Umění a starožitnosti / Art and antiques - Valentinum

valentinum.cz

Umění a starožitnosti / Art and antiques - Valentinum

12

III. PORCELÁN A KERAMIKA

(PORCELAIN AND CERAMIC)

95

Modrobílá porcelánová váziãka

s malbou draka a oblakÛ

(A blue and white porcelain vase with a painting

of a dragon and clouds)

Japonsko, pravdûpodobnû 2. polovina 19. století,

malováno kobaltovou modfií pod glazurou,

znaãeno, v˘‰ka 21 cm,

vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)

odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

99

·estiosobní ãajová souprava

s ãern˘m motivem krajiny

(A tea set for six persons with a black

decoration of a landscape)

âechy, Slavkov (Schlaggenwald), nûkteré kusy

Bfiezová (Pirkenhammer), tlaãené znaãky

po roce 1830, porcelán zdoben˘ ãern˘m potiskem

pod glazurou v anglickém stylu, vyobrazení ãesk˘ch

romantick˘ch mûst a hradÛ, 6 hrníãkÛ, konviãka,

mlíãenka, 2x cukfienka – jedna restaurovaná, malá

mistiãka s víãkem na talífiku, celkem 11 kusÛ,

v˘‰ka konviãky 18 cm,

vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)

odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

103

Dva tygfii

(Two tigers)

âechy, Duchcov, Royal Dux, kolem poloviny

20. století, jemná kamenina, glazováno, malováno,

znaãeno, délka 42 cm,

vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)

odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

95

96

Dlouhá porcelánová mistiãka

malovaná kvûtinami

(A long porcelain bowl painted with flowers)

Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století,

glazováno, malováno, znaãeno, délka 24 cm,

vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)

odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

96

97

Porcelánová váziãka s víãkem s malbou Prahy

(A porcelain vase with a cover

with the painting of Prague)

âechy, po roce 1866, znaãeno znaãkou Vídnû,

glazováno, malováno v˘jevem Karlova mostu

od KfiíÏovnického námûstí, v˘‰ka 22,5 cm,

vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)

odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

98

Porcelánov˘ kalamáfi s malbou úlu

(A porcelain ink-stand with the painting

of a bee hive)

Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, kolem poloviny

19. století, glazováno, malováno,

délka 12,5 cm, po‰kozeno,

vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)

odhad: 3200 aÏ 3900 CZK

99

100

Pfiátelská ãajová souprava na podnosu

s malbou fiímsk˘ch postav

(A tea set for two persons on a tray

with the painting of Roman figures)

âechy, kolem roku 1880, znaãeno znaãkou Vídnû,

jednotlivé kusy na noÏkách v pseudorenesanãním

stylu, porcelán, glazováno, malováno ováln˘mi

medailony s v˘jevy ze Ïivota ¤ímanÛ a vegetativním

dekorem, zlaceno, 2 ‰álky s pod‰álky, konviãka,

cukfienka, mlíãenka, tác, celkem 6 ks,

v˘‰ka konviãky 16 cm,

vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)

odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

101

Keramická karafa se ‰esti pohárky

(A ceramic decanter with six small cups)

âechy, Horní Bfiíza, 20.-30. léta 20. století,

styl art deco, bíle glazovaná keramika,

zdobeno ãern˘mi teãkami, v˘‰ka karafy 16,5 cm,

vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)

odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

103

104

Chlapec s krávou

(A boy with a cow)

âechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta

20. století, jemná kamenina, glazováno,

malováno, znaãeno, v˘‰ka 29 cm,

vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)

odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

104 105

105

Dívka s kozou

(A girl with a goat)

âechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta 20. století,

jemná kamenina, glazováno, malováno, znaãeno,

v˘‰ka 32 cm, párová figura k pfiedchozí,

vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)

odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

106

·álek s pod‰álkem z rÛÏového porcelánu

zdoben˘ kvûtinami

(A cup and soucer of a rose porcelain

decorated with flowers)

âechy, Chodov, znaãeno „Made in Czechoslovakia“,

pfied rokem 1993, porcelán barven˘ ve hmotû,

glazováno, zdobeno potisky s luãními kvûtinami,

zlaceno, v˘‰ka 7 cm,

vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)

odhad: 500 aÏ 600 CZK

98

101

102

Stojící dívka ve vesnick˘ch ‰atech

(A standing famale in a farmer costume)

âechy, Trnovany u Teplic, Wahliss,

konec 19. století, porcelán, glazováno,

malováno, znaãeno, na podstavci signatura

modeléra pravdûpodobnû „Dachisch“, v˘‰ka 37 cm,

vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)

odhad: 10 000 aÏ 10 000 CZK

102

More magazines by this user
Similar magazines