Umění a starožitnosti / Art and antiques - Valentinum

valentinum.cz

Umění a starožitnosti / Art and antiques - Valentinum

29

204

Dva páry manÏetov˘ch knoflíãkÛ zdoben˘ch emaily

(Two pairs of cuff buttons decorated with enamels)

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,

kruhov˘ tvar, zdobeno hvûzdou z ãerného emailu,

oba páry stejn˘ dekor, rozdílná velikost

podle velikosti dírek, Au 585/1000,

celková hmotnost 6,74 g,

vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)

odhad: 5500 aÏ 6700 CZK

209

Prsten ve tvaru hada

(A ring in the shape of a snake)

âechy, 20.-30. léta 20. století, v oãích hada

smaragdy, povrchovû zdoben rytím, ãeskoslovensk˘

punc, Au 585/1000, hmotnost 7,52 g,

vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)

odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

213

Prsten se smaragdy v barokním stylu

(A ring with emeralds in the baroque style)

âechy, 20.-30. léta 20. století, osazeno 9 smaragdy

s ãtvercov˘m tabulkov˘m v˘brusem a 8 diamanty,

zpracováno v duchu ‰panûlského baroka,

zdobeno rytím, ãeskoslovensk˘ punc,

Au 585/1000, hmotnost 4,7 g,

vyvolávací cena: 6900 CZK (276 EUR)

odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

204

205

Ametystov˘ kfiíÏek

(An amethyst small cross)

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,

ametyst brou‰en˘ do 4 válcÛ spojen˘ch zlatou

montáÏí, plasticky zdobeno vegetativním dekorem,

osazena perliãka, ou‰ko pro zavû‰ení, Au 585/1000,

hmotnost 5,72 g,

vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)

odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

206

Závûs s rubínem a bíl˘m safírem

(A pendant with ruby and a white saphire)

âechy, 20. léta 20. století, geometrická secese,

osazen rubín kosoãtvereãného tvaru a kulat˘

leukosafír, Au 585/1000, 3,1 g,

vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)

odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

206

207

Granátov˘ náramek s ozdobou ve tvaru kvûtu

(A garnet bracelet with a decoration

in the shape of a flower)

âechy, 2. polovina 19. století, tombak,

ãeské granáty, almadiny, hmotnost 18,7 g,

restaurováno,

vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)

odhad: 6000 aÏ 7200 CZK

208

Modrá hvûzda s perliãkou

(A blue star with a pearl)

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,

‰esticípá hvûzda, zdobeno modr˘mi emaily,

uprostfied osazena perliãka a 6 drobn˘ch

diamantov˘ch rout, Au 585/1000, hmotnost 3,15 g,

vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)

odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

209

210

Oválná stfiíbrná broÏ s perleÈovou kamejí

s dekorem hlavy Ïeny

(An oval silver brooch with mother of pearl

cameo with a decoration of female’s head)

pravdûpodobnû Itálie, 20.-30. léta 20. století,

dvoubarevná perleÈ s leskem, stfiíbrn˘ rámeãek,

Ag 900/1000, hmotnost 29,5 g,

vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)

odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

210

211

Náhrdelník z bílého zlata s diamanty

(A necklace of white gold with diamonds)

âechy, 20.-30. léta 20. století, art decov˘ styl,

kapkovit˘ tvar, jeden vût‰í briliant 0,25 ct,

diamanty celkem asi 0,3 ct, Au 585/1000,

hmotnost 2,64 g,

vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)

odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

211

212

Prsten s korálovou kamejí

(A ring with a coral cameo)

âechy, 20.-30. léta 20. století, motivem fiezby

v korálu pták krmící ptáãe, ãeskoslovensk˘ punc,

Au 585/1000, hmotnost 6,95 g,

vyvolávací cena: 6200 CZK (248 EUR)

odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

212

214

Prsten zdoben˘ modr˘m emailem

(A ring decorated with a blue enamel)

pravdûpodobnû Rakousko, 1. tfietina 20. století,

zdobeno ryt˘mi a smaltovan˘mi pruhy,

ãeskoslovensk˘ dovozov˘ punc, Au 750/1000,

hmotnost 5 g

vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)

odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

214

215

Stfiíbrná broÏ s fiímsk˘m jezdcem na voze

(A silver brooch with a Roman rider

on a carriage)

âechy, 20.-30. léta 20. století, lisovan˘,

prolamovan˘ a cizelovan˘ stfiíbrn˘ plech,

puncováno ãeskoslovensk˘m puncem, Ag 900/1000,

hmotnost 10,2 g,

vyvolávací cena: 450 CZK (18 EUR)

odhad: 550 aÏ 800 CZK

215

216

Stfiíbrná oválná broÏ s achátem

(A silver oval brooch with agate)

âechy, 20.-30. léta 20. století, hnûdobíl˘ ãesk˘

achát brou‰en˘ do ãoãky, rámeãek zdoben˘ rytím,

Ag 900/1000, hmotnost 7,2 g,

vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)

odhad: 400 aÏ 500 CZK

207

203

208

216

More magazines by this user
Similar magazines