usnesením č.j. 139 EX 07834/12-058, kdy odložil dražbu

na neurčito.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2013 č.j. 40Co 294/2013-061, které nabylo právní

moci dne 5. 6. 2013, bylo usnesení soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise ze dne 15. 3. 2013, č. j.

139 EX 07834/12-054 potvrzeno.

S ohledem na tuto skutečnost, kdy důvody odročení dražebního jednání již pominuly, rozhodl soudní

exekutor tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, a stanovil nový termín dražebního

jednání na den 15. 8. 2013. V ostatním zůstává usnesení ze dne ze dne 15.3. 2013 č.j. 139 EX

07834/12-054 (dražební vyhláška) nezměněno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 52

odst. 1 ex. řádu.).

V Zábřehu na Moravě dne 12.7.2013

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Bc. Pavel Vrána

Mgr. Marcel Kubis

soudní exekutor

z pověření soudního exekutora

Mgr. Marcela Kubise

More magazines by this user
Similar magazines